Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 1002 - 1013 2019-04-01

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE WORLD COUNTRIES
DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE WORLD COUNTRIES

Murat MIZRAK [1] , Orhan KANDEMİR [2]

91 226

In the new development concept that determines the happiness of people as the main target, improving social welfare indicators such as education and health is very important. For this reason, besides the welfare of the general population, countries take the necessary measures to ensure that employees, which are the most important elements of production, work in a happy and safe environment. In this study,the relationship between human development levels of countries and occupational accidents was investigated. In this context, the correlation and the independent group t-test analyzes have been conducted by using the SPSS program. In the result of the correlation analysis conducted in the study, as expected, it has been observed that there is a negative correlation between human development levels of countries and mortality accidents rate. According to the independent group t-test, a statistically significant difference was found between the countries with the very high human development level and other countries in terms of mortality accidents rate. The countries with very high levels of human development have a lower mortality accidents rate averages than the other countries; This result may be interpreted as lower accidents rate in countries with higher human development levels.

İnsanların  mutluluğunu temel hedef olarak belirleyen yeni kalkınma anlayışında eğitim, sağlık gibi sosyal refah göstergelerinin iyileştirilmesi çok önemlidir.  Bu nedenle ülkeler, genel nüfusun refahı yanında,  üretimin en önemli unsuru olan çalışanların mutlu ve güvenli bir ortamda çalışması için gerekli tedbirleri almaktadır.  Bu bağlamda çalışmada, ülkelerin beşeri kalkınma düzeyleri ile yaşanan  iş kazaları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada yapılan analizler sonucunda beklendiği gibi, ülkelerin beşeri kalkınma düzeyleri ile ölümlü iş kazaları oranı arasında ters yönlü bir ilişki ve çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkeler ile diğer ülkeler arasında ölümlü iş kazaları oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkelerde ölümlü iş kazaları oranı ortalamalarının daha düşük bulunması; beşeri kalkınma düzeyi yüksek ülkelerde ölümlü iş kazaları oranının daha düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

 

