Author Guidelines

1. Dergi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Etlik Veteriner

Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün hakemli,

bilimsel yayın organı olup, yılda iki defa yayımlanır. Derginin kısaltılmış

adı “Etlik Vet Mikrobiyol Derg” dir.

2. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi’nde veteriner hekimlik

alanında yapılan, başka bir yerde yayımlanmamış olan orijinal bilimsel

araştırmalar, güncel derleme, gözlem, kısa bilimsel çalışmalar

ve enstitüden haberler yayımlanır. Derleme şeklindeki yazılar;

orijinal olması, en son yenilikleri içermesi, klasik bilgilerin tekrarı

olmaması durumunda kabul edilir. Derlemeyi hazırlayan yazarın, o

konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde orijinal yayın ve araştırmalar

yapmış olması koşulu aranır.

3. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak metinler 12 punto Times

New Roman yazı karakterinde, düz metin olarak, çift aralıklı ve

kenarlarda 30 mm boşluk bırakılarak, A4 formundaki beyaz kağıda

yazılmalıdır. Yazıların tamamı, şekil ve tablolar dahil olmak üzere

orijinal bilimsel araştırmalarda 16, derlemelerde 10, gözlemlerde 6

ve kısa bilimsel çalışmalarda 4 sayfayı geçmemelidir.

4. Microsoft Word formatındaki metin ile en az 300 dpi çözünürlükteki

JPEG formatındaki resim/lerin tamamı etlikvetmikrobiyolderg@

gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

5. Türkçe orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları,

adresleri, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, İngilizce başlık, İngilizce

özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular,

tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır.

İngilizce orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları,

adresleri, İngilizce özet ve anahtar sözcükler, Türkçe başlık, Türkçe

özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular,

tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar şeklinde hazırlanmalıdır.

Kısa bilimsel çalışmaların ve derlemelerin başlık ve özet bölümleri

orijinal çalışma formatında, bundan sonraki bölümleri ise, derlemelerde;

giriş, metin ve kaynaklar şeklinde, kısa bilimsel çalışmalarda

ise bölümlendirme yapılmadan hazırlanmalıdır.

6. Orijinal çalışmalar ve gözlemler aşağıdaki sıraya göre düzenlenerek

yazılmalıdır.

Başlık, kısa, konu hakkında bilgi verici olmalı ve küçük harflerle

yazılmalıdır.

Yazar(lar)ın, ad(lar)ı küçük, soyad(lar)ı büyük harflerle yazılmalı

ve unvan belirtilmemelidir. ORCID numaraları yazılmalıdır.

Özet, Türkçe ve İngilizce olarak, tek paragraf halinde ve en fazla

500 sözcük olmalıdır.

Anahtar kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri’nden seçilmeli, alfabetik

sıraya göre yazılmalı ve 5 sözcüğü geçmemelidir.

Giriş, konu ile ilgili kısa literatür bilgisi içermeli, son paragrafında

çalışmanın amacı vurgulanmalı ve iki sayfayı geçmemelidir.

Materyal ve Metot, ayrıntıya girmeden, anlaşılır biçimde yazılmalıdır.

Başlıklar kalın, alt başlıklar italik yazı tipiyle belirtilmelidir.

Bulgular bölümünde veriler, tekrarlama yapmadan açık bir şekilde

belirtilmelidir. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları

ise şeklin altında belirtilmelidir.

Tartışma ve Sonuç bölümünde, araştırmanın sonucunda elde edilen

bulgular, diğer araştırıcıların bulguları ile karşılaştırılmalı ve

literatüre olan katkısı kısaca belirtilmelidir.

Teşekkür bölümü, gerekli görülüyorsa kaynaklardan hemen önce

belirtilmelidir.

