Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 654 - 673 2019-04-01

TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR
RIGHTS AND EXPERIENCED PROBLEMS THAT OFFERED TO SYRIAN REFUGEES IN TURKEY AND IN GERMANY

Bade VARDARLI [1] , Amal KHATIB [2] , Sevgi UYGUR [3] , Mesut GÖNÜLTAŞ [4]

117 447

Suriye’de yaşanan siyasi ve ekonomik sorunların bir sonucu olarak; Suriyeli vatandaşlar kendi ülkelerinden göç etmiş ve yaşamlarını sürdürmek amacıyla farklı ülkelere sığınmışlardır. Bu ülkeler arasında Türkiye ve Almanya da yer almaktadır. Türkiye, komşusu Suriye’de baş gösteren iç savaş sonrasında Suriyeli sığınmacıların en çok göç ettiği ülke olmuş, bu durum Türkiye’yi dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi haline getirmiştir.Almanya ise, sığınmacılar tarafından Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok tercih edilen ülke durumundadır.Bu nedenle araştırmanın amacı, Türkiye ve Almanya’da Suriyeli sığınmacılara yönelik uygulanan devlet politikalarına, sağlanan olanaklara ve yaşanan sorunlara ışık tutmaktır. Bu kapsamda, barınma, beslenme, eğitim, istihdam, sağlık, ruh sağlığı, sosyal uyum gibi süreçlere odaklanılmış ve iki ülkede yürütülen uygulamaların benzer ve farklı yönleri ele alınmıştır. Araştırma derleme makalesi olup YÖK Tez, Ulakbim, Ebschost, Google Scholar gibi veritabanlarında Suriye, Türkiye, Almanya, sığınmacı, politika, sorunlar, entegrasyon politikaları, psiko-sosyal müdaheleler anahtar kelimeleri kullanılarak hazırlanmıştır.


As a result of political and economic problems in Syria, Syrian citizens have migrated from their country. Turkey, neighboring showing the head of Syrian refugees after the civil war in Syria was the country where most emigrated, in this case Since 2014, Turkey has become the world's most refugee hosting country. Likewise, since 2014, the majority of refugees who requested asylum in Germany consists of Syrian refugees. The purpose of this research is shedding light on state migration policy opportunities and the problems penetrating implemented for the Syrian refugees in Turkey and Germany. For this purpose, scanning was conducted using the keywords “Syria, Turkey, Germany, asylum seekers, politics, issues, integration policies, psycho-social interventions” in YOK TEZ, Ulakbim, Ebschost, Google Scholar databases. In this context, this research is focusing on issues such as housing, nutrition, education, employment, health, mental health, social cohesion and the process has addressed similar and different aspects of the activities implemented in both countries. Obtained findings are discussed in the light of the literature.                                                                                                    

