Year 2016, Volume 26, Issue 2, Pages 293 - 312 2016-07-30

BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
A Sociological Research About The Problems of Divorced Men (The Case of Elazig)

Yelda SEVİM [1] , Ayşenur GÜLDESTE [2] , Canan ÖNER [3]

319 9087

Boşanma artık günümüzün önemli toplumsal sorunlarından biri haline gelmiştir. Toplumsal değişme ile bireylerin bakış açılarındaki değişmeler, boşanmaya olan bakış açılarında da bir değişime yol açmıştır. Eskiden hoş görülmeyen boşanma günümüzde sıradan bir hale gelmiştir. Boşanmayı erkek ve kadının yaşam birliğini sona erdirmesi olarak kısaca tanımlayabiliriz. Bu birliğin sonlandırılmasında kadınların etkilendiği gerçeğinin yanındaki diğer bir gerçek de erkeklerin de bu süreçten kadınlar kadar etkilendiğidir.

Türkiye genelindeki boşanma oranları göz önünde bulundurarak Elazığ ili ile paralelliği, Elazığ ilinde erkeklerin boşanma nedenleri, boşanmalardaki artış sebepleri tespit edilerek boşanan erkeklerin sosyo- kültürel yapıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Elazığ Adliyesi 2008-2010 karar kartonlarındaki kayıtlara başvurulmuş, davacı tarafın erkek olduğu 300 dava incelenmiştir. Bununla birlikte elde edilen resmi rakamları desteklemek veya çürütmek amacıyla boşanmış 10 erkeğe derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşme yapılan erkeklerin evliliğe bakış açıları, evlilikten beklentileri, boşanmaya götüren nedenler, boşanma süreci ve boşanma sonrası yaşadıkları problemler ve yeni hayatlarına geçiş süreçleri üzerinde durulmuştur. Görüşme yapılan kişilerin yaş, meslek, ekonomik durum, eğitim durumu ve yaşadıkları sosyo-kültürel ortamları birbirinden farklı seçilerek araştırmanın etki alanı geniş çerçevede ele alınmıştır.

Türkiye genelinde erkeklerin boşanmaya bakışı, boşanma süreci ve sonrasında yaşadıkları sorunlar üzerine eğilen sosyolojik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Araştırma sonucunda boşanmanın kadın ve çocuk kadar erkek için de yıpratıcı bir süreç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Divorce has become today's one of major social problem. Changes in perspectives of individuals with social change, divorce has led to a change in the angles. Divorce has become commonplace today, the past, were unwelcome. Divorce is described as to end the unity of life in men and women. The fact that a woman affected by the termination of the league, another fact is the men affected as much as the women.

Considering the divorce rate in Turkey with the parallelism of the province of Elazig, the divorce causes of men in Elazig province and the increase of divorce rate determined and socio-cultural structure of divorced man in Elazig was tried to identify. For this purpose, applied to Elazig Courthouse records, 2008-2010, 300 cases that the appellant's were men was investigated. Support of or against the official figures, interviewed with 10 divorced male in-depth interview technique. Perspectives of the men interviewed marriage, marriage expectations and the leading causes of divorce, the divorce process and the transition into a new life after divorce and focused on their issues. The interviewed people age, occupation, economic status, educational status and their socio-cultural environments by selecting different domain within the larger context of research are discussed.

There is no sociological study focusing on the view of men on divorce, divorce process and the issues after divorce in Turkey. The end of the study it has been concluded that the divorce is a drawn-out process for men as women and children.

