Author Guidelines

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

ÖZET

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası “Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012” bildiri kitabı, yazarlardan alınan baskıya hazır metinlerin doğrudan kullanılması ile hazırlanacaktır. Yazarlardan bildirilerini hazırlarken kılavuzda yer alan kurallara uymaları beklenmektedir. Bu kılavuz, bildiri hazırlanırken bir örnek olarak kullanılmalıdır. Bu kurallara uygun hazırlanmayan bildiriler, bildiriler kitabında basılamayacaktır.

1. Giriş

Bildiri metinleri, A4 kağıt boyutu ayarında Microsoft Word kelime işlemcisi sürümleri kullanılarak, 10 nokta/punto "Times New Roman" yazı tipi ile yazılacaktır. Bildiri tam metinleri Word ortamından Acrobat / pdf dosya biçimine dönüştürülerek (http://www.kongre.gmo.org.tr/ adresine) girilerek yüklenmelidir.

Bunu yapmadan önce dosya yükleme bölümünü kullanabilmeniz için sisteme yazar olarak kayıt olarak bir kullanıcı ismi ve şifre tanımlama işlemini yapmanız istenecektir. http://www.kongre.gmo.org.tr/ adresine kullanıcı isim ve şifrenizle giriş yaptığınızda bildiri tam metni pdf dosyanızı yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz pdf dosyanızı yukarıdaki adresten tekrar çağırarak gözden geçirmeniz mümkün olacaktır. Bilgisayar ortamında yüklenmeyen bildiriler basılamayacaktır.

2. Bildirinin İçermesi Gereken Bölümler

  • Bildiri adı ve yazarların adları *
  • Özet, anahtar kelimeler *
  • Giriş *
  • Metnin bölümleri *
  • Sonuç ve/veya değerlendirme *
  • Teşekkür (eğer varsa)
  • Kaynaklar *
  • Ekler (eğer varsa)

Bildirinin, * ile işaretli bölümleri kesinlikle içermesi gerekmektedir. Bu kurala uymayan bildiriler, bildiriler kitabında basılamayacaktır. (Bkz. Ek Örnek bildiri metni).

3. Bildirinin Yapısı ve Düzeni

3.1  Sayfa ve paragraf düzeni

Bildirinin Microsoft Word ortamındaki A4 (21cm x 29.7 cm) sayfa ayarında,  soldan 4 cm, sağdan 4 cm, alttan 5.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Üstten ise sadece birinci sayfada 9 cm, ikinci sayfadan itibaren 5.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Tüm metin için 10 nokta/punto yazı karakteri büyüklüğünde “Times New Roman” kullanılmalıdır.

Sayfa numaraları basılmamalı, sayfaların doğru sırada düzenlenmesi yazarların sorumluluğundadır. Metin içinde satırlar “tek aralıklı” ve “iki yana yaslanmış” olmalıdır. Bildiri (metin, tablolar, diğer açıklayıcı öğeler ve ekler dahil olmak üzere) 10 sayfayı aşmamalıdır.

3.2 Genel düzen

Bildiri adı veya başlığı, ortalanarak 12 nokta/punto ile büyük ve koyu harflerle yazılmalı, eğer başlık tek satıra sığmıyorsa, bir aralık verilerek ikinci satıra geçilmelidir. Başlık  bildirinin birinci sayfasında sayfa üst kenarından 9 cm aşağıya konulmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılmalı ve ardından bütün yazarlar ünvansız ve ortalı olarak 10 nokta/punto ile soyadları büyük harflerle olacak biçimde yazılmalıdırlar. Yazarların ünvan, adres ve diğer iletişim bilgileri (telefon, faks, e-posta) aynı sayfada dipnot ile belirtilmelidir.

İlk ana başlık olan ÖZET yazarların adlarından sonra iki satır boşluk bıraktıktan sonra satır ortasına yerleştirilmeli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Türkçe özet 100 sözcüğü geçmemelidir ve  bir aralıklı olarak 10 punto ile yazılmalıdır.

“Özet” dışındaki ana başlıkların tümü koyu karakterlerle, ilk harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Öncelerinde iki satır boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklar ise küçük ve koyu harflerle (10 punto) yine iki satır boşluk ardından yazılmalıdır. Alt başlıklarda sadece ilk harf büyük bırakılır. Bildiri metni bir aralıklı yazılmalıdır. Başlıklar ile altındaki metin arasında  bir satır boşluk bırakılmalıdır Ana bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (1. Giriş vb.)  ve sola yanaşık olmalıdır. Alt başlıklar ise ana bölüm numarası göz önüne alınarak numaralandırılabilir (1.22.12.2  vb.).

