Year 2017, Volume 7, Issue 3, Pages 241 - 245 2017-09-30

In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province
In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province

Nergis Aşgın [1] , Elçin Kal Çakmaklıoğulları [2]

190 512

Amaç: Bu çalışmada Karabük ilinde çocuklarda toplum kaynaklı idrar yolu enfeksiyonuna neden olan E. coli suşlarının antibiyotik direnç profili ve Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz(GSBL) üretim oranlarının tespiti amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2013-Eylül 2016 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına çocuk polikliniklerinden gelen idrar örneklerinden izole edilen 410 E. coli çalışmaya dahil edilmiştir. E.coli suşlarının GSBL üretimi ve in-vitro antibiyotik direnç profili  retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Toplum kökenli 410 üropatojen E. coli suşunun   328’i (%80) kız, 82 si (%20) erkek hastalardan izole edilmiştir. Tüm yaş gruplarında kız çocuklarında E.coli daha sık izole edilmiştir. Kız cinsiyet ile E.coli izolasyon oranları arasında tüm yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.(p<0.05)

E. coli suşları ampisiline %62.4, amoksisilin-klavulanik aside %40, trimetoprim sulfametoksazole %26, sefuroksime %23.6, sefiksime %15.8, sefotaksime %13.9, seftazidime %10.7, gentamisine %6, nitrofurantoine %5.8, ve fosfomisine % 4.1 oranında dirençli idi. Erkeklerde antibiyotik direnç oranları kızlardan yüksek bulunmuştur. Sefiksim, sefotaksim ve seftazidim direnç oranları ile erkek cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).  Tüm izolatlar için GSBL oranı %13.9 olarak bulunmuştur. Bu oran kızlarda %11.5, erkeklerde %23.1 olarak tespit edilmiştir. Erkek cinsiyet ile GSBL üretim oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0.001) 

Sonuç: İdrar yolu enfeksiyonu çocukluk çağında önemli bir problemdir. Yanısıra antibiyotik direnç oranları bölgeler arası önemli farklılıklar göstermektedir. Bölgemizde çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde hem antibiyotik direnç oranları daha düşük olduğu için, hem de ağızdan alınabildikleri için sefiksim, nitrofurantoin ve fosfomisin tercih edilebilir.


Aim: In this study, it was aimed to determine the antibiotic resistance profile and the Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) production rates of E.coli strains causing community-acquired urinary tract infections in children in Karabük.

Materials and Methods: Between January 2013 and September 2016, 410 E. coli isolated from urine specimens from children's outpatient clinics were included in Karabük University Karabük Training and Research Hospital Microbiology Laboratory. ESBL production and in-vitro antibiotic resistance profiles of E. coli strains were examined retrospectively

Results: A total of 410 uropathogenic E.coli strains were isolated from 328 (80%) female and 82 (20%) male patients. In all age groups, E.coli was more frequently isolated from girls. There was a statistically significant difference between female gender and E. coli isolation rates in all age groups  (p<0.05). E. coli strains were resistant to ampicillin 62.4%, amoxicillin-clavulanic acid 40%, trimetoprim-sulfamethoxazole 26%, cefuroxime 23.6%, cefixime 15.8%, cefotaxime 13.9%, ceftazidime 10.7%, gentamycine 6%, nitrofurantoin 5.8%, phosphomycin 4.1%. Antibiotic resistance rates in males were higher than females. Cefixime, cefotaxime and ceftazidime resistance rates were found to be statistically significant (p <0.05). The ESBL ratio for all isolates was found to be 13.9%. It was 11.5% for females and 23.1% for males. There was a statistically significant difference between male gender and ESBL production rate. (p<0.001)

Conclusion: Urinary tract infection is an important problem in childhood. In addition, antibiotic resistance rates show significant differences between regions. Cefixime, nitrofurantoin and phosphomycin may be preferred in the treatment of childhood urinary tract infections in our region as low ratio of antibiotic resistance and can be taken orally.


