Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 674 - 688 2019-04-01

YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
THE IMPACT OF EXECUTIVE-ENTREPRENEUR RELATIONS ON MANAGEMENT FUNCTIONS: AN APPLICATION IN THE GAP (Southeastern Anatolia Project) REGION

THE IMPACT OF EXECUTIVE-ENTREPRENEUR RELATIONS ON MANAGEMENT FUNCTIONS: AN APPLICATION IN THE GAP (Southeastern Anatolia Project) REGION

Mehmet GÜVEN [1]

63 210

Girişimcilik kendi işini kurma ve işletme olup, son yıllarda büyük önem kazanmaya başlamıştır. Dünya pazarlarında “Serbest Piyasa Ekonomisi’nin” hakim olmasıyla birlikte devletin ekonomik faaliyetlerinden çekilerek yerlerini özel teşebbüs ve girişimcilere bırakması, bu önemin artmasında en önemli etkenlerin birisi durumundadır. Bu çalışmanın amacı; yönetici girişimci ilişkilerinin yönetim fonksiyonlarını kullanması ve işletmenin başarısına etkisini ele almaktadır. Çalışmada GAP bölgesinde bulunan 6 ilde 150 işletmeye 195 yöneticiye anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, yönetici ve girişimci arasındaki ilişkilerin işletmenin performansına ve başarısına olumlu veya olumsuz etkilerini belirlemek amacını taşımaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan yöneticilerin girişimcileri ile olan ilişkilerinde memnuniyet derecelerini ortaya koymak, bu ilişkilerin mevcut durumlarını hangi düzeyde olduğunu tespit etmek ve bu ilişkilerin olması gereken düzeyin hangi oranda olması gerektiğini belirlemek amacını taşımaktadır.

Bu çalışmanın bir takım pratik yararları da bulunmaktadır. Özellikle girişimciliğin önem kazandığı ve kamu sektöründe istihdamın hemen hemen kaybolduğu günümüz Türkiye’sinde girişimcilik, (kendi işini kurup işletme) çok cazip ve önemli hale gelmiştir. Bu sebeple yeni ve genç girişimciler yöneticileri ile olan ilişkilerinde örnek çalışma olarak kullanabileceği pratik bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda bu araştırma, özel sektörde çalışan üst, orta, alt düzey yöneticilerin yönetim fonksiyonlarının icrası ile ilgili girişimcileri ile olan ilişkilerini ayarlamak ve onların beklentilerinin neler olabileceğini önceden fikir edinebilmeleri açısından yararlı bilgileri içeren bir çalışma olduğu düşünülmektedir.

Entrepreneurship is to establish and operate its own business and it has gained great importance in recent years. One of the most important factors in increasing this importance is the fact that with the dominancy of "Free Market Economy" in the world markets, the states have withdrawn from the economic activities and left them to private entrepreneurs and entrepreneurs. The purpose of this study is to use managerial functions of managerial entrepreneurial relations and to examine the effect of the manager's success. In the study, surveys were applied to 195 managerial executives and 150 operations in 6 provinces in the GAP region. In conclusion, this study aims to determine the relationship between manager and entrepreneur positively or negatively on the performance and success of the operator. It is also aimed to reveal the satisfaction levels of the managers of the participating companies in relation to the entrepreneurs, to determine the current status of these relations and to determine the level at which these relations should be.

This study also has some practical benefits. In particular, in today's Turkey where the entrepreneurship gained importance and employment almost disappeared in public sector, entrepreneurship (I mean, setting up his own business) has become very attractive and important. For this reason, new and young entrepreneurs need practical knowledge that they can use as a case study in relation to their managers. At the same time, this research is thought to be a study involving the management functions of upper, middle and lower level managers working in the private sector to adjust their relations with entrepreneurial entrepreneurs and to provide useful information in order to anticipate what their expectations might be.

