Year 2015, Volume 5, Issue 1, Pages 18 - 25 2015-03-04

Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons
Sezayen Operasyonlarında Spinal Anestezi İçin Bupivakanie Eklenen İntratekal Fenranil ve Sufentanilin Maternal ve Neonatal Etkilerinin Karşılaştırılması

Emişe Tortop [1] , Elif Sener [2] , Yasemin Üstün [3] , Ersin Köksal [4] , Cengiz Kaya [5] , Fatih Özkan [6] , Erhan Çetinoğlu [7]

298 656

Objective: To compare the effects of fentanil, and sufentanil added to hyperbaric bupivacaine in patients scheduled for cesarean section under spinal anesthesia.

Material and Method: 60 pregnants has divided into 2 groups. Intratechally  hyperbaric 0.5% bupivacaine+ 20 mcg fentanyl has administered for Fentanyl Group (Group F) and hyperbaric 0.5 % bupivacaine +5 mcg sufentanyl has administered for Sufentanyl Group (Group S).

Hemodynamic parametres, maximum sensory block level, time to reach this level, regression  of the sensory block to T10 dermatome, degree of motor block (Bromage score ), and resolution time, perioperative visual analogoue scale (VAS) score, complet (CAD) and efective analgesia duration (EAD), postoperatif analgesic requirement and consumption were recorded.

Umblical arterial blood gas analyse, APGAR scores, surgical anaesthesia and relaxation quality and quality of analgesia were evaluated.

Results : Time to regression of sensory block to T10  and resolution of the motor block were prolonged in the sufentanil group (p<0.05). VAS scores at birth, uterine exteriorization, and at 2., and 6. hours of the block were found to be higher in the fentanil group (p<0.05). At Group S while CAT and EAT were higher, PCA requirement clips and amounts were lower.Surgical anaesthesia and relaxation quality and patient satisfaction were better in Group S. APGAR scores and blood gas analyses results were similar. Itching rate was higher in Group S

Conclusion: we suggest that sufentanil added to intrathecal bupivacaine may be preffered for cesarean section  because of better patient and surgeon satisfaction, prolonged analgesia time, decreased analgesic requirements and minimal adverse effects.

 

Amaç: Sezaryen olgularında spinal anestezide hiperbarik bupivakaine ilave edilen fentanil veya sufentanilin maternal ve neonatal etkilerini karşılaştırmak.

Gereç ve yöntem: İki gruba ayrılan 60 gebeden;

Fentanil grubuna (Grup F); Hiperbarik %0,5 bupivakain 10 mg+fentanil 20 µg,

Sufentanil grubuna (Grup S); Hiperbarik %0,5 bupivakain 10 mg+sufentanil 5 µg intratekal uygulandı.

Hemodinamik parametreler, sensoryal blok düzeyi ve bu düzeye ulaşma zamanı, sensoryal bloğun T10 dermatomuna gerileme zamanı, motor blok derecesi ve çözülme zamanı, vizüel analog skoru (VAS), komplet (KAS) ve efektif analjezi süresi (EAS), postoperatif analjezik gereksinimi ve tüketimi kaydedildi.

Umblikal arteriyel kan gazları, APGAR skoru, cerrahi anestezi ve gevşeme kalitesi ve analjezi kalitesi değerlendirildi.

Bulgular: Duyusal bloğun T10 dermatomuna gerileme ve motor bloğun çözülme zamanı Grup S’de uzundu (p<0,05). Doğum, uterus eksteriorizasyonu, bloğun 2. ve 6. saatlerindeki VAS değerleri fentanil grubunda yüksekti (p<0,05). Grup S’de KAS ve EAS uzunken, HKA istek sayısı ve miktarı az bulundu (p<0.05).Cerrahi anestezi ve gevşeme kalitesi, hasta memnuniyeti Grup S’te daha iyiydi (p<0.05). Apgar skorları ve kan gazı açısından fark gözlenmedi. Kaşıntı oranı Grup S’te daha yüksekti (p<0,05).

Sonuç: Hasta ve cerrah memnuniyetinin daha iyi olması, analjezi süresinin uzun ve analjezik tüketiminin daha az olması ve minimal yan etki profili nedeniyle intratekal bupivakaine eklenen sufentanilin sezaryenda tercih edilebileceğini düşünüyoruz.

