Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 1 - 15 2018-06-19

Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri

Mazlum Şahin Demir [1] , Ebru Alan [2]

128 573

IX. yüzyılda Abbasî halifesi Me’mun tarafından başlatıldığı düşünülen çeviri hareketleri dönem dünya tarihini derinden etkilemiştir. Nitekim bu çeviri hareketleri sonucu İslâm dünyasında ilmi çalışmalar hız kazanıp Avrupa’yı etkilemiştir. Avrupa bu çevirilerle Haçlı Seferleri esnasında karşılaşıp kendi ülkelerine götürerek üniversitelerin oluşumunu sağlamışlardır.

Bunlardan başka çeviri hareketleri sonucu İslâm dünyası ilmi yönden altın çağını yaşamıştır. Kindî, İbnü’n-Nedim gibi filozoflar bu hareketin sonucudur. Hatta dolaylı da olsa İbn Sînâ, Fârâbî, İbn Rüşd gibi önemli âlimleri de bu sınıfa koyabiliriz.

Bu bildirimizde Beytü’l-Hikme’den üniversitelerin oluşumuna dek Pehlevice, Grekçe, Süryanice, Arapça, Latince yapılan çeviri hareketlerini ele alıp IX-XIII. yüzyıllar arası dünya tarihine etkisini tartışacağız.

Beytü'l-Hikme, Çeviri Hareketleri, Ortaçağ, Avrupa Üniversiteleri, Endülüs
 • AÇIKGENÇ, Alparslan, “İslâm Bilim Geleneğinin Batı Bilim Geleneğinin Doğuşundaki Rolü ‘Bilim Epistemolojisi ve Sosyolojisi Açısından Tarihi Bir Değer-lendirme’”, Yeni Türkiye Dergisi, LXXXVIII, 2016, 1-24.
 • ADIVAR, Adnan, Tarih Boyunca İlim ve Din, İstanbul: Remzi Yayınları, 1987.
 • ARSLAN, Ahmet, İslâm Felsefesi Üzerine, Ankara: Vadi Yayınları, 1999.
 • BAKIR, Abdulhalik, Ortaçağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler, II, Ankara, 2008.
 • BAYET, Albert, Bilim Ahlakı, Çev: Vedat Günyol, İstanbul: Yorum Yayın-ları, 1993.
 • BARTHOLD, W., M. Fuad Köprülü, İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara: Di-yanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1984.
 • BUDAK, Muhammed Ali, “Batı Kaynaklarına Göre Endülüs Medeniyeti’nin Eğitim ve Bazı Bilim Alanlarında Avrupa’ya Katkıları”, Süleyman Demirel Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XXIII, 2016, 163-176.
 • CORBİN, Henry, İslâm Felsefesi Tarihi, I, Çev: Hüseyin Hatemî, İstanbul: İletişim Yayınları, 2010.
 • ÇALIK, Etem, “İslâm Medeniyetinin İlmî Kaynakları”, XXI. Yüzyılda Eği-tim ve Toplum, II/5, 2013, 56-72.
 • DAĞBAŞI, Gürkan, “Abbasi Dönemi Çeviri Faaliyetleri”, Eskiyeni Dergisi, XXVII, 2013, 177-187.
 • GUTAS, Dimitri, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Çev: Lütfü Şimşek, İs-tanbul: Kitap Yayınevi, 2003.
 • İZMİRLİ, İsmail Hakkı, İslâm Mütefekkirleri İle Garb Mütefekkirleri Arasında Mukayese, Sad: S. Hayri Bolay, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın-ları, 1977.
 • ÖZEL, Harun, “Birinci Abbasi Devlet-i Döneminde Arapça İslâmî Bilgilerin Avrupa’ya Taşınmasında Tercüme Faaliyetlerinin Rolü”, Akademik Sosyal Araş-tırmalar Dergisi, IV/28, 2016, 412-430.
 • RONAN, Colin A., Bilim Tarihi, Çev: Ekmeleddin İhsanoğlu-Feza Gunergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003.
 • ROSENTHAL, Erwin I. J., Ortaçağ’da İslâm Siyaset Düşüncesi, Çev: Ali Çaksu, İstanbul: İz Yayınları, 1996.
 • SUÇİN, Mehmet Hakkı, “Arapça Çeviri Hareketi: Altın Dönem”, Journal Of Turkish Studies ‘Cem Dilçin Armağanı’, 2010, 1-26.
 • SUNAR, Cavit, İslâm Felsefesi Dersleri, Ankara: A.Ü. Yayınları, 1967.
 • ŞERİATİ, Ali, İslam Bilim, Çev: Faruk Alptekin, Van: Bilge Adam Yayınla-rı, 2006.
 • ULUKÜTÜK, Mehmet, “İslam Düşüncesinde Tercüme Faaliyetleri: Hermeneutik ve Bibliyografik Bir Katkı”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, I/2, 2010, 249-288.
 • YILDIZ, Şevket, “Endülüs Yahudileri ve İslam Kültür ve Biliminin Avru-pa’ya Geçişinde Oynadıkları Rol”, İstem Dergisi, VII/13, 2009, 51-68.
 • ZERRİNKUB, Abdülhüseyin, İslâm Medeniyeti Mucizesi, Çev: Abuzer Dişkaya, İstanbul: Ağaç Yayınları, 2009.
 • ZEYDAN, Corci, İslâm Uygarlıkları Tarihi, I, Çev: Nejdet Gök, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3970-6310
Author: Mazlum Şahin Demir
Country: Turkey


Author: Ebru Alan

Dates

Publication Date: June 19, 2018

Bibtex @research article { firaset433530, journal = {Firaset Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8455}, address = {Mazlum Şahin DEMİR}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri}, key = {cite}, author = {Demir, Mazlum Şahin and Alan, Ebru} }
APA Demir, M , Alan, E . (2018). Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri. Firaset Dergisi, 1 (1), 1-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/firaset/issue/37648/433530
MLA Demir, M , Alan, E . "Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri". Firaset Dergisi 1 (2018): 1-15 <http://dergipark.org.tr/firaset/issue/37648/433530>
Chicago Demir, M , Alan, E . "Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri". Firaset Dergisi 1 (2018): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri AU - Mazlum Şahin Demir , Ebru Alan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Firaset Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 1 IS - 1 SN - -2636-8455 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Firaset Dergisi Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri %A Mazlum Şahin Demir , Ebru Alan %T Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri %D 2018 %J Firaset Dergisi %P -2636-8455 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Demir, Mazlum Şahin , Alan, Ebru . "Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri". Firaset Dergisi 1 / 1 (June 2018): 1-15.
AMA Demir M , Alan E . Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri. Firaset Dergisi. 2018; 1(1): 1-15.
Vancouver Demir M , Alan E . Beytü'l-Hikme'den Avrupa Üniversitelerine Ortaçağ'da Çeviri Hareketleri. Firaset Dergisi. 2018; 1(1): 15-1.