Year 2018, Volume 17, Issue 34, Pages 505 - 538 2018-12-30

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Türk Din Mûsikîsi Alanında Derse Giren Kadın Öğretim Elemanları Hakkındaki Tutumları (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)
The Attitudes of Theology Faculty Students on the Female Academic Staff Lecturing on Turkish Religious Music

Sema Dinç [1]

78 437

Çalışmamızda, İlahiyat Fakülteleri’nde Türk Din Mûsikîsi alanında derse giren kadın öğretim elemanlarının öğrencilerin nezdinde dersin seçilmesi cihetindeki rolü başta olmak üzere, bu dersin kadın ve ya erkek öğretim elemanı tarafından veriliyor olması ile ilgili görüşleri, kadın öğretim elemanının İlahiyat Fakültesi mezunu olup olmamasının Dînî Mûsikî dersinin seçilmesindeki etkisi gibi birtakım konu başlıkları ele alınacaktır. Bu alanda çalışan kadın öğretim elemanı sayısının ülkemizdeki tüm İlahiyat ve İslâmî İlimler Fakülteleri’nde 10’u bulmaması ve bu öğretim elemanlarından yalnızca 3’ünün derse girebilecek unvana sahip olması, bu çalışmayı yapmamızda önemli bir etken olmuştur. Bu araştırmada, Türk Din Mûsikî Anabilim Dalı’nda bir kadın ve bir erkek öğretim elemanının bulunduğu Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki belli sayıda öğrenci üzerinde bir anket çalışması yapılmış ve bunun sonuçları çalışmamızın konu başlıkları bağlamında değerlendirilmiştir. 

In this paper, whether the Religious Music courses given by female academicians has an effect on course selection of students, opinions of students on classes thought by female and/or male academicians, and possible influence of whether Religious Music academicians are graduates of a Faculty of Theology or not on the course selection of students are going to be analysed. The main factor that encouraged us to conduct this study is the fact that the number of female academicians working in this field at Theology and Islamic Sciences Faculties are five, and only three of them have the responsibility of teaching classes. In this paper, a questionnaire will be performed with some students of Hitit University that employ one female and one male academician in the Turkish Religious Music Department and responses to the questionnaire will be analysed. 

 • Akdoğan, Bayram. “Çocuklarda erken dönemde müzik ve sanatsal yeteneklerin tespiti ve geliştirilmesi üzerine.”. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2013): 1-22.
 • Akdoğan, Bayram. Fıkıh Mezheplerine Göre Müzik Sanatı Müzik Âletleri Ve Müzisyenler. Ankara, 2017.
 • Altunay, Esen- Gülşin Oral- Münevver Yalçınkaya. “Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma”. Sakarya University Journal of Education 4/1 (2014): 62-80.
 • Balcı, Ali. Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2005.
 • Özdemir, Murat. “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2010): 323-343.
 • Turabi, Ahmet Hakkı- Yeprem, Safa- Arslan, Fazlı- Akpınar, Hüseyin- Çakır, Ahmet- Harmancı, Ayşe Başak- Özden, Erhan- Tıraşcı, Mehmet- Sezikli, Ubeydullah- Kanık, Muhammed Zinnur- Karabaşoğlu, Cemal- Demirci, Mustafa- Öncel, Mehmet- Koca Fatih- Benlioğlu, Selman- Doğan, Can. Türk Din Mûsikîsi. Ankara: Grafiker Yayınları, 2017.
 • Türnüklü, Abbas. “Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Araştırma Tekniği: Görüşme”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 24 (2000): 543-555.
 • Uludağ, Süleyman. İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’. İstanbul: Marifet Yayınları, 1999.
 • Ünver, Gülsen- Nilay T. Bümen- Makbule Başbay. “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Derslerine Öğretim Elemanı Bakışı: Ege Üniversitesi Örneği”. Eğitim ve Bilim Dergisi 155 (2010): 63-77.
 • Yıldırım, Ali- Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları, 2008.
 • Yıldırım, Kasım. “Nitel Araştırmalarda Niteliği Artırma”. İlköğretim Online 9 (2010): 79-92.Yıldırım, Nail. “Okul Müdürlerinin Motivasyonları Üzerine Nitel Bir İnceleme”. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2011): 71-85.
 • Yılmaz, Kürşat- Yahya Altınkurt. “Göreve Yeni Başlayan Özel Dershane Öğretmenlerinin Kurumlarındaki Çalışma Koşullarına İlişkin Görüşleri”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (2011): 635-650.
 • Yeprem, M. Safa. “İlahiyat Fakültelerinde Müzikal İşitme, Okuma Ve Yazma Çalışmaları”. Geçmişten Günümüze Uluslararası Dinî Mûsikî Sempozyumu Bildiri Kitabı (Amasya, Ekim 03-04 2017). Ed. Şuayip Özdemir, Ayşegül Gün. 399-409. Ankara: Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu, 2017.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4945-644X
Author: Sema Dinç (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

ISNAD Dinç, Sema . "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Türk Din Mûsikîsi Alanında Derse Giren Kadın Öğretim Elemanları Hakkındaki Tutumları (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 34 (December 2019): 505-538. https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.480047