Year 2014, Volume 1, Issue 15, Pages 203 - 210 2014-09-01

Замечания о рукописи й языке "Ат-тухфа"
"Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar

Çev. Musa SALAN [1] , Çev. Nazgül ENTERİ DURHAN [2]

154 505

onun bir önceki sözcük olan ﻢﻬﻓ ile uyumsuzluğu bizi onun söz konusu şiirde özel isim olarak bulunduğu gibi bir varsayıma sevk etmektedir. Bu çıkarım şiirin içeriği ile de desteklenir. Kendisi hakkında başka kaynaklarda hiçbir bilgi geçmemesine rağmen, eserin müellifinin Zekî (Zekîyye) olduğuna hükmetmek mümkündür. Belki de eserin başlığında kelime oyunu yapılmış, Zekî hem ‘temiz’ hem de özel isim an- lamında kullanılmıştır. Fakat eserin başlığı olan “Et-tuḥfetü’z-zekîyye fi’l-luŞati’t- Türkîyye” şöyle tercüme edilir: “Türk diline hakiki hediye”
 • ATALAY, Besim (1945), Ettühfet-üz-Zekiyye fil-Lugat-it-Türkiyye, Ankara.
 • ATALAY, Besim (1948), “Ettühfet-üz-Zekiyye çevirmesinin tenkidi dolayisiyle”, Ankara Üniversi- tesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. VI, No. 1-2, s. 87-126.
 • DAĞLIOĞLU, Hikmet Turhan (1934), Şemsettin Sami. Hayatı ve Eserleri, İstanbul. ДОНИЁРОВ, Х. (1969), “Нодир ёдҕарлик”, ШЮ, № 7, 222-226.
 • HALASI-KUN, T. (1942), La langue des Kiptchaks d’après un manuscript arabe d’İstanbul, Part II. Reproduction Phototypique, Budapest: Biblotheca Orientalis Hungarica IV.
 • HALASI-KUN, T. (1947), “Philologica, I”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, C. V, No. 1, s. 1-37;
 • HALASI-KUN, T. (1948), “Philologica, I-II”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. VII, 1949, No. 1, s. 415-465; No. 2, s. 603-644.
 • KÖPRÜLÜ, M. F. (1922) Körösi Csoma—Archivum. Zeitschrift für türkische Philologie und verwandte Gebiete, Kölet 15. Budapest.
 • LEVEND, Agâh Sırrı (1969), Şemsettin Sami, Ankara: Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara Üni- versitesi Basımevi. МУТАЛЛИБОВ, С. М. (1968), Аттуҳфатуз Закияту филлуҕатит туркия. Туркий тил (кипчоқ тили) ҳақида ноёб туҳфа. Таржимон ва нашрга тайёрловчи, Ташкент.
 • PRITSAK, O. (1959), “Das Kiptschakische”, PHTF, I, s. 76.
 • ШУКЮРЛИ, A. (1970), “Об узбекском переводе «Ат-туҳфат уз-Закия фил-луҕат-ит- туркийя»”, СТ, № 1, 100-105.
 • ZAJĄCZKOWSKI, A. (1940), “Note complementari sulla lessicografia arabo-turca nell epoca dello Stato Mamelucco”, Publ. dell Inst. Univers. Orient. di Napolo, Annali N.S., vol. I, Roma, s. 149- 162.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Çev. Musa SALAN

Author: Çev. Nazgül ENTERİ DURHAN

Dates

Publication Date: September 1, 2014

Bibtex @ { gaziturkiyat90470, journal = {Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {1307-914X}, eissn = {}, address = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {203 - 210}, doi = {}, title = {"Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar}, key = {cite}, author = {SALAN, Çev. Musa and DURHAN, Çev. Nazgül ENTERİ} }
APA SALAN, Ç , DURHAN, Ç . (2014). "Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (15), 203-210. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6728/90470
MLA SALAN, Ç , DURHAN, Ç . ""Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2014): 203-210 <http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6728/90470>
Chicago SALAN, Ç , DURHAN, Ç . ""Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2014): 203-210
RIS TY - JOUR T1 - "Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar AU - Çev. Musa SALAN , Çev. Nazgül ENTERİ DURHAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 210 VL - 1 IS - 15 SN - 1307-914X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi "Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar %A Çev. Musa SALAN , Çev. Nazgül ENTERİ DURHAN %T "Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar %D 2014 %J Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 1307-914X- %V 1 %N 15 %R %U
ISNAD SALAN, Çev. Musa , DURHAN, Çev. Nazgül ENTERİ . ""Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 / 15 (September 2014): 203-210.
AMA SALAN Ç , DURHAN Ç . "Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2014; 1(15): 203-210.
Vancouver SALAN Ç , DURHAN Ç . "Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2014; 1(15): 210-203.