Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 518 - 537 2019-04-01

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
EXAMINING SOCIAL SUPPORT PERCEPTIONS, PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND LIFE SATISFACTION OF THE FOREIGN STUDENTS: VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY SAMPLE

Zöhre KAYA [1] , Gaye Zeynep ÇENESİZ [2] , Suat AYNAS [3]

118 188

Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algıları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Van YYÜ’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 14 farklı ülkeden gelen 138 yabancı uyruklu öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Araştırmanın verileri Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Analizlerde frekans dağılımı, aritmetik ortalama, bağımsız örneklemeleri için t testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayıları teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algısı, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu düzeylerinin birbirini olumlu etkilediği; kadınların aileden algıladıkları sosyal desteğin erkeklerden yüksek olduğu saptanmıştır. Türkçe bilme düzeyinin bu öğrencilerin sosyal destek algısı, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarını Türkçeyi iyi bilmeyenlere oranla daha yüksek oranda etkilediği görülmüştür. Türkiye’de 4 yıl ve daha fazla yaşayanların daha az yaşayanlara oranla sosyal destek algılarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerçek ya da algılanan sosyal bir desteğe sahip olmanın psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu arttırmada etkili olduğu ayrıca psikolojik iyi olma durumu açısından da koruyucu bir işleve sahip olduğu söylenebilir. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılarak öneriler sunulmuştur.

The present study aims to examine the social support perceptions, well-being, and life satisfaction of foreign students who are enrolled in Van Yüzüncü Yıl University (YYU) during 2016-2017 Fall semester. Participants consist of 138 foreign students from 14 different countries. Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Psychological Well-Being Questionnaire, Life Satisfaction Scale and Demographical Information Questionnaires were used for data collection. For descriptive statistics, frequency distributions, mean and standard deviations were examined. For inferential statistics, Pearson product-moment correlation coefficients, and Independent Samples t-tests were conducted. The results indicate that perceived social support, well-being, and life satisfaction levels of foreign students are positively related; and women’s perceived social support levels from their families were higher compared to the men. The comprehension of Turkish language also affected the study variables. Foreign students who comprehend Turkish better have higher levels of perceived social support, psychological well-being, and life satisfaction. Students who have lived in Turkey for 4 years and more have higher perceived social support levels compared to the ones who have lived less. All in all, the results indicated that having whether perceived or actual social support increases psychological well-being and life satisfaction. Moreover, it has a preventive function on psychological well-being. 

