Year 2012, Volume 1, Issue 10, Pages 15 - 61 2012-03-01

From Fealty to Oath… Those Who Undertake the Institutional Responsibility and Agent’s Taking Oat…
BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ

B. Zakir AVŞAR [1]

168 665

Tarihin çok eski dönemlerinden beri bazı özellikli mesleklerin öğreniminde veya bu mesleklere başlamada veya kamusal görevler üstlenildiğinde –atanma, seçim- yemin/ and içilmesine gerek duyulmuştur. Günümüzde de pek çok toplumda/ ülkede özellikle seçimle gelinen görevlerde ve üst düzey kamusal sorumluluklarda yemin/and içme uygulamasına gidilmektedir. Yemin/ant bireyler arasında karşılıklı güvenin sağlanmasında olduğu kadar birey-yönetim kademeleri arasında da yasal/meşru zeminden ayrılınmayacağına dair güvence sağlayan bir iletişim enstrümanı olarak önem taşımaktadır. Ülkemizde de yemin/ant içme suretiyle başlanılan görevler bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı, parlamenterlik, yargıçlık, devlet memurluğu gibi… Bu makalede yemin kavramı, tarihsel süreç içinde değişik toplumlarda ve meslek alanlarında yeminler ele alınmakta; ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze padişah/ Divan-ı Hümayun, cumhurbaşkanı/ parlamento ve kamu görevleri ile ilgili yeminler üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, yeminlerin teokratik- dinsel karakterinin seküler-dünyevi bir formata dönüşümü tarihsel süreç ve metinler üzerinden aktarılmaktadır
Yemin, ant içme, biat, kılıç kuşanma, padişah, cumhurbaşkanı Meclis-i Mebusan, TBMM, mebus, milletvekili
 • Abdürrahman Şeref Efendi; Sabah Gazetesi, «Biat ve taklid-i seyf merasimi», 28 inci «musahabe-i tarihiye» (17 zilkade 1336, No. 10334)
 • Ana Britannica Ansiklopedisi, Ana Yayınları, İstanbul, 1994, C. 32.
 • Ayvazoğlu, Beşir; Divanyolu- Bir Caddenin Hikâyesi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2003.
 • Cevdet Paşa, Tarihi Cevdet; C. 9. , İstanbul 1309. -Çağatay, Neşet; Başlangıçtan Abbasilere Kadar (Dini-İçtimai-İktisadi-Siyasi Açıdan) İslam Tarihi, TTK Yayını, Ankara, 1993.
 • Çelik, Adil Giray; Savunma Mesleğinde Yemin, www. hukukrehberi. com. tr (Erişim tarihi: 22. 10. 2009).
 • Ertop, Konur; Anadolu’ya tutkun bin Ozan Ressam: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Bütün Dünya Dergisi, 2009/02.
 • İba, Şeref; Anayasa ve Siyasal Kurumlar (100 Soruda) Turhan Kitabevi Yayını, Ankara, 2006.
 • İğdemir, Uluğ; Sivas Kongresi Tutanakları- Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1969.
 • İnan, Abdülkadir; Eski Türklerde ve Folklorda Ant; AÜ DTCF Dergisi, Cilt: VI, Sayı:4, Ankara, 1948.
 • İnan, Afet; Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal’in El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2000.
 • İnan, Afet; Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal’in El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi
 • Yayınları, Ankara, 2000. , s.255.
 • Kili, Suna, A. Ş. Gözübüyük; Türk Anayasa Metinleri “Senedi İttifaktan Günümüze”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1985.
 • Milliyet Gazetesi, 5 Şubat 2009.
 • Mumcu, Alper; Hipokrat Yemini, http://www.mumcu. com/html/article. php?sid=322
 • Öztuna, Yılmaz; Osmanlı Devleti Tarihi “Medeniyet Tarihi”, Kültür Bakanlığı Yayını, C. II. Ankara, 1998.
 • Pakalın, M. Zeki; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayını, İstanbul, 1983. C. 1.
 • Polat, İbrahim Ethem; Haçlılalara Kılıç ve Kalem Çekenler, Vadi Yayınları; Ankara- 2007.
 • Savcı, Bahri; “Türkiye’de Anayasa Hareketleri ve Şimdiki Anayasa”; Kanun-u Esasi’nin 100. Yılı Armağanı, A. Ü. SBF Yayını, Ankara, 1978.
 • Server Feridun, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, s. 1, İstanbul 1962.
 • Şamil İslam Ansiklopedisi; http://www.sevde. de/islam_Ans/islam_ans. htm.
 • TDK, Türkçe Sözlük, (9. Baskı), Ankara, 1998.
 • TDV; İlmihal II, İslam ve Toplum; Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, (8. Baskı), Ankara, 2005.
 • Türk Hukuk Lügati, Türk Hukuk Kurumu-Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayını, (4. Baskı), Ankara 1998.
 • Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Seçim Mevzuatı, Başbakanlık Devlet Matbaası, Ankara, 1949.
 • Türkkahraman, Mimar; Türkiye’de Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm; Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı.
 • Ülker, Ali Ulvi; Kültür Diliyle Bozkır, aktaran: www.bozkır.org.tr.
 • Ünsal, Artun; Siyaset ve Anayasa Mahkemesi, (Siyasal Sistem Teorisi Açısından Anayasa Mahkemesi), A. Ü. SBF Yayını, Ankara, 198.
 • Yücekök, Ahmet; Siyaset Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Parlamento’nun Evrimi, A. Ü. SBF Yayını, Ankara, 1983.
 • www. kultur.gov.tr/TR/Yonlendir. aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF4607E66A6C64180A (Erişim tarihi: 22. 10. 2009).
 • www. woiceofamerica. com. (Erişim tarihi: 22. 10. 2009).
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: B. Zakir AVŞAR

Bibtex @ { gaziturkiyat90359, journal = {Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {1307-914X}, eissn = {}, address = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {1}, pages = {15 - 61}, doi = {}, title = {BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ}, key = {cite}, author = {AVŞAR, B. Zakir} }
APA AVŞAR, B . (2012). BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (10), 15-61. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6723/90359
MLA AVŞAR, B . "BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2012): 15-61 <http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6723/90359>
Chicago AVŞAR, B . "BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2012): 15-61
RIS TY - JOUR T1 - BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ AU - B. Zakir AVŞAR Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 61 VL - 1 IS - 10 SN - 1307-914X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ %A B. Zakir AVŞAR %T BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ %D 2012 %J Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 1307-914X- %V 1 %N 10 %R %U
ISNAD AVŞAR, B. Zakir . "BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 / 10 (March 2012): 15-61.