Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 0 - 0 2016-07-31

Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi

Filiz GÜRER YÜCEL [1] , Ahmet İlhan ŞEN [2]

905 952

Bu çalışmanın amacı, ses fiziği ve akustik konusunda kullanılmak üzere geçerliği ve güvenirliği test edilen bir tutum ölçeği geliştirmek ve bu ölçek yardımıyla öğrencilerin tutumlarını değerlendirmektir. 5’li Likert tipi derecelendirilen ve 37 maddeden oluşan taslak ölçek, fizik ve müzik öğretmenliği programlarında öğrenim gören 171 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçekte kalan 22 maddenin dört alt boyutta toplandığı ve ölçeğin Cronbach Alfa katsayısının 0,887 olduğu tespit edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile son halini alan ölçek, fizik ve müzik öğretmenliği programlarında öğrenim gören 176 öğrenciye tekrar uygulanmış ve elde edilen veriler yardımıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda alt boyutlar ile ölçeğin tamamı için model veri uyumunun yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın son aşamasında ise geliştirilen ölçek, ses fiziği ve akustik konusu kapsamında hem fizik hem de müzik öğretmenliği öğrencilerine ön-test ve son-test olarak uygulanmış ve öğrencilerin tutumları karşılaştırılmıştır.

 • Abak, A. (2003). Modeling the relationship between university students’ selected affective characteristics and their physics achievement. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Akarsu, B. (2015). Ses kavram testi. Journal of European Education, 5(1).
 • Atasoy, Ş., Tekbıyık, A. ve Gülay, A. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin ses kavramını anlamaları üzerine kavram karikatürlerinin etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1).
 • Azar, A., Presley, A. İ. ve Balkaya, Ö. (2006). Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 45-54.
 • Balım, A. G., Sucuoğlu, H. ve Aydın, G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25).
 • Baran, M. ve Maskan, A. K. (2009). Proje tabanlı öğrenme modelinin fizik öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin elektrostatiğe yönelik tutumlarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 41-52.
 • Baykul, Y. (2003). Matematik öğretimi ve bazı sorunlar. Matematikçiler Derneği. http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=44:matematik-ogretimi-ve-bazi-sorunlar-&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172. Erişim tarihi: 19 Aralık 2012.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı - istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, (55), 584-594.
 • Çerezci, E. T. (2010). Yapısal eşitlik modelleri ve kullanılan uyum iyiliği indekslerinin karşılaştırılması. Yayımlanmış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çevik, D. B. ve Güven, E. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirci, N. (2004). Öğrencilerin fiziğe giriş dersine karşı tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 33-40.
 • Demirci, N. ve Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Doğan, M. (2004). Aday öğretmenlerin matematik hakkındaki düşünceleri: Türk ve İngiliz öğrencilerin karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 6.
 • Ekici, G. (2002). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvarı dersine yönelik tutum ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 62-66.
 • Ekici, T. (2012). Bireysel ses eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 557-569.
 • Erdoğan, S. (2008). Ses eğitiminde terminoloji ve temel kavramlar bazında öğrenci yeterliliklerinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gürer-Yücel, F. ve Şen, A. İ. (2010). Research on the perceptions of student teachers of physics and music about the relationship between physics and music. Balkan Physics Letters, (18), 51-61.
 • Gürer-Yücel, F. ve Şen, A. İ. (2014). Fizik ve müzik içerikli etkinliklerin fizik ve müzik öğretmen adaylarının başarılarına etkisi. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV, Hacettepe Üniversitesi: Ankara, Bildiriler Kitabı, 92.
 • Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Işıldar, Z. ve Kıyıcı, G. (2008). Müzik eğitimi ve fen bilgisi eğitimi. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirisi, Sakarya Üniversitesi: Sakarya.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kan, A. ve Akbaş, A. (2006). Affective factors that influence chemistry achievement (attitude and self efficacy) and the power of these factors to predict chemistry achievement-I. Journal of Turkish Science Education, 3(1), 76-85.
 • Kaya-Şengören, S., Tanel, R. ve Kavcar, N. (2006). Optik dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 63-68.
 • Kenar, İ. ve Balcı, M. (2012). Fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme: ilköğretim 4. ve 5. sınıf örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34.
 • Kocabaş, A. (1997). Temel eğitim II. kademe öğrencileri için müziğe ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 141-145.
 • Kurnaz, M. A. ve Yiğit, N. (2010). Fizik tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 29-49.
 • Küçükosmanoğlu, H. O. (2015). Müzik biçimleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 28.
 • Küçüközer, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ses konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi. Elementary Education Online, 8(2), 313-321.
 • Nuhoğlu, H. ve Yalçın, N. (2004). Fizik laboratuvarına yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 317-327.
 • Nuhoğlu, H. (2008). The development of an attitude scale for science and technology course. Elementary Education Online, 7(3), 627-639.
 • Özmenteş, G. (2006). Müzik dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 5(1), 23-29.
 • Öztürk, N. ve Atalay, N. (2012). Öğretmen adaylarının ses konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1),43-58.
 • Saruhan, Ş. ve Deniz, J. (2011). Temel eğitim II. kademe öğrencilerinin müzik dersine karşı tutumları. Elementary Education Online, 10(2), 695-702.
 • Sözen, M. (2009). Farklı eğitim düzeyindeki öğrencilerin ses ile ilgili temel kavramlar üzerine bilgi düzeylerinin ve kavram hatalarının belirlenmesi (Samsun ili örneği). Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Sözen, M. ve Bolat, M. (2014). 11-18 yaş öğrencilerin ses hızı ile ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 505-523.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (1989). Using multivariate statistics. Cambridge: Harper & Row.
 • Tanrıverdi, G. ve Demirbaş, M. (2012). Fizik laboratuvarına yönelik tutum ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 83-101.
 • Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit elektrik devreleri konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1).
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Mersin.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel fizik tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4).
 • Topoğlu, O. ve Erden, E. (2012). Bireysel çalgı eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 31.
 • Tufan, E. (2008). Piyano dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 75-90.
 • Turna, Ö. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının müzikteki fizikle ilgili kavramları ilişkilendirme düzeyleri (Samsun ili örneği). Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Uçal-Canakay, E. (2006). Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi: Denizli.
 • Whittaker, A. G. (2012). Pupils think sound has substance - well, sort of. http://elibrary.pks.mpg.de/Record/1903274583. Erişim tarihi: 19 Aralık 2012.
 • Yaşar, Ş. ve Anagün, Ş. S. (2008). İlköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji dersi tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 223-236.
Journal Section Derleme Articlesi
Authors

