Year 2016, Volume 26, Issue 2, Pages 151 - 162 2016-07-30

YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
The Effect of Modular Teaching Supported By Reflective Thinking Activities On Students’ Academic Achievement in 5th Graders’ Information Technologies & Software Classes

Eray GEDİKOĞLU [1] , Çetin SEMERCİ [2]

149 762

Araştırmanın amacı, “Yansıtıcı düşünme etkinlikleri destekli modüler öğretimin 5. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrencilerin akademik başarılarına etkisini” belirlemektir. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma “ön-test son-test kontrol gruplu model” ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma alanını 2014-2015 eğitim öğretim yılı içerisinde Bartın Merkez Vali Tevfik Başakar Ortaokulunda öğrenim gören beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmadaki gruplar, grup eşleştirme yöntemi ile tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grupları 20’şer kişiden oluşmaktadır. Deney grubuna “yansıtıcı düşünme etkinlikleri destekli kelime işlemci modülü” dağıtılmış ve modüler öğretim uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise “geleneksel yöntemle” ders işlenmiştir. Araştırmada, çoktan seçmeli akademik başarı testi kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre yansıtıcı düşünme etkinlikleri destekli kelime işlemci modülü ile ders işlenen deney grubunun akademik başarısı (ortanca=4) ile geleneksel yöntemle ders işlenen kontrol grubunun akademik başarısı (ortanca=1)  arasında deney grubunun lehine olacak şekilde anlamlı sonuç elde edilmiştir (U=68,5, p<0, 05). Araştırmadan elde edilen bir başka sonuca göre de deney grubundaki öğrencilerin son test ve kalıcılık testi başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (z= -1, 221, p>0,05). Bu analiz sonucuna göre yansıtıcı düşünme etkinlikleri destekli kelime işlemci modülü kalıcı öğrenme sağlamıştır. Bulgulara dayalı olarak yansıtıcı düşünme etkinlikleri destekli modüler öğretimin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde kullanılabileceği söylenebilir.

The aim of the research is to determine the effect of modular teaching assisted by reflective thinking activities on the students’ academic achievement in 5th graders’ information technologies and software classes. Empirical method was used in the research. The research was carried out by the model ‘pre- test and post - test control group’. The field of study is consisted of the 5th grade students studying at Vali Tevfik Başakar Secondary School during the academic year of 2014-2015. The groups in the study were determined by group matching method. Experimental and control groups were consisted of 20 students per each. Determining the experimental and control groups, the scores of students which they got from the pre-test were used. "The word processing module supported by the reflective thinking activities" was handed out to the experimental group and modular teaching was applied them. The course was carried out by traditional method in the control group. Multiple-choice academic achievement test was used in the study. In terms of the analysis results obtained, considering the academic achievement of the experimental group in which the lessons were carried out by the word processing module supported by the reflective thinking activities (median=4) and the academic achievement of the control group in which the lessons were carried out by traditional method (median=1), significant result was obtained in favour of the experimental group as (U=68,5, p<0, 05). According to another result obtained by the research, any statistically significant difference between the post-test and retention test scores of the students in the experimental group was not observed (z = -1 , 221, p> 0 , 05) . In accordance with this analysis result, the word processing module supported by the reflective thinking activities supplied permanent learning. The result of survey, a proposal has been brought that the modular teaching supported by 