 • Ağır, O. ve Sezik, M. (2015). Suriye’den Türkiye’ye yaşanan göç dalgasından kaynaklanan güvenlik sorunları. Birey ve Toplum, 5(9), 95-123.
 • Akgün, N. (2016). Suriyeli mültecilerde ruhsal iyilik hali ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya.
 • Aktaş, A. (2016). Türkiye’de yaşayan suriyeli kadın mülteciler: Kilis örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akpınar, T. (2017). Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların ve kadınların sosyal politika bağlamında yaşadıkları sorunlar. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 16-29.
 • Akpınar, T. (2017). Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların ve kadınların sosyal politika bağlamında yaşadıkları sorunlar. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. 3(3), 16-29.
 • AMNESTY International (2014). Hayatta Kalma Mücadelesi Türkiye’deki Suriyede’den Gelen Mülteciler. Londra: Peter Benenson House.
 • Apak, H. (2014). Suriyeli göçmenlerin uyumu ve gelecek beklentileri: Mardin örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.
 • Aydınlı, D. (2017). Kitlesel göç hareketlerinin uluslararası koruma rejimine etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler ve geçici koruma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ankara.
 • Bahadır, H. (2016). İzmir’in bir mahallesinde yaşayan suriyeli sığınmacıların sağlık durumları, sağlık hizmetlerine erişimi ve erişimi etkileyen etmenler. (Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir.
 • Baraulina, T., Bitterwolf, M. (2016). Resettlement: Aufnahme und Integrationserfahrungen von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen. Nurenberg: BAMF.
 • Baron, J., Flory, L. (2016). Versorgungsbericht – Zur pschosozialen versorgung von flüchtlingen un folterropfern in Deutschland. Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Pschosozialen Zentren für Flüchtlinge und Foltopfer – BafF e.V.
 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2018). Suriyeli sığınmacılara yapılan yardımlar. https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/21_05_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli kadınların toplumsal bağlamda yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 10-56.
 • Binay, H. (2016). Suriye ve Irak’tan gelen savaş mağduru çocuk ve genç mültecilerde travma sonrası stres bozukluğu düzeyi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (2015, Ekim). BAMF Asyl und Flüchtlingschutz.https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Flyer/infoblatt-erstorientierung-asylsuchende.pdf?__blob=publicationFile adresinden alındı.
 • Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, (2015). Migration report 2015 - General conclusions. Nuremberg: Federal Office for Migration and Refugees.
 • Bundesamt für Migration und Flüchtlinge-Informationsservice. (2017, Haziran). BAMF web sitesi:
 • https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/begleitbroschuere-asylfilm.pdf?__blob=publicationFile adresinden alındı
 • Bronstein I. ve Montgomery P. (2013). Emotional and behavioral problems amongst Afghan unaccompanied asylum-seeking children: results from a large-scale cross-sectional study. Europen Children Adolescence Psychiatry. 22, 285–294.
 • Brücker, H. (2016). Forced migration, arrival in Germany, and first steps toward integration. DIW Economic Bulletin, 541-556.
 • Brücker,H., Rother, N. ve Schupp J. (2016). IAB-BAMF-SOEB-Befragung von Geflüchteten. Nünberg: BAMF.
 • Coffey, G.J., Kaplan, I., Sampson, R.C. ve Tucci, M.M. (2010). The meaning and mental health consequences of long-term immigration detention for people seeking asylum. Social Science & Medicine. 70, 2070-2079.
 • Çetin, İ. (2016). Labor force participation of syrian refugees and ıntegration: Case of Adana and Mersin cities. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(4), 1001-1016. doi: 10.21547/jss.265320
 • Demirci, K. (2017). Dışlayıcı söylemin yaygınlaştırılmasında sosyal medyanın rolü: Suriyeli mülteciler örneği. Kültür ve İletişim. 20(40), 109-141.
 • Demirhan, Y. ve Aslan, S. (2015). Türkiye’nin sınır ötesi göç politikaları ve yönetimi. Birey ve Toplum, 3(2), 23-62.
 • Demiröz, F. ve Erdoğan, M. M. (2016). Suriye Acil Durum Müdahalesi Kapsamında Çocuk Koruma: Çocuk Dostu Alanlar. Ankara: Türk Kızılayı-HÜGO.
 • Döner, H. (2016). Suriyeli göçmenlerle yaşanan sorunlar üzerine sosyolojik bir araştırma: Hatay ili örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığı.
 • Dinçer, O.B., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişçi, K. ve Çarmıklı, E.Ö. (2013). Suriyeli Mülteciler Sorunu Ve Türkiye: Sonu Gelmeyen Misafirlik. Ankara: USAK ve Brookings Enstitüsü.
 • Duruel, M. (2016). Suriyeli sığınmacıların eğitim sorunu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 30(5), 1399-1414
 • Eheim, J. (2016). Integration of asylum seekers with traumatic experience in Germany. Bachelor Thesis.
 • Erdem, C. (2017). Türkiye’ye göç eden Suriyeli gençlerin gelecek beklentileri: “Malatya Örneği”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Erdoğan, M.M. (2017). Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum. Hacettepe Konferansları. Ankara.
 • European Migration Network, (2016). Country factsheet: Germany 2016. European Comission.
 • Flüchtlingsrat, BW-Aufenthaltsgestattung. (2014, Kasım). Fluechtlingsrat BW. http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/Materialbestellung/2014-12-flyer-aufenthaltsgestattung%20WEB.pdf adresinden alındı
 • Flüchtlingsrat, Baden-Wüttenberg. (2014). Fluechtlingsrat BW web sitesi. http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2016). 2016 Türkiye Göç Raporu. http://www.goc.gov.tr/icerik6/2016-turkiye-goc-raporu yayinlandi_363_377_10625_icerik adresinden elde edilmiştir.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2018). 2018 Geçici Koruma İstatistikleri. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik adresinden elde edilmiştir.