 • Ertürk, M. (2011). İşletme biliminin temel ilkeleri. 8. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Gülel, F.E., Çağlar, A., Kangallı Uyar, S.G., Karadeniz, O. & Yeşilyurt M.E. (2017). Türkiye’de illere göre insani gelişme endeksi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 27: 208-216.
 • Günaydın, D. (2015). İnsana yakışır iş: Türkiye açısından bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 37, 123-148.ILO (2014). Safety and health at work: a vision for sustainable prevention, XX.World Congress on Safety and Health at Work 2014, Global Forum for Prevention, 24 - 27 August 2014, Frankfurt, Germany, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_301214.pdf, Erişim tarihi: 26.03.2018.
 • ILO (2017a). Working together to promote a safe and healthy working environment, International Labour Conference, 106th Session, 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543647.pdf,Erişim tarihi: 26.03.2018.
 • ILO (2017b). Avrupa ve Orta Asya’da insana yakışır işin geleceği: Fırsatlar ve zorluklar, Onuncu Avrupa Bölgesel Toplantısı İstanbul, 2-5 Ekim 2017 (Genel direktörün raporu), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- europe/---ro- geneva/--- ilo-ankara/documents/publication/wcms_577337.pdf, Erişim tarihi: 26.03.2018.
 • ILO, 100.000 işçi başına ölümcül mesleki yaralanmalar (cinsiyete ve göçmen durumuna göre- toplam) (%) (Fatal occupational injuries per 100'000 workers by sex and migrant status (%) ), https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=OSH&indicator=INJ_NFTL_SEX_MIG_RT&datasetCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=586976351231957&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ahd3g39kk_1#!%40%40%3Findicator%3DINJ_NFTL_SEX_MIG_RT%26_afrWindowId%3Dahd3g39kk_1%26subject%3DOSH%26_afrLoop%3D586976351231957%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dahd3g39kk_110, Erişim tarihi: 03.09.2018.
 • ILO, 100.000 işçi başına ölümcül olmayan mesleki yaralanmalar (cinsiyete ve göçmen durumuna göre-toplam) (%) (Non-fatal occupational injuries per 100'000 workers by sex and migrant status (%)),https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=OSH&indicator=INJ_NFTL_SEX_MIG_RT&datasetCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=605670691639080&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=wywj85bp9_1#!%40%40%3Findicator%3DINJ_NFTL_SEX_MIG_RT%26_afrWindowId%3Dwywj85bp9_1%26subject%3DOSH%26_afrLoop%3D605670691639080%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dwywj85bp9_57, Erişim tarihi: 03.09.2018.
 • Işığıçok, Ö. (2009). Küreselleşme sürecinde insana yakışır iş. İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 56: 307-331.
 • Kandemir, O. & Kürkçü, M. (2016). Bir refah göstergesi olan “yaşam endeksi” bağlamında TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinin analizi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Eylül 2016, Sayı:14. 22-35.
 • Karadeniz, O. (2012). Dünya’da ve Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları ve sosyal koruma yetersizliği. Çalışma ve Toplum, 2012/3, 15-75.
 • Karamık, S. & Şeker U. (2015). İşletmelerde iş güvenliğinin verimlilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C, Tasarım ve Teknoloji GU J Sci Part: C, 3(4): 575-584.
 • Nehir, E. (2017). Almanya’yı örnek alabiliriz. Gazete Habertürk, 25 Kasım 2017, http://www.haberturk.com/tv/burasi- turkiye/haber/1728549-turkiye-is-kazalarinda-ilk-20-de, Erişim tarihi: 05.05.2018.
 • Taban, S. & Kar, M. (2015). Kalkınma ekonomisi. 2. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Taner, M.T., Mıhcı, H., Sezen, B. & Kağan, G. (2015), A comparative study between human development index and work accidents in Turkey and the EU member countries, Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM), Volume 4, Issue 1.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı (2017). Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında Türkiye’nin mevcut durum analizi projesi, Ana rapor, http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wpcontent/uploads/2017/12/SDG_AnaRapor-Son.pdf, Erişim tarihi: 28.03.2018.
 • UN. Transforming ourworld: The 2030 agenda for sustainable development, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf, Erişim tarihi: 28.03.2018.
 • UNDP (2010). Sıkça sorulan sorular: İnsani gelişme endeksi (İGE) – 2010, http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/hdr/faq_hdi-TR_ece%20FU.pdf?download, Erişim tarihi: 28.03.2018.
 • UNDP (2016). Human development report 2016: human development for everyone, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf, Erişim tarihi: 03.09.2018.
 • Yılmaz, F. (2009). Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1), 45-72.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5744-8568
Author: Murat MIZRAK (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9274-3420
Author: Orhan KANDEMİR
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder506847, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1002 - 1013}, doi = {10.17755/esosder.506847}, title = {DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {MIZRAK, Murat and KANDEMİR, Orhan} }
APA MIZRAK, M , KANDEMİR, O . (2019). DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 1002-1013. DOI: 10.17755/esosder.506847
MLA MIZRAK, M , KANDEMİR, O . "DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 1002-1013 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/506847>
Chicago MIZRAK, M , KANDEMİR, O . "DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 1002-1013
RIS TY - JOUR T1 - DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ AU - Murat MIZRAK , Orhan KANDEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.506847 DO - 10.17755/esosder.506847 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1002 EP - 1013 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.506847 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.506847 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ %A Murat MIZRAK , Orhan KANDEMİR %T DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.506847 %U 10.17755/esosder.506847
ISNAD MIZRAK, Murat , KANDEMİR, Orhan . "DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 1002-1013. https://doi.org/10.17755/esosder.506847
AMA MIZRAK M , KANDEMİR O . DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 1002-1013.
Vancouver MIZRAK M , KANDEMİR O . DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 1013-1002.