Year 2018, Volume 2018, Issue 10, Pages 30 - 41 2018-04-19

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ

Hafize Er TÜRKÜRESİN [1]

143 174

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin vatan kavramına ilişkin algılarını metaforlar yoluyla ortaya koymaktır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kütahya ilinde öğrenim gören 227 ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin vatan kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, tarama modelinde nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmaya katılan öğrencilerin vatan kavramına ilişkin sahip oldukları düşünceleri ortaya çıkarmak için açık uçlu bir anket formu hazırlanmış; anket formunda öğrencilerden "vatan........gibidir; çünkü........" cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Katılımın gönüllük esasına dayandığı araştırmada eksik ve amacına uygun olmayan 23 anket formu değerlendirme dışı bırakılmış ve toplam 204 form geçerli sayılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler içerik analizine uygun bir şekilde çözümlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında öğrencilerden vatan kavramına ilişkin 64 geçerli metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda vatan kavramına ilişkin 2 tema ve 9 kategori elde edilmiştir. Bunlar Maddi, İhtiyaç Bildiren Unsurlar: Barınacak Yer, Toprak Parçası, Topluluk ve Manevi Değer Bildiren Unsurlar: Bağımsızlık, Güç, Kahraman, Koruyan, Değerli, Zenginliktir. Sonuç olarak öğrencilerin vatan kavramına ilişkin algılarının olumlu olduğu, vatan sevgisine yönelik farkındalıklarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ortaokul öğrencisi, metafor, vatan
 • Arık, R. O. (1983). Coğrafyadan vatana. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bayır, Ö. G., Köse, Ç. T. ve Deveci H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarına göre ilkokullarda değer eğitimi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 317-339.
 • Bota, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African Journal of Education. (29), 431-444.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Education.
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 269-183.
 • Çiftci, T. ve Dikmenli Y. (2016). Üniversite öğrencilerinin vatan algısı ve geçmişe dönük değişimi. Electronic Turkish Studies, 11(3), 847-860.
 • Ersoy, A.F. ve Öztürk, F. (2015). Bir vatandaşlık değeri olarak yurtseverlik: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının algısı. İlköğretim Online, 14(3), 974-992.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Gömleksiz, M. N. ve Öner, Ü. (2016). Ortaokul öğrencilerinin vatan kavramına ilişkin metaforik algıları. Electronic Turkish Studies, 11(2), 1409-1420.
 • Gömleksiz, N, M. ve Cüro, E. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 95-134.
 • İnan, S. (2014). Sosyal bilgiler eğitimi: nedir, ne zaman ve neden? Sosyal bilgiler eğitimine giriş. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A practical introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Merey, Z., Karatekin, K. ve Kuş, Z. (2012). İlköğretimde vatandaşlık eğitimi: karşılaştırmalı bir çalışma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3). 795-821.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6-7. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • National Council of Social Service. (1994). National Council for the Social Studies: Expectations of excellence, National curriculum standards for social studies. Washington, D.C.: NCSS.
 • Öner, N. (2008). Millî zihniyet ve millî birlik. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Özkan, R. ve Taşkın, M, A. (2014). İlköğretim öğrencilerinin vatan olgusuna ilişkin algılarının belirlenmesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), (17), 889-906.
 • Patton, M. Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury park, CA: Sage.
 • Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. B. Tay ve A.Öcal (Ed.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (1-19). Ankara: Pegem Akademi.
 • Selçuk, A. (2012). İlköğretim Türkçe sözlük. Konya: Karatay Yayıncılık.
 • Şarşembiyeva, T. (2015). Kırgızistan’da “vatanseverlik” algısı üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 175-185.
 • Türkcan, B. ve Bozkurt, M. (2015). İlkokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi bağlamında kimlik, kültür ve yurttaşlık algıları. Turkish Studies, 10(11), 1501-1526.
 • Ulusoy, K. ve Erkuş, B. (2015). Sosyal bilgiler dördüncü sınıf ders programındaki tarih konuları ile ilgili kavramlara ilişkin öğrenci algıları. Uluslarası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 147-158.
 • Üstel, F. (2004). Makbul vatandaş’ın peşinde: II. Meşrutiyet’ten bugüne vatandaşlık eğitimi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Waghid, Y. (2009). Patriotism and democratic citizenship education in South Africa: On the (im) possibility of reconciliation and nation building. Educational Philodophy and Theory, 41(4), 399-409.
 • Yazıcı, S. ve Yazıcı, F. (2010). Yurtseverlik eğitimi: Tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 649-666.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hafize Er TÜRKÜRESİN (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 19, 2018

Bibtex @research article { goputeb378237, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {30 - 41}, doi = {}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Er TÜRKÜRESİN, Hafize} }
APA Er TÜRKÜRESİN, H . (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018 (10), 30-41. Retrieved from http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/36631/378237
MLA Er TÜRKÜRESİN, H . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 (2018): 30-41 <http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/36631/378237>
Chicago Er TÜRKÜRESİN, H . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 (2018): 30-41
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ AU - Hafize Er TÜRKÜRESİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 41 VL - 2018 IS - 10 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ %A Hafize Er TÜRKÜRESİN %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ %D 2018 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2018 %N 10 %R %U
ISNAD Er TÜRKÜRESİN, Hafize . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 / 10 (April 2018): 30-41.
AMA Er TÜRKÜRESİN H . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ. UTEB. 2018; 2018(10): 30-41.
Vancouver Er TÜRKÜRESİN H . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 2018(10): 41-30.