  • Akin, A. (2008). The scales of psychological well-being: A study of validity and reliability. Educational sciences: Theory and practice, 8(3), 741-750.Arkar, H., Sari, Ö., & Fidaner, H. (2004). Relationships between quality of life, perceived social support, social network, and loneliness in a Turkish sample. Yeni Symposium: psikiyatri, nöroloji ve davraniş bilimleri dergisi, 42(1), 20-27.Aydın, B. (1995). Azerbaycan’dan Türkiye’ye eğitim amacıyla gelen öğrencilerin dil-kültür-sosyal problemleri ve çözüm teklifleri. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215 Baran, M., Küçükakça, G., & Ayran, G. (2014). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde algılanan sosyal destek düzeyinin sigara kullanımı üzerine etkisi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 9-15.Beiser, M., & Hou, F. (2001). Language acquisition, unemployment and depressive disorder among Southeast Asian refugees: a 10-year study. Social Science & Medicine, 53(10), 1321-1334.Ben-David, A., & Leichtentritt, R. (1999). Ethiopean and Israeli students' adjustment to college: The effect of the family, social support and individual coping styles. Journal of Comparative Family Studies, 297-313.Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baski). Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık.Cakir, S. G. (2014). Ego identity status and psychological well-being among Turkish emerging adults. Identity, 14(3), 230-239.Champion, L. (1995). A developmental perspective on social support networks. Social support and psychiatric disorder: research findings and guidelines for clinical practice. TS Brugha (Ed), Cambridge. Cambridge University Press, s. 61-95.61-95.Cohen, S. (2004). Social relationships and health. American Psychologist, 59 (8), 676-84.Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310-357.Davis, M. H., Morris, M. M., & Kraus, L. A. (1998). Relationship-specific and global perceptions of social support: Associations with well-being and attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 74(2), 468-481. de Araujo, A. A. (2011). Adjustment issues of international students enrolled in American colleges and universities: A review of the literature. Higher Education Studies, 1(1), 2-8.Deiner, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R. Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S. (2009). New Measures of Well-Being. Social Indicators Research Series, 39,247-266. Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social Indicators Research, 31(2), 103-157.Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New measures of well-being: Short Scales to Assess Flourishing and Pozitive and Negative Fellings. Social Indicators Research Series, 97: 143-156.Doğan, T. (2006). Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30).Eker, D., & Arkar, H. (1995). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği [Factorial Structure, Validity, and Reliability of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support]. Türk Psikoloji Dergisi, 34, 17-25.Eker, D., Arkar, H., & Yaldız, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.Ercan, L. (2001). Yabancı uyruklu ve Türk üniversite öğrencilerine ait sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).Ergin, G., & Türk, F. (2010). Türkiye’de öğrenim gören Orta Asyalı öğrenciler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 35-41Galchenko, I., & Van De Vijver, F. J. (2007). The role of perceived cultural distance in the acculturation of exchange students in Russia. International Journal of Intercultural Relations, 31(2), 181-197.Göker, Y. (2013). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin yaşam doyumları ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Goldsmith, D. J. (2004). Communicating social support. New York. Cambridge University Press.Güngör, A. (1996). Üniversite öğrencilerinde sosyal destek, negatif yaşam olayları, öfkenin ifade edilme biçimi ile kendini suçlamanın fiziksel sağlık ve sosyal uyumla olan ilişkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Henry, C. S. (1994). Family system characteristics, parental behaviors, and adolescent family life satisfaction. Family Relations, 447-455.Hupcey, J. E. (1998). Social support: Assessing conceptual coherence. Qualitative Health Research, 8(3), 304-318.Hwang, W. C., & Ting, J. Y. (2008). Disaggregating the effects of acculturation and acculturative stress on the mental health of Asian Americans. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 14(2), 147-154.Kashima, E. S., & Loh, E. (2006). International students’ acculturation: Effects of international, conational, and local ties and need for closure. International Journal Of Intercultural Relations, 30(4), 471-485.Kaziasty, K. (2005). Social support and traumatic stres. The National Center for Post Traumatic Stress Disorder Research Quarterly, 16(2), 1-8.Kiliçlar, A., Sari, Y., & Seçilmis, C. (2012). Türk Dünyasından Gelen Ögrencilerin Yasadıklari Sorunların Akademik Basarılarına Etkisi: Turizm Ögrencileri Örnegi. Bilig, 61, 157-72.Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Köylü, M. (2001). OM Ü. İlahiyat Fakültesine Devam Eden Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Hakkındaki Düşünce, Sorun ve Beklentileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(12-13), 131-153.Kuo, B. C. (2014). Coping, acculturation, and psychological adaptation among migrants: a theoretical and empirical review and synthesis of the literature. Health Psychology and Behavioral Medicine: An Open Access Journal, 2(1), 16-33.Lin, J. C. G., & Yi, J. K. (1997). Asian international students' adjustment: Issues and program suggestions. College Student Journal 31(4), 473-479.Lucas, R. E., Diener, E., & Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Journal Of Personality And Social Psychology, 71(3), 616-28. Malkoç, A., & Yalçın, İ. (2015). Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 35-43.Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy?. Psychological science, 6(1), 10-19.Oktan, V. (2010). Farabi değişim programı öğrencilerinin algılanan sosyal destekleri ile öznel iyi oluşlarının incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 9(18), 47-60.Otrar, M., Ekşi, H., Dilmaç, B., & Şirin, A. (2002). Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi [Educational Sciences: Theory & Practice], 2, 477-499.Palmore, E., & Luikart, C. (1972). Health and social factors related to life satisfaction. Journal Of Health And Social Behavior, 68-80.Reischl, T. M., & Hirsch, B. J. (1989). Identity commitments and coping with a difficult developmental transition. Journal of Youth and Adolescence, 18(1), 55-69.Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2013). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies. 9, 13-39.Sam, D. L. (2001). Satisfaction with life among international students: An exploratory study. Social Indicators Research, 53(3), 315-337.Saygın, Y. ve Aslan, C. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek, Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (28): 207-222.Schaefer, C., Coyne, J. C., & Lazarus, R. S. (1981). The health-related functions of social support. Journal Of Behavioral Medicine, 4(4), 381-406. Şeker, B. D., & Akman, E. (2016). Uluslararası öğrencilerin psikolojik ve sosyokültürel süreçleri. Çukurova Medical Journal, 41(3), 504-514.Sertbaş, G., Çuhadar, D., & Demirli, F. (2004). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinde aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ile anksiyete düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, 8, 42. Sorias, O. (1988). Sosyal destek kavramı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27(1), 353-357. Suldo, S. M., & Huebner, E. S. (2004). Does life satisfaction moderate the effects of stressful life events on psychopathological behavior during adolescence?. School Psychology Quarterly, 19(2), 93-105.Sungur, M. A., Şahin, M., Gökhan, C., Şahin, M. F., Duman, K., Pektaş, B., & Hasan, O. (2016). Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 101-109.Taysi, E. (2000). Benlik saygısı, arkadaşlardan ve aileden sağlanan sosyal destek: Üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(3), 374-384.Terzi, S. (2008). Universite ögrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki [The relationship between psychological hardiness and perceived social support of university students]. Turk Psikolojik Danisma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 1-11.Torun, A. (1995). Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Traş. Z., & Güngör, H. C. (2011). Avrupa ülkelerinden gelen Türk asıllı üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve sosyal bağlılıkları üzerine nitel bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 261-271.Ward, C., & Rana-Deuba, A. (1999). Acculturation and adaptation revisited. Journal of cross-cultural psychology, 30(4), 422-442.Yakushko, O., Watson, M., & Thompson, S. (2008). Stress and coping in the lives of recent immigrants and refugees: Considerations for counseling. International Journal for the Advancement of Counselling, 30(3), 167.Yalçın, İ. (2011). Social support and optimism as predictors of life satisfaction of college students. International Journal for the Advancement of Counselling, 33(2), 79-87.Yetim, U. (2003). The impacts of individualism/collectivism, self-esteem, and feeling of mastery on life satisfaction among the Turkish university students and academicians. Social Indicators Research, 61(3), 297-317.Yıldırım, E., & Köksal, H. (2017). Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Gözüyle Türkiye. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 297-323.Yıldırım, İ. (1997). Algılanan sosyal destek ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 81-87. Yıldırım, İ. (2004). Algılanan sosyal destek ölçeğinin revizyonu. Eğitim Araştırmaları–Eurasian Journal of Educational Research, 17, 221-236.Yıldırım, İ. (2006). Anne baba desteği ve başarı: Anne ve babalar çocuklarına nasıl destek olabilirler? Ankara: Anı Yayıncılık.Yılmaz, E., Yılmaz, E., & Karaca, F. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi, 18(2), 71-79.Yılmazel, G. (2013). Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde algılanan sosyal destek ve sağlıkla ilişkili davranışlar. In New/Yeni Symposium Journal, 51(3), 151-157.Zheng, X., & Berry, J. W. (1991). Psychological adaptation of Chinese sojourners in Canada. International journal of Psychology, 26(4), 451-470.Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41.
Primary Language tr
Subjects Psychology, Multidisciplinary
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9211-3632
Author: Zöhre KAYA (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PDR ANABİLİMDALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2835-9851
Author: Gaye Zeynep ÇENESİZ
Institution: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7139-919X
Author: Suat AYNAS
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PDR ANABİLİMDALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder416882, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {518 - 537}, doi = {10.17755/esosder.416882}, title = {YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KAYA, Zöhre and ÇENESİZ, Gaye Zeynep and AYNAS, Suat} }
APA KAYA, Z , ÇENESİZ, G , AYNAS, S . (2019). YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 518-537. DOI: 10.17755/esosder.416882
MLA KAYA, Z , ÇENESİZ, G , AYNAS, S . "YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 518-537 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/416882>
Chicago KAYA, Z , ÇENESİZ, G , AYNAS, S . "YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 518-537
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Zöhre KAYA , Gaye Zeynep ÇENESİZ , Suat AYNAS Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.416882 DO - 10.17755/esosder.416882 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 518 EP - 537 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.416882 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.416882 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Zöhre KAYA , Gaye Zeynep ÇENESİZ , Suat AYNAS %T YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.416882 %U 10.17755/esosder.416882
ISNAD KAYA, Zöhre , ÇENESİZ, Gaye Zeynep , AYNAS, Suat . "YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 518-537. https://doi.org/10.17755/esosder.416882
AMA KAYA Z , ÇENESİZ G , AYNAS S . YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 518-537.
Vancouver KAYA Z , ÇENESİZ G , AYNAS S . YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 537-518.