Year 2018, Volume 8, Issue 1, Pages 14 - 19 2018-03-31

Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
The evaluation of effectiveness of indirect hemagglutination, indirect fluorescent antibody test and enzyme immunoassay in serological diagnosis of Cystic Echinococcosis

Sadık AKGÜN [1] , Hakan Sezgin SAYİNER [2] , Tekin KARSLIGİL [3]

95 547

Amaç:Kistik ekinokokoz, Echinococcus granulosus’un metasestod formunun sebep olduğu bir helminto-zoonozdur. Kistik ekinokokoz’da klinik özelliklere dayanarak tanı koymak zordur. Bu nedenle spesifik antikorların tanımlanmasına yönelik serolojik yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Testlerin duyarlılığı ve özgüllüğü kullanılan yönteme göre değişmektedir. Bu çalışma serumda İndirekt Hemaglütinasyon (IHA), İndirekt Floresan Antikor (IFA) ve Enzim İmmuno Assay (ELISA) yöntemlerinin etkinliğini belirlemek amacı ile yapıldı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda Merkez Laboratuvarı’na kist hidatik ön tanısı almış 163 hastanın, serum örneğinde E. granulosus’a karşı oluşan IgG tipi antikorlarının varlığı İndirekt Hemaglütinasyon (IHA), İndirekt Floresan Antikor (IFA) ve Enzim İmmuno Assay (ELISA) testleri ile değerlendirildi. Test sonuçlarının değerlendirlmesinde Western-Blot yöntemi altın standart olarak kullanıldı.

Bulgular:Toplam 163 hastanın serum örneğinde IHA, IFA ve ELISA testleri IgG antikoru sırası ile 83 (%51), 85 (%53) ve 70 (%42.95)’inde pozitifti. Western blot doğrulama testine göre IHA testlerinin duyarlılık ve özgüllük oranları sırası ile; testinin duyarlılığı %88.76, özgüllüğü %94.59, IFA testinin duyarlılığı %89.89, özgüllüğü %93.24, ELISA testinin duyarlılığı %78.65, özgüllüğü %100 olarak saptandı.

Sonuç:Her üç yöntemle elde edilen test sonuçları birbiri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Bu nedenle IHA yönteminin serumda KE tanısında kullanılabilecek pratik ve ucuz bir yöntem olduğu kanısında varıldı.

Objective: The aim of this study was to evaluate serologically type Ig G antibodies against E. granulosus, in 163 patients who referred with the suspicion of Cystic Echinococcosis from various clinics to Laboratory between 2007 and 2008, using İndirect Hemagglutination (IHA) test, by an İndirect Fluorescence antibody (IFA) test, and by an Enzyme-Linked İmmunosorbent Assay (ELISA) and to evaluate  this antibodies using by Western blot.

Method: Type Ig G antibodies against E. granulosus in serum samples of patients were investigated by a commercial indirect hemagglutination (IHA) test, by an indirect fluorescence antibody (IFA) test, and by an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results were comfirmed by Western blot method.

Result: Out of 163 patients, 83(51%) were positive with IHA, 85(53%) were positive with IFA, and 70(43%) were positive with ELISA. According to Western blot test, sensitivity and specifity of IHA test were 88.76% and 94.59%, respectively, for IFA sensitivity was 89.89% and specificity was 93.24%, and for ELISA sensitivity was 78.65% and specificity was 100%.

Conclusion: As result, IFA and IHA methods were found equally sensitive and specific in the serological diagnosis of cystic hydatidosis, but ELISA method was found more spesific (100%) when compared to these two methods.

