Year 2018, Volume , Issue 40, Pages 51 - 70 2018-12-15

ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ

İbrahim Barca [1]

57 212

İslâmiyet’in erken dönemlerinden itibaren Müslüman âlimler, seyahatlere çıkmış ve bu seyahatlerinde başlarından geçen olayları, gözlem ve izlenimlerini ya bizzat kendileri ya da başkaları kaleme almışlardır. Seyahatnâme adı verilen bu tür eserlerin ortaya çıkmasında dinî ve ilmî sebepler başta yer almaktadır. Ancak bu sebeplere ek olarak devlet tarafından görevlendirilmiş olmak, merak gidermek veya alışveriş yapmak gibi başka sebepler de sıralanabilir.

 XVIII. yy’da Bağdat’ta yaşamış önemli bir Osmanlı âlimi olan Süveydî, eda ettiği hac yolculuğu sırasında konakladığı yerleri, orada yaşadıklarını, şahit olduklarını ve izlenimlerini en-Nefehâtü’l-miskiyye fi’r-rihleti’l-Mekkiyye adlı seyahatnamesinde toplamıştır. Bu makalenin birinci bölümünde Süveydî ve onun seyahatnâmesi tanıtılmıştır. İkinci bölümde Süveydî’nin seyahati esnasında konakladığı er-Ruhâ ve çevresi ile ilgili tespitleri, gözlemleri ve izlenimlerine yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde er-Ruhâ ile ilgili yer alan bölümün asıl hali de verilmiştir. 

