Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 75 - 82 2019-07-30

Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri
Physical Activity and Obesity Levels of Visually Impaired Children

Sümeyra Esra PINARBAŞI [1] , Filiz Hisar [2]

18 17

Amaç: Bu araştırma, görme engelli öğrencilerin fiziksel aktivite ve obezite düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı bir çalışmadır. Bu araştırmanın evrenini 2015-2016 yılında Ankara‘da bulunan görme
engelliler ilk ve ortaokullarında bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Evrenin tamamı olan 151 kişiye ulaşılması
hedeflenmiş ancak devamsızlık, sağlık problemleri, ailelerin izin vermemesi, öğrencilerin gönüllü olmaması gibi sebeplerden
dolayı 134 kişiye anket ve tarama formu doldurulmuştur. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma,
Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Ki-kare testi ve Sperman korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Görme engelli öğrencilerin yaş ortalaması 10.72±2.53 ve obezite prevalansı %23.9 olarak tespit edilmiştir.
Erkek çocuklarda obezite oranı %25, kız çocuklarda ise %22.2 olarak bulunmuştur. Annesi ev hanımı olanlarda,
ailesinin gelir durumu düşük olanlarda, fastfood tüketenlerde obezitenin daha fazla görüldüğü belirlenmiştir.
Çocukların yaşı ile obezite arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Spor kulübüne gidenlerde obezite oranı %15
iken, gitmeyenlerde %27.7 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Görme engelli çocuklarda obezite prevalansı sağlıklı çocuklara göre yüksek bulunmuştur. Fiziksel aktiviteye
zaman ayıran çocuklarda obezite oranı daha düşüktür. Görme engelli çocuklara, ailelerine ve öğretmenlerine obezite
ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgiler verilmeli ve obezite oranlarını azaltmak için önlemler alınmalıdır.

Aim: This study was conducted to determine the physical activity and obesity status of visually impaired students.
Material and Methods: The universe of this descriptive study was consisted of the visually impaired primary and
secondary school students who received education in 2015-2016 academic calendar in Ankara. The entire universe,
151 people in total, were targeted to reach, but, due to some reasons such as absenteeism, ealth problems, failure to get
family’spermission, not being volunteer for the study; only 134 persons were provided to fill out questionnaire and screening
form. Number, percentage, mean, standard deviation, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Chi-square test and
Spearman correlation analysis were used in the analysis of the data.
Results: The average age of the visually impaired students was determined as 10.72 ± 2.53, and the prevalence of
obesity as 23.9%. The obesity rate was 25% in boys and 22.2% in girls. It was determined that obesity was more
common among the students whose mothers were housewives, whose families had low income and consumed fast
food. A positive correlation was determined between the ages of the children and obesity. While the obesity rate was
15% for those who went to a sports club, it was 27.7% for those who did not.
Conclusıon: The prevalence of obesity in children with disabilities was higher than healthy children. The obesity rate
was lower in children who spend time on physical activity. Visually impaired children, their families and teachers
should be informed about the importance of obesity and physical activity and measures should be taken to reduce
obesity rates.

