Year 2019, Volume 2019, Issue 12, Pages 1 - 15 2019-04-30

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Berna Gül Biçer [1] , Mustafa Uzoğlu [2] , Aykut Emre Bozdoğan [3]

15 35

Bu araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin STEM hakkındaki görüşlerini bazı değişkenler açısından belirlemektir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama modeli benimsenerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kayseri il ve ilçelerinde görev yapan fen bilimleri öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından “Fen Bilimleri Dersini Yürüten Öğretmenlerin STEM Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin STEM kullanmaya ilişkin: Öz yeterlilik, öğrenciye katkı durumu, okul koşullarının yeterliliği ve geliştirilmesi için gerekenler alt faktörlerinde veri sağlamaktadır. Yapılan analizler ölçeğin alt faktörleri ile fen bilimleri öğretmenlerinin STEM hakkındaki görüşlerinin cinsiyet, eğitim düzeyi ve öğrenim derecelerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği; buna karşılık, hizmet süresi bağımsız değişkenine göre, 16-20 yıl arası tecrübeye sahip fen bilimleri öğretmenlerinin STEM hakkındaki görüşlerinin daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, STEM eğitiminin fen bilimleri öğretmenlerinin çoğunluğu tarafından daha önceden de bilindiğini, bu eğitimin çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından duyulduğunu göstermektedir. Buna rağmen, araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun daha önce STEM eğitimi almadığı tespit edilmiştir.

STEM, FeTeMM
 • Akaygün, S, Aslan-Tutak, F, Bayazıt, N, Demir, K. ve Kesner, J. E. (2015). Kısaca FeTeMM eğitimi: öğretmenler ve öğrencileri için iki günlük çalıştay. 2. International Conference on New Trends in Education, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Bracey, G. ve Brooks, M. (2013). Teachers’n training: Building formal STEM teaching efficacy through informal science teaching experience. ASQ Advancing the STEM Agenda Conference, Grand Valley State University, Michigan.
 • Biçer, B.G. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Giresun.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Eğitim istatistiği yüksek lisans ders notları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Çevik, M., Danıştay, A. ve Yağcı, A. (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin FeTeMM (Fen- Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Farkındalıklarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 584-599.
 • Çokluk,Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. Ankara: PegemA Akademi.
 • Çorlu, M. S. (2012, June). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi teorik çerçevesi [A theoretical framework for STEM education]. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu, Niğde.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R.M. ve Capraro, M.M. (2014). Introducing STEM Education: Implications for Educating Our Teachers For the Age of Innovation. Educatian and Science, 39 (171), 74-85.
 • Çorlu, M. S. (2014). FeTeMM Eğitimi Makale Çağrı Mektubu. Turkish Journal of Education, 3 (1), 4-10.
 • Durkan, E. (2017). İlkokul Dördüncü Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullanmalarını Sağlayan Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Giresun.
 • Ensari, Ö. (2017). Öğretmen adaylarının fetemm eğitimi ve fetemm Etkinlikleri hakkındaki görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Van.
 • Gökbayrak, S. Karışan, D. 2017. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), Cilt 3 Sayı 1 (2017).
 • Hom, E., J.( 11 Şubat, 2014). What is STEM education. Web: http://www.livescience.com/43296-what-is-STEM-education.html 10 Mart 2014’te alınmıştır.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özdamar, K. (2013). Eğitim, Sağlık Ve Davranış Bilimlerinde Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitapevi.
 • Yamak, H. & Bulut, N. & Dündar, S. 2014. 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Fene Karşı Tutumlarına FeTeMM Etkinliklerinin Etkisi. GEFAD / GUJGEF 34(2): 249-265 (2014).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Berna Gül Biçer (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Mustafa Uzoğlu
Institution: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Author: Aykut Emre Bozdoğan
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { goputeb457736, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Biçer, Berna Gül and Uzoğlu, Mustafa and Bozdoğan, Aykut Emre} }
APA Biçer, B , Uzoğlu, M , Bozdoğan, A . (2019). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019 (12), 1-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/44949/457736
MLA Biçer, B , Uzoğlu, M , Bozdoğan, A . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019): 1-15 <http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/44949/457736>
Chicago Biçer, B , Uzoğlu, M , Bozdoğan, A . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Berna Gül Biçer , Mustafa Uzoğlu , Aykut Emre Bozdoğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 2019 IS - 12 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Berna Gül Biçer , Mustafa Uzoğlu , Aykut Emre Bozdoğan %T FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2019 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2019 %N 12 %R %U
ISNAD Biçer, Berna Gül , Uzoğlu, Mustafa , Bozdoğan, Aykut Emre . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 / 12 (April 2019): 1-15.