Year 2017, Volume 7, Issue 3, Pages 225 - 233 2017-09-30

Evaluation of Perception and Practice Model of Spiritual Care in Intern Nursing and Midwifery Students
Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi

Hossein Asgar Pour [1] , Safiye Özvurmaz [2]

531 725

Aim: Evaluation of Perception and Practice Model of Spiritual Care in Intern Nursing and Midwifery Students.

Methods: This descriptive study was conducted at Aydın School of Health Adnan Menderes University on nursing and midwifery intern students. The sample of the research was 194 intern students. For data collection "Data Information Form" and "Spirituality and Spiritual Care Perception Scale" were used.

Results: The mean total scores of students SSCP, mean score of spirituality and spiritual dimensions of care, religiosity and personal care were 56.16 ± 8.04, 27.12±4.27, 13.57±2.62, 15.46±3.99, respectively. Between SSCP total score and the spirituality and spiritual care a positive and highly significant (r = .84, p <.01), the religious dimension a positive and moderate (r = .43, p <.01) and individual care dimension positive and highly significant (r = .79, p <.01) were found.

Conclusion: The spirituality individual care of students  was high and the spiritual care of students with higher individual care was high. The programs in school of health's and in-service training program in hospitals related on spiritual care that the scope of holistic nursing and midwifery care is needed.


Amaç: Hemşirelik ve ebelik intörn öğrencilerde manevi bakıma yönelik algı ve uygulama modelinin değerlendirilmesi. 

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı bir araştırma olarak Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulunda eğitim gören Hemşirelik ve Ebelik bölümü intörn öğrenciler üzerinde gerçekleşmiştir. Örneklem kapsamına toplam 194 intörn öğrenci alınmıştır. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin MMBÖ toplam puan ortalamasının 56.16±8.04, maneviyat ve manevi bakım boyutu puan ortalaması 27.12±4.27, dinsellik 13.57±2.62 ve bireysel bakım 15.46±3.99 olduğu belirlenmiştir.  MMBÖ toplam puan ile maneviyat ve manevi bakım boyutu arasında pozitif ve yüksek düzeyde (r=.84,  p<.01), dinsellik boyutu ile pozitif ve orta düzeyde (r=.43, p<.01) ve bireysel bakım boyutu arasında pozitif ve yüksek düzeyde (r=.79,  p<.01) ilişki bulunmuştur. 

Sonuç: Dinsellik ve bireysel bakım düzeylerinin yüksek olduğu ve bireysel bakımı yüksek olan öğrencilerin manevi bakım düzeylerinin de yüksek olduğu belirlenmiştir. Okullarda ders programlarında ve hastanelerde hizmet içi eğitim programlarıyla manevi bakım konusuna yer verilmesi bütüncül hemşirelik ve ebelik bakımı kapsamında yapılması gereken girişim olduğu düşünülmektedir.


