Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 120 - 125 2019-07-30

Çocuklarda Aydınlatılmış Onam
The Informed Consent in Children

Ayşe Ay [1] , Sevil ÇINAR [2] , Handan BOZTEPE [3]

16 18

Aydınlatılmış onam; karar verme yeterliliğine sahip bireylerin, tanı ve tedavi yöntemleri ve bunlara alternatif oluşturabilecek diğer uygulamaların yararları ve riskleri konusunda bilgilendirildikten ve bu bilgileri algıladıktan sonra herhangi bir baskı altında kalmadan aydınlatılmış kararını bildirmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Çocukların tıbbi girişimler konusunda bilgilendirilmesi ve onamının alınması giderek önem kazanmaktadır. Mevcut yasal düzenlemelerde onam verme yetkisi yasal yaş sınırı ile yetişkin kabul edilen bireylere tanınmaktadır. Bu durum savunmasız gruplardan olan çocuğun özerk varlığının farkındalığına ters düşebilmektedir. Ayırım gücüne sahip çocukların düşüncelerinin de ebeveynler ile ortak bir şekilde verilen kararlarda göz önünde bulundurulması gerekir. Çocukların bilişsel durumlarının yeterli olduğu ölçüde karar alma sürecine dâhil edilmeleri, sağlık personeli için vazgeçilmez etik bir yükümlülüktür. Ayrıca çocukların tıbbi karar verme sürecine katılmaları sağlık personeli, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi de geliştirmektedir. Pediatri hemşirelerinin, çocuk hastalara verilen bakımın kalitesinin artırılması ve yasal sorumluluklarının bilincinde olması için son yıllarda önem kazanan bu kavramı benimsemesi esas olup hasta haklarını savunuculuk rolü için de son derece önemlidir.

Informed consent is defined as the process for people with decision-making competence to declare decision without being under any pressure after they have received and perceived the information about diagnosis and treatment methods and the benefits and risks of other practices that may be an alternative. It is becoming increasingly important for children to be informed about medical initiatives and receive their approval. In the current legal regulations, the authority to give consent is granted to individuals who are accepted as adults with the legal age limit. This can be conflict with the awareness of the autonomous entity of the child who is in vulnerable groups. The thoughts of children with discrimination power must also be considered in decisions jointly with parents. It is an indispensable ethical obligation for health personnel to make children whose cognitive status is adequate be included in the decision-making process. Moreover, children participation in the medical decision-making process also improves the communication between health personnel, parents and children. In order for pediatric nurses to increase the quality of care and to be aware of legal responsibilities, it is essential to adopt this notion that has gained importance in recent years for advocacy role of patient rights with great importance