 • 1. Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri (3. baskı) Nobel Tıp Kitabevi: İstanbul; 2002.
 • 2. Buyan N. Çocukluk çağı üriner sistem enfeksiyonları. Üriner sistem enfeksiyonları, Gazi Üniversitesi Yayınları, 2000;1-40.
 • 3. Arman Çaktır D. Çocukluk Çağı Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Yol Açan Etkenlerin Dağılımı Ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması. Uzmanlık Tezi, İstanbul; 2008.
 • 4. Dönmez O. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları. Güncel Pediatri 2003;1(1):50-8.
 • 5. Edgar J. Schoen, Christopher J. Colby, G. Thomas Ray. Newborn Circumcision Decreases Incidence and Costs of Urinary Tract Infections During the First Year of Life. Pediatrics Apr 2000;105 (4): 789-93.
 • 6. American Academy of Pediatrics. Practice parameter: the diagnosis, treatment, and evaluation of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children. American Academy of Pediatrics. Committee on Quality Improvement. Subcommittee on Urinary Tract Infection. Pediatrics 1999;103(4): 843-85.
 • 7.Bryce A, Hay AD, Lane IF, Thornton HV, Wootton M, Costelloe C. Global prevalence of antibiotic resistance in paediatric urinary tract infections caused by Escherichia coli and association with routine use of antibiotics in primary care: systematic review and meta-analysis. The BMJ. 2016;352: i939.
 • 8. Çoban B, Ülkü N, Kaplan H, Topal B, Erdoğan H, Baskın E. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik dirençlerinin beş yıllık değerlendirmesi Türk Ped Arş 2014; 49(2): 124-29.
 • 9. Çetin H, Öktem F, Örmeci AR, Yorgancıgil B, Yaylı G. Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında Escherichia coli ve antibiyotik direnci. Süleyman Demirel Üniv Tıp Fak Derg 2006;13(2):12-6.
 • 10. Yılmaz R, Karaaslan E, Özçetin M, Arslan B, Kılınç M, Kazancı N. Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Journal of Contemporary Medicine 2012; 2(1):17- 21.
 • 11.Aydemir C, Aydemir H, Polat R ve ark. Pediyatrik Yaş Grubunda Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Sebep Olan Üropatojenlerin Dağılımının ve Antimikrobiyal Dirençlerinin Değerlendirilmesi. Klimik Derg 2008; 21(3):118-21.
 • 12. Üstün C, Demir Y, Demir S, Demirören S, Kurtoğlu M. Pediatrik Yaş Grubu Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli Ve Klebsiella Spp. Suşlarının İn-Vitro Antibiyotik Direnci. ANKEM Dergisi 2009; 23(4):155-60.
 • 13. Yaşar KK, Pehlivanoğlu F, Şengöz G. Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2010; 41(3): 137-41.
 • 14. Küçükbasmacı Ö, Çelik N. Çocuk Hastaların İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2009; 39 (2): 40-3.
 • 15. Cebe A, Ayvaz A, Yıldız N, Çetinkaya S. Sivas ilinde çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında idrar kültür sonuçları: İlk tedavi seçimi nasıl olmalıdır? Van Tıp Dergisi 2008; 15(1): 7-12.
 • 16. Yolbas I, Tekin R, Kelekci A et al. Community-acquired urinary tract infections in children: pathogens, antibiotic susceptibility and seasonal changes. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2013; 17(7) :971-6.
 • 17. Abuhandan M, Güzel B, Oymak Y, Çiftçi H .Antibiotic sensitivity and resistance in children with urinary tract infection in Sanliurfa.Turkish Journal of Urology 2013; 39(2): 106-10.
 • 18. Salduz Z, Yiğit Ö, İdrar Yolu Enfeksiyonlu Çocuklardan İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları. J. Pediatr Inf 2010; 4(4): 138-42.
 • 19. Yüksel S, Öztürk B, Kavaz A et al. Antibiotic resistance of urinary tract pathogens and evaluation of empirical treatment in Turkish children with urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2006; 28(5): 413-6.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Nergis Aşgın
Institution: Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Balıklarkayası Mevkii KARABÜK
Country: Turkey


Author: Elçin Kal Çakmaklıoğulları
Institution: Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Balıklarkayası Mevkii KARABÜK
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { gopctd349939, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {241 - 245}, doi = {10.16899/gopctd.349939}, title = {In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province}, key = {cite}, author = {Aşgın, Nergis and Kal Çakmaklıoğulları, Elçin} }
APA Aşgın, N , Kal Çakmaklıoğulları, E . (2017). In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province. Çağdaş Tıp Dergisi, 7 (3), 241-245. DOI: 10.16899/gopctd.349939
MLA Aşgın, N , Kal Çakmaklıoğulları, E . "In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 241-245 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/31840/349939>
Chicago Aşgın, N , Kal Çakmaklıoğulları, E . "In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 241-245
RIS TY - JOUR T1 - In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province AU - Nergis Aşgın , Elçin Kal Çakmaklıoğulları Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.349939 DO - 10.16899/gopctd.349939 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 245 VL - 7 IS - 3 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.349939 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.349939 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province %A Nergis Aşgın , Elçin Kal Çakmaklıoğulları %T In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province %D 2017 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 7 %N 3 %R doi: 10.16899/gopctd.349939 %U 10.16899/gopctd.349939
ISNAD Aşgın, Nergis , Kal Çakmaklıoğulları, Elçin . "In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province". Çağdaş Tıp Dergisi 7 / 3 (September 2017): 241-245. https://doi.org/10.16899/gopctd.349939
AMA Aşgın N , Kal Çakmaklıoğulları E . In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province. J Contemp Med. 2017; 7(3): 241-245.
Vancouver Aşgın N , Kal Çakmaklıoğulları E . In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province. Çağdaş Tıp Dergisi. 2017; 7(3): 245-241.