Year 2018, Volume 17, Issue 67, Pages 1268 - 1277 2018-07-20

EFFECT OF CONCEPT CARTOONS ON STUDENT ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS TEACHING
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Gülşah BATDAL KARADUMAN [1] , Aslı ELGÜN CEVİZ [2]

178 731

Bu araştırma, kavram karikatürlerinin kullanımının ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin Matematik dersindeki başarıları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılı, güz döneminde, Kocaeli ili Dilovası ilçesindeki bir ilkokula devam eden toplam 56 dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada 4. Sınıf Matematik Programında yer alan “tonu keşfetme ve zaman içinde ölçme” ünitesinde yer alan “ağırlık ölçüleri” deney grubunda öğretim materyali olarak kavram karikatürleri kullanılarak, kontrol grubunda ise programa sadık kalınarak işlenmiştir. Öğrencilere program öncesinde ve sonrasında 24 soruluk akademik başarı testi öntest-sontest olarak uygulanmıştır. Veriler SPSS 18 kullanılarak, Mann Whitney U- Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda, ön-test sonuçları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark çıkmazken; sontest sonuçlarına göre; deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı olmuştur. Bulgular, kavram karikatürleri ile desteklenerek yapılan öğretimin sadece programa dayalı öğretime göre daha etkili olduğunu göstermektedir.

 • Akengin, H. ve İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-19.
 • Arslan Ç., Güler H.K., Gürbüz M.Ç. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), 42, 123-142.
 • Artut, P. D. (2009). Experimental evaluation of the effects of cooperative learning on kindergarten children's mathematics ability. International journal of educational research, 48(6), 370-380.
 • Atılğanlar, N. (2014). Kavram karikatürlerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgıları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ateş, S. ve Polat, M. (2005). Elektrik devrelerindeki kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme evreleri metodunun etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 34–47.
 • Balım, A. G., İnel, D. Ve Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Ceylan, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde 6. sınıf öğrencilerine elektrik konusunun öğretiminde kavramsal değişim yaklaşımının öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dabell, J. (2004). The maths coordinator’s file- using concept cartoons. London: PFP Publishing.
 • Durmaz, B. (2007). Yapılandırıcı fen öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrencilerin başarısı ve duyuşsal özelliklerine etkisi (Muğla ili merkez ilçe örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdoğan, A. ve Cerrah-Özsevgeç, L. (2012). Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Üzerindeki Etkisi: Sera Etkisi ve Küresel Isınma Örneği. Turkish Journal of Education, 1(2), 1-13.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Evrekli, E. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme beceri algılarına etkisi. Yüksek lisan tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Evrekli, E., Didem, İnel. ve Balim, A. G. (2009). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 1-16.
 • Gölgeli, D. ve Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi “ışık ve ses” ünitesinin öğretiminde kavram karikatürlerinin kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 31(2), 113-124.
 • Kabapınar, F. (2005), Yapılandırmacı Öğrenme Sürecine Katkıları Acısından Fen Derslerinde Kullanılabilecek Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kavram Karikatürleri, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 101–146.
 • Keogh, B. ve Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
 • Long, S. ve Marson, K. (2003). Concept cartoons. Hands on Science, 19(3), 22-24.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu, Devlet Kitapları Müdürlüğü. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Geban, Ö. (2001). Ekoloji konularındaki kavram yanılgılarının kavramsal değişim metinleriyle giderilmesi. Yeni Binyılın Basında Fen Bilimleri Egitimi Sempozyumu Bildirileri. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
 • Özyılmaz Akamca, G. (2008). İlköğretimde analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi. Yüksek lisan tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şengül, S. (2011). Effects of concept cartoons on mathematics self-efficacy of 7th grade students. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri - Educational Sciences: Theory & Practice Autumn, 11(4), 2305-2313.
 • Toh, T. L. (2009). Use of cartoons and comics to teach algebra in mathematics classrooms. Mathematics Of Prime Importance-Mav, 1, 230-239.
 • Tokcan, H. ve Alkan, G. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-19.
 • Topcubaşı, T. ve Polat, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 3(2), 48-61.
 • Yaman, H. (2010). Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 1215-1242.Yavuz, S. ve Büyükekşi, C. (2011). Kavram karikatürlerinin ısı-sıcaklık kavramlarının öğretiminde kullanılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 25-30.
 • Yıldırım, C. (1999). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Varışoğlu, B., Şeref, İ., Yılmaz, İ., & Gedik, M. (2014). Deyim ve atasözlerinin öğretilmesinde görsel bir araç olarak karikatürlerin başarıya etkisi. Karadeniz Araştırmaları, (41), 226-242.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5725-0949
Author: Gülşah BATDAL KARADUMAN (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6448-1910
Author: Aslı ELGÜN CEVİZ
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 20, 2018

Bibtex @research article { esosder407222, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1268 - 1277}, doi = {10.17755/esosder.407222}, title = {MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {BATDAL KARADUMAN, Gülşah and ELGÜN CEVİZ, Aslı} }
APA BATDAL KARADUMAN, G , ELGÜN CEVİZ, A . (2018). MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 1268-1277. DOI: 10.17755/esosder.407222
MLA BATDAL KARADUMAN, G , ELGÜN CEVİZ, A . "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1268-1277 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/37393/407222>
Chicago BATDAL KARADUMAN, G , ELGÜN CEVİZ, A . "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1268-1277
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ AU - Gülşah BATDAL KARADUMAN , Aslı ELGÜN CEVİZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.407222 DO - 10.17755/esosder.407222 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1268 EP - 1277 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.407222 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.407222 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ %A Gülşah BATDAL KARADUMAN , Aslı ELGÜN CEVİZ %T MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.407222 %U 10.17755/esosder.407222
ISNAD BATDAL KARADUMAN, Gülşah , ELGÜN CEVİZ, Aslı . "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (July 2018): 1268-1277. https://doi.org/10.17755/esosder.407222
AMA BATDAL KARADUMAN G , ELGÜN CEVİZ A . MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 1268-1277.
Vancouver BATDAL KARADUMAN G , ELGÜN CEVİZ A . MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 1277-1268.