 • 1. Öztürk M. Engellilik Tarihi. Editör Serenli A. Türkiye’de Engelli Gerçeği İçinde. Müsiad Cep Kitapları: 30. Türkiye, İstanbul:2011. [Erişim Tarihi: 6 Ekim 2015].Erişim adresi: http://www.musiad.org.tr/F/Root/burcu2014/Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%20Yay%C4%B1n/Pdf/Cep%20Kitaplar%C-4%B1/Turkiye%E2%80%99de_Engelli_Gercegi.pdf .
 • 2. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). Görme Engellinin Tanımı [İnternet]. 2014 [Erişim Tarihi: 6 Ekim 2015]. Erişim adresi: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/22/746763/dosyalar/2014_01/28100120_grmeengellnntan%C4%B1m%C4%B1tehsves%C4%B1kl%C4%B1%C4%B1.doc .
 • 3. World Health Organization (WHO). Obesity and Overweight [İnternet]. 2016 [Erişim Tarihi: 4 Haziran 2017]. Erişim adresi: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ .
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Nüfus ve Konut Araştırması (NKA) [İnternet]. 2011 [Erişim Tarihi: 15 Eylül 2018]. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=276.
 • 5. World Health Organization (WHO). Universal Eye Health: A Global Action Plan 2014-2019[İnternet]. 2013 [Erişim Tarihi: 4 Haziran 2017]. Erişim adresi: https://www.who.int/blindness/actionplan/en/ .
 • 6. World Health Organization (WHO). Visual Impairment and Blindness [İnternet]. 2014 [Erişim Tarihi: 3 Haziran 2017]. Erişim adresi: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ .
 • 7. World Health Organization (WHO). Physical Activity [İnternet]. 2015 [Erişim Tarihi: 6 Ekim 2015]. Erişim adresi: http://www.who.int/topics/physical_activity/en/ .
 • 8. T. C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu (Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931), 2014, Ankara, Türkiye.
 • 9. World Health Organization (WHO). Obesity [İnternet]. 2015 [Erişim Tarihi: 6 Ekim 2015]. Erişim adresi: http://www.who.int/topics/obesity/en/ .
 • 10. World Health Organization (WHO). 10 Facts On Obesity[İnternet]. 2017 [ Erişim Tarihi: 3 Haziran 2017]. Erişim adresi: http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/en/ .
 • 11. Atamtürk D. Alt Sosyoekonomik düzeyde yer alan çocuklarda aşırı kiloluğun ve obezitenin yaygınlığı. Gaziantep Tıp Derg. 2009;15(2):10-4.
 • 12. Marcus C, Nyberg G, Nordenfelt A, Karpmyr M, Kowalski J, Ekelund U. A 4-year, cluster-randomized, controlled childhood obesity prevention study: STOPP. IJO. 2009;33:408-417.
 • 13. Genç Kayıran P, Taymaz T, Kayıran S M, Memioğlu N, Taymaz B, Gürakan B. Türkiye’nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni. 2011;45(1):13-18.
 • 14. Çelik F, Çakmak A, Özcebe H. Görme engelli çocuklarda beslenme durumu fiziksel aktivite ve diyet kalitesinin değerlendirilmesi [Poster]. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi(UHSK); 2013; Antalya.
 • 15. Ulutaş A P, Atla P, Say Z A, Sarı E. Okul çağındaki 6-18 yaş arası obez çocuklarda obezite oluşumunu etkileyen faktörlerin araştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bült. 2014;45:192-196.
 • 16. Yaslı G, Turhan E, Tözün M, Ahi A, Doğanay S, Ülken Y. İzmir ili Karşıyaka ilçesi’nde ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinde obezite sıklığı ve etkileyen etmenler. Sürekli Tıp Eğitim Derg. 2014;23(5):168-173.
 • 17. Amjad M, Zafar M I, Maan A A, Ali S. Obesity is a threat to our school going children. Pakistan Journal of Nutrition. 2015; 14 (2): 118-125.
 • 18. Esin N. Örnekleme. Editörler: Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. Hemşirelikte Araştırma İçinde. İstanbul, Türkiye: Nobel Tıp Kitapevleri; 2014.
 • 19. Can N. Çorlu merkezdeki ilköğretim çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı, risk faktörleri ve benlik saygısı [Yüksek lisans tezi]. Edirne: Trakya Üniversitesi; 2011.
 • 20. Önder Ö Z. Okul Öncesi 3-6 yaş arası çocuklarda obezitenin antropometrik verilerle incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2011.
 • 21. Arğun Açıl D. Görme engelliler okulunda öğrenim gören öğrencilerin sağlık sorunlarının tarama ile belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2012.