Kaynaklar bölümünde, kaynaklar listesi alfabetik ve kronolojik

olarak sıralanmalı ve numaralanmalıdır. Metin içerisindeki kaynak,

yazar soyadı yazılıp sıra numarası ile; cümle sonunda ise sadece

sıra numarası ile köşeli parantez içerisinde yazılmalıdır. Cümle

sonunda birden çok kaynak belirtilecek ise kaynak numaraları küçükten

büyüğe doğru sıralanmalıdır. Metin içerisinde ikiden çok

yazarlı kaynak kullanımlarında ilk yazarın soyadı yazılmalı diğer

yazarlar ise “ve ark.” (İngilizce metinlerde “et al.”) kısaltması ile

belirtilmelidir. Dergi adlarının kısaltılmasında “Periodical Title

Abbreviations: By Abbreviation” son baskısı esas alınmalıdır. Kaynaklar

listesinde yazar(lar)ın aynı yıla ait birden fazla yayını varsa,

yayın tarihinin yanına “a” ve “b” şeklinde belirtilmelidir.

Kaynak yazımı ve sıralaması aşağıdaki gibi yapılmalıdır;

Süreli Yayın:

Dubey JP, Lindsay DS, Anderson ML, Davis SW, Shen SK, (1992).

Induced transplacental transmission of N. caninum in cattle. J Am

Vet Med Ass. 201, 709-713.

Yazarlı Kitap:

Fleiss Jl, (1981). Statistical methods for rates and proportions.

Second edition. New York: John Willey and Sons, p.103.

Editörlü Kitap:

Balows A, Hausler WJ, Herramann Kl, eds., (1990). Manual of Clinical

Microbiology. Fifth edition. Washington DC: IRL Press, p.37.

Editörlü Kitapta Bölüm:

Bahk J, Marth EH, (1990). Listeriosis and Listeria monocytogenes.

Cliver DD. eds. Foodborne Disease. Academic press Inc, San Diego.

p.248-256.

Kongre Bildirileri:

Çetindağ M, (1994). Pronoprymna ventricosa, a new digenic trematoda

from the Alosa fallax in Turkey. Eighth International Congress

of Parasitology (ICOPA VIII), October, 10-14, İzmir-Turkey.

Tezler:

Aksoy E, (1997). Sığır Vebası hastalığının histolojik ve immunoperoksidaz

yöntemle tanısı üzerine çalışmalar. Doktora Tezi, AÜ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anonim:

Anonim, (2009). Contagious equine metritis. Erişim adresi: http://

www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdf, Erişim tarihi: 17.10.2009.

Peter AT (2009). Abortions in dairy cows. Erişim adresi: http://

www.wcds.afns.ualberta.ca.htm, Erişim tarihi: 14.11.2009.

Yazışma adresi, çok yazarlı çalışmalarda yazışma adresi olarak

yazarlardan sadece birinin adı/soyadı, adresi ve e-posta adresi çalışmanın

sonunda belirtilmelidir.

7. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Tüm

ölçüler SI (Systeme Internationale)’ye göre verilmelidir.

8. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler tüm yazarlar

tarafından imzalanan “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” ve başvuruya

ilişkin bir dilekçe ile birlikte gönderilmelidir. Yayımlanması

uygun görülen çalışmalar, istendiğinde Yayım Komitesi’nin basıma

ilişkin kararı, yazar(lar)ına bildirilir.

9. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi’nde yayımlanacak olan,

hayvan deneylerine dayalı bilimsel çalışmalarda “Etik Kurul Onayı

Alınmıştır” ifadesi aranır.

10. Gönderilen yazıların basım düzeltmeleri orijinal metne göre yapıldığından,

yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

11. Ürünlerin ticari adları ile karşılaştırılmalarına yönelik araştırmalar

derginin ilgi kapsamı dışındadır.

12. Araştırmaya konu olan maddelerin ve ürünlerin ticari adları

kullanılmamalıdır.

13. Şayet varsa araştırmanın desteklendiği kurum adı ve proje numarası

belirtilmelidir.

14. Dergiye gönderilen yazılar geliş tarihine göre yayımlanır.

15. Yayımlanmayan yazılar, yazarına iade edilmez.