Year 2015, Volume 14, Issue 55, Pages 148 - 160 2015-06-03

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Ahmet AKBABA [1] , Birsen KAYA [2]

444 1967

The aim of this study is to determine teachers’ opinions about cognitive skills development of children at kindergarten. Qualitative approach and descriptive survey model is used in this study. After literature review, nine questions are generated with the help of expert opinion. Semi-structured interview technique is used in the interviews with twenty voluntary teachers in three different kindergartens in Van City. These interviews are recorded and written down. Some of the findings of the survey are cognitive skills which are acquired in early childhood; project and learning by doing are the mostly used techniques; cognitive skills are not generally included in pre-school education plan. This survey has some advices like school and family cooperation should be minded more, growth environment of children should be more encouraging to develop thinking skills

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğrencilerinin düşünme becerilerinin gelişmesine yönelik öğretmen görüşlerinin belirlemektir. Nitel yaklaşımla yapılan çalışma betimsel tarama modelindedir. Literatür taraması ve uzman görüşüne başvurularak 9 soru belirlenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Van ilinde müstakil 3 anaokulunda görev yapan 20 gönüllü öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler ses kaydı altına alınmış ve yazılı hale getirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler, düşünme becerilerinin erken çocukluk döneminde kazanıldığını, en çok kullandıkları yöntem ve tekniklerin proje, gösterip yaptırma ve yaparak yaşayarak öğrenme olduğunu, okul öncesi eğitim planında düşünme becerilerine pek yer verilmediğini gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca ve eğitim sürecinde aile ve öğretmenin işbirliğiyle aile katılım çalışmalarına önem verilmesi, çocuğun çevresinin düşünmeyi teşvik edecek biçimde etkin hale getirilmesi gibi öneriler ortaya çıkmıştır.

 • Alkaya, F. (2006). Eleştirel düşünme becerilerini temele alan fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Anlıak, Ş. ve Dinçer, Ç. (2005). Okul öncesi dönemde kişiler arası bilişsel problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 20 pp.
 • Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi. Kök Yayıncılık, Ankara.
 • Ay, G. (2014). Okul öncesi eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin düşünme becerilerinin öğretimine yönelik görüşleri. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Çetingöz, D. (2002). Okul öncesi Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin
 • Gelişiminin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Türkiye. Conatser, R. M. (2000). How to prep are your preschooler to Harvard. New Orleans: Street car Publishing.
 • Çubukçu, Z. , (1991). Okulöncesi Eğitimde Öğretmen Davranışlarının Çocuk Gelişimine Etkisi,
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Ankara. Dinç, A. (2000). Örgütlerde karar verme ve problem çözme süreçlerinde yaratıcı düşüncenin yeri ve önemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Facione, P.A. (2000). “The Disposition Toward Critical Thinking: Its Character, Measurement, and Relations hip to Critical Thinking Skill”. Informal Logic, 20(1), 61-84.
 • Güneş, F. (2012), Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. TÜBAR Bartın Üniversitesi 2012.
 • Halpern, D. F. (1996). Thought and knowledge: An Introduction to critical thinking. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Karadeniz, A. (2006). Liselerde Eleştirel Düşünme Eğitimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye. Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. Ankara Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara. Lipman, M. (1991). “Squaring Soviet theory with Americanpractice”. Educational Leadership, 48 (8), 72
 • Mayer, R.E. (1992). Thinking, Problem Solving, Cognition. USA New York: W. H. Fermandan Company.
 • Mutlu, E. ve Aktan, E. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 799-830.
 • Nıckerson, R. S. (1988), “On Improving Thinking Through Instruction”, dans Review of Research in Education, vol. 15, 1988, p. 3-57.
 • Obay, M. (2009). Problem çözme yoluyla eleştirel düşünme becerilerinin gelişim sürecinin incelenmesi,
 • Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Okur, M. (2008). Çocuklar için felsefe eğitim programının altı yaş grubu çocuklarının atılganlık, işbirliği ve kendini kontrol sosyal becerileri üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi, Eğitim
 • Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Özden, B. (2005). Eğitim fakültesi ilköğretim bölümü anabilim dalı programlarının eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztunç, M. (1999). Yaratıcı düşünce üzerinde ailenin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Romano, G. (1992), Comment favoriser le développement deshabiletés de penséecheznosélèves,
 • Pédagogie Collégiale, Vol. 6 no:1. Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. (12. Baskı). Ankara, Gazi Kitabevi. Türk Dil
 • Kurumu. (2015). Güncel Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 03.01.2015).
 • Yaman, S. ve Yalçın, N. (2003). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının yaratıcı düşünme becerisine etkisi. İlköğretim-Online, 4(1), 42-52.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Basım). Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Yenilmez K. ve Yolcu B. (2007). Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin
 • Gelişimine Katkısı Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 18 2007. journals.manas.edu.kg/mjsr/oldarchives/Vol09.../562-1508-1-PB
 • Zembat, R. ve Unutkan, P. Ö. (2003). Problem çözme becerilerinin gelişimi. Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. Ya-Pa Yayınları İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet AKBABA

Author: Birsen KAYA

Bibtex @ { esosder83022, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {148 - 160}, doi = {10.17755/esosder.41522}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {AKBABA, Ahmet and KAYA, Birsen} }
APA AKBABA, A , KAYA, B . (2015). OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55), 148-160. DOI: 10.17755/esosder.41522
MLA AKBABA, A , KAYA, B . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 148-160 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/6169/83022>
Chicago AKBABA, A , KAYA, B . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 148-160
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AU - Ahmet AKBABA , Birsen KAYA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.41522 DO - 10.17755/esosder.41522 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 160 VL - 14 IS - 55 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.41522 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.41522 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %A Ahmet AKBABA , Birsen KAYA %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 55 %R doi: 10.17755/esosder.41522 %U 10.17755/esosder.41522
ISNAD AKBABA, Ahmet , KAYA, Birsen . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 55 (June 2015): 148-160. https://doi.org/10.17755/esosder.41522