 • 1. Karaman Ü, Miman Ö, Kara M, Gıcık Y, Aycan ÖM, Atambay M. Kars bölgesinde hidatik kist prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2005;29(4):238-40.
 • 2. Merdivenci A, Aydınlıkoğlu K. Hidatidoz (hidatik kist hastalığı) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. 1982:319-22.
 • 3. Langer B, Gollinger S. Cystic disease of the liver. In: Surgery of the alimentary tract. Volume III, Edited by Zuidema GD. Philadelphia, W.B. Saunders Co. 1996;531-2.
 • 4. Kuman HA. İndirekt Hemaglütinasyon, Eds; Özcel MA, Altıntaş N. Parazit Hastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın no 15, İzmir, 1997;193-214.
 • 5. Özcel MA, Üner A, Ertuğ S. Immunofloresans Yöntemi, Eds; Özcel MA, Altıntaş N. Parazit hastalıklarında tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 15, İzmir, 1997; 215-40.
 • 6. Ak M. Enzyme linked ımmunosorbent assay (ELISA). Eds; Özcel MA, Altıntaş N. Parazit hastalıklarında tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 15, İzmir, 1997;241-60.
 • 7. Bulut H., Doymaz MZ. Blotlama teknikleri ve mikrobiyolojide kullanımları. Ed: Durmaz R. Uygulamalı moleküler mikrobiyoloji. Malatya, Nobel Tıp Kitapevleri, 2001;123-37.
 • 8. Altıntaş N, Yolasığmaz A. Proteinlerin analizi ve SDS-PAGE, Ed: Özcel MA, Altıntaş N. Parazit hastalıklarında tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:15, İzmir, 1997:321-42.
 • 9. Şener S, Yazar S, Şahin İ., Cystıc echınococcosıs’in indirekt fluoresan antikor testi ile tanısında kullanılan antijenlerin tanı değerlerinin araştırılması. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2004;13(1):1-6.
 • 10. Bayram Delibaş S, Özkoç S, Şahin S, Aksoy Ü, Akısü Ç. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı’na kistik ekinokokkozis şüphesiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2006; 30(4):279-81.
 • 11. Aksoy Ü, İnci A. Kistik ekinokokozisin serolojik tanısında in-house enzim immun yöntemi ve indirekt hemaglütinasyon yönteminin kullanılması. Mikrobiyol Bülteni. 2004;38:245-51.
 • 12. Koç NA, Kılıç H, Sözüer E, Taheri JD. Kist hidatik tanılı olgularda indirekt hemaglütinasyon yönteminin önemi ve seropozitiflik oranı. Türk Parazitoloji Dergisi 1996;20:57-60.
 • 13.Hasan Yılmaz1, Zeynep Taş Cengiz1, Mutalip Cicek2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarında 1998-2005 Yılları Arasında Saptanan Uniloküler Kist Hidatik Olguları Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 249-51.
 • 14. Kılıç S, Babür C, Taylan Özkan A. Kist hidatik ön tanılı olgularda indirek hemaglütinasyon ve elısa yöntemleri ile alınan sonuçların karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 2007;41;571-77.
 • 15.Se Jin Park1, Sung Sik Han1, Khikmat Anvarov2, Abdukhakim Khajibaev2, Min-Ho Choi3, Sung-Tae Hong3,* Prevalence of Serum IgG Antibodies to Cystic Echinococcus Antigen among Patients in an Uzbekistan Emergency Hospital. Korean J Parasitol Vol. 53, No. 6: 699-703, December 2015
 • 16. Yunus Emre Beyhan1 Cahit Babür2, Mesut Mungan2, Ayşegül Taylan Özkan3Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı’na 2009-2013 Yılları Arasında Başvuran Kistik Ekinokokkozis Şüpheli Hastaların DeğerlendirilmesiTurkiye Parazitol Derg 2015; 39: 17-21
 • 17. Karaman Ü, Daldal N, Atambay M, Özlem MA. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1999-2002 Tarihleri Arasında İncelenen Hidatik Kist Ön Tanılı Olguların Serolojik Sonuçları. İnönü Üniv Tıp Fakültesi Dergisi. 2002;233-5.
 • 18. Zeynep Taş Cengiz1, Hasan Yılmaz1, Yunus Emre Beyhan1, Mehmet Cetin Kotan2, Ufuk Cobanoğlu3, Abdurrahman Ekici1, Nuriz Odemiş1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2005-2013 Yılları Arasında Gönderilen Kan Örneklerinde Kistik Ekinokokkozis Seropozitifliği: Retrospektif Değerlendirme Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji.
 • 19. Amparo Lopez-Bernus1, Moncef Belhassen-García2*, Montserrat Alonso-Sardón3, Adela Carpio-Perez1, Virginia Velasco-Tirado1, Ángela Romero-Alegria1, Antonio Muro4, Miguel Cordero-Sánchez2, Javier Pardo-Lledias5 Surveillance of Human Echinococcosis in Castilla-Leon (Spain) between 2000-2012 PLOS Neglected Tropical Diseases | DOI:10.1371/journal.pntd.0004154 October 20, 2015.
 • 20. Sarı C, Ertuğ S, Karadam SY, Ozgün H, Karaoğlu AO, Ertabaklar H.Kistik ekinokokkozis tanısında ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), İndirekt Hemaglütinasyon Testi (IHA) ve Indirekt Floresan Antikor Testi (IFAT)’nin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.Türkiye Parazitol Derg 2009; 33: 73-6.
 • 21. Bilge UE, Ozdemir M, Baykan M. Kistik ekinokokkozis tanısında ticari İndirekt Floresan Antikor (IFA), İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) testleri ve laboratuvarımızda hazırladığımız IFA testinin karşılaştırılması.Türkiye Parazitol Derg 2009; 33: 195-8.
 • 22. Akısü Ç, Bayram Delibaş S, Yuncu G, Aksoy U, Ozkoç S, Biçmen C,Sevinç S, Yaldiz S. Akciğer hidatidozunun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi Tuberk Toraks 2005; 53:156-60.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Sadık AKGÜN
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Hakan Sezgin SAYİNER
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Tekin KARSLIGİL
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @research article { gopctd305543, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {14 - 19}, doi = {10.16899/gopctd.305543}, title = {Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AKGÜN, Sadık and SAYİNER, Hakan Sezgin and KARSLIGİL, Tekin} }
APA AKGÜN, S , SAYİNER, H , KARSLIGİL, T . (2018). Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (1), 14-19. DOI: 10.16899/gopctd.305543
MLA AKGÜN, S , SAYİNER, H , KARSLIGİL, T . "Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 14-19 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/36594/305543>
Chicago AKGÜN, S , SAYİNER, H , KARSLIGİL, T . "Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 14-19
RIS TY - JOUR T1 - Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi AU - Sadık AKGÜN , Hakan Sezgin SAYİNER , Tekin KARSLIGİL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.305543 DO - 10.16899/gopctd.305543 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 19 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.305543 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.305543 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi %A Sadık AKGÜN , Hakan Sezgin SAYİNER , Tekin KARSLIGİL %T Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.305543 %U 10.16899/gopctd.305543
ISNAD AKGÜN, Sadık , SAYİNER, Hakan Sezgin , KARSLIGİL, Tekin . "Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 1 (March 2018): 14-19. https://doi.org/10.16899/gopctd.305543