Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 23 - 28 2018-10-31

Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri
Opinions of Health Professionals About Euthanasia

Aydan AKKURT YALÇINTÜRK [1] , Makbule BATMAZ [2]

93 190

Giriş: Ötanazi; tıbbın acılarını dindiremediği ve çaresini bulamadığı hastaların ölmesine izin vermek ya da yaşatılması için herhangi bir çaba harcamamaktır.

Amaç: Bu çalışma psikiyatri alanında görev yapan sağlık profesyonellerinin ötanazi hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.

Yöntem: Karşılaştıma niteliğindeki araştırma Mart2014/Haziran2014 tarihleri arasında İstanbul ilinde bulunan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, NP Etiler Polikliniği ve NP Feneryolu Polikliniği’nde yapıldı. Araştırmanın örneklemini psikiyatri alanında görev yapan 77 sağlık profesyoneli (doktor, hemşire, psikolog) oluşturdu. Araştırmanın verileri; ‘’ Anket formu’’ ve ‘’Ötenazi Tutum Ölçeği’’ ile toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanıldı. Ayrıca niceliksel verilerin karşılaştırılmasında man-whitney u, kruskall whallis testi kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.


Bulgular: Çalışmada psikiyatri alanında görev yapan sağlık profesyonellerinin; %42.9’unun (n=33) 25-34 yaş aralığında, % 51.9’unun (n=40) lisansüstü eğitim mezunu, %33.8’inin (n=26) hemşire, % 33.8’inin (n=26) psikolog, %94.8’inin (n=73) hasta merkezli çalıştığı görüldü. Sağlık profesyonellerinin; %35’inin (n=27)  ötanaziyi insan/hasta hakkı olarak gördüğü, %71.4’ünün (n=55) çocuklara ötanazi uygulamasını desteklemediği, %46.8 (n=36) aktif ötanaziyi desteklediği, %48’inin (n=37) pasif ötanaziyi desteklediği belirlendi.

Background: Euthanasia; is to allow patients to die when they can not find the hardships of medicine, or to make no effort to keep them allive.

Objectives: This study was conducted in order to determine the opinions of healthcare professionals working in psychiatry field about euthanasia.

Methods: Comparative-qualified research was conducted in NPISTANBUL Neuropsychiatry Hospital, NP Etiler Policlinic and NP Feneryolu Policlinic located in Istanbul between March-2014 and June-2014. Sample of the research consists of 77 healthcare professionals(doctor, nurse, psychologist)  working in psychiatry field. Data of the research was obtained through “Questionnaire Form” and “Euthanasia Attitude Scale”. Number, percentage and standard deviation techniques have been used to analyze data. Besides, to compare quantitative data, “man-whitnet u test” “kruskall whallis test” has been used to caused. Results has been evaluated in 95% confidence interval and p<0,05 significance level.


Results: 42.9% (n=33) of health professionals are in the range of 25-34 years, 51.9% (n=40) of have postgraduated education, 33.8% (n=26) of nurse, 33.8% (n=26) of psychologist, 94.8% (n=73) of patient-based works. It was determined that 35% (n=27) of the healthcare professionals believe that euthanasia is a human/patient right, 71.4% (n=55) of them do not support euthanasia on children, 46.8% (n=36) support active euthanasia and 48% (n=37) of them support passive euthanasia.

