Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 27 - 33 2019-01-31

Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları

Nurgül Bölükbaş [1] , Edanur Uzunsoy [2]

77 165

Giriş: Klinik eğitimlerin, hemşirelik mesleği için uygun ve yeterli nitelikte rol model olan, mesleki bilgi-beceriye sahip ve davranışlarının sorumluluğunu alan hemşirelerin yanında sürdürülmesinin öğrencilerin gelişimini olumlu yönde etkilediği, hemşirelik öğrencilerinin, iletişim ve işbirliğinin açık ve sürdürülebilir olduğu klinik ortamlardan daha çok yararlanabilecekleri bilinmektedir. Çalışan sağlık ekibi üyeleri ile öğrenci arasında yaşanan birlikteliğin eğitim ve öğretim açısından önemi büyüktür.

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin bakış açısından, klinik uygulamalarda hemşirelerin öğrencilere yaklaşımlarını saptamak amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma veriler 2018 Mart ayı içerisinde gerçekleştirildi. Araştırma evrenini Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında örgün öğrenim gören 445 öğrenci, örneklemi ise 350 öğrenci oluşturdu. Araştırma verileri toplandığında devamsızlık kullanan ve araştırmaya katılmayı kabul etmeyen 95 öğrenci çalışmaya alınmamıştır. Veriler öğrencilere ders öğretim elemanlarından izin alınarak 24 sorudan oluşan anket formu uygulanarak toplandı. Anket uygulanmadan önce Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından yazılı izin alındı. Veriler aritmetik ortalama, yüzde ve Ki-kare olarak değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.37±1.556 ve % 75.3’ü kız öğrenciydi. Öğrencilerin  %30.7’si 2. sınıf (102 öğrenci), %26.8’i 1. sınıftadır (89 öğrenci). Öğrencilerin %52.7’si okudukları bölümü sevdiklerini, %34.9’u kısmen sevdiklerini ifade etti.  Öğrencilerin %43.4’ü iş olanağından dolayı, %15.1’i puanı gereği ve %13.9’u mesleği sevdiği için bölümü tercih ettiklerini belirtti. Öğrencilerin %42.5’inin klinik uygulamalarda kısmen sorun yaşadıkları, %37.7’sinin ise sorun yaşamadıkları saptandı. Öğrencilerin %70.5’i hemşirelerin öğrenci ile iletişimini orta,  %19’u iyi olarak; hemşirelerin klinikte öğrencilere karşı tutumlarını %48.2’si  kısmen olumlu, %28.9’u olumlu olarak belirtti. Öğrencilerin %54.5’i hemşirelerin klinikte öğrencilere kısmen yardımcı olduklarını, %32.5’i yardımcı olduklarını belirtti. Öğrencilerin %49.4’ünün uygulamalarda arkadaşlarından, %37’sinin hemşirelerden, %5.4’ünün öğretim elemanlarından destek aldıkları saptandı. Klinik uygulamada; bakım ve tedavilerde ortaya çıkan eksiklik, aksaklık, yanlış tedavi ve bakım gibi durumlarda öğrencilerin %62’si hemşire tarafından suçlanmak gibi bir durum yaşamadığını, %79.8’i klinik uygulamalar sırasında görevleri dışında   işlerde görev aldıklarını ifade etti. Öğrencilerin %39.2’si hemşirelerin teorik bilgiye katkı sağladığını, %34.6’sı katkı sağlamadığını, %46.1’i beceri kazanmaya katkıları olduğunu, %40.7’si kısmen katkıları olduğunu düşündüklerini belirtti. Öğrencilerin % 69.6’sının klinik uygulamalarda hemşirelerin öğrencilerden sorumlu olmasına olumlu baktıkları, %48.8’inin hemşirelerin öğrencileri değerlendirmesini onayladığı  ve  %39.2’sinin onaylamadığı belirlendi. Hemşirelik mesleğini  sevme ve sevdirmede hemşirelerin tutumlarını öğrencilerin %43.4’ü kısmen olumlu, %34’ü olumsuz olarak değerlendirdi. Öğrencilerin  %54.2’si hemşirelerin keyitli-huzurlu bir ortamda çalışmayı sağladıkları, %26.5’i ise böyle bir ortam sağlamadıklarını düşünmektedir.

Sonuç: Öğrencilerin  mevcut şartlarda; hemşirelerin klinik uygulamalarda olumlu desteğini  kısmen hissettikleri,  uygulamalarda öğretim elemanlarından  destek alamadıklarını, mesleği sevdirme konusunda hemşirelerin tutumlarının kısmen olumlu olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir.

