Year 2019, Volume 18, Issue 69, Pages 142 - 161 2019-01-15

OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Serdar BOZAN [1] , Abdurrahman EKİNCİ [2]

55 311

Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin “öğretmen performans değerlendirme” kapsamında yaptıkları değerlendirmelere ilişkin yeterliliklerini okul müdürleri ve öğretmen görüşleri ışığında belirleyerek, “öğretmen performans değerlendirme” süreci ile ilgili önerilerde bulunmaktır. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Mardin ili Artuklu ve Kızıltepe ilçe sınırları içerisinde bulunan ana okul, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan 102 okul müdürü ile 483 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmaya kaynak teşkil eden veriler nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli ile elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında “Öğretmen Performans Değerlendirme Süreci Müdür Yeterliliği Ölçeği” kullanılmıştır. Nicel verilerin istatistiksel çözümlenmesi, Mann Whitney- U testi ve Kruskall Wallis testleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; okul müdürlerinin öğretmen performans değerlendirme sürecine yönelik yeterlilik algıları  “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” düzeyinde iken, öğretmenler okul müdürlerini belirlenen kriterlere göre  “katılıyorum” düzeyinde yeterli görmekle beraber, amaç ve uygulama-değerlendirme boyutunda “kararsızım” düzeyinde değerlendirmişlerdir. Öğretmenlere ait bulguların demografik özelliklerden cinsiyet grupları ile müdür yeterliliklerinin “amaç” boyutunda anlamlı bir fark görülmüş olup, amaç boyutunda kadınların okul müdürlerini daha yüksek düzeyde yeterli gördükleri saptanmıştır. Okul türü değişkeni açısından “güvenirlik, yeterlilik, ölçek yeterliliği ve uygulama – değerlendirme” boyutlarında anlamlı fark görülmüş, okul müdürlerine ilişkin en yüksek yeterlilik algısı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim şeklinde sıralanmıştır. Okul müdürü ve öğretmen görüşleri karşılaştırıldığında görüşler arası anlamlı bir fark tespit edilmiş olup, öğretmen performans değerlendirme sürecine dair okul müdürü yeterlilik algılarının öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.

Performans Değerlendirme, Okul Müdürleri
 • Aksoy, Ş. (2012). “İlköğretim Okul Müdürlerinin Yeterlikleri İle Eğitim-Öğretim Süreci Arasındaki İlişki” Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Akşit, F.(2006).Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi.2, s.76-101.
 • Aydın, İ. (2016). Öğretimde Denetim. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Aygün, S. Ç. (2008). Ankara İli Genel Liselerinde Performansa Dayalı Denetimin Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. (Yüksek Lisan Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Başaran, İ.E.(1985). Eğitimde İşgören Değerlendirmesi. Eğitim Yönetimi ve Değerlendirme Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 147, s.93-102.
 • Beltekin, N., Şahin-Özdemir, B., Yılmaz, G., Akkalkan, H., Cemaloğlu, N. (2014). Sürekli Gelişim İçin E-Performans Yönetim Sistemi: Bir Model Önerisi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi Uluslar Arası E-Dergi. Cilt:4 Özel Sayı: 1.
 • Benligiray, S. (2004). Performans değerlemesi. (Editör: Ramazan Ceylan). İnsan kaynakları yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No: 1561, s. 139- 162.
 • Bostancı, A. B. (2004). Türkiye’deki resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmen performans yönetimi(Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Burgaz, B. (1995). İlköğretim Kurumlarının Denetiminde Yeterince Yerine Getirilmediği Görülen Bazı Denetim Rolleri ve Nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, Ankara.
 • Bursalıoğlu, Z.(2013). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranışlar.Pegem Akademi. Ankara
 • Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Pegem Akademi. Ankara
 • Cemaloğlu, N. (2002). Öğretmen Performansının Arttırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 153-154.
 • Earged, (2001). Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Modeli ve Sicil Raporları. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Earged, (2006). Okulda performans yönetim modeli. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Erdoğan, İ.(1991). İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerlendirme Teknikleri. İstanbul :İ.Ü. İşletme Fakültesi, Yayın No:248.
 • Günbayı, İ., Yıldırım, S. (2012). Performans Yönetimine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Antalya İli Örneği). Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • DPT. (2001). Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8str.pdf. adresinden 01.12.2016 tarihinde alınmıştır.
 • DPT. ( 2007). Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Resmi Gazete. Sayı:26215.
 • DTP. (2014). Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı.http://www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr/sites/all/themes/themetastic/Resmi%20Belgeler/Onuncu%20Kalkinma%20Plani.pdf adresinden 01.12.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Helvacı, M.A.(2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt:35, sayı:1-2.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
 • MEB. (2017a). Öğretmen Strateji Belgesi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1988). Personel Yönetimi: Politika ve Yönetsel Teknikler. Bursa; Teknografik Matbaacılık.
 • Soydan, T. (2012). Eğitim Alanında Performans Değerlendirme Sisteminin Geçerliliği Üzerine Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Ege Eğitim Dergisi. (13) 1: 1-25
 • Özmen, F., Batmaz, C. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmen Denetimindeki Etkililikleri – Hizmet Yılı ve Görev Türü Değişkenine Göre Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1677-4727
Author: Serdar BOZAN (Primary Author)
Institution: MEB - OKUL MÜDÜRÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1545-1379
Author: Abdurrahman EKİNCİ
Institution: ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - EDEBİYAT FAKÜLTESİ - DOÇ. DR.
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder412344, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {142 - 161}, doi = {}, title = {OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BOZAN, Serdar and EKİNCİ, Abdurrahman} }
APA BOZAN, S , EKİNCİ, A . (2019). OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 142-161. Retrieved from http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/412344
MLA BOZAN, S , EKİNCİ, A . "OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 142-161 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/412344>
Chicago BOZAN, S , EKİNCİ, A . "OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 142-161
RIS TY - JOUR T1 - OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Serdar BOZAN , Abdurrahman EKİNCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 161 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Serdar BOZAN , Abdurrahman EKİNCİ %T OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R %U
ISNAD BOZAN, Serdar , EKİNCİ, Abdurrahman . "OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (January 2019): 142-161.