Year 2018, Volume 28, Issue 2, Pages 211 - 229 2018-07-31

TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN
Religious Bourgeois and Women In Turkey

Handan KARAKAYA [1]

100 317

Türkiye’de sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler ışığında oluşmuş yeni bir zengin sınıfından söz etmek mümkündür. Bilindiği gibi Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde muhafazakâr/dindar kesimler, modern yaşam biçimiyle sorunlu bir ilişkiye sahip olmuşlardır. 1980’ler ve sonrasına kadar Türkiye’de muhafazakâr/dindar kesimler modern yaşamla aralarına önemli bir mesafe koymaya çalıştılar. Yaşam pratiklerini dini referanslara dayandırarak modern yaşamın günlük görünümünden ayrışmaya çabası görünürlük kazandı.  Ancak 1990’lar ve sonrasında ekonomik bir takım gelişmelerin de etkisiyle muhafazakâr/dindar kesimler yaşam biçimlerini modernizmin içinde yeniden yaratmaya başladılar. Bu yaratım sürecinde kadınlar, sosyal ve kültürel alanlarda görünürlükleri ve tüketim pratikleri ile bu değişimin izlenmesinde önemli bir görünürlüğe sahip oldular. Bu çalışmada Türkiye’de ekonomik refah düzeyi yükselen muhafazakâr/dindar kesimlerin değişen yaşam biçimleri ve bunu din algılarıyla örtüştürme biçimlerine odaklanılacaktır. Yapılan bu çalışma, doküman incelemesi, kaynak taraması ve mülakat yöntemine dayalı betimsel ve nitel bir çalışmadır. Bu çalışma, muhafazakâr/dindar kesimlerim ekonomik refah seviyesi yükseldikçe, modern yaşamla daha uyumlu yaşadıklarını örnekleri ile ortaya koymaktadır.
Turkey in social, economic and cultural exchanges possible to mention a new rich class has formed on the light. One of the most important features of this class is its reflection on religious identities and their life practices. As it is known in Turkey and the world in many parts of the conservative / religious peoples have had a troubled relationship with the modern way of life. Turkey in the 1980s and until after the conservative / religious people tried to put a considerable distance between them to modern life. However, with the influence of economic developments in the 1990s and after, the conservative / religious groups began to recreate their lifestyles in modernism.In this creative process, women have had a significant visibility in their social and cultural areas, with their visibility and consumption practices followed by this change. In this study, the rising level of economic prosperity in Turkey conservative / religious sectors of changing lifestyles and it will focus on the overlapping forms of religious perception.This study is a descriptive and qualitative study based on document review, source search and interview method
 • Ahmad, F.(2014), Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev.:Yavuz Alogan Kaynak Yay., İstanbul
 • Ahmad, F.(1985), Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yay.
 • Akdede, S.(2012), “Laik Burjuvalar Dindar Burjuvalar ve Sanatın Politik Ekonomisi”, İktisat ve Toplum Dergisi, 23.
 • Alatlı, A(2013), Beyaz Türkler Küstüler, Everest Yay., İstanbul
 • Altan, Çetin, Sabah Gazetesi,11 Eylül 1992 tarihli köşe yazısından
 • Aktaş, Ümit, 9 Eylül 2013 tarihinde kendisiyle yaptığımız mülakattan
 • Aktaş, Ümit,(1998), Osmanlı Çağı ve Sonrası, Bakış Yay., İstanbul 1998.
 • Aktaş, C.(2010), “Kapalı Olmak Açık Olmak”, Birikim Dergisi,260: 78-79.
 • Aktaş, C.(2000), “Kamusal Alanda İslâmcı Kadın ve Erkeklerin İlişkilerindeki Değişim Üzerine: Bacıdan Bayana”, Birikim Dergisi,137:36-47.
 • Alper, E. ve Öniş, Z.(2001), “Finansal Küreselleşme, Demokrasi Açığı ve Yükselen Piyasalarda Yaşanan Sürekli Krizler”, Doğu Batı Dergisi,17: 211-212.
 • Alpman, Polat S.(2012), “Bir Tasarım Bir Temenni Şimdinin ‘hakiki’ Burjuvazisi ve Eleştirisi”, Birikim Dergisi, Sayı:278-279:38-45.
 • Avcıoğlu, Doğan, Türkiye’nin Düzeni, Bilgi Basımevi, Ankara 1969.
 • Aydın, Muhafazakâr Dindar Kadının Serencamı, Açık Görüş, 12 Temmuz 2014 tarihli yazısından
