Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 57 - 91 2018-09-30

The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances

Cem AKIN [1]

61 180

This study aims to investigate the economic factors behind the crisis of the state finances, caused by the effects of the Crimean War of 1853-56. In the 19th century, modernization of the economic structure was realized through administrative and fiscal restructuring within the framework of Tanzimat period reforms. The Crimean war that took place in such a context brought great financial burdens to the empire's treasury and the pressure caused by increased expenditure necessitated new methods to financing the state budget deficit. In this context, in addition to methods that were previously used as government financing instruments like short-term loans from Galata Bankers and paper money creation, external debt was borrowed from European financial markets for the first time and domestic borrowing securities were issued. The Ottoman government has postponed the crisis of state finances for a while through new financing methods. But the economic consequences of these financing instruments have led to more severe fiscal problems for the state in the following years.
Crimean War, Ottoman State Finances, Foreign Debt, Domestic Borrowing, Crisis of State Finances
 • Akar, Ş. K., (1999), Osmanlı Maliyesinde Bütçe Uygulaması, G. Eren, (Edi.), Osmanlı 3 Cilt İktisat, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, Syf: 565-570.
 • Akyıldız, A., (2003), Para Pul Oldu Osmanlı’da Kağıt Para Maliye ve Toplum, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Akyıldız, A., (2007), Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı’nı Finansmanı: İç ve Dış Borçlanmalar, Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856), İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Syf, 11-18.
 • Al, H. (2000), Dersaadet Bankasının Kuruluşu, Toplumsal Tarih Sayı 80 Cilt 14 Ağustos, Syf 18-22.
 • Al, H. (2000), Osmanlı Devletinde İlk Kambiyo İstikrarı Sözleşmesi, Toplumsal Tarih Sayı 79 Cilt 14 Temmuz, Syf 4-9.
 • Al. H., Ş. K. Akar, (2003), Osmanlı Dış Borçları ve Gözetim Komisyonları (1854-1856), İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
 • Al. H., Ş. K. Akar, (2013), Osmanlıdan Günümüze Borsa Galata Borsası (1830-1873), İstanbul: Borsa İstanbul.
 • Al. H., Ş. K. Akar, (2014), Osmanlı Finans Sisteminde Modernleşme 2 Para Reformu, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
 • Al. H., Ş. K. Akar, K. Bayraktar, (2014), Osmanlı Finans Sisteminde Modernleşme 1 Merkez Bankası Arayışları, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
 • Autheman, A., (2002), Bank-ı Osmani Şahane Tanzimat’tan Cumhuriyete Osmanlı Bankası, Çev. A., Berktay, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
 • Aydın, M., (2007), Barışı Olmayan Savaş: Kırım, Savaştan Barışa, 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856), İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Syf, 1-10.
 • Blaisdell, D. C., (2008), Düyun-ı Umumiyye Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Mali Denetimi, Çev, A. İ. Dalgıç, İstanbul: Nesnel Yayınları.
 • Cezar, Y., (1986), Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. yy’dan Tanzimat'a Mali Tarih), İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Eldem, E., (1999), Osmanlı Bankası Tarihi, Çev. A. Berktay, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
 • Eldem, E., (2002), Bağımlılık ve Gelişme Arasında Bir Kurum: Osmanlı Bankası, H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca (Edi.), Türkler Cilt 14 Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, Syf, 416-435.
 • Eldem, E., (2006), Osmanlı Devletinin Avrupa ile Mali Bütünleşme Süreci: Dış Borç, Osmanlı Bankası ve Düyun-ı Umumiye, içinde M. Genç, E. Özvar (Haz.), Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler I, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Syf, 95-112.
 • Güran, T., (1998), Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul: İ. Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası 49, Syf: 79-95.
 • Güran, T., (2006), Osmanlı Kamu Maliyesi, 1838-1918, içinde M. Genç, E. Özvar (Haz.), Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler I, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Syf, 65-93.
 • Gürsel, S., (1985), Osmanlı Dış Borçları, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi Cilt: 4, İstanbul: İletişim Yayınları, Syf, 672-687
 • Gürsel, S., (1999), Osmanlı Dış Borçları, G. Eren, (Edi.), Osmanlı 3 Cilt İktisat, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, Syf: 389-399.
 • Karal, E. Z., (1988), Osmanlı Tarihi VI. Cilt Islahat Fermanı Devri 1856-1861, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Karamürsel, Z., (1989), Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Kazgan, G., (1999), Küreselleşen Kapitalizm ve Osmanlı Ekonomisinin Yarı Sömürgeleşmesi: XVIII. Yüzyıl Sonundan Birinci Dünya Savaşına, İktisat Dergisi Sayı: 394 Ekim, Syf, 25-36.
 • Kazgan, H., (1995a), Osmanlıda Avrupa Finans Kapitali, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kazgan, H., (1995b), Tarih Boyunca İstanbul Borsası, İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.
