Year 2018, Volume 27, Issue 3, Pages 228 - 233 2018-12-25

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
THE EFFECT ON SUBMISSIVE BEHAVIOR OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF MIDWIFERY STUDENTS

Şenay TOPUZ [1]

24 80

Giriş: Düşük duygusal zekâ ve boyun eğici davranışlar bireysel gelişimi etkilemekte ve başarıda düşüşe neden olmaktadır. Bu nedenle ebelik öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimleri açısından yüksek duygusal zekâya ve düşük boyun eğici davranışlara sahip olmaları önemlidir. Amaç: Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin duygusal zekâlarının boyun eğici davranışlarına etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin ebelik bölümüne kayıtlı olan dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden 70 öğrenciye anket formları uygulanmıştır. Veriler, bir bilgi formu, Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği (DZÖ) ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 21 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde hesaplamaları ve ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Duygusal zekâ düzeyi öğrencilerin% 45,7’sinde düşük,% 37,2'inde orta,% 17,1'inde yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin DZÖ puan ortalaması 123,57+32,54, BEDÖ puan ortalaması ise 34,8+7,02 olarak bulunmuştur. DZÖ ve BEDÖ puan ortalamaları ile bireysel özellikler arasındaki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. (p> 0.05). Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin önemli bir kısmının düşük duygusal zekâya sahip olduğu, boyun eğici davranışlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin duygusal zekâlarını ve kendine güvenlerini geliştirmek için müfredatların güncellenmesi önerilebilir. 

Introduction: Developing submissive behaviors and having low emotional intelligence adversely affect personal development of an individual and cause a decline in success. For this reason, it is important that midwifery students should have high emotional intelligence and low submissive behaviors in terms of their personal and professional development. Aim: This study aimed to determine midwifery students' emotional intelligence, submissive behavior levels, and the factors affecting them. Method: The study was carried out in descriptive model. The questionnaire forms were applied to 70 students. Data were collected using an information form, the Emotional Intelligence Evaluation Scale (EIES) and the Submissive Acts Scale (SAS). Results: The emotional intelligence level was found to be low in 45.7% of the students, medium in 37.2%, and high in 17.1%. The mean SAS score of the students was 123.57 + 32.54, and the mean EIES score of the students was 34.8 + 7.02. The difference between the mean scores of Emotional Intelligence Evaluation Scale (EIES) and Submissive Acts Scale (SAS) and the individual characteristics was determined to be statistically insignificant (p> 0.05). Conclusion: It was determined that a significant part of the students had low emotional intelligence, and that the mean SAS score was moderate. 

  • 1. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality 1990; 9:185-221. 2. Goleman D. Duygusal Zeka Neden IQ'dan Daha Önemlidir? (32. Baskı) Varlık Yayınları, İstanbul 2009;ss 177-221. 3. Cadman C, Brewer J. Emotional intelligence: a vital prerequisite for recruitment in nursing. Journal of Nursing Management 2001;9:321-324. 4. Acar F. Duygusal zeka ve liderlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2002; 12:53-68. 5. Kaya M, Güneş G, Kaya B, Pehlivan E. Tıp fakültesi öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:5-10. 6. Koç M, Bayraktar B, Çolak S. Üniversite öğrencilerinde boyun eğici davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010; 28: 257-80. 7. Yıldırım İ, Ergene T. Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003; 25:224-234. 8. Sturman ED. Involuntary subordination and its relation to personality, mood, and submissive behavior. Psychological Assessment 2011; 23:262– 276. 9. Çakırcalı E. Sağlık ve Hemşirelik, Hasta Bakımı ve Tedavisinde Temel İlke ve Uygulamalar, (3. Baskı) Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. İzmir 2000;ss 1-7. 10. Eşer İ, Khorshid L, Arslan GG. Sağlık Çalışanı olmaya aday öğrencilerin boyun eğici davranışlarının incelenmesi. İUFN Hem Derg 2009;17:1-9. 11. Kılıç HF, Çaglıyan S, Dağ GS, Emotional intelligence levels of nursing students and affecting factors. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2017;14:275-282. 12. Eraydın Ş, Karagözoğlu Ş. Investigation of selfcompassion, self-confidence and submissive behaviors of nursing students studying in different curriculums. Nurse Education Today 2017; 54:44– 50. 13. Ergin EF. Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zeka Düzeyi ile 16 Kişilik Özelliği Arasında İlişki Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2000. 14. Gilbert P, Allan S. Assertiveness, submissive behaviour and social comparison. British Journal of Clinical Psychology 1994;33:295-306. 15. Savaşır I, Şahin NH. Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği. Bilişsel- Davranışçı Terapilerde Değerlendirme Sık Kullanılan Ölçekler, Özyurt Matbaacılık, Ankara 1997;ss 100-103. 16. Avşar G, Kaşıkçı M. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zekâ düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010;13:1-6. 17. Ünsar S, Fındık ÜY, Sadırlı SK, Erol Ö, Ünsar S. Edirne sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 2009; 9:1-9. 18. Torun S, Arslan S, Nazik E, Akbaş M, Yalçın SÖ. Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi. Cumhuriyet Tıp Derg 2012; 34:399-404. 19. Yılmaz S, Çeçen E, Yılmaz E, ve ark. Boyun eğici davranışlarda cinsiyete göre farklılık var mı? hemşirelik bölümü örneği. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayısı 2010;342. 20. Özkan İA, Özen A. The relation between submissive behaviours and self esteem state among nursing students. TAF Prev Med Bull 2008;7:53-8. 21. Arslantaş H, Adana F, Bağcı S, Ayva E. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin klinik uygulamalarında karşılaştıkları şiddetin boyun eğici davranışlar ve bazı değişkenlerle ilişkisi. İÜFN Hem Derg 2012; 20:53-61. 22. Tümkaya S, Çelik M, Aybek B. Lise öğrencilerinde boyun eğici davranışlar, otomatik düşünceler, umutsuzluk ve yaşam doyumunun incelenmesi. ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011;20:77-94.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Reports
Authors

Author: Şenay TOPUZ (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { eujhs507677, journal = {Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1018-3655}, address = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {228 - 233}, doi = {}, title = {EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {TOPUZ, Şenay} }
APA TOPUZ, Ş . (2018). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 27 (3), 228-233. Retrieved from http://dergipark.org.tr/eujhs/issue/42158/507677
MLA TOPUZ, Ş . "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27 (2018): 228-233 <http://dergipark.org.tr/eujhs/issue/42158/507677>
Chicago TOPUZ, Ş . "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27 (2018): 228-233
RIS TY - JOUR T1 - EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ AU - Şenay TOPUZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 233 VL - 27 IS - 3 SN - 1018-3655- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Health Sciences EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ %A Şenay TOPUZ %T EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ %D 2018 %J Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1018-3655- %V 27 %N 3 %R %U
ISNAD TOPUZ, Şenay . "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27 / 3 (December 2018): 228-233.