Year 2019, Volume 10, Issue 1, Pages 73 - 83 2019-03-25

Muhasebe Dersine İlişkin Algı ve Kaygı: Giresun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme
Perceptions and Anxieties about Accounting Courses: An Examination on Giresun University Business Administration Department’s Students

Muammer Paça [1] , Alper Karavardar [2]

82 161

Muhasebe esasen uluslararası bir iletişim dilidir. Muhasebe gerek işletmeler gerekse de uluslar açısından iktisadi olayların anlaşılması, analiz edilmesi ve karar alma bakımından önemli bir yere sahiptir. Muhasebe eğitiminin başarısı hiç şüphesiz öğrencilerin doğru kavranılması ile mümkündür. Bu çalışmada muhasebe dersi alan öğrencilerin, bu dersle ilgili algı ve kaygılarını anlamak için Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümü öğrencileri arasında bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin muhasebe dersi konusundaki algılamalarını etkileyen faktörler ile hissettikleri kaygı düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, öğrencilerin muhasebe dersine karşı bir kaygıları olsa dahi muhasebeyi öğrenme, kullanma ve meslek edinme konusunda istekli oldukları ve artan muhasebe bilgileri sonucunda muhasebeye olan bakış açılarının olumlu yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır.

Accounting is essentially an international communication language. Accounting respect, it has an important place in terms of understanding, analyzing and decision making of economic events both in terms of businesses and nations. The success of accounting education is undoubtedly possible with the correct understanding of the students. In order to understand the perceptions and anxieties of the students who took accounting courses in this study, a research was conducted among the students of business section. Factors affecting the perceptions and the levels of anxiety of the students about accounting course were examined in the study. According to the results of the research, it was found that students' willingness to learn, use and acquire accounting, even if they were concerned about the accounting course, were influenced positively by the accounting perspective as a result of increased accounting knowledge.

 • Akpınar, S. ve Yıldız, Ş. (2018), ‘‘Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Algılarına Yönelik Metaforlar’’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 77, 91-114.
 • Aksu, İ. ve Oral, T. (2017), ‘‘Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Algı Tutum ve Başarı Durumlarına İlişkin Bir Araştırma’’, Journal of Social And Hümanities Sciences Research, 4 (5), 706-717.
 • Aygün, D. ve Gerekan, B. (2012), ‘‘Muhasebe Dersini İlk Defa Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılarının Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması’’, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18, 48-63.
 • Bayram, N. (2017), ‘‘Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi’’, 6. Baskı, Ezgi Kitapevi, Bursa.
 • Bozkurt, N. (2004). ‘‘Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri İle Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkiler’’, Eğitim ve Bilim, 29 (133), 52-59.
 • Cüceloğlu, D. (2004), ‘‘İnsan ve Davranışı’’,13. Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Çakır, N., Canbaz, S., Gümüş, S. (2014), ‘‘Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimindeki Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Uzunköprü MYO Örneği’’, Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 78-94.
 • Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2004), ‘‘Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler’’, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-11, 6-9 Temmuz 2004, Malatya.
 • Çelenk, H., Atmaca, M. ve Horasan, E. (2010), ‘‘Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Eğitimi Alan öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma’’, Öneri, 9 (33), 159-171.
 • Çelik, M. ve Serinkan, C. (2011), ‘‘Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları’’, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(3), 289-322.
 • Deveci, E. S., Çalmaz, A. ve Açık, Y. (2012), ‘‘Doğu Anadolu’da Yeni Açılan Bir Üniversitenin Öğrencilerinde Kaygı Düzeylerinin Sağlık, Sosyal ve Demografik Faktörler İle İlişkisi’’, Dicle Tıp Dergisi, 39 (2), 189-196.
 • Duman, H., Apak, İ., Yücenurşen, M. ve Peker A. A. (2015), ‘‘Determining The Anxieties of Accounting Education Students: A Sample of Aksaray University’’, Social and Behavioral Sciences, 174, 1834-1840.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009), ‘‘Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı’’, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Ertuğrul, İ. ve Özdemir, S. (2014) ‘‘Muhasebe dersi alan Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama’’, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (1), 204-214.
 • Güney, C., (2017), ‘‘Maliyet Muhasebesi Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılarının Tespiti: Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Örneği’’, Muhasebe ve Denetime Bakış, 50, 115-134.
 • İnceoğlu, M. (2011), ‘‘Tutum Algı İletişim’’, 6. Baskı, Siyasal Kitapevi, Ankara.
 • Kandemir, T., Kardeş, Z. ve Baykut, E. (2016), ‘‘Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği’’, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 133-151.
 • Köknel, Ö. (2014), ‘‘Kaygıdan Korkuya’’, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Köse, T. ve Gürbüz, H. (2009), ‘‘Muhasebeye Giriş Dersine İlişkin Görüşleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği’’, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 11 (4), 107-146.
 • Kurt, İ. (2011), ‘‘Sınav Kaygısını Aşmanın Yolları’’, Bizim Kitaplar, İstanbul.
 • Kutlu, H.A., Öztürk, S., Yılmaz, T., Gerekan, B. (2017), ‘‘Muhasebe Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Öğrencilerin Bakışı Üzerine Bir Araştırma’’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 74, 15-36.
 • Öztürk, M. (2017), ‘‘Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Genel Muhasebe Dersini Alan Öğrencilerin Performansını Etkileyen Faktörler’’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, 201-220.
 • Şanlı Kula, K. ve Saraç, T., (2016), ‘‘Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı’’, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 227-242.
 • Tekin Tayfun, A. N. ve Korkmaz, A., (2016), ‘‘Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma’’, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (17), 534-558.
 • Tepeli, Y. ve Kayıhan, B. (2015), ‘‘Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği’’, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3 (13), 138-156.
 • Varıcı, İ. ve Bulut, E. (2015) ‘‘Muhasebe Dersine Yönelik Endişeler ve Tutumlar: Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği’’, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (3), 293-314.
 • Yıldız, F. ve Yanık, A. (2013), ‘‘Yükseköğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Algıları: Ampirik Çalışma’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 205-220.
 • Yürekli, E. (2017), ‘‘Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine ve Mesleğe Bakış Açılarının Araştırılması’’, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19 (1), 319-339.
 • Zeytinoğlu, E. (2012), ‘‘Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği’’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53, 103-115.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5072-6107
Author: Muammer Paça (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7330-4038
Author: Alper Karavardar
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 25, 2019

APA Paça, M , Karavardar, A . (2019). Muhasebe Dersine İlişkin Algı ve Kaygı: Giresun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (1), 73-83. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gumussosbil/issue/44146/447684