Year 2018, Volume 68, Issue 2, Pages 114 - 121 2018-07-20

Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey
Türkiye’de ekoturizm ve rekreasyon amacıyla kullanılan orman alanlarının yönetimi

Yalçın Kuvan [1] , Seçil Yurdakul Erol [2] , Gizem Şahin [3]

93 298

DOI: 10.26650/ forestist.2018.345971


Forests have major natural attraction for tourists and play an important role in the interaction between the environment and tourism. Turkey is facing an increasing pressure on its natural resources due to uncontrolled tourism growth that is aimed at achieving short-term economic benefits. Hence, the main objectives of the study are to, describe the main features of Turkey’s forest resources that are used for ecotourism and recreation, highlight the related issues in current policy documents, and emphasize the problems that have occurred during its management process. The data was collected by contacting officials and analyzing the contents of national policy documents. It was found out that the use of Turkey’s forest resources for the purpose of recreation has increased recently. However, public authorities have not substantially improved the visitor management and monitoring systems. Harmonization of tourism and recreation-related utilization with conservation objectives, prioritization of more effective planning and controlling studies, and enhancing communication, cooperation, and collaboration among the interest groups are the major suggestions of the study.

DOI: 10.26650/ forestist.2018.345971

Ormanlar, doğal çevrenin temel bir bileşeni olarak, turistler için doğal bir çekim merkezi olup çevre ve turizm arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan, Türkiye’de kısa dönemli ekonomik faydalar için kontrolsüz turizm gelişimi ortaya çıkmakta ve doğal kaynaklar üzerinde bir baskı oluşmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’nin orman kaynaklarının ekoturizm ve rekreasyonel kullanımlar açısından genel özelliklerini açıklamak, bu kaynakların yönetimiyle ilgili bilgiler vermek, karşılaşılan sorunları vurgulamak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmadaki veriler yetkililerle görüşülerek ve ulusal politika belgelerinin içerikleri analiz edilerek elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları Türkiye’de orman alanlarındaki rekreasyonel kullanım yükünün giderek arttığını, buna karşın ziyaretçi yönetimi ve denetimine ilişkin etkin önlemler alınmadığını göstermektedir. Bu doğrultuda temel öneriler şu şekilde sıralanabilir: korunan alan yönetimi ana amaçları ile turizm ve rekreasyonla ilgili kullanımlar arasındaki uyumun sağlanması, planlama ve denetim çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi, karar verme süreçlerinde bilimsel araçların katkısının artırılması ve ilgi grupları arasındaki iletişim, eşgüdüm ve işbirliğinin geliştirilmesi.

