Year 2019, Volume 18, Issue 69, Pages 438 - 453 2019-01-15

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI
Necmettin Erbakan UnIversIty Ahmet Keleşoğlu EducatIon Faculty Students’ Awareness and AttItudes RegardIng Erasmus Student MobIlIty Program

UNDERGRADUATE STUDENTS’ AWARENESS AND ATTITUDES REGARDING ERASMUS STUDENT MOBILITY PROGRAM

Selin ÇENBERCİ [1] , Engin ÇENBERCİ [2] , Aslıhan SABAN [3]

64 182

Bu çalışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’na ilişkin farkındalık düzeylerini ve tutumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma evrenini 2015–2016 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesine bağlı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, İlköğretim, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Özel Eğitim, Türkçe Eğitimi ve Yabancı Diller Eğitimi olmak üzere dokuz bölümden öğrenim gören toplam 888 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıkları ve Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına katılma noktasında öğrencilerin kendilerini yetersiz gördükleri tespit edilmiştir. Son olarak, Üniversite Erasmus Koordinatörlüğüne iletilmek üzere öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’na ilişkin farkındalık düzeylerini ve tutumlarını artıracağı düşünülen öneriler ortaya konmuştur.  

In this study, it was aimed to reveal the awareness levels and attitudes of the students of Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty on the Erasmus student learning mobility program. The research population constitutes the students who are educated in the Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty in the 2015-2016 academic year. The research universe is consist of 888 students selected from the nine different departments of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty such that Computer and Instructional Technology Education, Educational Sciences, Fine Arts Education, Primary Education, Secondary Science and Mathematics Education, Secondary School Social Studies Education, Special Education, Turkish Education and Foreign Language Education. As a result of this study, it has been determined that the students do not have enough knowledge about the Erasmus Student Mobility Program and that the students have found themselves inadequate at the point of attending the Erasmus Student Mobility Program. Finally, the proposals considered to increase the level of awareness and attitudes of the students about the Erasmus Student Mobility Program in order to be communicated to the University Erasmus Coordinator.

