Year 2016, Volume 2, Issue 2, Pages 11 - 28 2016-08-15

TURKEY - SAUDI ARABIA RELATIONS BETWEEN 1929-2015 IN TERMS OF POLITICAL AND ECONOMIC INTERESTS, AND IDENTITY POLITICS
SİYASİ EKONOMİK ÇIKARLAR VE KİMLİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 1929-2015 ARASI TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Muharrem Hilmi Özev [1]

32 86

Turkey-Saudi Arabia relations have been under the influence of such factors like global and regional geopolitics, and political and economic complementarity. This article examines Turkish – Saudi relations in the period between 1929-1915, in the terms of strategic interests, economic interdependency and impacts of ideas on international relations. 

Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkileri küresel ve bölgesel jeopolitik, siyasi ve ekonomik tamamlayıcılık gibi faktörlerden etkilenmiştir. Bu makale 1929 – 2015 arası dönemde Türkiye – Suudi Arabistan ilişkilerini stratejik çıkarlar, ekonomik karşılıklı bağımlılığın ve düşüncelerin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri bağlamında incelemektedir. 

  • Alarabiya. ‘Saudi Arabia and Turkey Announce Defense Cooperation’, 23 May 2013, (çevrimiçi) http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/05/22/Saudi-Arabia-and-Turkey-announcedefense-cooperation.html 19.09.2014. Al Kassemi, Sultan Sooud. Turkey and Saudi Arabia: the Buildup to Syria”, Al Arabiya News, Aug 20, 2011, (çevrimiçi), http://english.alarabiya.net/views/2011/08/20/163186.html, 06.08.2014. Al-Toraifi, Adel. “Is There Really a Saudi – Turkish Divide?”, Al Arabiya News, May 25 2012, (çevrimiçi), http://english.alarabiya.net/views/2012/05/25/216374.html, 04.08.2014. Altunışık, Meliha Benli. “Bitter Frenemies”, Foreign Policy, May 15, 2012, (çevrimiçi), http://www.foreignaffairs.com/articles/137639/meliha-benli-altunisik/bitter-frenemies, 27.07.2012. Asharq Al-Awsat. “El Alakât Es-Saudiyye – Et-Turrkiyye”, 14 Ekim 2015, (çevrimiçi), http://aawsat.com/home/article/496576/, 14.01.2016. Asharq Al-Awsat. Emrullah İşler, “Opinion: Turkish-Saudi Relations”, 24 May 2013, (çevrimiçi), http://www.aawsat.net/2013/05/article55302999, 31.07.2014. Ataman, Muhittin. ‘Özalist Dış Politika: Aktif ve Rasyonalist bir Anlayış’, Bilgi (7) 3003/2 (ss. 49-64), s. 54, (çevrimiçi), http://www.bilgidergi.com/uploads/2003Ataman.pdf, 08.09.2014. ----------- ‘Turkey and Saudi Arabia: Newly Discovered Partners?’, SETA Policy Brief, Brief no 57, July 2012, s. 16. ------------“Turkish-Saudi Arabian Relations during the Arab Uprisings: towards a Strategic Partnership?”, Insight Turkey,Vol. 14 / No. 4 / 2012, ss. 121-136. Ayhan, Veysel. “Geçmişten Geleceğe Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri”, Ortadoğu Analiz, Kasım 2010, Cilt 2 Sayı 23, ss. 25-35. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. “Suudi Arabistan – Türkiye silah Anlaşması”, 21.07.2015, (çevrimiçi), http://www.byegm.gov.tr/turkce/haber/suudi-arabistan-turkiye-silahanlasmasi/82882;
  • Bekaroğlu, Edip Asaf . “Justice and Development Party and Muslim Brotherhood in the Arab Spring: A Failed Post-Islamist Interaction to Transform the Middle East,” PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, Cilt 2, No 1, s. 1-16. Bekr, Abdülvahhab. ‘Türkiye ve’s-Sırâ’u’l-Arabî el-İsraili’ (Türkiye ve Arap-İsrail Çatışması), ElAlâkât el-Arabî et-Türkî min Manzur Arabî, Ma’hed el-Buhûs ve’d-Dirâsât el-Arabî, 1991. Bozdağloğlu, Yücel. Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: a Constructivist Approach, New York: Routledge, 2003. Chulov, Martin. “Saudi Arabia Moves to Settle Differences with Iran”, The Guardian, 13 May 201, (çevrimiçi), http://www.theguardian.com/world/2014/may/13/saudi-arabia-settle-differences-iran, 07.08.2014. Dowlatabadi, Firouz. “Iran, Turkey and Saudi Arabia a Regional Rivals”, Iran Review, April 28, 2012, (çevrimiçi), http://www.iranreview.org/content/Documents/Iran_Turkey_and_Saudi_Arabia_as_Regional_Rivals.h tm, 07.08.2014. El-Emânet el-Âmme li’l-Ittihâd el-Âmm li Ğuraf et-Ticâra ve’s-Sinâa ve’z-Zirâa li’l-Bilâd el-Arabiyye (Arap Ülkeleri Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları Konfedarasyonu Genel Sekreterliği), ‘Türkiye ve Arap Ülkeleri Arasında Ticari ve Sınâî İlişkiler’, Hazırlayan: Araştırma Departmanı, “Evrak-ı