 • 22. World Health Organization (WHO). Weight-For-Age. 2017d [Erişim tarihi: 1 Haziran 2017]. Erişim adresi: http://www.who.int/childgrowth/standards/weight_for_age/en/ .
 • 23. World Health Organization (WHO). World Health Statistics. 2014 [Erişim tarihi: 20 Temmuz 2019]. Erişim adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112738/9789240692671_eng.pdf;jsessionid=37B514AA6238056E7FE8FD1F3D56477B?sequence=1 .
 • 24. World Health Organization (WHO). Report Of The Commission Ending Childhood Obesity. 2016 [Erişim tarihi: 20 Temmuz 2019]. Erişim adresi: https://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/en/ .
 • 25. Çakmak A, Çelik F, Özcebe H. Ankara’da görme engelliler okulunda öğrenim gören çocuklarda beslenme durumu ve fiziksel aktivite düzeyinin beden kitle indeksi üzerine etkisinin değerlendirilmesi [Poster]. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (UHSK); 2013; Antalya.
 • 26. Açıl D, Ayaz S. Screening of visually impaired children for health problems. Asian Nursing Research. 2015;9:285-90.
 • 27. Wojcicki J M, Cruz A, Gascon M, Schwartz N, Heyman M B. Bimodal distribution of risk for childhood obesity in urban baja California, Mexico. The New York Academy of Medicine 2012.89(4): 628-38.
 • 28. Grydeland M, Bjelland M, Anderssen S, Klepp K, Bergh I, Andersen L, Ommundsen Y, Lien N. Effects of a 20-month cluster randomised controlled school-based intervention trial on BMI of school-aged boys and girls: the HEIA study. Br J Sports Med. 2014;48:768–773.
 • 29. Adam B N, Topgül O H, Gökçe G, Ay Ç, Salmış J, Yağan E A, Çelebiler A. İzmir ili örneğinde konak ilçesine bağlı bir okulda 16-19 yaş arası obezite sıklık araştırması. İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi. 2014; 2: 17-21.
 • 30. Chari R, Warsh J, Ketterer T, Hossain J, Sharif I. Association between health literacy and child and adolescent obesity. Patient Education and Counseling. 2014;66: 61-66.
 • 31. Cruz J, Ruiter I, Moleon J. Individual, family and environmental factors associated with pediatric excess weight in spain: a cross-sectional study. BMC Pediatrics. 2014; 14(3): 1-8.
 • 32. Köksal E, Karaçil M. Okul çağı çocuklarında şeker tüketiminin beden kütle indeksine etkisinin değerlendirilmesi. Fırat Tıp Derg. 2014;19(3): 151-155.
 • 33. Li X, Lin S, Guo H, Huang Y, Wu L, Zhang Z, Ma J, Wang H. Effectiveness of a school-based physical activity intervention on obesity in school children: a nonrandomized controlled trial. BMC Public Health. 2014; 14:1282.
 • 34. Rosaneri C, Baena C, Auler F, Nakashima A, Oliveira E, Oliveira A, Souza L, Olandoski M, Neto J. Elevated blood pressure and obesity in childhood: a cross-sectional evaluation of 4,609 schoolchildren. Arq Bras Cardiol. 2014; 103(3):238-244.
 • 35. T. C. Sağlık Bakanlığı, Türk Halk Sağlığı Kurumu, Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Dairesi Başkanlığı, Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması (COSI-TUR) 2013 (T. C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 921), 2014, Ankara, Türkiye.
 • 36. Mohammed H, Vuvor F. Prevalence of childhood overveight/ obesity in basic school in accra. Ghana Medical Journal. 2012; 46(3): 124-127.
 • 37. Metinoğlu İ, Pekol S, Metinoğlu Y. Kastamonu’da 10-12 Yaş grubu öğrencilerde obezite prevalansı ve etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg. 2012; 3 (2): 117-123.
 • 38. Akçam M, Boyacı A, Pirgon Ö, Dündar B. Isparta ilindeki on okulda çocukluk çağı şişmanlık sıklığı değişiminin değerlendirilmesi. Türk Ped. Arş. 2013; 152-155.
 • 39. Battaloğlu İnanç B, Say Şahin D, Oğuzöncül A F, Bindak R, Mungan F. Prevalence of obesity in elementary schools in mardin, south-eastern of turkey: a preliminary study. Balkan Med J. 2012; 29(4): 424–430.
 • 40. Baydemir B. İlköğretim 2. kademe çocuklarında fiziksel aktivite düzeyi, kendini fiziksel tanımlama ve benlik saygısı [Yüksek lisans tezi]. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; 2012.
 • 41. Battaloğlu İnanç B. 7-15 years of age group children’ hypertension and obesity. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2013;4(2):116-119.
 • 42. Çınar S. Farklı Sosyoekonomik düzeylerdeki 7-14 yaş grubundaki çocuklarda obezitenin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2013.