 • 1. Ataç, A. Erdem, L. (1996) Ötanazi ile ilgili bir anket çalışması. Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 4(2):79-81.
 • 2. Azizoğlu, M. (2014). Hekimlerin ötenazi hakkındaki düşünceleri. Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi, PDF: 6 (7) 3. Beder, A., Pınar, G., Aydoğmuş, G., Can, M., Eren, H., İşler, N., Yılmaz, S., Birli, M. (2011). Hemşire ve hekimlerin ötanaziye ilişkin görüşleri. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi, 1(2):91-98.
 • 4. Bölükbaş, N. (1998). Sağlık personelinin ötanaziye bakışı. 6. Ulusal GATA Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı). Ankara. 291-297.
 • 5. Çelik, S., Kalkan, M., Gündoğdu, A., Topal, H. (2012). Yoğun bakım hemşirelerinin ötenazi hakkındaki düşünceleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(3), 101-109
 • 6. Ekşi, Z. (2016). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ötanazi Hakkındaki Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
 • 7. Gündüz, T., Öner, S., Çınar, T., Din, H. (1996). Hekimler euthanasiayı savunuyorlar mı? Adli Tıp Bülteni, 1(2):82-8.
 • 8. Günsel, D. (2016). Ronald Dworkın’in Görüşleri Üzerinden Ötanazi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Ankara, Türkiye.
 • 9. Karaarslan, B., Uysal, C., Atan, Y., Tataroğlu, Z., Bozkurt, İ., Çelepkolu,T., Tanrıverdi H., Gören S. (2014). Hemşirelerin çalıştıkları bölümlere göre ötanazi hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 41(4):700-706.
 • 10. Karadeniz, G., Yanıkkerem, E., Pirinçci, E., Erdem, R., Esen, A., Gü,l K. (2008). Turkish health professional's attitude toward euthanasia. OMEGA--Journal of Death and Dying, 57(1):93-112.
 • 11. Kuuppelomäki, M. (2000) Attitudes of cancer patients, their family members and health professionals toward active euthanasia, European Journal Of Cancer Care, 9(1): 16-21, (Erişim tarihi: 20.05.2014) http://www.blackwell-synergy.com.
 • 12. Manav, C. S. (2016). Ötanazi ve Yaşama Hakkı. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı. İstanbul, Türkiye.
 • 13. Oğuz, Y., Şenol, S., Özgüven, DH., Ankazan, M., Özen, R. A., Ünal, Ş. (1996) Ankara'da çalışan hekimlerin ötanazi ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik bir anket çalışması. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4:3.
 • 14. Özkalay, F., Zaybak, A. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin ötenazi hakkındaki görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 25(2): 1-9, 2009.
 • 15. Özkara, E. (2001). Ötanazide Temel Kavramlar ve Güncel Tartışmalar. (1.Baskı, sy. 11-48). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • 16. Özkara, E. (2008). Ötanaziye farklı bir bakış: belçika’da ötanazi uygulaması ve ülkemizdeki durum. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 78: 105-122
 • 17. Yalnız, E., Özkara, E., Kömürcüoğlu, B., Tekgül, S, Özden, E. (2010). Pneumologısts’ approach towards euthanasıa. Turkish Journal of Geriatrics, 13(4): 219-224.
Primary Language tr
Subjects Nursing
Journal Section Articles
Authors

Author: Aydan AKKURT YALÇINTÜRK (Primary Author)
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Makbule BATMAZ
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: October 31, 2018

Bibtex @research article { hbd440641, journal = {Hemşirelik Bilimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8439}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {23 - 28}, doi = {}, title = {Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri}, key = {cite}, author = {AKKURT YALÇINTÜRK, Aydan and BATMAZ, Makbule} }
APA AKKURT YALÇINTÜRK, A , BATMAZ, M . (2018). Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1 (2), 23-28. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hbd/issue/40075/440641
MLA AKKURT YALÇINTÜRK, A , BATMAZ, M . "Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri". Hemşirelik Bilimi Dergisi 1 (2018): 23-28 <http://dergipark.org.tr/hbd/issue/40075/440641>
Chicago AKKURT YALÇINTÜRK, A , BATMAZ, M . "Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri". Hemşirelik Bilimi Dergisi 1 (2018): 23-28
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri AU - Aydan AKKURT YALÇINTÜRK , Makbule BATMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hemşirelik Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 28 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8439 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Nursing Science Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri %A Aydan AKKURT YALÇINTÜRK , Makbule BATMAZ %T Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri %D 2018 %J Hemşirelik Bilimi Dergisi %P -2636-8439 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD AKKURT YALÇINTÜRK, Aydan , BATMAZ, Makbule . "Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri". Hemşirelik Bilimi Dergisi 1 / 2 (October 2018): 23-28.
AMA AKKURT YALÇINTÜRK A , BATMAZ M . Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri. HBD. 2018; 1(2): 23-28.
Vancouver AKKURT YALÇINTÜRK A , BATMAZ M . Sağlık Profesyonellerinin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri. Hemşirelik Bilimi Dergisi. 2018; 1(2): 28-23.