İktisadiyye” (İktisadi Yazılar) dergisi 3/4, Ekim 1987. En-Naîmî, Ahmet Nuri. Dirâset an Turkiye, Bağdat, 1985, s. 91. Ennis, Crystal A. ve Bassma Momani. “Shaping the Middle East in the Midst of the Arab Uprisings: Turkish and Saudi Foreign Policy Strategies”, Third World Quarterly, vol. 34, No 6, 2013, ss. 1127-44. Ensarioğlu, Yılmaz vd. (ed.) ‘213’te Türkiye’ SETA, 2013 Yılı Analizi, Aralık 2013, Sayı, 74, s. 128, (çevrimiçi) http://file.setav.org/Files/Pdf/20140102151113_2013teturkiye_pdf_4.pdf 21.09.2014. Es-Seb’âvî, Avni Abdurrahman. ‘Türkiye ve’s-Suûdiyye: Dirâsetun fî Evcuh el-Alâkât es-Sunâiyye” (Türkiye ve Suudi Arabistan: İkili İlişkilere dair bir Çalışma), Mecellet Külliyet el-İnsâniyyât ve’lUlûm el-Ictimaiyye, Sayı 33, 2000, ss 60-83. Fırat, Melek M. “Kıbrıs Sorunu ve İnönü”, İnönü Vakfı, (çevrimiçi) http://www.ismetinonu.org.tr/index.php/27-mayis-ihtilali-ve-sonrasi/kibris-sorunu-ve-inonu, 25.04.2016. Gause III, F. Gregory. Saudi Arabia in the New Middle East, CFR (Council on Foreign Relations), December 2011, (çevrimiçi), http://i.cfr.org/content/publications/attachments/Saudi_Arabia_CSR63.pdf, 03.08.2014. Hürriyet. “ASELSAN'dan Suudi Şirketlerle İşbirliği”, 11.07.2015, (çevrimiçi), http://www.hurriyet.com.tr/aselsandan-suudi-sirketlerle-isbirligi-29522415, 15.05.2016 İbrahim, Faruk Tevfik. ‘El-Alâkât el-Iktisâdiyye el-Arabiyye et-Türkiyye fî Mecâl en-Naft ve’lMiyâh: 1970-1983’ (Su ve Petrol Alanlarında 1970-1983 Arap-Türk İktisadi İlişkileri), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bağdat Üniversitesi, 1985. İşler, Emrullah. “Opinion: Turkish-Saudi Relations”, Asharq Al-Awsat, 24 May 2013, (çevrimiçi), http://www.aawsat.net/2013/05/article55302999, 31.07.2014. Jenkins, Gareth. “Global Insider: Turkey-Saudi Arabia Relations”, Global Insiders, August 24, 2011, (çevrimiçi), http://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/9854/global-insider-turkey-saudi-arabiarelations, 27.07.2014. Johnson, Willard R. ve Ernest J. Wilson. “The "Oil Crises" and African Economies: Oil Wave on a Tidal Flood of Industrial Price Inflation”, Daedalus, Vol. 111, No. 2, Black Africa: A Generation after Independence (Spring, 1982). Karpat, Kemal H. Turkey’s Foreign Policy in Transition: 1950-1974, Leiden 1975. Khalaf, Roula. “Saudi Arabia: A Kingdom on Guard”, FT, 26 March 2014, (çevrimiçi), http://www.ft.com/intl/cms/s/2/8a965110-b4c0-11e3-af92-00144feabdc0.html#axzz2ws9c04Bv, 08.08.2014. Köni, Hakan. “Saudi Influence on Islamic Institutions in Turkey Beginning in the 1970s”, Middle East Journal, Vol. 66. No 1, Winter 2012, (ss. 97-110) Ministry of Economy, “Kingdom of Saudi Arabia”, (çevrimiçi), http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=SA&region=4, 05.08.2014. Kurşun, Zekeriya. “Suudi Arabistan”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 37, 2009, s. 583. Ministry of Economy of Republic of Turkey. ‘Saudi Arabia’, July 2013, (çevrimiçi), http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=SA&region=4 18.09.2014; Mustafa el-Lebbad, “et-Tekârub et-Turkî es-Saudi” (Türkiye-İran Yakınlaşması), Es-Sefîr,04.01.2016, (çevrimiçi), http://assafir.com/Article/217/464888, 14.05.2016. Özev, Muharrem Hilmi. “Arap Ülkelerinde Milliyetçi Düşüncenin Gelişimi ve ‘Ulus Devlet’, İdea, C2 S 2, Güz 2010 ss. 100-130. ----------“Eleştirel Teori Olarak Konstrüktivizm”, Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar, Hasret Çomak ve Caner Sancaktar (edit.), Istanbul: Beta, 2013, ss. 483-522 ----------Petrol Sermayesi ve Uluslararası İlişkiler: 1973 Sonrası Körfez Ülkeleri Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2011, s. 17. Palmowski, Jan. "Oil Price Shock" A Dictionary of Contemporary World History, 2004. (çevrimiçi), http://www.encyclopedia.com/doc/1O46-oilpriceshock.html, 08.04.2010. Puder, Joseph. ‘The Widening Turkey-Saudi Arabia Rift’, Frontpage Mag, November 7, 2013, (çevrimiçi), http://www.frontpagemag.com/2013/joseph-puder/the-widening-turkey-saudi-arabia-rift/, 18.09.2013. Rothmann, Suzanne. “Why Azerbaijani-Saudi Relations are Improving?”, Registan, 26.05.2014, (çevrimiçi), http://registan.net/2014/05/26/why-azerbaijani-saudi-relations-are-improving/ 01.08.2014. Said, Abdulmun’im. El-Arab ve Duvel el-Civâr el-Cuğrafi, Beyrut: Merkez Dirâsât el-Vahdet ElArabî, 1987. Stratfor, “What Saudi Arabia and Turkey Want in the Syria Conflict”, 06.09. 