 • 43. Huang H, Chien L, Yeh T, Lee P, Chang P. Relationship between media viewing and obesity in school-aged children in Taipei, Taiwan. The Journal of Nursing Research. 2013; 21(3):195-203.
 • 44. Navti L K, Ferrari U, Tange E, Pozza S, Parhofer K G. Contribution of socioeconomic status, stature and birth weight to obesity in sub-saharan africa: cross-sectional data from primary school-age children in cameroon. BMC Public Health. 2014; 14(320): 1-8.
 • 45. Tütüncü İ. Kastamonu il merkezinde 13 ilköğretim okulunda 5-15 yaş grubu öğrencilerde fazla kiloluluk ve obezite prevalansı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg. 2014; 5 (2): 141-151.
 • 46. Uzun N. Ergenlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları, algılanan ebeveyn kontrolü ve depresyon ile obezitenin ilişkisi: obezite için koruyucu risk faktörleri [Yüksek lisans tezi]. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi;2014.
 • 47. Ekiz E. Çocukluk çağı obezitesi ile ağız diş sağlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Doktora tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2016.
 • 48. Ilgaz F, Aksan A, Özcebe H. Görme engelli çocuklarda beslenme durumu, fiziksel aktivite ve diyet kalitesinin değerlendirilmesi. J Food Health Sci. 2016; 2(2): 90-103.
 • 49. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK). Fast Food Beslenme. 2017b [Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2017]. Erişim adresi: http://beslenme.gov.tr/index.php?page=89.
 • 50. Gümüşsoy Ay E. Erzurum il merkezi okul çağı çocuklarda obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıkları ile ilişkisi [Uzmanlık tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi;2014.
 • 51. Savaşhan Ç, Sarı O, Aydoğan Ü, Erdal M. İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri. Türk Aile Hek Derg. 2015;19 (1): 14-21.
 • 52. Altıncı E E, Keskin B, Türksoy A, Güvendi B, Doğan G. İstanbul ili bayrampaşa uluğbey ilköğretim okulu 7 ve 8. sınıf öğrencilerinde beslenme davranışları ve spor aktivite durumlarının incelenmesi. İÜ Spor Bilimleri Dergisi. 2016; 6(4): 17-27.
 • 53. Özilbey P. İlköğretim 1. kademe öğrencilerinden obezite prevalansının belirlenmesi ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi; 2013.
 • 54. Daştan İ, Çetinkaya V, Delice M E. İzmir ilinde 7-18 yaş arası öğrencilerde obezite ve fazla kilo prevalansı. Bakırköy Tıp Derg. 2014; 10: 139-146.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6876-4213
Author: Sümeyra Esra PINARBAŞI
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0640-0091
Author: Filiz Hisar
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2019

Bibtex @research article { hunhemsire598520, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {Hacettepe University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {75 - 82}, doi = {}, title = {Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri}, key = {cite}, author = {PINARBAŞI, Sümeyra Esra and Hisar, Filiz} }
APA PINARBAŞI, S , Hisar, F . (2019). Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 6 (2), 75-82. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hunhemsire/issue/47423/598520
MLA PINARBAŞI, S , Hisar, F . "Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019): 75-82 <http://dergipark.org.tr/hunhemsire/issue/47423/598520>
Chicago PINARBAŞI, S , Hisar, F . "Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019): 75-82
RIS TY - JOUR T1 - Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri AU - Sümeyra Esra PINARBAŞI , Filiz Hisar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 82 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri %A Sümeyra Esra PINARBAŞI , Filiz Hisar %T Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri %D 2019 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD PINARBAŞI, Sümeyra Esra , Hisar, Filiz . "Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 / 2 (July 2019): 75-82.
AMA PINARBAŞI S , Hisar F . Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(2): 75-82.
Vancouver PINARBAŞI S , Hisar F . Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(2): 82-75.