Year 2018, Volume 5, Issue 13, Pages 263 - 277 2018-05-11

İDARELERARASI TRANSFERLERİN RASYONEL TASARIMI

Ahmet Ulusoy [1] , Merve Ahsen Demir [2]

104 253

Küreselleşme ile artan istek ve ihtiyaçları karşılamak için kaynakların etkin biçimde kullanılması gerekmektedir. Kaynakların istekler doğrultusunda etkili biçimde kullanılmak istenmesi yerelleşmeyi ön plana çıkarmıştır. Artan sorumlulukları kadar gelirleri artış göstermeyen yerel yönetimler, genellikle merkezi yönetimin dağıttığı mali transferlerle faaliyet göstermektedir. Mali transferler esas olarak; yerel yönetimlerin gelir yetersizliği nedeniyle istek ve ihtiyaçları tam olarak giderememesi ve yerel yönetimler arasındaki mali farklılıklardan kaynaklı bölgeler arası eşitsizliğin olması sebebiyle verilmelidir. Ancak uygulamada mali transferlerin yerel yönetimlerin ağırlıklı olarak kullandıkları gelir kalemi haline geldiği ve esas amacından uzaklaştığı görülmektedir. Yerel yönetim gelirleri içinde mali transferlerin payı, ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinden daha fazla mali transferlerinin olması beraberinde birtakım sorunlara neden olmaktadır. Ortaya çıkan en önemli sorun ise yerel yönetimlerin merkezi yönetimlere gittikçe bağımlı hale gelerek mali özerkliklerini yitirmesidir. Bu nedenle, çalışmada, ülke uygulamaları kapsamında idarelerarası transferlerin oluşturduğu sorunlar karşısında nasıl olması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır.