 • 1. Tümer AR, Karacaoğlu E, Akçan R. Cerrahide aydınlatılmış onam ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2011;27(4):191-197.
 • 2. Committee on Bioethics. Informed consent, parental permission, and assent in pediatric practice. Pediatrics. 1995;95(2):314- 317.
 • 3. Kelsey J, Abelson-Mitchell N, Skirton H. Perceptions of young people about decision making in the acute healthcare environment. Paediatric Nursing. 2007;19(6):14-18.
 • 4. Runeson I, Hallström I, Elander G, Hermerén G. Children’s participation in the decision-making process during hospitalization: an observational study. Nursing Ethics. 2002;9(6):583-598.
 • 5. World Medical Association. Declaration of Ottawa on the right of the child to healthcare. 50th World Medical Assemly 1998.
 • 6. Berger JE, Consent by proxy for nonurgent pediatric care. Pediatrics. 2003;112(5):1186-1195.
 • 7. Wellesley H, Jenkins I. Consent in children. Anaesthesia & Intensive Care Medicine. 2015;16(12):632-634.
 • 8. Stultiëns L, Goffin T, Borry P, Dierickx K, Nys H. Minors and informed consent: a comparative approach. European Journal of Health Law. 2007;14(1):21-46.
 • 9. Alberti KGMM. Multicentre research ethics committees: has the cure been worse than the disease?. BMJ 2000; 320: 1157-1158.
 • 10. Gemici HB, Göksoy ÖE, Doğan A, Doğan M, Arıca V. Çocuklarda aydınlatılmış onamda güncel yaklaşımlar. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2014;5(3):496-503.
 • 11. Türk Tabipler Birliği. Türk Tabipler Birliği Etik Bildirgeleri 2010. Ankara.
 • 12. Çocuk Hakları Sözleşmesi. Resmi Gazete 09/12/1994, 4058.
 • 13. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği. Resmi Gazete 01/08/1998, 23420.
 • 14. Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi. Resmi Gazete 03/12/2003, 5013.
 • 15. Aydın E. Çocuklarda aydınlatılmış onam sorunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2003;46:2-9.
 • 16. Özsunay E. Gerçek Kişilerin Hukukî Durumu: Kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişinin ehliyetleri, kişisel değerler ve korunması, kişilik hakkı, kişinin hukuken önemli ilişkileri, hısımlık, konut, kişisel durumlar kütükleri. Garan Matbaası;1977.
 • 17. Çetin G. Yeni yasalar çerçevesinde hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu. In: Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 48. İstanbul: 2006. s. 31-42.
 • 18. Ayan M. Tıbbi müdahalelerden doğan hukuki sorumluluk. Kazancı 1991.
 • 19. Dilli D, Bostancı İ, Dallar Y. Çocuk hekimliğinde güncel etik sorunlar. Çocuk Dergisi. 2007;7(4):222-226.
 • 20. Küreci HD, Büken NÖ. Çocuklar ve ergenler aydınlatılmış onam sürecinin neresinde?. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi. 2014;23(59):190-196.
 • 21. Bülbül Hızel S. Ergen etiği. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2004;13(6):206-210.
 • 22. Üstün Ç, Demirci N. Tıpta çocuk ve etik. Türk Pediatri Arşivi. 2013;48(1):1-6.
 • 23. Gallagher M, Haywood SL, Jones MW, Milne S. Negotiating informed consent with children in school‐based research: a critical review. Children & Society. 2010;24(6): 471-482.
 • 24. Kuther TL. Medical decision-making and minors: issues of consent and assent. Adolescence 2003;38(150):343.
 • 25. Simon RI. The law and psychiatry. Focus. 2003;1(4):349-372.
 • 26. Pillitteri A. Maternal & Child Health Nursing: Care of the childbearing & childrearing family. USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
 • 27. Spencer GE. Children's competency to consent: an ethical dilemma. Journal of Child Health Care. 2000;4(3):117-122.
 • 28. Gemici HB, Göksoy ÖE, Doğan A, Doğan M, Arıca V. Çocuklarda aydınlatılmış onamda güncel yaklaşımlar. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2014;5(3).
 • 29. Weithorn LA, Campbell SB. The competency of children and adolescents to make informed treatment decisions. Child Development. 1982; 1589-1598.
 • 30. Lewis CE, Lewis MA, Ifekwunigue M. Informed consent by children and participation in an influenza vaccine trial. American Journal of Public Health. 1978;68(11):1079-1082.
 • 31. Philip JG. Children: problems in pediatrics. In: Jocelyn YH, editor. Ethics and child mental health. Jerusalem: Gefen Publishing House; 1994. p.186-198.
 • 32. Laor N. Toward liberal guidelines for clinical research with children. Med. & L. 1987;6:127.
 • 33. Hickey K. Minors' rights in medical decision making. JONA'S Healthcare Law, Ethics and Regulation. 2007;9(3):100-104.
 • 34. Partridge BC. Adolescent psychological development, parenting styles, and pediatric decision making. Journal of Medicine and Philosophy. 2010;35(5):518-525.
 • 35. Coyne I, Amory A, Kiernan G, Gibson F. Children's participation in shared decision-making: Children, adolescents, parents and healthcare professionals' perspectives and experiences. European Journal of Oncology Nursing. 2014;18(3):273-280.
 • 36. Pelander T, Leino‐Kilpi H. Children’s best and worst experiences during hospitalisation. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2010;24(4):726-733.
 • 37. Salmela M, Aronen ET, Salanterä S. The experience of hospital‐related fears of 4‐to 6‐year‐old children. Child: Care, Health and Development. 2011;37(5):19-726.
 • 38. Spinetta JJ, Masera G, Jankovic M, Oppenheim D, Martins AG, Arush B, ark. Valid informed consent and participative decisionmaking in children with cancer and their parents: A report of the SIOP working committee on psychosocial issues in pediatric oncology. Pediatric Blood & Cancer. 2003;40(4):244-246.
 • 39. Broome ME, Stieglitz KA. The consent process and children. Research in Nursing & Health. 1992;15(2):147-152.
 • 40. Hokkanen H, Eriksson E, Ahonen O, Salantera S. Adolescents with cancer: experience of life and how it could be made easier. Cancer Nursing. 2004;27(4):325-335.
 • 41. Hui E. Adolescent and Parental Perceptions of Medical Decision‐Making in Hong Kong. Bioethics 2011;25(9):516-526.
 • 42. Suzuki LK, Kato PM. Psychosocial support for patients in pediatric oncology: the influences of parents, schools, peers, and technology. Journal of Pediatric Oncology Nursing. 2003;20(4):159-174.
 • 43. Decker C, Phillips CR, Haase JE. Information needs of adolescents with cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing. 2004;21(6):327-334.
 • 44. Ritchie MA. Psychosocial nursing care for adolescents with cancer. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing. 2001;24(3):165- 175.
 • 45. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. USA: Oxford University Press; 2001.
 • 46. Ross LF. Health care decisionmaking by children is it in their best interest?. Hastings Center Report 1997;27(6):41-46.
 • 47. Twycross A, Powls L. How do children's nurses make clinical decisions? Two preliminary studies. Journal of Clinical Nursing. 2006;15(10):1324-1335.
 • 48. Wagner N, Hendel, T. Ethics in pediatric nursing: an international perspective. Journal of Pediatric Nursing. 2000;15(1):54-59.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1574-4673
Author: Ayşe Ay (Primary Author)
Institution: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9281-1614
Author: Sevil ÇINAR
Institution: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6980-1568
Author: Handan BOZTEPE
Institution: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2019