 • Akturan ve Esen.(2008).Fenomenoloji. Baş ve Akturan:84
 • Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Mart 2009) “Boşanma Nedenleri Araştırması”
 • Büyüköztürk, Ş. (2014).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi:14
 • Canatan,K., E. Yıldırım (2013). Aile Sosyolojisi, İstanbul: Açılımkitap Yayıncılık
 • Demircioğlu, N., S. (2000) “Boşanmanın, Çalışan Kadının Statüsü ve Cinsiyet Rolü Üzerine Etkisi” Ege Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir
 • Giddens, A. , Piersen, C. (2000) “Anthony Giddens‘la Söyleşiler: Modernliği Anlamlandırmak” Çeviren: S. Uyurkulak, M. Sağlam, İstanbul: Alfa Yayınları, Melisa Matbaacılık.
 • İbrahimoğlu, D. (2010) “Evliliğin Kitabı” İstanbul: Hayat Yayınları, Ebru Matbaacılık(s.38)
 • Kalyoncu, H. (2005) “Erkekler Neden Aldatır” İstanbul: Bilge Matbaacılık(s.68-75,76-89)
 • Kongar, E. (1998) “Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği” İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Mil, B.(2007). Nitel Araştırma Tekniği Olarak Görüşme, Nitel Araştırma: Neden Nasıl Niçin (Ed: Atilla Yüksel, Burak Mil, Yasin Bilim),Detay Yayıncılık, Ankara, (s.56)
 • Suğur, N. vd. (2009), Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Anadolu Üniversitesi Yay,(s.159)
 • Onat, O.(2011).Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma, Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,(s.70)
 • Özden,S. (2010) “Boşanma Sebepleri Bakımından Aile İçi Şiddet”,(Yüksek Lisans Tezi),Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Ana Bilim Dalı,Özel Hukuk Dalı,İstanbul.
 • Öztan, İ. (2007) “ Erkekler Neden Evlenir” Ankara: Öz Eğitim Dan. Hizm. Yayıncılık,(s.79-112)
 • TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. (2009).Ankara: TUİK Yayınları.
 • TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. (2015).Ankara: TUİK Yayınları.
 • TÜİK, İstatistiki Göstergeler .(1923-2010).Ankara: TUİK Yayınları.
 • Yıldırım, A. ,Şimşek, H. (2000) “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri“ Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yörükoğlu, A.( 1997)”Aile ve Çocuk”, İstanbul: Özgür Yayıncılık.
 • İnternet ve Gazete:
 • Boşanma Erkekleri Daha Çok Etkiliyor, 27 Ağustos 2009 http://kavalim.blogcu.com/boşanma-erkekleri-daha-çoketkiliyor
 • Budak, B. “Neden Boşanıyoruz” 20 Şubat 2010
 • Turgut, S. (2011, Ekim 16) , Kadınlar Evliliği Bitirdi, HaberTürk
 • Yenitepe, Z. (2011, Nisan 10) Boşanma Sabah Pazar Eki,1.s
 • http://www.pdreğitim.com/haber-detay.asp?haber1D-985
 • www.webhatti.com\evlilik-ve-cinsel-yasam
 • www.eyvahbosaniyorum.com
 • www.pdregitim.com\haber_detay 2010
 • www.tuik.gov.tr
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Yelda SEVİM

Author: Ayşenur GÜLDESTE

Author: Canan ÖNER

Dates

Publication Date: July 30, 2016

Bibtex @research article { firatsbed346938, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {Fırat Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {26}, pages = {293 - 312}, doi = {10.18069/firatsbed.346938}, title = {BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {SEVİM, Yelda and GÜLDESTE, Ayşenur and ÖNER, Canan} }
APA SEVİM, Y , GÜLDESTE, A , ÖNER, C . (2016). BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (2), 293-312. DOI: 10.18069/firatsbed.346938
MLA SEVİM, Y , GÜLDESTE, A , ÖNER, C . "BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016): 293-312 <http://dergipark.org.tr/firatsbed/issue/31635/346938>
Chicago SEVİM, Y , GÜLDESTE, A , ÖNER, C . "BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016): 293-312
RIS TY - JOUR T1 - BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) AU - Yelda SEVİM , Ayşenur GÜLDESTE , Canan ÖNER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.346938 DO - 10.18069/firatsbed.346938 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 293 EP - 312 VL - 26 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.346938 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.346938 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) %A Yelda SEVİM , Ayşenur GÜLDESTE , Canan ÖNER %T BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) %D 2016 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 26 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.346938 %U 10.18069/firatsbed.346938
ISNAD SEVİM, Yelda , GÜLDESTE, Ayşenur , ÖNER, Canan . "BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 / 2 (July 2016): 293-312. https://doi.org/10.18069/firatsbed.346938
AMA SEVİM Y , GÜLDESTE A , ÖNER C . BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 293-312.
Vancouver SEVİM Y , GÜLDESTE A , ÖNER C . BOŞANAN ERKEKLERİN SORUNLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 312-293.