2013, (çevrimiçi), https://www.stratfor.com/sample/geopolitical-diary/what-saudi-arabia-and-turkey-want-syria-conflict, 09.05.2016. Sultan Sooud Al Kassemi. “Turkey and Saudi Arabia: the buildup to Syria”, Al Arabiya News, 20.08.2011, (çevrimiçi) http://english.alarabiya.net/views/2011/08/20/163186.html, 06.08.2014. T.C. Riyad Büyükelçiliği, “Türkiye- Suudi Arabistan ikili ilişkileri - Siyasi ve Kültürel”, 14.09.2008 (çevrimiçi), http://riyad.be.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121158, 14.05.2016; Talbot, Valerie. ‘Turkey-GCC Relations in a Transforming Middle East’, ISPI, (Italian Institute for International Political Studies), June 2013, Analysis no 178, (çevrimiçi), http://www.ispionline.it/en/tipo-di-pubblicazione/analysis, 21.09.2014. Talhami, Ghada Hashem. Historical Dictionary of Women in the Middle East and North Africa, (Iffat, Queen maddesi), Plymouth: Scarecrow Press Inc., 2013. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. “Organization of the Islamic Conference: Structure and Activity”, Vol. III, New York, 1995. The Saudi-Turkish Investment Forum 2011. “The Saudi-Turkish Relations”, (çevrimiçi), http://stf.kcorp.net/data/ksa-tIRKEY-ReLATION.pdf, 06.08.2014. The Washington Post. “New Heirs to the Saudi Throne”, April 29, 2015, (çevrimiçi), http://apps.washingtonpost.com/g/page/world/new-heirs-to-the-saudi-throne/1059/, 25.04.2016. Today’s Zaman. “‘Turkey treats relations with Saudi Arabia strategically', October 18, 2013, (çevrimiçi), http://www.todayszaman.com/news-329180-turkey-treats-relations-with-saudi-arabiastrategically.html, 02.08.2014. World Bulletin. ‘Saudi Arabia Considers $2 Bln Turkish Arms Deal’, 23 April 2013, (çevrimiçi), http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=107223, 19.09.2014.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Muharrem Hilmi Özev
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { icps489271, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {11 - 28}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.02}, title = {SİYASİ EKONOMİK ÇIKARLAR VE KİMLİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 1929-2015 ARASI TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ}, key = {cite}, author = {Özev, Muharrem Hilmi} }
APA Özev, M . (2016). SİYASİ EKONOMİK ÇIKARLAR VE KİMLİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 1929-2015 ARASI TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (2), 11-28. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.02
MLA Özev, M . "SİYASİ EKONOMİK ÇIKARLAR VE KİMLİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 1929-2015 ARASI TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 11-28 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/40650/489271>
Chicago Özev, M . "SİYASİ EKONOMİK ÇIKARLAR VE KİMLİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 1929-2015 ARASI TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 11-28
RIS TY - JOUR T1 - SİYASİ EKONOMİK ÇIKARLAR VE KİMLİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 1929-2015 ARASI TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ AU - Muharrem Hilmi Özev Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.02 DO - 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.02 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 28 VL - 2 IS - 2 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.02 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.02 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi SİYASİ EKONOMİK ÇIKARLAR VE KİMLİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 1929-2015 ARASI TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ %A Muharrem Hilmi Özev %T SİYASİ EKONOMİK ÇIKARLAR VE KİMLİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 1929-2015 ARASI TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 2 %N 2 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.02 %U 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.02
ISNAD Özev, Muharrem Hilmi . "SİYASİ EKONOMİK ÇIKARLAR VE KİMLİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 1929-2015 ARASI TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 / 2 (August 2016): 11-28. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.02