 • Atmış, E., 2018. A critical review of the (potentially) negative impacts of current protected area policies on the nature conservation of forests in Turkey. Land Use Policy 70(2018): 675-684.
 • Atmış, E., Günşen, H.B., Yücedağ, C., Lise, Wietze, 2012. Status, use and management of urban forests in Turkey. SEEFOR 3(2): 69-78.
 • ÇOB (Çevre ve Orman Bakanlığı / Ministry of Environment and Forestry), 2004. Türkiye Ulusal Ormancılık Programı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, Turkey.
 • DKMPGM (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / General Directorate of Nature Conservation and National Parks), 2018. Korunan Alan İstatistikleri-2016, http://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa/istatistik_2018.aspx?sflang=tr, [Access Date: 14.02.2018].
 • Erdoğan, N., Erdoğan, İ., 2016. An Alternative View of Ecotourism with a Specific Reference to Turkey, In: Egresi, I., (Ed), Alternative Tourism in Turkey Role, Potential Development and Sustainability, Springer, Switzerland, 299-318.
 • FAO, 2015a. Global Forest Resources Assessment 2015, How are the world’s forest changing?, 2nd Edition, FAO Forestry Paper 163, Rome.
 • FAO, 2015b. Global Forest Resource Assessment Desk Reference, Rome.
 • Fennell, D.A., 2015. Ecotourism, Routledge Publishing, New York, ISBN: 978-0-203-38211-0.
 • KB (Kalkınma Bakanlığı / Ministry of Development), 2014. 10. Kalkınma Planı 2014-2018 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyon Raporu, Kalkınma Bakanlığı, Ankara, Turkey.
 • KTB (Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ministry of Culture and Tourism), 2007. Tourism Strategy of Turkey-2023, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Turkey.
 • KTB (Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ministry of Culture and Tourism), 2017. Turizm Gelir, Gider ve Ortalama Harcama, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,72942/turizm-gelir-gider-ve-ortalama-harcama .html, [Access Date: 21.02.2017].
 • Kuvan, Y., 2005a. The Use of Forests for the Purpose of Tourism: The Case of Belek Tourism Center in Turkey, Journal of Environmental Management, 75(3): 263-274.
 • Kuvan, Y., 2005b. Ormanların Turizm Yatırımlarına Tahsisi (Antalya-Belek Örneği). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 55(1): 67-83.
 • Kuvan, Y., 2010. Mass Tourism Development and Deforestation in Turkey. Anatolia 21: 155-168.
 • Kuvan, Y., 2012a. Assessing the Impacts of Tourism on Forests: Mass Tourism and Policy in Turkey, Environmental Engineering and Management Journal, 11(8), 1415-1424.
 • Kuvan, Y., 2012b. Doğa Koruma ve Milli Parklar, İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul. Mann, C., Pouta, E., Gentin, S., Jensen F.S., 2010. Outdoor recreation in forest policy and legislation: A European comparison. Urban Forestry & Urban Greening 9(4): 303-312.
 • Manning, R.E., Anderson, L.E., 2012. Managing Outdoor Recreation Case Studies National Parks, CABI, London.
 • Morales-Hidalgo, D., Oswalt, S. N., Somanathan, E., 2015. Status and Trends in Global Primary Forest, Protected Areas, and Areas Designated for Conservation of Biodiversity from the Global Forest Resources Assessment 2015. Forest Ecoloy and Management 352: 68-77.
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü / General Directorate of Forestry), 2012. Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı (2013-2017). Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey.
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü / General Directorate of Forestry), 2015a. Türkiye Orman Varlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey.
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü / General Directorate of Forestry), 2015b. Orman Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, Turkey.
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü / General Directorate of Forestry), 2016. Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Üretim ve Pazarlama Faaliyetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü / General Directorate of Forestry), 2017a. Ormancılık İstatistikleri-2016,https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx?RootFolder=%2Fekutuphane%2FIstatistikler%2FOrmanc%C4%B1l%C4%B1k%20%C4%B0statistikleri&FolderCTID=0x012000301D182F8CB9FC49963274E712A2DC00&View={4B3B693B-B532-4C7F-A2D0-732F715C89CC, [Access Date: 01.10.2017].
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü / General Directorate of Forestry), 2017b. Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı (2017-2021), Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey.
 • OSİB (Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Ministry of Forestry and Water Affairs), 2012. Stratejik Plan (2013-2017), Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara, Turkey.
 • OSİB (Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Ministry of Forestry and Water Affairs), 2017a. Stratejik Plan (2017-2021), Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara, Turkey.
 • OSİB (Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Ministry of Forestry and Water Affairs), 2017b. 2017 Yılı Performans Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara, Turkey.
 • Petrosillo, I., Zurlini, G., Corliano, M.E., Zaccarelli, N., Dadamo, M., 2007. Tourist perception of recreational environment and management in a marine protected area. Landscape and Urban Planning 79: 29–37.
 • TIES, 2016. Ecotourism Definition, https://www.ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision, [Access Date: 21.02.2017].
 • Tucker, H., 2016. Community-Based Tourism as Sustainable Development, In: Egresi, I., (Ed), Alternative Tourism in Turkey Role, Potential Development and Sustainability, Springer, Switzerland, 335-348.
 • Türker, M.F., Aydın, İ.Z., Aydın, T., 2014. Ecotourism activities for sustainability and management of forest protected areas: A case of Camili biosphere reserve area, Turkey, In: Nakagoshi, N., Mabuhay, J.A. (Eds), Designing Low Carbon Societies in Landscapes, Springer, Japan, 253-269.
 • TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği / Association of Turkish Travel Agencies), 2017. Foreign Visitors Figure & Tourist Spendings by Years, http://www.tursab.org.tr/en/tourism-data/statistics/foreign-visitors-figure-tourist-spendings-by-years_1083.html, [Access Date: 21.02.2017].
 • UNEP-WCMC and IUCN, 2016. Update on Global Statistics from Protected Planet Report 2016, https://www.protectedplanet.net/c/protected-planet-report-2016/december-2016--global-update, [Ziyaret Tarihi: 15.09.2017].
 • UNWTO, 2014. Global Report on Adventure Tourism, Madrid.
 • UNWTO, 2017. Tourism Highlights, World Tourism Organization, Madrid.
 • Yurdakul Erol, S.Y., Kuvan, Y.,Yıldırım, H.T., 2011. The general characteristics and main problems of national parks in Turkey. African Journal of Agricultural Research 6(23): 5377-5385.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Yalçın Kuvan
Institution: Department of Forest Policy and Administration, İstanbul University, Faculty of Forestry, 34473, İstanbul, Turkey

Author: Seçil Yurdakul Erol
Institution: Department of Forest Policy and Administration, İstanbul University, Faculty of Forestry, 34473, İstanbul, Turkey

Author: Gizem Şahin (Primary Author)
Institution: Department of Forest Policy and Administration, İstanbul University, Faculty of Forestry, 34473, İstanbul, Turkey

Dates

Publication Date: July 20, 2018

Bibtex @review { forestist461824, journal = {FORESTIST}, issn = {}, eissn = {2602-4039}, address = {İstanbul University-Cerrahpaşa}, year = {2018}, volume = {68}, pages = {114 - 121}, doi = {}, title = {Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey}, key = {cite}, author = {Kuvan, Yalçın and Yurdakul Erol, Seçil and Şahin, Gizem} }
APA Kuvan, Y , Yurdakul Erol, S , Şahin, G . (2018). Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey. FORESTIST, 68 (2), 114-121. Retrieved from http://dergipark.org.tr/forestist/issue/39234/461824
MLA Kuvan, Y , Yurdakul Erol, S , Şahin, G . "Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey". FORESTIST 68 (2018): 114-121 <http://dergipark.org.tr/forestist/issue/39234/461824>
Chicago Kuvan, Y , Yurdakul Erol, S , Şahin, G . "Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey". FORESTIST 68 (2018): 114-121
RIS TY - JOUR T1 - Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey AU - Yalçın Kuvan , Seçil Yurdakul Erol , Gizem Şahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - FORESTIST JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 121 VL - 68 IS - 2 SN - -2602-4039 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 FORESTIST Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey %A Yalçın Kuvan , Seçil Yurdakul Erol , Gizem Şahin %T Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey %D 2018 %J FORESTIST %P -2602-4039 %V 68 %N 2 %R %U
ISNAD Kuvan, Yalçın , Yurdakul Erol, Seçil , Şahin, Gizem . "Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey". FORESTIST 68 / 2 (July 2018): 114-121.
AMA Kuvan Y , Yurdakul Erol S , Şahin G . Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey. FORESTIST. 2018; 68(2): 114-121.
Vancouver Kuvan Y , Yurdakul Erol S , Şahin G . Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey. FORESTIST. 2018; 68(2): 121-114.