Yerel Yönetim Gelirleri, İdarelerarası Transferler, Mali Özerklik
 • Akdemir, T., Karakurt, B. (2016, Haziran). Nordik ülkelerinde idarelerarası mali ilişkiler. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 11, ss. 127-160.
 • Arıkboğa, Ü. (2015). Türkiye’de büyükşehir belediyesi transfer sistemi ve 6360 Sayılı Kanunun etkileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, Sayı. 2, ss. 1-30.
 • Arslan, M., Biniş M. (2014, Nisan). Amerika Birleşik Devletleri’nde mahalli idarelerin mali yapısı ve merkezi idare ilişkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı. 1, ss. 149-173.
 • Bağlı, M. S. (2011, Aralık). Alman yerel yönetim yapısı. Türk İdare Dergisi, Sayı. 473, ss. 43-74.
 • Bergvall, D., Charbit, C., Kraan, D. J., Merk, O. (2006). Intergovernmental transfers and decentralised public spending. OECD Journal On Budgeting, Sayı. 4, ss. 111-158.
 • Bird, R. M., Smart, M. (2002, Haziran). Intergovernmental fiscal transfers: ınternational lessons for developing countries. World Development, Sayı. 6, ss. 899-912.
 • Bülbül, D. (2006). Yerel yönetimler maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Çiçek, H. G., Çiçek, S. (2012). Norveç yerel vergi sistemi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Sayı. 16, ss. 201-221.
 • Egeli, H., Diril, F. (2012, Ocak-Mart). Türkiye’de yerel yönetimlerde mali özerklik ve vergilendirme yetkisi, Sayıştay Dergisi, Sayı. 84, ss. 25-44.
 • Farvacque-Vitkovic, C., & Kopanyi, M. (2014). Municipal finances, The World Bank.
 • Güney(a), Z. (t.y.). Danimarka’da mahalli idareler. Erişim tarihi: 30 Haziran 2017, http://www.ziyaguney.com.
 • Güney(b), Z. (t.y.). İspanya’da mahalli idareler. Erişim tarihi: 30 Haziran 2017, http://www.ziyaguney.com.
 • Kayıkçı, S. (2003, Temmuz). 1982 reform yasası sonrası Fransa’da yerel yönetimler ve yerel özerklik şartı. Çağdaş Yerel Yönetimler, Sayı. 3, ss. 22-47.
 • Kesik, A. (2005). Yönetimler arası mali ilişkiler ve Türkiye uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı. 10, ss. 75-103.
 • Kızıler, N., Çetinkaya, Ö. (2015, Mart). Seçilmiş ülkeler kapsamında Türkiye’deki belediyelerin merkeze bağımlılıklarının analizi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Sayı. 1, ss. 135-165.
 • Koşar, N. (2013). İtalya’da yerel yönetimler ve merkezi yönetim-yerel yönetimler arası mali ilişkiler. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Sayı. 18, ss. 327-348.
 • Mello, L. R. D. (2000, Şubat). Fiscal decentralization and ıntergovernmental fiscal relations: a cross-country analysis. World Development, Sayı. 2, ss. 365-380.
 • Önder, Ö. (2005, Nisan). Hollanda’da yerel yönetimler. Çağdaş Yerel Yönetimler, Sayı. 2, ss. 35-63.
 • Sakal, M., & Demirhan, H. (2014). Yönetimler arası transferlerin yatay ve dikey dengesizlikleri gidermedeki etkinliği. M. Sakal (Ed.), A. Kesik (Ed.), & T. Akdemir (Ed.). Mali yerinden yönetim: teori, kavramsal açıklamalar ve Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeler (ss. 237-246). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tekeli, R. (2014). Yönetimler arası mali yardımlar (transferler) teorisi: mali yardım türleri ve etkileri. M. Sakal (Ed.), A. Kesik (Ed.), & T. Akdemir (Ed.). Mali yerinden yönetim: teori, kavramsal açıklamalar ve Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeler (ss. 201-236). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Toksöz, F., Özgür, A. E., Uluçay, Ö., Koç, L., Atar, G., & Akalın, N. (2009). Yerel yönetim sistemleri: Türkiye ve Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti. İstanbul: Tesev Yayınları.
 • Topal, A. (2005, Haziran). İdarelerarası mali ilişkiler: Türkiye ile AB ülkelerine ilişkin bir karşılaştırma. Amme İdaresi Dergisi, Sayı. 2, ss. 25-50.
 • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., & Özer, M. A. (2014). Mahalli idareler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tortop, N. (1984). Mahalli idareler. Ankara: TODAİE.
 • Ulusoy, A., & Akdemir, T. (2013). Mahalli idareler: teori, uygulama, maliye. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uzun, A. (2012, Kış). Türkiye’de genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan payların değerlendirilmesi. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, Sayı. 2, ss. 41-58.
 • Vural, T. (2014). Mali özerklik, mali yerinden yönetim ve vergilendirme yetkisi. M. Sakal (Ed.), A. Kesik (Ed.), & T. Akdemir (Ed.). Mali yerinden yönetim: teori, kavramsal açıklamalar ve Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeler (ss. 51-58). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yaş, H., Akduğan, U. (2015, Ocak-Haziran). Türkiye’de belediyelere yapılan mali transferlerin flypaper effect çerçevesinde incelenmesi. Maliye Dergisi, Sayı. 168, ss. 49-68.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Ulusoy
Country: Turkey


Author: Merve Ahsen Demir

Bibtex @research article { gusbd346821, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, eissn = {2148-8924}, address = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {263 - 277}, doi = {}, title = {İDARELERARASI TRANSFERLERİN RASYONEL TASARIMI}, key = {cite}, author = {Ulusoy, Ahmet and Demir, Merve Ahsen} }
APA Ulusoy, A , Demir, M . (2018). İDARELERARASI TRANSFERLERİN RASYONEL TASARIMI. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (13), 263-277. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gusbd/issue/36957/346821
MLA Ulusoy, A , Demir, M . "İDARELERARASI TRANSFERLERİN RASYONEL TASARIMI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 263-277 <http://dergipark.org.tr/gusbd/issue/36957/346821>
Chicago Ulusoy, A , Demir, M . "İDARELERARASI TRANSFERLERİN RASYONEL TASARIMI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 263-277
RIS TY - JOUR T1 - İDARELERARASI TRANSFERLERİN RASYONEL TASARIMI AU - Ahmet Ulusoy , Merve Ahsen Demir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 277 VL - 5 IS - 13 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İDARELERARASI TRANSFERLERİN RASYONEL TASARIMI %A Ahmet Ulusoy , Merve Ahsen Demir %T İDARELERARASI TRANSFERLERİN RASYONEL TASARIMI %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD Ulusoy, Ahmet , Demir, Merve Ahsen . "İDARELERARASI TRANSFERLERİN RASYONEL TASARIMI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 13 (May 2018): 263-277.