 • 1. Hutchinson M. Healing the whole person: the spiritual dimension of holistic care. 1997. URL: http:// Members.Tripod.Com/~Marg_Hutchison/Nurse-4.Html.
 • 2. Stranahan S. Spiritual perception, attitudes about spiritual care practices among nurse practitioners. Western Journal of Nursing Research 2001: 23(1):90-104.
 • 3. Oldnall AA. Critical analysis of nursing: meeting the spiritual needs of patients. Journal of Advanced Nursing 1996; 23: 138-44.
 • 4. Georgesen J, Dungan J. Managing spiritual distress in patients with advanced cancer pain. Cancer Nursing 1996; 19(5): 376-383.
 • 5. Aksayan S, Gözüm S. Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber I: Ölçek uyarlama aşamaları ve dil uyarlaması.Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi 2002; 4(1): 9-14.
 • 6. Baldacchino D, Draper P. Spiritual coping strategies: a review of the nursing research literature. Journal of Advanced Nursing 2002; 34(6): 833-841.
 • 7. Bilgin L. Sendikaya bağlılık ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2003; 5(4): 12-31.
 • 8. Cox T. Theory and examplars of advanced practice spiritual intervention. Complemantary Therapies in Nursing and Midwifery.2003; 9(1): 30-34.
 • 9. Uğurlu ES. Hemşirelikte manevi bakımın uygulanması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 5(3) 187-191.
 • 10. Kavak F, Mankan T, Polat H, Sarıtaş SÇ, Sarıtaş S. Hemşirelerin Manevi Bakıma İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 3(1): 21-24.
 • 11. Govier I. Spiritual care in nursing: a systematic approach, Nursing Standard. 2000; 14(17): 32-36.
 • 12. Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma, Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi. 2002; 4(2): 9-20.
 • 13. Coyle J. Spirituality and health: towards a framework for exploring the relationship between sprituality and health, Journal of Advanced Nursing 2002; 37 (6):589-97.
 • 14. Tongprateep T. The essential elements of spirituality among rural Thai elders, journal of Advanced Nursing 2000; 31(1):197-203.
 • 15. Gönenç IM, Akkuzu G, Altın RD, Möroy P. Hemşirelerin ve ebelerin manevi bakıma ilişkin görüşleri, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 5(3): 34-38.
 • 16. Ross L. Spiritual aspects of nursing, Journal of Advanced Nursing. 1994; 19(1): 439-447.
 • 17. Narayanasamy A. A critical incident study of nurses’ responses to the spiritual needs of their, Journal of Advanced Nursing 2001; 33(4): 446-455.
 • 18. McSherry W, Draper P, Kendrick D. The Construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care, International Journal of Nursing Studies 2002; 39: 723-734.
 • 19. McSherry W, Draper P, Kendrick D. The construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care. Int J Nurs Stud. 2002; 39(7): 723-34.
 • 20. Ergül Ş, Bayık Temel A. Maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 23(1): 75-87.
 • 21. Ergül Ş, Bayık A. Hemşirelik ve manevi bakım. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 8(1): 37-45.
 • 22. Kostak MA, Çelikkalp Ü, Demir M. Hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin düşünceleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel sayısı. 2010; 218-225.
 • 23. Wong KF, Lee LYK, Lee JKL. Hong Kong enrolled nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care. International Nursing Review 2008; 55: 333-340.
 • 24. Baldacchino DR. Teaching on the spiritual dimension in care to undergraduate Nursingstudents: the content and teaching methods. Nurse Education Today 2008; 28: 550-562.
 • 25. Yılmaz M, Okyay N. Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin görüşleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi.2009; 11(3): 41-52.
 • 26. Strang S, Strang P, Ternestedt M. Spiritual needs as defined by Swedish nursing staff. Journal of Clinical Nursing 2002; 11: 48-57.
 • 27. Çelik AS, Özdemir F, Durmaz H, Pasinlioğlu T. Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeyleri ve etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 20104; 1-12.
 • 28. Eğlence R. Şimşek N. Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 5 (1): 48-53.
 • 29. Mankan T, Çiçek Ö, Yıldırım H. Hemşirelik öğrencilerinin manevi bakıma ilişkin görüşleri. Fırat Üniversitesi, Institutional Open Archives. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrenci kongresi. 2014.
 • 30. Van Leeuwen R, Tiesinga L, Post D, Jochemsen H. Spiritual care: implications for nurses’ professional responsibility. Journal of Clinical Nursing 2006; 15: 875-884.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Hossein Asgar Pour
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D
Country: Turkey


Author: Safiye Özvurmaz
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği AD
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { gopctd349937, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {225 - 233}, doi = {10.16899/gopctd.349937}, title = {Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Asgar Pour, Hossein and Özvurmaz, Safiye} }
APA Asgar Pour, H , Özvurmaz, S . (2017). Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 7 (3), 225-233. DOI: 10.16899/gopctd.349937
MLA Asgar Pour, H , Özvurmaz, S . "Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 225-233 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/31840/349937>
Chicago Asgar Pour, H , Özvurmaz, S . "Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 225-233
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi AU - Hossein Asgar Pour , Safiye Özvurmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.349937 DO - 10.16899/gopctd.349937 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 233 VL - 7 IS - 3 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.349937 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.349937 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi %A Hossein Asgar Pour , Safiye Özvurmaz %T Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 7 %N 3 %R doi: 10.16899/gopctd.349937 %U 10.16899/gopctd.349937
ISNAD Asgar Pour, Hossein , Özvurmaz, Safiye . "Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 / 3 (September 2017): 225-233. https://doi.org/10.16899/gopctd.349937
AMA Asgar Pour H , Özvurmaz S . Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2017; 7(3): 225-233.
Vancouver Asgar Pour H , Özvurmaz S . Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2017; 7(3): 233-225.