Klinik uygulamalar, Hemşirelik öğrencileri
  • 1. Akgün Kostak M, Aras T, Akarsu Ö. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Hemşirelerinin Eğitimlerine Verdiği Katkıya İlişkin Görüşleri . Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 2:39-46.2. Akyüz A, Tosun N, Yıldız D, Kılıç A. (2007). Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri . TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6),459-64.3. Addis G, Karadağ A.(2003), An Evaluation of Nurses’ Clinical Teaching Role in Turkey. Nurse Educ Today, 23(1), 27–33.4. Ay F. (2007). Hemşirelik eğitiminde yeterliliğin sağlanması için yeni bir yaklaşım: Rehber hemşire (koçluk) sistemi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(5), 52-65.5. Aydın M.F., Argun, M.Ş. (2010). Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerinin hastane uygulamalarından beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(4), 209-213.6. Baraz S, Memarian R, Vanaki Z. (2015). Learning challenges of nursing students in clinical environments : A qualitative study in Iran. J Educ Health Promot, 4:52. 7. Bayar, K., Çadır, G., Bayar, B. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaya yönelik düşünce ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(1), 37-42.8. Biçer S, Ceyhan YŞ, Şahin F. (2015). Hemşirelik öğrencileri ve klinik hemşirelerin klinik uygulamada öğrenciye yapılan rehberlik ile ilgili görüşleri. F.N. Hem. Derg., 23(3),215-223.9. Chan, D.S.K. (2002). Association between student learning outcomes from their clinical placement and their perceptions of the social climate of the clinical learning enviroment. International Journal of Nursing Studies, 39(5), 517-524.10. Çelikkalp Ü., Aydın, A., Temel, M. (2010). Bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2), 3-14.11. Dikmen Aydın Y, Şahin Orak N, Gürkan A, Aslan G, Demir F. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldığı desteğin değerlendirilmesi. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN, 3(3),109-115.12. Doğan Konak Ş., Dericioğulları, A., Kılınç, G. (2008). Burdur Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin, öğrenci hemşirelerinin klinik uygulamalarına ve öğretim elemanlarıyla işbirliği yapmaya ilişkin görüşleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-5.13. Elçigil A, Sarı, H.Y. (2011). Facilitating factors in clinical education in nursing (Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitiminde kolaylaştırıcı faktörler). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(2), 67-71.14. Erenel A.Ş, Dal Ü, Kutlutürkan S ve ark. (2008). Hemşirelik dördüncü sınıf öğrencilerinin ve hemşirelerin intörnlük uygulamasına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 15(2),16-25.15. Eskimez Z, Alparslan N, Öztunç G ve ark.(2005). Hemşirelerin Adana sağlık yüksekokulu öğrencileri ve öğretim elemanlarının klinik uygulamalarına ilişkin görüşleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 30-39.16. Karadağ G, Uçan Ö.(2006), Hemşirelik eğitimi ve kalite. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(3), 43-50.17. Karadağ G., Parlar Kılıç, S., Ovayolu, N., Ovayolu, Ö., Kayaaslan, H. (2013). Öğrenci hemşirelerin klinik uygulamada karşılaştıkları güçlükler ve klinik hemşireler hakkındaki görüşleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 12(6), 665-672.18. Keser İ.K., Çalışkan, M., Keskin, T.Z., Gördebil, E. (2008). Ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin okul-hastane iş birliğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(4), 1-9.19. Karaöz S. (2013). Hemşirelik eğitiminde klinik değerlendirmeye genel bakış: Güçlükler ve Öneriler. DEUHYO ED, 6(3), 149-58.20. Koç, M. & Batkın, D. (2016). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin uygulama alanlarında meslektaş şiddetine maruz kalma durumları, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3), 189-196.21. Rafiee G, Moattari M, Nikbakht AN, Kojuri J, Mousavinasab M.(2014). Problems and Challenges of Nursing Students ‘ Clinical Evaluation: A Qualitative Study. Iran J Nurs Midwifery Res, 19(1), 41-9. 22. Öner Altıok, H., Üstün, B. (2013). The Stress Sources of Nursing Students. Educational Sciences: Theory&Practice, 13(2), 760-766.23. Özbayır, T. ve ark. (2011). Cerrahi hastalıkları hemşireliği intörn öğrencilerinin klinik uygulamayı değerlendirmeleri ve akademik başarı durumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 27(1), 1-9.24. Öztürk H., Çilingir, T., Şenel, P. (2013). Communication Problems Experienced by Nursing Students in Clinics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 2227-2232. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.194. Erişim tarihi: 07.11. 2018.25. Taşcı K.D. (2006). Hemşirelik öğrencilerinin doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasına yönelik değerlendirmeleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(3), 52-61.26. Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No:5634, Kabul Tarihi: 24/04/2007 Remi Gazete Sayı:26510 Tarih:02/05/2007, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.htm Erişim tarihi: 07.11.2018
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurgül Bölükbaş (Primary Author)
Institution: Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Author: Edanur Uzunsoy
Institution: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { hbd491607, journal = {Hemşirelik Bilimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8439}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {27 - 33}, doi = {}, title = {Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları}, key = {cite}, author = {Bölükbaş, Nurgül and Uzunsoy, Edanur} }
APA Bölükbaş, N , Uzunsoy, E . (2019). Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1 (3), 27-33. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hbd/issue/43003/491607
MLA Bölükbaş, N , Uzunsoy, E . "Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları". Hemşirelik Bilimi Dergisi 1 (2019): 27-33 <http://dergipark.org.tr/hbd/issue/43003/491607>
Chicago Bölükbaş, N , Uzunsoy, E . "Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları". Hemşirelik Bilimi Dergisi 1 (2019): 27-33
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları AU - Nurgül Bölükbaş , Edanur Uzunsoy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hemşirelik Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 33 VL - 1 IS - 3 SN - -2636-8439 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Nursing Science Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları %A Nurgül Bölükbaş , Edanur Uzunsoy %T Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları %D 2019 %J Hemşirelik Bilimi Dergisi %P -2636-8439 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Bölükbaş, Nurgül , Uzunsoy, Edanur . "Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları". Hemşirelik Bilimi Dergisi 1 / 3 (January 2019): 27-33.
AMA Bölükbaş N , Uzunsoy E . Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları. HBD. 2019; 1(3): 27-33.
Vancouver Bölükbaş N , Uzunsoy E . Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısından Klinik Hemşirelerin Öğrencilere Yaklaşımları. Hemşirelik Bilimi Dergisi. 2019; 1(3): 33-27.