 • Heisbourg, F. (2017, 6). The strategic implications of the Syrian refugee crisis. Survival. Global Politics and Strategy, s. 7-20.
 • Jobcenter, (2014). Ein Leitfaden zur Arbeitsmarktzugang und Förderung Flüchtlinge. Berlin: BAMF.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi (İBÜ). (2015). Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki durumu: Politika ve uygulama önerileri. Çocuk Çalışma Birimi, İstanbul.
 • KADEM (2017). Karaman geçici eğitim merkezi sığınmacı kadınlara yönelik dil kursu. http://kadem.org.tr/kadem-sakarya-temsilciliginden-multecilere-dil-kursu/ adresinden elde edilmiştir.
 • Kağnıcı, D. Y. (2017). Suriyeli Mülteci Çocukların Kültürel Uyum Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarına Düşen Rol ve Sorumluluklar. İlköğretim Online, 16(4). 1768-1776
 • Kaltenbach, E., Haerdtner, E., Hermenau, K., Schauer, M., Elbert, T. (2017). Efficient identification of mental health problems in refugees, in Germany: the Refugee Health Screening. European Journal of Pschotraumatology, 1-12.
 • Kaya, A. (2016). Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sorunları: Nizip Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeniyüzyıl üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Koçak, Y. ve Terzi, E. (2012). Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-184.
 • Kofman, E. (2000). The invisibility of skilled female migrants and gender relations in studies of skilled migration in Europe. International Journal of Popuation Geography, 6(1), 45-59.
 • Marit Sijbrandij, Ceren Acarturk, Martha Bird, Richard A Bryant, Sebastian Burchert, Kenneth Carswell, Joop de Jong, Cecilie Dinesen, Katie S. Dawson, Rabih El Chammay, Linde van Ittersum, Mark Jordans, Christine Knaevelsrud, David McDaid, Kenneth Miller, Naser Morina, A-La Park, Bayard Roberts, Yvette van Son, Egbert Sondorp, Monique C. Pfaltz, Leontien Ruttenberg, Matthis Schick, Ulrich Schnyder, Mark van Ommeren, Peter Ventevogel, Inka Weissbecker, Erica Weitz, Nana Wiedemann, Claire Whitney ve Pim Cuijpers (2017). Strengthening mental health care systems for Syrian refugees in Europe and the Middle East: integrating scalable psychological interventions in eight countries, European Journal of Psychotraumatology, 8:sup2, 1388102, DOI: 10.1080/20008198.2017.1388102
 • MEB. (2017). Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine uyumunun desteklenmesi projesi. https://pictes.meb.gov.tr/izleme/Faaliyetler/RehberlikFaaliyetleri adresinden elde edilmiştir.
 • Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama Araştırma Merkezi (2014). Suriyeli göçmenlerin sorunları çalıştayı sonuç raporu. Mersin üniversitesi, Mersin.
 • Neccar, M. (1999). Suriye’den Türkiye’ye Göç: Nedenler, Sonuçlar ve Umutlar. İlahiyat Akademi Dergisi, 185-198.
 • Olcay, Z. (2012). Mülteci-göçmen belirsizliğinde iklim mültecileri. TBB Dergisi, 99, 229-240.
 • Oytun, O. ve Gündoğar, S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Başlıklı Rapor İçin Basın Bülteni. Ankara: Orsam Yayınları.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme, Kentlileşme Ve Kentsel Değişme. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Özer, Y.Y., Komşuoğlu, A. ve Ateşok, Z.Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(37), 34-42.
 • Özkarslı, F. (2014). Suriye’den Türkiye’ye göç ve suriyelilerin enformel istihdamı (Mardin Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.
 • Paksoy, S. ve Karadeniz, M. (2016). Kilis’te çalışan Suriyeli sığınmacıların sosyo-ekonomik yapısı üzerine bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 785-798.
 • ProAsyl, (2017). Pro Menschenrehte Contra Vorurteile: Fakten und Argumente zur Debatte über Flüchtlinge in Deutschland und Europa. Amadeu Antonio Stiftung, Berlin.
 • Sağaltıcı, E. (2013). Suriyeli mültecilerde travma sonrası stres bozukluğu taraması (Yayınlanmış Uzmanlık Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası Fırsatlar ve Zorluklar. İstanbul, SETA Yayınları.
 • Uğurlu, N. (2015). Outcome of art therapy intervention on trauma, depression and anxiety symptoms among syrıan refugee children. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • The UN Refugee Agency [UNHCR] (2016).Türkiye’deki Suriyeli mülteciler sık sorulan sorular. http://www.unhcr.org/turkey/uploads/root/s%C4%B1k_soru lan_sorular.pdf sitesinden elde edilmiştir.
 • UNİCEF (2018). UNICEF Turkey 2018 Humanitarian Situation Report. https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2019%20-%20March%202018.pdf sitesinden elde edilmiştir.
 • Razum, O. ve Wenner, J. (2016). Social and health epidemiology of mingrants in Germany. Past, present and future. Public Health Reviews, 2-17.
 • Wohnen, Landkreis-Tuebingen. (2017, Aralık). https://www.kreis-tuebingen.de/,Lde/10911068.html adresinden alındı
 • Worbs, S., Baraulina, T. (2017). Female refugees in Germany: Language, education and employment. Nurenberg: BAMF.
 • Worbs, S., Bund, E. ve Böhm, A. (2014). Asylum - And Afterwards? BAMF study on refugees 2014.
 • YBSY (2017). Yükseköğretim kurulu uyruğa göre öğrenci sayıları. https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden elde edilmiştir.
 • Yıldız, Ö. (2013). Türkiye kamplarında Suriyeli sığınmacılar: Sorunlar, beklentiler, Türkiye ve Gelecek algısı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16(1), 141-169.
Primary Language tr
Subjects History, International Relations
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1047-0885
Author: Bade VARDARLI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0472-0948
Author: Amal KHATIB