 

 • Kayhan Z. Klinik Anestezi. İstanbul, Logos Yayıncılık 2004; 740-754.
 • Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. Obstetrik AnesteziÇeviri: Y Batislam. Klinik Anesteziyoloji. Ankara, Çev. Edt: Tulunay M, Cuhruk H. 4. Baskı. Güneş Tıp Kitabevleri 2008; 890-921.
 • Pedersen H, Santos AC, Steinberg ES, Schapiro HM, Harmon TW, Finster M. Incidence of visceralpainduringcesareansection: Theeffect of varyingdoses of spinal bupivacaine. AnesthAnalg 1989; 69: 46-49
 • Dahlgren G, Hultstrand C, Jakobsson J, Norman M, Eriksson EW, Martin H. İntrathecalsufentanil, fentanyl, orplaceboaddedtobupivacaineforcesareansection. AnesthAnalg 1997; 85: 1288-1293.
 • Kim SY, Cho JE, Hong JY, Koo BN, Kim JM, Kil HK. Comparison of intrathecalfentanylandsufentanil in low-dosedilutebupivacaine spinal anaesthesiafortransurethralprostatectomy. British Journal of Anaesthesia 2009; 103 (5): 750-754.
 • Chestnut DH. Obstetric anesthesia. Principles and Practice. 3th Ed. Elsevier, Mosby 2004; 473-506.
 • Chandra BJ, Kusum MB, Anurup P, Saswati P, Atin H, Saswati H. Intrathecalbupivacainewith 5 µg of sufentanilor 25 µg fentanylcaesareandelivery in pregnancyinducedhypertension. J AnaesthClinPharmacol 2008; 24(4): 420-424.
 • Karaman S, Kocabaş S, Uyar M, Hayzaran S, Firat V. Theeffects of sufentanilormorphineaddedtohyperbaricbupivacaine in spinal anaesthesiaforcaesareansection. EuropeanJournal of Anaesthesiology 2006; 23: 285-291.
 • BragaAde F,da SilvaBraga FS, BragaPoterio GM, CostaPereira RI, Reis E, Cremonesi E. Sufentaniladdedtohyperbaricbupivacaineforsubarachnoid blok in caesareansection. EuropeanJournal of Anaesthesiology 2003; 20: 631-635.
 • Herman NL, Calicott R, Van Dekar TK, Conlin G, Tilton J. Determination of the dose-response relationship for intrathecal sufentanil in laboring patients. Anesth Analg1997; 84: 1256-1261.
 • Palmer CM, Cork RC, Hays R, Van Maren G, Alves D. The dose-response relation of intrathecal fentanyl for labor analgesia. Anesthesiology 1998; 88: 355–361.
 • Nelson KE, Rauch T, Terebuh V, D’Angelo R. A comparison of intrathecal fentanyl and sufentanil for labor analgesia. Anesthesiology 2002; 96: 1070–1073.
 • Courtney MA, Bader AM, Hartwell B et al. Perioperativeanalgesiawithsubarachnoidsufentaniladministration. RegionalAnesthesia 1992; 17: 274-278.
 • Demiraran Y, Özdemir I, Kocaman B, Yücel O. Lntrathecalsufentanil (1,5 µg) addedtohyperbaricbupivacaine (0,5%) forelectivecesareansectionprovidesadequateanalgesiawithoutneedforpruritustherapy. J Anesth 2006; 20: 274-278.
 • Power I, Brown DT, Wildsmith JAW. The effect of fentanyl, meperidine and diamorphine on nerve conduction in vitro. Reg Anesth 1991; 16: 204-208
 • Gissen AJ, Gugino LD, Datta S, Miller J, Covino BG. Effects of fentanyl and sufentanil on peripheral mammalian nerves. Anesth Analg 1987; 66: 1272-1276.
 • Can G.Yenidoğanın Değerlendirilmesi. Neyzi O, Ertuğrul T. (Eds.) Pediatri. 2. Baskı. Cilt 1. İstanbul, Tayt Ofset 1993; 186-201.
 • Solakoğlu D, Tuzcu M. Apgar Skorunun Doğru ve Yanlış Kullanımı. Literatür Pediatri Eki 1997; 153: 6-7.
 • Liu S, McDonald SB. Currentissues in spinal anaesthesia. Anesthesiology 2001; 94: 888–906.
 • Şahin Ş, Owen MD. Sezaryende Postoperatif Analjezi. Ağrısız Doğum ve Sezaryende Anestezi. İstanbul, Nobel & Güneş Kitabevi 2006; 47-66.
 • Park CH, Jung HJ. Treatment of epidural-morphine induced pruritus: propofol versus naloxone. J Korean Pain Soc 1997; 10: 208-213.
 • Qian XW, Chen XZ, Li DB. Low-doseropivacaine-sufentanil spinal anaesthesiaforcaesareandelivery: a randomisedtrial. International Journal of ObstetricAnaesthesia 2008; 17: 309–314.
 • Lee JH, Chung KH, Lee JY, Chun DH, Yang HJ, Ko TK et al. Comparison of fentanyl and sufentanil added to %0,5 bupivacaine for spinal anaesthesia in patients undergoing cesarean section. Korean J Anesthesiol 2011; 60: 103-108.
 • Lee JH, Chung KH, Lee JY, Chun DH, Yang HJ, Ko TK et al. Comparison of fentanyl and sufentanil added to %0,5 bupivacaine for spinal anaesthesia in patients undergoing cesarean section. Korean J Anesthesiol 2011; 60: 103-108.
Primary Language en
Journal Section Original Research
Authors