 • Atalay S. (2007), Bologna Süreci Bilgilendirme Toplantısı, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa 30.05.2005.
 • Arndt, R.T. (1984). Rethinking international education. In W. C. Olson & L. D. Howell (Eds.). International education: The unfinished agenda. Indianapolis. IN: White River Press.
 • Aslan B. and Jacobs D.B. (2014), Erasmus Student Mobility: Some Good Practices According to Views of Ankara University Exchange Students, Journal of Education and Future, 5, 57-72.
 • Büyüköztürk Ş., Çakmak E., K. Akgün Ö. E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • Daloğlu A. (Ed.) (2013). Giden ve Gelen Öğrenci Anketi Değerlendirme Raporu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Değişim Programları, ODTÜ Uluslararası İşbirliği Ofisi.
 • Demirer K. (2015). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemindeki personelin Erasmus Personel hareketliliği programına katılımına yönelik bir değerlendirme. Açıköğretim uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. Cilt 1 sayı 1 82-102.
 • Dolga, L., Filipescu, H., Popescu-Mitroi, M. M., & Mazilescu, C. A. (2015). Erasmus mobility impact on professional training and personal development of students beneficiaries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 1006-1013.
 • Erasmus Programı Hareketlilik Faaliyeti İstatistikleri 2010–2011. T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı. http://www.ua.gov.tr/docs/halkla-ili%C5%9Fkiler/Erasmus_istatistikleri.pdf?sfvrsn=0 İndirme tarihi: 05.07.2013.
 • EU Council (2009), Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020), Official Journal of the European Union.
 • İlter. B.G. (2013), How do mobility programs change efl students point of view? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 181-188.
 • Kabakcı G. Z., Şimşek B. (2015), Kültürler Arasında Göçmen Haller '' Erasmus Maceram'' Digital Hikayeler, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2(1), 153-185.
 • Karasar N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel Yayınevi.
 • Kasalak G. (2013). Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3 (2), 133-141.
 • Kealey, D. J. (1990). Cross-cultural effectiveness: A study of Canadian technical advisors overseas. Hull. Quebec: Canadian International Development Agency.
 • Kurulgan M. & Yörü H. A., (2013), Erasmus Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesine Gelen Öğrencilerin Kütüphane Memnuniyet Düzeyi, Bilgi Dünyası, 14(1), 114-140.
 • Korkut F. & Mızıkacı F. (2008), Avrupa Birliği Bologna Süreci ve Türkiye'de Psikolojik Danışma Eğitimi, Education Administration:Theory and Practice Winter, Issue 53, 99-122.
 • Mutlu S. (2011), Development of European Consciousness in Erasmus students, Journal of Education Culture and Society, Wrocław, No. 2: 87–102.
 • Mutlu S. (2013), Erasmus Koordinatörlerinin Türk Üniversitelerinin Erasmus Öğrenci Değişim Programına Katılımı ve Türk Erasmus Öğrencileri Algısı, E-International Journal Of Educational Research, Volume: 4 Issue: 3 Summer. pp. 95-127
 • Özdemir S. A. ve Kafkas A., (2010) Üniversite öğrencilerinin Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programına İlişkin Farkındalık ve Tutumları, 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi., 13-15 Mayıs 2010.
 • Özden G. (2013), Yükseköğretim Kurumlarında Erasmus Programının Değerlendirilmesi (Giresun Üniversitesi Örneği), Education Administration:Theory and Practice, Issue 1, 19, 61-98.
 • Orhan Z. A., (2005), AB Sürecinde Eğitim Ve Eğitimin Ekonomiye Etkisi (Türkiye-Avrupa Analizi), Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 167, Ankara.
 • Robertson, R. (1999), Küreselleşme, Toplum Kuramı ve Küresel Kültür (Çeviri: Ü. H. Yolsal), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Sağlam M. Özüdoğru F. And Çıray F. (2011). Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi VIII sayı 1. 87-109.
 • Saliba, M. (1995). An institutional framework for international education. In J. Callega. (Eds.). International education and the university. Bristol. PA: Jessica Kingsley.
 • Sorbonne Ortak Bildirgesi. (1998). İnternetten alınma tarihi:10.04.2016 http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/sorbonne-bildirgesi.
 • Süngü H. “Yüksek Öğretimin Avrupa Birliği Politikalarına Girmesi ve Genişlemesi” İnternetten alınam tarihi:10.04.2016 http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_358.pdf
 • Toprakçı, Erdal (2004). The European Union Action Programme in the Area of Education” (A Comparative Analysis). Education and Science (TED) January 2004, Vol.29, No:131. pp.83– 92. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/index
 • Türkoğlu A. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Eğitimi Etkileyen Faktörler. Milli Eğitim Dergisi 33. 167.
 • Yağcı E., Ekinci C. E., Burgaz B., Keçecioğlu H., Ergene T. (2007), Yurtdışına giden Hacettepe Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 229-239.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4025-7823
Author: Selin ÇENBERCİ (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7429-502X
Author: Engin ÇENBERCİ
Institution: Türk Hava Kuvvetleri
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8529-046X
Author: Aslıhan SABAN
Institution: Yrd.Doç.Dr.,Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder362659, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {438 - 453}, doi = {10.17755/esosder.362659}, title = {LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {ÇENBERCİ, Selin and ÇENBERCİ, Engin and SABAN, Aslıhan} }
APA ÇENBERCİ, S , ÇENBERCİ, E , SABAN, A . (2019). LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 438-453. DOI: 10.17755/esosder.362659
MLA ÇENBERCİ, S , ÇENBERCİ, E , SABAN, A . "LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 438-453 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/362659>
Chicago ÇENBERCİ, S , ÇENBERCİ, E , SABAN, A . "LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 438-453
RIS TY - JOUR T1 - LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI AU - Selin ÇENBERCİ , Engin ÇENBERCİ , Aslıhan SABAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.362659 DO - 10.17755/esosder.362659 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 438 EP - 453 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.362659 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.362659 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI %A Selin ÇENBERCİ , Engin ÇENBERCİ , Aslıhan SABAN %T LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R doi: 10.17755/esosder.362659 %U 10.17755/esosder.362659
ISNAD ÇENBERCİ, Selin , ÇENBERCİ, Engin , SABAN, Aslıhan . "LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (January 2019): 438-453. https://doi.org/10.17755/esosder.362659