Author Guidelines

Makale Yazımı

Genel Prensipler:

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine gönderilen aday makalenin yazımında anlatım olabildiğince sade, anlaşılabilir, kısa ve öz olmalıdır. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/referanslara dayandırılmalıdır. Makale yazımında 3.tekil kişi anlatımı kullanılmalıdır. Yazım sürecinde Türk Dil Kurumunun en son yayımladığı İmlâ Kılavuzu rehber alınmalıdır. Aday makale Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

Aday makalede A4 sayfa boyutu kullanılmalıdır. Kenar boşlukları sağ, sol, alt ve üstten 2.5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Aday makale 1,5 satır aralığında,  Times New Roman yazı tipi kullanılarak ve 12 punto boyutunda yazılmalıdır. Alıntılar, tablo ve şekil başlıkları ile kaynaklar bölümünde bir satır aralığı kullanılmalıdır. Makalelerin 20 sayfayı geçmemesi tercih edilir.   

Aday makalenin ana başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak ilk sayfada yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıkların bütün harfleri büyük, kalın (bold), 14 punto büyüklüğünde olmalıdır. Başlıklar sayfayı ortalayacak biçimde yerleştirilmelidir. Başlığın 12 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Türkçe ve İngilizce başlık arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

İngilizce başlığın hemen altında yazar/yazarların isimleri yer almalıdır. Yazar isimlerinin yalnızca ilk harfi büyük, soy isimlerinin tümü büyük harfle yazılmalıdır. Yazar/yazarların isimleri sayfayı ortalayacak şekilde yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların soy isimlerinden sonra kurumlarını belirtmek için dipnot işareti (*) konulmalıdır. Tek yazar olması durumunda dipnot işareti (*), birden fazla yazar olması durumunda 1, 2, 3,….. rakamları ile gösterilmelidir. Dipnot bölümünde yazar/yazarların e-posta adresleri de yazılmalıdır.

Aday makalede tablolar, şekiller, atıflar ve kaynaklar American Psychological Association 6. baskıya (APA 6th Edition) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Aday makalede 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe Öz ve İngilizce Abstract yazılmalıdır. Makalede “öz” ve “abstract” bölümlerinin sonunda 3-6 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

Başlık ve Alt Başlıklar

Metin içerisindeki başlıklar ve altbaşlıkların düzenlenmesinde American Psychological Association 6. baskıda (APA 6th Edition) belirtilen ilk 4 düzey referans alınmalıdır. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi için bu 4 düzey aşağıda gibi tanımlanmıştır

Başlık Düzeyi             Biçim


1. Sola Yaslı, Kalın (Bold), Tümce Kullanımı

2.         1,25 cm girintili, Kalın (Bold), Tümce Kullanımı

3                     2,50 cm girintili, Kalın (Bold), italik, Tümce Kullanımı

4.                                    3,75 cm girintili, İtalik, Tümce Kullanımı

 

Kaynakların Gösterimi

Metin içerisindeki atıfların gösteriminde ve “Kaynaklar” bölümündeki kaynakların gösteriminde American Psychological Association 6. baskıda (APA 6th Edition) belirtilen kaynak gösterme kuralları referans alınmalıdır. Aday makalede atıflar dipnotta gösterilmemelidir. Kaynaklar makalenin sonunda "Kaynaklar" başlığı adı altında alfabetik olarak verilmelidir.

Metin içerisinde atıf, alıntı ve kaynak gösterme ile ilgili kurallar:

- Metin içinde genel bir referanstan alıntı yapılmışsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayım yılı yazılmalıdır. Örneğin (Kara, 2004).

 - Bir kitaptan belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ise kaynak, sayfa numarasıyla birlikte verilmelidir. Örneğin (Demir, 1998, s. 42). 

- Bir yazarın aynı tarihli eserlerinden alıntı yapılmışsa; (Altın, 2009a) ve (Altın, 2009b).

- Metin içinde iki yazarlı bir kaynaktan alıntı yapılmışsa söz konusu kaynağa her atıf yapıldığında iki yazarın adı da belirtilir. Alıntı yapılan kaynakta yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk atıf yapılan yerde tüm isimler yazılır. Daha sonraki atıflarda ise ilk yazarın soyadı belirtilir, diğer yazarlar vd. kısaltması ile belirtilir. Örneğin, kaynağın ilk geçtiği yerde kaynak gösterimi (Kara, Süzer ve Akhun, 2004) şeklinde olmalıdır. Metin içinde söz konusu kaynağa yapılan diğer atıflarda kaynak (Kara vd., 2004) şeklinde belirtilmelidir. 

-Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk atıfta da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Timur vd., 2005). 