Author: Filiz GÜRER YÜCEL

Author: Ahmet İlhan ŞEN

Dates

Publication Date: July 31, 2016

Bibtex @ { huner260467, journal = {Hacettepe Journal of Educational Research}, issn = {2458-777X}, eissn = {2458-777X}, address = {Hacettepe University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÜRER YÜCEL, Filiz and ŞEN, Ahmet İlhan} }
APA GÜRER YÜCEL, F , ŞEN, A . (2016). Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Journal of Educational Research, 2 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/huner/issue/24605/260467
MLA GÜRER YÜCEL, F , ŞEN, A . "Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi". Hacettepe Journal of Educational Research 2 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/huner/issue/24605/260467>
Chicago GÜRER YÜCEL, F , ŞEN, A . "Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi". Hacettepe Journal of Educational Research 2 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi AU - Filiz GÜRER YÜCEL , Ahmet İlhan ŞEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Hacettepe Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 2 IS - 1 SN - 2458-777X-2458-777X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe Journal of Educational Research Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi %A Filiz GÜRER YÜCEL , Ahmet İlhan ŞEN %T Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi %D 2016 %J Hacettepe Journal of Educational Research %P 2458-777X-2458-777X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD GÜRER YÜCEL, Filiz , ŞEN, Ahmet İlhan . "Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi". Hacettepe Journal of Educational Research 2 / 1 (July 2016): 0-0.
AMA GÜRER YÜCEL F , ŞEN A . Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016; 2(1): 0-0.
Vancouver GÜRER YÜCEL F , ŞEN A . Ses Fiziği ve Akustik Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016; 2(1): 0-0.