Yönetici Girişimci, Yönetim Fonksiyonları, Yönetim Düzeyleri.
  • KAYNAKÇAAKAT, İlter. Gönül, Budak. Gülay, Budak. İşletme Yönetimi. Barış Yay. İzmir, 1999.AKAT, İlter. Gönül, Budak. İşletme Yönetimi. İzmir, 1997.ALPUGAN, Oktay. İşletme Bilimine Giriş. Derya Kitapevi, Trabzon, 1996.ARMSTRONG, Michael. A Hand Book of Personnel, Management Practice. Kogan Page, London,1991.BATEMAN, Thomas. Zesthaml, Carl. Management Function and Strategy. University of North California, Coget Hill 1980.CAN, Halil. Organizasyon ve İşletme Analizi. Ankara, 1994.
  • ÇELİK, Adnan, K.Maraş’ta Girişimcilik Kültürü Araştırması. K.Maraş Tic. Odası Yay., Nisan, 1999.ÇETİN, Canan, Yeniden Yapılanma, Girişimciliğin KOBİ’lerde Özendirilmesi. Der Yay., İstanbul, 1996.ÇELİK, Adnan, Akgemci, Tahir. Girişimcilik Külyürü ve KOBİ’ler. Nobel Yay., Ankara, 1998. DAFT, Richard L., Management. 2.b. The Dryden Press, New York, 1991. DİNÇER, Ömer. Fidan, Yahya. İşletme Yönetimine Giriş. İz Yay. İst., 1995.EFİL, İsmail. Yönetim ve Organizasyon. İkinci Baskı, Sidre Yayıncılık, Bursa, 1989.EREN, Erol. Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Yayım., 4. Baskı No:402 İstanbul, Ekim 1993.EREN, Erol. İşletmelerde Yenilik Politikası. İst. Üniv. Yay., İst., 1982.
  • GÜRSOY, Gönül. “Yönetici Kimdir?”, Tekstil İşveren Dergisi. Sayı: 213, Temmuz, 1997.
  • GÜVEN Mehmet, Girişimci ve Yönetici İlişkilerinin Yönetim Fonksiyonlarına Etkisi Gap Bölgesi Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. Doktora Tezi, Malatya, 2002.HUNT, W., John. Managing People at Works. 5. Baskı., McGraw-Hill London, England, 1992.KEYT, E., Fremonte. and Rosenzweig, James, E. Organization & Management. McGrow – Hill, Singapore, 1985.KOONTZ, Harold, Donnel. O., Cyril. Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. 4. Baskı., Mc Graw Hill Company, New York, 1984.KOONTZ, Harold, Donnel O., Cyril: Weicrich Heinz, Essential of Management. 3.Baskı., New Delhi, Tata Mc Grow Hill Book Company ltd., 1982.ÖNAL, Güngör. İşletme Yönetimi ve Organizasyonu. Türkmen Kitapevi, 2. Baskı, İstanbul, 1998.ÖZALP, İnan. İşletme Yönetimi ve Organizasyon. Baytaş Yay. A.Ş. Eskişehir, 1980.PRİEGLE, Peter, K. Starr, F. Michael, Cawıt Mc, E. Wılliam, Electronic Media Management. 2.b. Boston, London Focal Press, 1991.
  • STONER, James. A., F. Wankel. Charles. Management. 3.b. Prentice Hall International Edition, 1992.TOSUN, Kemal. Yönetim ve İşletme Politikası. İst. Üniv. İşletme Fak. Yay. No: 125. İstanbul, 1990. TORTOP, Nuri. E., İspir. B., Aykaç. Yönetim Bilimi. Yargı Yay. Ankara, 1993.TOSUN, Mustafa. Örgütsel Etkinlik. TODAİE Yay. No: 196. Ankara, 1981.TİTİZ, Tınaz. Girişimcilik. İnkılap Yayınevi, İstanbul, 1994.THAMPSON, Paul. McHugh, David, Work Organizations. McMillan Press, 1995.YOZGAT, Osman, İşletme Yönetimi. Marmara Üniv. Nihat Sayar yayın ve yardım vakfı yayınları No: 435, 7. Baskı, İstanbul, 1989. WATSON, E., Charles. Management Development Through Training. 4.b. Addison Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1984.Whennekers, S. Thurink, R. “Linking Entrepreneurship and Economic Growth” Small Business Economics” London: 1999, s. 13.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5768-9847
Author: Mehmet GÜVEN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder406515, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {674 - 688}, doi = {10.17755/esosder.406515}, title = {YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {GÜVEN, Mehmet} }
APA GÜVEN, M . (2019). YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 674-688. DOI: 10.17755/esosder.406515
MLA GÜVEN, M . "YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 674-688 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/406515>
Chicago GÜVEN, M . "YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 674-688
RIS TY - JOUR T1 - YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA AU - Mehmet GÜVEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.406515 DO - 10.17755/esosder.406515 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 674 EP - 688 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.406515 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.406515 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA %A Mehmet GÜVEN %T YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.406515 %U 10.17755/esosder.406515
ISNAD GÜVEN, Mehmet . "YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 674-688. https://doi.org/10.17755/esosder.406515
AMA GÜVEN M . YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 674-688.
Vancouver GÜVEN M . YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 688-674.