- Bilimsel çalışmalarda asıl kaynağa ulaşmak esastır. Ancak asıl kaynağa ulaşılamadığı durumlarda ikincil kaynaktan alıntı yapılmışsa, ikincil kaynak kaynakçada belirtilir. Örneğin, (Kara’dan aktaran Şahin, 2009). Şahin (2009), kaynaklar listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Kara kaynaklarda yer almaz.

- Metin içindeki kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz. Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar sağdan ve soldan birer cm girinti verilerek, tek satır aralığı kullanılarak, 10 punto, italik olmadan ve tırnaksız yazılır. 

- Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken açık hali verilir ve kısaltma parantez içine alınır. Sonraki kullanımlarda ise doğrudan kısaltma kullanılır.  

 

Kaynaklar bölümünde kaynak gösterme kuralları:

Önemli Not: Aşağıda verilen tüm kaynak gösterme kuralları makalenin Türkçe yazıldığı durumlar için geçerlidir. Makalenin İngilizce yazılması halinde doğrudan APA 6'nın referans alınması gerekmektedir. 

- Aynı yazar/yazarların çok sayıda yayınına atıf yapılmışsa, “kaynaklar” bölümünde ilgili kaynaklar eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b. 


- Aynı soyadlı yazarlardan, adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin;

Sadler, D. (2007). Data do not speak for themselves: The role of data in science controversies. Science Activities, 44, 113-116.

Sadler, R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 18(2), 119-144

 

- Dergi makaleleri için dergilerin varsa DOI numaraları da mutlaka yazılır. Örneğin;

Johnson, C.C. (2007). Whole-school collaborative sustained professional development and science teacher changes: Signs of progress. Journal of Science Education and Technology, 18, 629–661. doi:10.1007/s10972-007-9043-x

 

- DOI numarası olmayan dergi makalelerinin kaynak gösterimi aşağıdaki gibidir:

Martin, M. (1997). Emotional and cognitive effects of examination proximity in female and male students. Oxford Review of Education, 23(4), 479-486.

Nakiboğlu, C. (2001). Maddenin yapısı ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131-143.

 

- Elektronik dergi makalelerinde varsa DOI numarası, yoksa URL verilir. Örneğin;

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38 -48. http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo sayfasından erişilmiştir. 

Walker, D. F. (1971). A naturalistic model for curriculum development. The School Review, 80(1). 51-65. http://www.jstor.org/stable/1084221?seq=1#page_ scan_tab_contents sayfasından erişilmiştir.

 

-Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde kitabevi, yayınevi adı, ..kitabevi‟…yayınevi‟,…yay.‟ vb. ekler belirtilmeksizin verilir;

Ankara: İmge.

İstanbul: Metis.

New York: McGraw-Hill.

London: Sage. 

 

- Tek yazarlı kitap gösterimi:

Gee, J.P. (2007). What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillan.

 

- Çok yazarlı kitap gösterimi:

Agresti, A. & Finlay,  B. (1997). Statistical methods for the social sciences (3.b.). Upper Saddle River: Prentice-Hall.

 

- Editörlü kitap gösterimi:

Kalpaklı, M. (Ed.). (1999). Osmanlı divan şiiri üzerine metinler. İstanbul: YKY.

 

 - Editörlü kitapta bölüm gösterimi: 

Sprinthall, N. A., Reiman, A. J. & Thies-Sprinthall, L. (1996). Teacher professional development. J. Sikula, T. J. Buttery, & E. Guyton (Ed.). Handbook of research on teacher education içinde (s.666-703). New York, NY: Simon & Schuster Macmillan.

 

-Birden çok baskısı olan kitap gösterimi:

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4.b.). New York: Longman.

 

 - Elektronik kitap gösterimi:

O'Keefe, E. (t.y.). Egoism and the cnsts in Western values. http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp sayfasından erişilmiştir. 


- Tezlerin gösterimi: 

        Yayımlanmamış tezlerde; 

Bayraktar, N. (2006). Organ nakli – organ bağışı konusunda bilinçlendirme amacıyla interaktif eğitim materyali hazırlanması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çopur, Z. (2011). Aile değerlerinin finansman uygulamalarına etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
        

        YÖK Tez veri tabanından edinilen tezlerde; 

Tekin, E. (2004). Müzik alan derslerinin müzik öğretmeniadaylarının yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkileri (Yüksek lisans tezi)https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından erişilmiştir. 

Kartal, H. (2005). Erken çocukluk programından anne-çocuk eğitim programının altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerin etkisi. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından erişilmiştir.


-  Kongre, Sempozyum, Seminer vb. Bildirilerin Gösterimi:

Aycan, Ş., Kaynar, Ü., Türkoğuz, S. & Arı, E. (2002, Eylül). İlköğretimde kullanılan fen bilgisi ders kitaplarının bazı kriterlere göre incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi'nde sunulmuş bildiri, Antalya.