 • Alkan, C. (1982). Modüler programlama ve Türkiye’deki uygulaması. Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(22), 15-23.
 • Akgül, F. (2004). Modüler öğretim kuramdan uygulamaya (1. Baskı). Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Akgül, F. (2002). Modüler öğretim yaklaşımının küçük gruplarda öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akkuzulu, D. (2011). Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi çevre ve insan ünitesinde yansıtıcı fen günlükleri tutmasının başarı ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akpınar, B. (2012). Eğitim programları ve öğretim (1. Baskı). Ankara: Data Yayınları.
 • Bakioğlu, A. ve Dalgıç, G. (2014). Eğitimcilerde yansıtıcı düşünme (1. Baskı). Ankara: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları. Baykal, N. ve Tekin, N. (2012). Ofis yazılımları-sözcük işlemciler ve belge sistemleri. (Ed. Ö. Yılmazel) Temel bilgi teknolojileri-1 (s. 50). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Bölükbaş, F. (2004). Yansıtıcı öğretimin (reflective teaching) ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum ve başarıları üzerindeki etkililiği. (Yayımlanmamış doktora tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., ve Kılıç Çakmak, E. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, A. (2014). SPSS ile betimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cengizhan, S. (2008). Modüler öğretim tasarımının farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenme kalıcılığına etkisinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 98-116.
 • Cengizhan, S. (2011). Modüler öğretim tasarımıyla entegre edilmiş kavram karikatürleri hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. Eğitim ve Bilim , 36 (160), 95.
 • Çiğdem, H. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde blog aracılığı ile tuttukları günlüklerin yansıtıcı düşünme düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme (19. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Dewey, J. (1957). How we think (düşüncenin terbiyesi). (O. Decroly, O. Etker, & B. Arıkan, Çev.) İstanbul: İstanbul Muallimler Cemiyeti.
 • Dewey, J. (1910). How we think. Newyork: Prometheus Books.
 • Elaldı, Ş. (2013). Yansıtıcı düşünme etkinlikleri ile destekli tam öğrenme modelinin tıp fakültesi öğrencilerinin üstbiliş becerileri, öz-düzenleme stratejileri, öz-yansıtma becerileri, öz-yeterlik inançları, eleştirel düşünme becerileri ve akademik başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Fırat Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ersözlü, Z. N. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Fırat Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Güney, K. (2008). Mikro-yansıtıcı öğretim yönteminin öğretmen adaylarının sunu performansı ve yansıtıcı düşünmesine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Fırat Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • İnce, İ., Şenyüzlü, B. ve Uğur, B. (2009a). Bilişim teknolojileri (4 ve 5. basamak) öğretmen kılavuz kitabı (1. Baskı). Ankara: Saray Matbaacılık.
 • İnce, İ., Şenyüzlü, B. ve Uğur, B. (2009b). Bilişim teknolojileri (6, 7 ve 8. basamak) Öğretmen Klavuz Kitabı (1. Baskı). Ankara: Saray Matbaacılık.
 • MEB. (2007). MEGEP (mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi) bilişim teknolojileri alanıkelime işlemci programı modülü. Ankara: MEB.
 • MEB. (2006). Öğretim programları ve modüler öğretim uygulama klavuzu. Ankara: MEB.
 • Microsoft. (2015). Office 2007 çözüm merkezi. 01 15, 2015 tarihinde Microsoft Support: https://support.microsoft.com/ph/8753/tr adresinden alındı.
 • Öztürk, R. (2011). Ortaöğretim bilgi ve iletişim teknolojisi ders kitabı (1. Baskı). Ankara: Cem Veb Ofset.
 • Seyhan, B. Ç. (2013). Sinir sistemi konusunun öğretilmesinde kullanılan yansıtıcı düşünme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Atatürk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tican, C. (2013). Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine, eleştirel düşünme becerilerine, demokratik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uygun, K. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünver, G. (2003). Yansıtıcı düşünme (1. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ünver, G. (2011). Yansıtıcı Düşünme. (1.Baskı). (Ed. Ö. Demirel), Eğitimde Yeni Yönelimler (s. 146). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yıldırım, N. (2013). Ortaokul 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde kullanılan MEB vitamin eğitim yazılımın öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerine ve erişilerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Eray GEDİKOĞLU

Author: Çetin SEMERCİ

Dates

Publication Date: July 30, 2016

Bibtex @research article { firatsbed346915, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {Fırat Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {26}, pages = {151 - 162}, doi = {10.18069/firatsbed.346915}, title = {YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {GEDİKOĞLU, Eray and SEMERCİ, Çetin} }
APA GEDİKOĞLU, E , SEMERCİ, Ç . (2016). YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (2), 151-162. DOI: 10.18069/firatsbed.346915
MLA GEDİKOĞLU, E , SEMERCİ, Ç . "YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016): 151-162 <http://dergipark.org.tr/firatsbed/issue/31635/346915>
Chicago GEDİKOĞLU, E , SEMERCİ, Ç . "YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016): 151-162
RIS TY - JOUR T1 - YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ AU - Eray GEDİKOĞLU , Çetin SEMERCİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.346915 DO - 10.18069/firatsbed.346915 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 162 VL - 26 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.346915 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.346915 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ %A Eray GEDİKOĞLU , Çetin SEMERCİ %T YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ %D 2016 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 26 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.346915 %U 10.18069/firatsbed.346915
ISNAD GEDİKOĞLU, Eray , SEMERCİ, Çetin . "YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 / 2 (July 2016): 151-162. https://doi.org/10.18069/firatsbed.346915
AMA GEDİKOĞLU E , SEMERCİ Ç . YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 151-162.
Vancouver GEDİKOĞLU E , SEMERCİ Ç . YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ DESTEKLİ MODÜLER ÖĞRETİMİN 5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 162-151.