 • Aydın, Sare, İstanbul Ticaret Üniversitesi/Ticaret Bilimleri Fakültesinde 9 Ekim 2013 tarihinde yapılan mülakattan
 • Behar, D.(2012), “Türk Büyük Burjuvazisinin Üçüncü Kuşağı”, Birikim Dergisi, Sayı: 278-279: 84-85.
 • Boratav, K.(2013), “AKP’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi”, AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu, İlhan Uzgel/Bülent Duru der., Phoenix Yay: 464-465.
 • Boratav, K.(2005), 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, İmge Kitapevi, Ankara
 • Büşra Hanım, Sağlık alanında çalışıyor. 15 Ağustos 2014 tarihinde İzmir’de kendisiyle yaptığımız görüşmeden.
 • Böhürler, Ayşe AK Parti MKYK üyesi ve Gazeteci/Yazar 25 Şubat 2014 tarihinde yapılan mülakat
 • Durak, Y.(2012), “Dindar Muhafazakar Burjuvazi ve Yukarıdan Dindarlık”, Birikim Dergisi, 278-279 :46-47.
 • Duran, B.(2010), ‘AKP ve Dönüşümün Aracı Olarak Politika’, AK Parti, Toplumsal Değişimin Yeni Aktörleri, der. Hakan Yavuz Kitap yay. İstanbul
 • Eldem, E.(1999), Osmanlı Bankası Tarihi, Çev.: Ayşe Berktay, Türkiye Ekonomi ve Toplumsal Tarihi Vakfı Yay., İstanbul
 • Eyigün, Sabri, Muhafazakâr Kadınlar Neden Bu Kadar Gündemde? Haber7.com’daki yazısından
 • Genç, M.(2012), Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay.
 • Göçek, F. M.(1999), Burjuvanın Yükselişi Imparatorluğun Çöküşü, Çev.: İbrahim Yıldız, Ayraç Yay., Ankara
 • Göle, N.(1991), Modern Mahrem, Metis Yay., İstanbul
 • Görkan, Kadınların Yeni Kamusal Görünürlükleri:Şallılar, 18.01.2014 http://muhimhadiseler.org, erişim tarihi:27.11.2014
 • Gültekin, M. N.(2012) “Genç Kolonyal Hevesler Yeni Emperyal Tezahürler”, Birikim Dergisi, 278-279:66-72.
 • Haenni, Patrick,(2011), Piyasa İslam’ı, Çev.: Levent Ünsaldı,Özgür Üniversite Kitaplığı,
 • İnci Hanım, 27 Şubat 2014 tarihinde kendisiyle yaptığımız mülakattan.
 • İnsel, Ahmet,(2012), “Türkiye’de Bburjuvazinin Serüveni”, Görüş Dergisi,76:
 • Kalkan, Süleyman, “Türk Burjuvazisi, Ekonomik Dönüşüm ve Risk”, Öz İplik İş Sendikası Dergisi, :247-251.
 • Karaca, N. B.(2011) “Kurban ile Kuğu arasında Muhafazakar Kadın”, Haber Türk, 16 Ekim tarihli yazıdan
 • Karadağ, M.(2012), “Muhafazakar Anadolu Burjuvazisi-bir kesit”, Birikim Dergisi, Sayı:278-279:55-65
 • Karpat, K.(2010), Asker ve Siyaset, Cilt: 2, Timaş Yay., İstanbul
 • Karpat, K.(2010), Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yay., İstanbul
 • Küçükömer, İ.(2013), Batılılaşma ve Düzenin Yabancılaşması, Profil, İstanbul
 • Küskün, A(1992), “Toplumsal Konsensüs ve Üst Gelir Grupları”, Öz İplik İş Sendikası Dergisi, Ankara 255-265.
 • Kaygusuz, Ö.(2013), Türkiye-AB İlişkilerinin Möbius Şeridi: AKP Reformculuğu ve AB Çok Kültürlülüğü’ AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu, İlhan Uzgel/Bülent Duru der. Phoenix Yay.,
 • Keyder, Ç.(1982), Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye, Yurt Yay., Ankara
 • Macit, M.(2010), “Geleneksel Hayır Anlayışının Modern Görünümleri: Kermesler”, Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,42:175-190
 • Meriç, C(1994), Bir Dünyanın Eşiğinde, Iletişim Yay., İstanbul
 • Mustafa Özel ile 10 Ekim 2013 tarihinde yapılan mülakattan
 • Münevver Hanım, Akademisyen 18 Temmuz 2014 Tarihinde yapılan mülakattan
 • Nisa Hanım, Diyetisyen 05 Ağustos 2014 tarihinde Elazığ’da yaptığımız görüşmeden ve kendisini muhafazakâr/dindar olarak tanımlıyor.
 • Özcan, Z.(2003), Nilüfer Göle İle Toplumun Merkezine Yolculuk, Çağlayan Matbaacılık,
 • Özel, M.(1998), Birey-Burjuva ve Zengin, Kitapevi Yay., İstanbul
 • Özipek, Berat, “Büyük Sermaye Çevreye Mesafeli”, 12.09.2010 tarihli http://www.hurfikirler.com adlı sitedeki köşe yazısından
 • Özkan, Fadime, 25 Şubat 2014 tarihinde yaptığımız mülakattan
 • Sombart, W.(2008), Burjuva, Doğu-Batı Yay., İstanbul
 • Sönmez, S.(1998), Dünya Ekonomisinde Dönüşüm-Sömürgecilikten Küreselleşmeye, İmge Yay., Ankara