Author: Emişe Tortop

Author: Elif Sener

Author: Yasemin Üstün

Author: Ersin Köksal

Author: Cengiz Kaya

Author: Fatih Özkan

Author: Erhan Çetinoğlu

Dates

Publication Date: March 4, 2015

Bibtex @ { gopctd95734, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {18 - 25}, doi = {10.16899/ctd.09158}, title = {Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons}, key = {cite}, author = {Tortop, Emişe and Sener, Elif and Üstün, Yasemin and Köksal, Ersin and Kaya, Cengiz and Özkan, Fatih and Çetinoğlu, Erhan} }
APA Tortop, E , Sener, E , Üstün, Y , Köksal, E , Kaya, C , Özkan, F , Çetinoğlu, E . (2015). Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons. Çağdaş Tıp Dergisi, 5 (1), 18-25. DOI: 10.16899/ctd.09158
MLA Tortop, E , Sener, E , Üstün, Y , Köksal, E , Kaya, C , Özkan, F , Çetinoğlu, E . "Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2015): 18-25 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/7315/95734>
Chicago Tortop, E , Sener, E , Üstün, Y , Köksal, E , Kaya, C , Özkan, F , Çetinoğlu, E . "Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2015): 18-25
RIS TY - JOUR T1 - Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons AU - Emişe Tortop , Elif Sener , Yasemin Üstün , Ersin Köksal , Cengiz Kaya , Fatih Özkan , Erhan Çetinoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.16899/ctd.09158 DO - 10.16899/ctd.09158 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 25 VL - 5 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/ctd.09158 UR - https://doi.org/10.16899/ctd.09158 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons %A Emişe Tortop , Elif Sener , Yasemin Üstün , Ersin Köksal , Cengiz Kaya , Fatih Özkan , Erhan Çetinoğlu %T Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons %D 2015 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 5 %N 1 %R doi: 10.16899/ctd.09158 %U 10.16899/ctd.09158
ISNAD Tortop, Emişe , Sener, Elif , Üstün, Yasemin , Köksal, Ersin , Kaya, Cengiz , Özkan, Fatih , Çetinoğlu, Erhan . "Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons". Çağdaş Tıp Dergisi 5 / 1 (March 2015): 18-25. https://doi.org/10.16899/ctd.09158
AMA Tortop E , Sener E , Üstün Y , Köksal E , Kaya C , Özkan F , Çetinoğlu E . Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons. J Contemp Med. 2015; 5(1): 18-25.
Vancouver Tortop E , Sener E , Üstün Y , Köksal E , Kaya C , Özkan F , Çetinoğlu E . Comparison Of Maternal And Neonatal Effects Of Intratechal fentanıl And Sufentanıl As An Adjunt To Bupıvacaıne Used For spınal Anesthesıan In Cesarean Sectıons. Çağdaş Tıp Dergisi. 2015; 5(1): 25-18.