Seyahatname, Hac, er-Ruhâ, en-Nefehatü’l-miskiyye fi’r-rihleti’l-Mekkiyye, Süveydî
 • el-Bağdâdî, İsmâil Paşa. Îzâhü’l-meknûn fi’z-zeyl alâ keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, 2 cilt, Beyrut: Dârü’l-İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, trz..
 • Cilacı, Osman. “Ahbârü’s-Sîn ve’l-Hind”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013.
 • Evliya Çelebi, Muhammed Zıllioğlu. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz. Mumin Çevik, İstanbul: Üçdal Neşriyat 2011.
 • el-Ğırnâtî, Ebû Hamîd Muhammed b. Abdirrahîm. Gırnâtî Seyahatnamesi, haz. Fatih Sabuncu, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011.
 • el-Herevî, Ebü’l-Hasen Alî b. Ebî Bekir el-Herevî. el-İşârât ilâ marifeti’z-ziyârât, thk. Alî Ömer, Kahire: Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, 2002.
 • İbn Batûta, Muhammed b. Abdillâh. Tuhfetü’n-nüzzâr fî ğarâibi’l-emsâr ve acâibi’l-emsâr, Beyrut: Dâru’ş-Şarki’l-Arabî, trz.; İbn Batûta Seyahatnamesi, trc. A. Sait Aykut, 2. Cilt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000.
 • İbn Cübeyr, Ebü’l-Hüseyin Muhammed b. Ahmed b. Cübeyr el-Kenʻânî. Rihletü İbn Cübeyr, Beyrut: Dâru ve Mektebetü Hilâl, trz..
 • İbn Fadlân, Ahmed b. Fadlân b. el-Abbâs. Rihletü İbn Fadlân ilâ bilâdi’t-Türk ve’r-Rûs ve’s-Sekâlibe, Ebû Dâbî: Dâru Süveydâ, 2003; İbn Fadlân Seyahatnamesi, trc. Ramazan Şeşen, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2010.
 • İbn Haldûn, Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed. Rihletü İbn Haldûn, thk. Muhammed b. Tâvît, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004.
 • Kehhâle, Ömer Rızâ. Muʻcemü’l-müellifîn, 4 cilt, Dımaşk: Müessesetü’r-Risâle, 1957.
 • el-Murâdî, Muhammed Halîl b. Ali. Silkü’d-dürer fi aʻyâni’l-karni’s-sânî aşere, Kahire: Dârü’l-Kitâbi’l-İslâmî.
 • Muvaffaküddîn el-Bağdâdî, Ebû Muhammed Abdüllatîf b. Yûsuf b. Muhammed. Rihletü Abdüllatîf el-Bağdâdî fî Mısr/Kitâbü’l-İfâde ve’l-iʻtibâr fi’l-umûri’l-müşâhede ve’l-havâdisi’l-muʻâyene bi-arzi Mısr, Kahire: el-Hey’etü’l-Mısriyye el-Âmme li’l-Kitâb, 1998.
 • en-Nâblusî, Abdülğânî b. İsmâil. et-Tuhfetü’n-Nâblusiyye fi’r-rihleti’t-Trâblusiyye, thk. Heribet Bûsa, Beyrut: Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, trz..
 • Nâsır Hüsrev, Ebû Muʻiniddîn Nâsır Hüsrev el-Fârisî. Sefernâme, trc. Abdülvehhâb Terzi, İstanbul: MEB Şark-İslâm Klasikleri 22, 1967; Sefernâme, trc. Yahyâ el-Haşşâb, Kahire: el-Hey’etü’l-Âmme el-Mısriyye li’l-Kitâb, 1993.
 • Raczynski, Edward. 1814’te İstanbul ve Çanakkale’ye Seyahat, trc. Kemal Turan, İstanbul: Kervan Kitapçılık, 1980.
 • es-Süveydî, Abdullah b. Hüseyin b. Merî b. Nâsır el-Bağdâdî. en-Nefhatü’l-miskiyye fi’r-rihleti’l-mekkiyye, thk. İmâd Abdüsselâm Raȗf, Ebȗ Zâbî: el-Mecmeʻu’s-Sekâfî, 2003; el-Hucecü’l-katʻiyye li’t-tifâkı’l-fıraki’l-İslâmiyye, Mısır: el-Mektebetü’l-Halebiyye, 1323.
 • et-Tâcir, Süleymân. Doğunun Kalbine Seyahat, trc. Ramazan Şeşen, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2012.
 • Özcan, Azmi. “Nâdir Şah”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013.
 • Özcan, Abdülkadir, “Ahmed Paşa”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013.
 • ez-Ziriklî, Ebû Ğays Muhammed Hayrüddîn b. Mahmûd b. Muhammed. el-Aʻlâm, 8 cilt, Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyîn, 2002.
Primary Language tr
Subjects Religion
Published Date Aralık
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0835-9061
Author: İbrahim Barca (Primary Author)
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { harranilahiyatdergisi470191, journal = {Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-2054}, eissn = {2564-7741}, address = {Harran University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {51 - 70}, doi = {10.30623/harranilahiyatdergisi.470191}, title = {ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ}, key = {cite}, author = {Barca, İbrahim} }
APA Barca, İ . (2018). ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (40), 51-70. DOI: 10.30623/harranilahiyatdergisi.470191
MLA Barca, İ . "ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ". Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 51-70 <http://dergipark.org.tr/harranilahiyatdergisi/issue/41025/470191>
Chicago Barca, İ . "ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ". Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 51-70
RIS TY - JOUR T1 - ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ AU - İbrahim Barca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30623/harranilahiyatdergisi.470191 DO - 10.30623/harranilahiyatdergisi.470191 T2 - Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 70 VL - IS - 40 SN - 1303-2054-2564-7741 M3 - doi: 10.30623/harranilahiyatdergisi.470191 UR - https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.470191 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ %A İbrahim Barca %T ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ %D 2018 %J Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1303-2054-2564-7741 %V %N 40 %R doi: 10.30623/harranilahiyatdergisi.470191 %U 10.30623/harranilahiyatdergisi.470191
ISNAD Barca, İbrahim . "ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ". Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 40 (December 2018): 51-70. https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.470191
AMA Barca İ . ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ. harranilahiyatdergisi. 2018; (40): 51-70.
Vancouver Barca İ . ABDULLAH es-SÜVEYDÎ’NİN GÖZÜYLE er-RUHÂ ŞEHRİ. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; (40): 70-51.