 • Sözen, E(2010), “AK Parti’nin Kadın Siyaseti ve AK Partili Kadın Kimlikleri”, AK Parti Toplumsal Dönüşümün Yeni Aktörleri, der: Hakan Yavuz Kitap Yay., İstanbul 2010.
 • Steinhaus, K.(1973), Atatürk Devrim Sosyolojisi, (Çev.: M. Akkaş), Sander Yay., İstanbul
 • Taşçı, S(2001), “İktidar ve Söylem: Kapitalizm ve Avrupa”, Doğu Batı Dergisi, 14 :74-82.
 • Tuba Hanım ile 25 Haziran 2014 tarihinde yapılan mülakat (İstanbul’da yaşayan Tuba Hanım, kendini muhafazakâr /dindar olarak tanımlıyor.)
 • Tugal, C.(2011), Pasif Devrim: İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • Tugal, C.2007), Liberal Sivil Toplumculuğun Zafer ve İflası, 27 Ağustos 2007 tarihinde Radikal Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazısından.
 • Tunçay, M.(1986), Batı’da Siyasal Düşünce Tarihi, Teori Yay., Ankara
 • Türközü, E.(2013), “AK Parti ve İnsan Hakları”, AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu, İlhan Uzgel/Bülent Duru der. Phoenix Yay, İstanbul
 • Uzgel, İ(2013), AKP: Neo-liberal Dönüşümün Yeni Aktörü, AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu, lhan Uzgel/Bülent Duru der. Phoenix Yay.,
 • Ülgener, S.(2006), İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Derin Yay.,
 • Ülken, H. Z.(1992), Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay., İstanbul
 • Ünüvar, K.(2010), “Siyaset Üzerindeki Hayalet/Orta Sınıflar”, Birikim Dergisi, Sayı:260:14-24.
 • Yankaya, D.(2014), Yeni İslami Burjuvazi, İletişim Yay., İstanbul 2014.
 • Yankaya, D.(2012), “28 Şubat, İslami Burjuvazinin İktidarı Yolunda Bir Milat”, Birikim Dergisi, 278-279:32-33
 • Yavuz, H.(2011), Erbakan’dan Erdoğan’a Laiklik, Demokrasi, Kürt Sorunu ve İslam, Kitap Yay..
 • Yeşilyurt, N. ve Akdevelioğlu, A.(2013), “AKP Döneminde Türkiye’nin Orta Doğu Politikası”, AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu, der:İlhan Uzgel/Bülent Duru. Phoenix Yay.
 • Yerasimos, S.(1986), Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Belge Yay.
 • Yücebaş, S.(2012), “Türkiye’de Muhafazakarlığın Gündelik Yaşam Estetiği”, İnsanbilim Dergisi, Sayı:2 :65.
 • Zücher, E. J(2006)., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev.: Yasemin Saner Gönen, İletişim Yay. İstanbul
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Author: Handan KARAKAYA

Dates

Publication Date: July 31, 2018

Bibtex @research article { firatsbed460944, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {Fırat Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {211 - 229}, doi = {10.18069/firatsbed.460944}, title = {TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN}, key = {cite}, author = {KARAKAYA, Handan} }
APA KARAKAYA, H . (2018). TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (2), 211-229. DOI: 10.18069/firatsbed.460944
MLA KARAKAYA, H . "TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018): 211-229 <http://dergipark.org.tr/firatsbed/issue/39182/460944>
Chicago KARAKAYA, H . "TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018): 211-229
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN AU - Handan KARAKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.460944 DO - 10.18069/firatsbed.460944 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 229 VL - 28 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.460944 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.460944 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN %A Handan KARAKAYA %T TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 28 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.460944 %U 10.18069/firatsbed.460944
ISNAD KARAKAYA, Handan . "TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 / 2 (July 2018): 211-229. https://doi.org/10.18069/firatsbed.460944
AMA KARAKAYA H . TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 28(2): 211-229.
Vancouver KARAKAYA H . TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 28(2): 229-211.