Bibtex @review { hunhemsire598638, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {Hacettepe University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {120 - 125}, doi = {}, title = {Çocuklarda Aydınlatılmış Onam}, key = {cite}, author = {Ay, Ayşe and ÇINAR, Sevil and BOZTEPE, Handan} }
APA Ay, A , ÇINAR, S , BOZTEPE, H . (2019). Çocuklarda Aydınlatılmış Onam. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 6 (2), 120-125. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hunhemsire/issue/47423/598638
MLA Ay, A , ÇINAR, S , BOZTEPE, H . "Çocuklarda Aydınlatılmış Onam". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019): 120-125 <http://dergipark.org.tr/hunhemsire/issue/47423/598638>
Chicago Ay, A , ÇINAR, S , BOZTEPE, H . "Çocuklarda Aydınlatılmış Onam". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019): 120-125
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda Aydınlatılmış Onam AU - Ayşe Ay , Sevil ÇINAR , Handan BOZTEPE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 125 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Çocuklarda Aydınlatılmış Onam %A Ayşe Ay , Sevil ÇINAR , Handan BOZTEPE %T Çocuklarda Aydınlatılmış Onam %D 2019 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Ay, Ayşe , ÇINAR, Sevil , BOZTEPE, Handan . "Çocuklarda Aydınlatılmış Onam". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 / 2 (July 2019): 120-125.
AMA Ay A , ÇINAR S , BOZTEPE H . Çocuklarda Aydınlatılmış Onam. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(2): 120-125.
Vancouver Ay A , ÇINAR S , BOZTEPE H . Çocuklarda Aydınlatılmış Onam. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(2): 125-120.