Paragrafların ilk satırları içeriden başlatılmamalı, her bir paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. ÖZETana başlığı altındaki metin satır başından başlayacaktır. Yabancı kökenli kelimelerin (bilimsel terimler ya da diğer kelimeler) kullanılmasından olabildiğince kaçınılmalı, bunların yerine varsa Türkçe karşılıkları, yoksa Türkçe açıklamaları kullanılmalıdır.

 “Anahtar kelimeler” başlığı 10 nokta/punto, küçük ve koyu harflerle sola yanaşık yazılmalıdır. Özet metni ardından yer almalıdır. Bildiride işlenen konuyu ve çalışmayı tanımlayan yaklaşık 5 anahtar kelime verilecektir.

3.3 Açıklayıcı öğeler

Grafik, fotoğraf, şekil gibi açıklayıcı öğelerin mümkün olduğunca yüksek çözünürlükte taranmış (tercihen en az 300 dpi) ve mümkün olan en iyi kalitede olmasına dikkat edilmelidir. Tüm açıklayıcı öğeler numaralandırılmalıdır. Metinde ilk gönderme yapıldıkları yerin ardından mümkün olduğunca yakın bir yere yerleştirilmeli, öğe ise bu atıftan sonra gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Şekil, harita ve fotoğrafların başlıkları altlarına, tabloların başlıkları ise üstlerine aşağıda gösterildiği biçimde yazılır. Açıklayıcı öğelerde kullanılan karakterler ve çizim ayrıntıları, kolaylıkla ayırt edilebilir büyüklükte olmalıdır. Açıklayıcı öğeler, başlıklarıyla birlikte sayfa sınırlarını aşmamalıdır. Şekiller ve tabloların orijinalleri metin içinde uygun yerlere konulmalıdır.

Tüm açıklayıcı öğeler metin içinde tanıtılmalıdır. Tablo ve şekil adları 10 nokta, küçük harflerle yazılmalıdır. Tablolar ve şekiller ile metinler arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo ve Şekil numaraları küçük ve koyu harfle (Tablo 3. , Şekil 4. vb.) yazılmalıdır..

Şekil 1. Örnek çizim ve başlığı

 

Tablo 1. Örnek tablo ve başlığı

 

 

 

 

 

 

 

 


3.4 Matematiksel sembol ve birimler

Metnin içerdiği matematiksel simgeler basılı karakterler olmalıdır. (1) de gösterildiği gibi; denklemler/eşitlikler sola, denklem/eşitlik numaraları ise sağa yanaştırılmalıdır.

formul.jpg (1)

SI birimleri, temel birimler olarak kullanılmalıdır. Başlık, sembol, denklem ve terimler dışında koyu ve italikharfler kullanılmamalıdır. Sembol ve terimlerde [4] numaralı kaynakta verilen ve yaygınca kullanılan ITTC Standard Sembol ve Terimlerin kullanılması tavsiye edilir.

4. Sonuç

Bildirinin pdf dosyası www.kongre.gmo.org.tr adresinde yer alan dosya yükleme bölümüne yükledikten sonra dosyanızı indirmenizi, bilhassa şekil ve benzeri kısımların okunabilirliğini tecrübe etmek için kağıda basıp incelemeyi unutmayınız. Tam metin bildiri son gönderme tarihi kongre sayfamızda açıklanmıştır. Bir Hakemli Ulusal Kongre konumunda olan GİDTK 2012’ye gönderilen tam metin bildiriler Bilim Kurulu tarafından incelenecektir.

Kaynaklar

Tüm kaynaklar (kitap, dergi, bildiri kitabı, rapor, tez ve web sitesi  kaynakları), bildirinin sonunda gösterilmelidir. Kaynaklar metin içerisinde [1], [3] vb. şekilde köşeli parantez içinde sayı kullanılarak verilmelidir. Bildiri sonunda ise numara sırasına göre sıralanmalıdır.  Kaynaklar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Kaynakların yazımında aşağıda verilen örnek göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynaklar örnek:

[1] Çelebi M.S., Akyıldız H. Nonlinear Modelling of Liquid Sloshing in a Moving Rectangular Tank. Ocean Engineering, no. 29(12), pp. 1527-1553, 2002.

[2] Korvin-Kroukovsky B. V., Jacobs W. D., Pitching and Heaving Motions of a Ship in Regular Waves, Trans. SNAME, Vol 65, 1957, pp 590-632.
 
[3] Linden, D. (Ed.), “Handbook of Batteries and Fuel Cells”, Mc-Graw Hill Pub. Company, New York, 1984.

[4] (ITTC Symbols and Terminology List, Version 2011; Wiki ITTC. Erişim 01.09.2012) http://ittc.sname.org/CD%202011/Symbols%20List/Structured%20List2011.pdf ; http://www.ittcwiki.org