Year 2019, Volume 2019, Issue 12, Pages 62 - 76 2019-04-30

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Funda Nayır [1] , Saadet Kuru Çetin [2]

7 17

Farklı kültürden gelen insanlara en temel haklarından biri olan eğitim hakkının nasıl sağlanacağı, bu konuda ne tür eğitim yardımlarının yapılacağı göç olgusuyla yüzleşen ülkelerin ortak sorunlarından biridir. Mültecilere eğitim hakkının verilebilmesi için gerekli en temel öğe öğretmendir. Günümüz şartlarında öğretmenlerden değişikliklere uyum sağlaması farklılıklara duyarlı olması her şeyden önce eğitimin hakkının öneminin farkında olmaları beklenmektedir. Bu nedenle göçle birlikte Türkiye’ye gelen mültecilere yapılan eğitim yardımlarıyla ilgili öğretmen adaylarının görüşlerin ortaya çıkarılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı öncelikli olarak mültecilere yapılan eğitim yardımlarına ilişkin bir ölçek geliştirmek ve daha sonra öğretmen adaylarının mültecilere yapılan eğitim yardımlarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkartmıştır.. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örnekleme ile seçilmiş 371 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından “Mültecilere Yapılan Eğitim Yardımları Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçek geliştirme aşamasında verilerin analizinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA), Cronbach alfa katsayısı ve açımlayıcı faktör analizi (AFA),  kullanılacaktır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, aritmetik ortalama ve standart sapma t testi, ANOVA ve Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların görüşleri arasında cinsiyet ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı fark yoktur. Ancak, anne eğitim durumu ve ailenin yaşadığı bölge değişkenleri katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir fark yaratmaktadır
Eğitim yardımları, mülteciler, göç
 • AFAD (2016). Suriye Afet Raporu, 22.11.2016 tarihinde https://www.afad.gov.tr/tr/2372/Afet-Raporu-Suriye adresinden indirilmiştir.
 • AFAD (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar Saha Araştırması Sonuçları, 22.11.2016 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Akıncı, B., Nergiz,A. ve Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul, Göç Araştırmaları Dergisi, 1,2, 58- 83.
 • Aydın, H. ve Kaya, Y. (2017). The educational needs of and barriers faced by Syrian refugee students in Turkey: a qualitative case study, Intercultural Education, 28(5), 456-473. DOI:10.1080/14675986.2017.1336373
 • Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research, New York: GuilfordPress.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi, Ankara : Pegem A Yayıncılık.
 • Ceyhan, M. A. ve Koçbaş, D. (2011). Göç ve çok dillilik bağlamında okullarda okuryazarlık edinimi. LAS projesi Türkiye raporu, İstanbul. 06.11.2018 tarihinde https://www.unipotsdam.de/fileadmin01/projects/daf/LAS_AyanCeyhan_Ko%C3%A7bas.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Coşkun, İ. ve Emin, M. N. (2016), Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası: Fırsatlar ve Zorluklar, SETA, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikaları, http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf. 01.12.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Ferris, E. ve Winthrop, R. (2010). Education and displacement: Assessing conditions for refugees and internally displaced persons affected by conflict. UNESCO
 • Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis, Oxford University Pres.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi. (2015). Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu Politika veUygulama Önerileri. http://www.cocukcalismalari.org/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf 01.12.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Kardeş, S. ve Akman, B. (2018). Suriyeli Mültecilerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri, İlköğretim Online, 17,3, 1224-1237.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling(2 nd. Ed.) New York : The Guilford Pres.
 • Kutlu, Z. (2015). Bekleme odasından oturma odasına Suriyeli mültecilere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına dair kısa bir değerlendirme. Anadolu
 • Kültür & Açık Toplum Vakfı, http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/ medya/02062015beklemeodasi.pdf, e.t. 30.01.2016
 • MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (2014). Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri genelgesi (2014/21). 14 Nisan 2016 tarihinde http://antalya.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02015212_yabanc.pdf adresinden ulaĢılmıĢtır.
 • Midttun, E. K. (2006). Education and emergencies. Journal of Education for International Development, 2(1),1-6.
 • Munro B. H. (2005). Statistical Methods For Health Care Research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; p.351-76.
 • Nayir, F. (2017). Problems and suggested solutions during refugee education process. In Innovation and Global Issues in Social Sciences Congress publications(pp. 120-122).27-29 April 2017
 • Özer, Y.Y., Komşuoğlu, A. ve Ateşok, Z.Ö. (2016). Türkiye’deki suriyeli çocukların eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, 37, 34-42
 • Raykov, T., & Marcoulides, G.A. (2006). A first course in structural equation modeling, (2nd ed.). Mahlah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Seydi, A.R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 31, ss.267-305.
 • Sinclair, M. (2007). Education in emergencies: Commonwealth education partnerships 2007. Nexus Strategic Partnerships, 52-56.
 • Taşkın, P. ve Erdemli, Ö. (2018). Education for Syrian Refugees: Problems Faced by Teachers in Turkey, Eurasian Journal of Educational Research, 75, 155-178
 • The UN Refugee Agency (2014), http://www.unhcr.org.tr/?content=28&page=29
 • Ullman, B.J. (2007). Structural equation model, Using multivariate analysis (Tabachnick, B.G, ve Fidel, L.S.), USA : Pearson Education Inc.
 • UNICEF (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler bilgi notu,, 22.11.2016 tarihinde http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%2 0Notu%20Subat%202016_3.pdf, adresinden indirilmiştir
 • Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu (2012). 22.11.2016 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/28_02_2012_1.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Yavuz, Ö. Ve Mızrak,S. (2016). Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği, Göç Dergisi, 3,2, 175- 199.www.tdk.gov.tr 23.11.2016 tarihinde indirilmiştir.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9313-4942
Author: Funda Nayır
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Saadet Kuru Çetin
Institution: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Country: Turkey


Bibtex @research article { goputeb510400, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {62 - 76}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Nayır, Funda and Kuru Çetin, Saadet} }
APA Nayır, F , Kuru Çetin, S . (2019). ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019 (12), 62-76. Retrieved from http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/44949/510400
MLA Nayır, F , Kuru Çetin, S . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019): 62-76 <http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/44949/510400>
Chicago Nayır, F , Kuru Çetin, S . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019): 62-76
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Funda Nayır , Saadet Kuru Çetin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 76 VL - 2019 IS - 12 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Funda Nayır , Saadet Kuru Çetin %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2019 %N 12 %R %U
ISNAD Nayır, Funda , Kuru Çetin, Saadet . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 / 12 (April 2019): 62-76.