 • Kazgan, H., (1997), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Bankacılık Tarihi, İstanbul: İstanbul: Creative Yayıncılık.
 • Kazgan, H., M. Öztürk, M. Koraltürk, (2000), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul: Creative Yayıncılık.
 • Kazgan, H., T. Ateş, M. Koraltürk, (1999), Osmanlı Devletinde Finansal Faaliyetler ve Kurumlar Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, içinde H., Kazgan, T. Ateş, O. Esen, M. Koraltürk, A. Soyak, N. Eroğlu, Z. Kaban, Osmanlı’dan Günümüze Türk Finans Tarihi 1. Kitap, İstanbul: Creative Yayıncılık.
 • Kıray, E., (1993), Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Küsmenoğlu, İ., (2010), Cumhuriyet Dönemi Vergi Tarihi Birinci Kitap (Osmanlı Devleti’nden 1980’e), Ankara: Oluş Yayıncılık.
 • Mordtman, A. D., (1999), Bir Osmanlı’dan İstanbul ve Yeni Osmanlılar Siyasi Sosyal ve Biyografik Manzaralar, Çev. G. Habermann-Sungu, İstanbul: Pera Yayıncılık ve Kitapçılık.
 • Ortaylı, İ., (2002), İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öner, E., (2005), Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali İdare, Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.
 • Pamuk, Ş., (1994), Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Pamuk, Ş., (1999), Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Pamuk, Ş., (2007), Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pamuk, Ş., (2008), Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme Seçme Eserleri II, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Pamuk, Ş., (2010), Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları Seçme Eserleri I, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Pamuk, Ş., (2014), Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sayar, N. G., (1978), Türkiye İmparatorluk Dönemi Siyasi, Askeri, İdari ve Mali Olayları, Ankara: İ.İ.T.İ.A. N. Sayar Yayın ve Yardım Vakfı.
 • Şener, A. (1999), Tanzimat ve Meşrutiyet’te İktisadi ve Mali Politikalar, G. Eren, (Edi.), Osmanlı 3 Cilt İktisat, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, Syf: 548-564
 • Şeni, N., S., Le Tarnec, (2000), Camondolar Bir Hanedanın Çöküşü, Çev, Y. Aksu, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tekeli, İ., S. İlkin, (1997), Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
 • Toprak, Z., (1985), Tanzimat'tan Sonra İktisadi Politika, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi Cilt: 4, İstanbul: İletişim Yayınları, Syf, 668-671
 • Toprak, Z., (1995a), Milli İktisat Milli Burjuvazi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Toprak, Z., (1995b), İttihat Terakki ve Devletçilik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Yerasimos, S., (1975), Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye Kitap 1. Bizanstan Tanzimata, Çev. B. Kuzucu, İstanbul: Belge Yayınları.
 • Yerasimos, S., (2000), Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye Kitap 2. Tanzimat’tan Dünya Savaşına, Çev. B. Kuzucu, İstanbul: Belge Yayınları.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2247-9409
Author: Cem AKIN (Primary Author)
Institution: Ankara University
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @research article { fsecon456040, journal = {Fiscaoeconomia}, issn = {}, eissn = {2564-7504}, address = {Ahmet Arif EREN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {57 - 91}, doi = {10.25295/fsecon.2018.03.003}, title = {The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances}, key = {cite}, author = {AKIN, Cem} }
APA AKIN, C . (2018). The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances. Fiscaoeconomia, 2 (3), 57-91. DOI: 10.25295/fsecon.2018.03.003
MLA AKIN, C . "The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances". Fiscaoeconomia 2 (2018): 57-91 <http://dergipark.org.tr/fsecon/issue/39490/456040>
Chicago AKIN, C . "The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances". Fiscaoeconomia 2 (2018): 57-91
RIS TY - JOUR T1 - The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances AU - Cem AKIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25295/fsecon.2018.03.003 DO - 10.25295/fsecon.2018.03.003 T2 - Fiscaoeconomia JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 91 VL - 2 IS - 3 SN - -2564-7504 M3 - doi: 10.25295/fsecon.2018.03.003 UR - https://doi.org/10.25295/fsecon.2018.03.003 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fiscaoeconomia The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances %A Cem AKIN %T The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances %D 2018 %J Fiscaoeconomia %P -2564-7504 %V 2 %N 3 %R doi: 10.25295/fsecon.2018.03.003 %U 10.25295/fsecon.2018.03.003
ISNAD AKIN, Cem . "The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances". Fiscaoeconomia 2 / 3 (September 2018): 57-91. https://doi.org/10.25295/fsecon.2018.03.003
AMA AKIN C . The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances. fsecon. 2018; 2(3): 57-91.
Vancouver AKIN C . The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances. Fiscaoeconomia. 2018; 2(3): 91-57.