Orcid: 0000-0001-8848-8968
Author: Sevgi UYGUR

Orcid: 0000-0001-5574-5307
Author: Mesut GÖNÜLTAŞ

Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @review { esosder431273, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {654 - 673}, doi = {10.17755/esosder.431273}, title = {TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR}, key = {cite}, author = {VARDARLI, Bade and KHATIB, Amal and UYGUR, Sevgi and GÖNÜLTAŞ, Mesut} }
APA VARDARLI, B , KHATIB, A , UYGUR, S , GÖNÜLTAŞ, M . (2019). TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 654-673. DOI: 10.17755/esosder.431273
MLA VARDARLI, B , KHATIB, A , UYGUR, S , GÖNÜLTAŞ, M . "TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 654-673 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/431273>
Chicago VARDARLI, B , KHATIB, A , UYGUR, S , GÖNÜLTAŞ, M . "TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 654-673
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR AU - Bade VARDARLI , Amal KHATIB , Sevgi UYGUR , Mesut GÖNÜLTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.431273 DO - 10.17755/esosder.431273 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 654 EP - 673 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.431273 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.431273 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR %A Bade VARDARLI , Amal KHATIB , Sevgi UYGUR , Mesut GÖNÜLTAŞ %T TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.431273 %U 10.17755/esosder.431273
ISNAD VARDARLI, Bade , KHATIB, Amal , UYGUR, Sevgi , GÖNÜLTAŞ, Mesut . "TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 654-673. https://doi.org/10.17755/esosder.431273
AMA VARDARLI B , KHATIB A , UYGUR S , GÖNÜLTAŞ M . TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 654-673.
Vancouver VARDARLI B , KHATIB A , UYGUR S , GÖNÜLTAŞ M . TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 673-654.