Year 2019, Volume 10, Issue 1, Pages 154 - 167 2019-03-25

Bilişim Sektöründe Entelektüel Sermaye, İş Tatmini Ve İnovasyon Yönlülük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul İlinde Bir Uygulama
A Research of The Relationship Among Intellectual Capital, Business Satisfaction and Innovation in It Industry: An Application in Istanbul

Senem Altan [1] , MURAT ÖZPEHLİVAN [2]

35 125

Araştırmanın amacı, bilişim sektöründe entelektüel sermaye ve inovasyon yönlülük olgularının iş tatmini üzerindeki etkisini tespit etmeye yöneliktir. Çalışmanın alt amaçları; katılımcıların entelektüel sermaye ve alt bileşenlerinin düzeylerini, inovasyon yönlülük düzeylerini, enteleküel sermaye ve alt bileşenlerinin, inovasyon yönlülük ile ilişkisini, entelektüel sermaye ve inovasyon yönlülük ilişkisinin iş tatminine etkisini belirlemektir. Entelektüel sermaye ve alt bileşenlerinin, inovasyon yönlülük ile ilişkisi ve bu ilişkinin iş tatminine etkilerini belirlemek amacıyla etkileşimsel modelde desenlenmiştir. Entelektüel sermaye ve alt bileşenleri olan “insan, müşteri ve yapısal sermaye” ile inovasyon yönlülük arasındaki ilişki ve etkileşim ayrı ayrı incelenmiştir. Söz konusu bu iki değişkenin iş tatmini üzerindeki etkileşim düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ana örneklemini bilişim sektöründe çalışan 700 çalışan, çalışma grubunu ise 16 ayrı firmadaki 248 çalışan oluşturmaktadır. Verilerin istatistiksel çözümlemelerinde SPSS 21.0 kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre entelektüel sermaye, inovasyon yönlülük ve iş tatmini arasında düşük ve orta düzeyde değişen anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Etkileşimsel desende mevcut üç değişken arasında etkileşim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
iş tatmini, eneteltüel sermaye, inovasyon yönlülük, bilişim sektörü
 • Altan, S.(2014). “Entelektüel Sermaye ve Okul Performansı: Özel Ortaokullarda Bir Araştırma” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Altan, S. (2017). “Alt Kişilik Tiplerine Göre Yönetim Becerisi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(9): 31-52.
 • Altan, S.(2018).“Eğitim Örgütlerinde Midye Sendromu”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(3):35-45.
 • Aydın, İ. (2012). “Bilişim Sektörü ve Türkiye’nin Sektördeki Potansiyeli”, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(1), 180-200.
 • Bayrak Kök, S. (2016). “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1):291-314.
 • Bülbül, Ş. (2011). Tanımlayıcı İstatistik. İstanbul: Der Yayınları.
 • Çarıkçı, İ., H. (2000). “Çalışanların İş Tatminlerini Etkileyen Kişisel Özellikler- Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2):155-168.
 • Demirkan, D., Aracıoğlu, B.(2017).“İnovasyon ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: BIST Teknoloji Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma”, Erişim Tarihi: 10.06.2018, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/341659.
 • Erdem, B., Gökdeniz, A., ve Met, Ö. (2011). “Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya’da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2): 77-112
 • Erkuş, A. (2006). “Entelektüel Sermaye: Bir Uygulama” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Görmüş, A., Ş. (2009).“Entelektüel Sermaye ve İnsan Kaynakları Yönetimin Artan Önemi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(1): 57-75.
 • Haykır Hobikoğlu, E. (2011).“Entelektüel Sermayenin Önemi, Sınıflandırılması ve Ölçme Yöntemleri: Kuramsal Bir Çerçeve”. Sosyal Bilimler Dergisi. (1): 86-99
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçük, O., Kocaman, G. (2014). “Müşteri Yönlülük, İnovasyon Yönlülük ve İşletme Performans İlişkisi: Bir Uygulama”. The Journal of Academic Social Science Studies. (29): 37-52.
 • Nart, S., Güner, S., Nart, S. (2017). “Otomotiv Sektöründeki İnovasyon Yeteneği Kaynaklarının AHP ile Değerlendirilmesi”, Erişim Tarihi: 10.06.2018, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/344865.
 • Özpehlivan, M. (2015). “Kültürel Farklılıkların İşletmelerde Örgüt İçi İletişim, İş Tatmini, Bireysel Performans ve Örgütsel Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişkiye Etkileri: Türkiye-Rusya Örneği” (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Osherson, S., Dill, D. (1986). “Varying Work and Family Choices: Their Impact on Men's Work Satisfaction”, Journal of Marriage and Family, 45(2):339-341.
 • Ömürbek, N., Altın, F., G. (2009). “Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19): 211-232.
 • Özdemir, L., ve Balkan, O. (2010). “Entelektüel Sermaye Unsurlarının İşletmelere Sağladığı Katkılar”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1): 115-121.
 • Subramaniam, M. ve Youndt, M. A. (2005). “The Influence of Intellectual Capital On The Types of Innovative Capabilities”, Academy of Management Journal, 48(3): 450-463.
 • Temel Eğinli, A.(2009). “Çalışanlarda İş Doyumu”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3): 35-52.
 • Was, W.., MDSH, P. (2016). “Impact of Job Satisfaction On Job Performance of Non Executive Employees in Hotel Industry: With Reference to Kalutara District in Sri Lanka”, Erişim Tarihi: 03.06.2018, https://www.researchgate.net/publication/311913200_impact_of_job_satisfaction_on_job_performance_of_non_executive_employees_in_hotel_industry_with_reference_to_kalutara_district_in_sri_lanka.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0264-0821
Author: Senem Altan
Institution: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2267-1932
Author: MURAT ÖZPEHLİVAN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 25, 2019

APA Altan, S , ÖZPEHLİVAN, M . (2019). Bilişim Sektöründe Entelektüel Sermaye, İş Tatmini Ve İnovasyon Yönlülük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul İlinde Bir Uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (1), 154-167. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gumussosbil/issue/44146/477904