Year 2016, Volume 2, Issue 3, Pages 31 - 37 2016-12-15

FROM THE TRADITIONAL STATE TO THE MODERN STATE: INDUSTRIAL REVOLUTION AND CHANGE OF PUBLIC ADMINISTRATION IDEA
GELENEKSEL DEVLETTEN MODERN DEVLETE: SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM

Abdulkadir Aksoy [1]

89 384

The industrial revolution is considered to be asone of the most important stops

in human history. Most researches in sociology and history tries to explain the

impact of industrial revolution on humanity. The effects of industrial revolution

are not only limited to these areas but also caused significant changes in

economic, social, politic and managerial areas. This change and

transformation brought important innovations generally in management and

significantly in public administration thoughts. These changes include; division

of labor- specialization and hierarchy based public administration, the

formation of urban and local government units, centralization and the

transformation of bureaucracy and settlement of nation -state.

Sanayi devrimi insanlık tarihinin önemli duraklarından birisi olarak kabul edilir. Çoğu sosyolojik ve tarihi çalışma sanayi devriminin insanlık üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışmaktadır. Sanayi devriminin etkisi sadece bu alanlar ile kısıtlı kalmamış, ekonomik, siyasal, sosyal ve yönetsel alanlarda da önemli değişiklikler görülmesine sebep olmuştur. Bu değişim ve dönüşüm genelde yönetim, özelde ise kamu yönetimi düşüncesinde de önemli yenilikleri ve değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu değişiklikler; işbölümü-uzmanlaşma ve hiyerarşiye dayalı kamu yönetimi, kentsel ve yerel yönetim birimlerinin biçimlenmesi, merkezileşme ve bürokrasinin dönüşümü, ulus- devlet sürecinin yerleşmesi ve yaygınlaşması olarak karşılık bulmuştur.

  • Al, Hamza, (2002), Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilimadamı Yayınları, Ankara. Aron, Raymond, (1997), Sanayi Toplumu, Çeviren: E. Gürsoy, Dergâh Yayınları, İstanbul. Bozkurt, Veysel, (2013), “Toplumsal Dönüşümün Evreleri: Pre-endüstriyel, Endüstriyel ve Postendüstriyel Toplumlar”, Endüstri Sosyolojisi, Edit: Veysel Bozkurt, Nadir Suğur, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1324, Eskişehir, s.2-34. Bumin, Kürşat,(2010), Demokrasi Arayışında Kent, Çizgi Kitabevi, Konya. Çukurçayır, M. Akif, Çelebi, Esra, (2009), “Bilgi Toplumu ve E-Devletleşme Sürecinde Türkiye”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, s.59-82. Deane, Phyllis, (2000), İlk Sanayi İnkılabı, Çeviren: Tevfik Güran, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Dreyfus, Françoise, (2007) Bürokrasinin İcadı, Çev: Işık Ergüden, İletişim Yayınları Eryılmaz, Bilal, (2010),Bürokrasi ve Siyaset, 2010, ALFA Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul; Fayol, Henri, (2012), Genel ve Endüstriyel Yönetim, Çeviren: M. Asım Çalıkoğlu, Adres Yayınları, Ankara. Freeman, Chris, Louça, Francisco, (2013), Zaman Akıp Giderken Sanayi Devrimlerinden Bilgi Devrimine, Çeviren: Osman S. Binatlı, İthaki Yayınları, İstanbul. Giddens, Anthony, (2012), Modernliğin Sonuçları, Çeviren: Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Giddens, Anthony, (2013), Sosyoloji; Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çeviren: Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabevi, Ankara. Göksal, Gökçen, (2003), Sanayi Devrimi: Öncesi, Sonrası ve Etkileri, Kora Yayın, İstanbul. Günay, Durmuş, (2002), “Sanayi ve Sanayi Tarihi”, Mimar ve Mühendis Dergisi, Sayı:31, s.8-14. Hobsbawm, E.J. (2008), Sanayi ve İmparatorluk, Çeviren: Abdullah Ersoy, Dost Kitabevi, Ankara. Kaczynski, Theodore John, (2013), Sanayi Toplumu ve Geleceği, Çeviren: Kolektif Kaos Yayınları, İstanbul. Parlak, Bekir, (2011), Kamu Yönetimi Sözlüğü, MKM Yayıncılık, Bursa. Sander, Oral, (2011), Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitabevi, Ankara Şahin, Köksal, (2007), Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus Devlet, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul. Şenel, Alaeddin, (1982), İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 504, Ankara. Taylor, Frederick W., (2011), Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Çeviren: H. Bahadır Akın, Adres Yayınları, Ankara. Toffler, Alvin, (2008), Üçüncü Dalga, Çeviren: Selim Yeniçeri, Koridor Yayıncılık, İstanbul. Torun, İshak, (2003), “Endüstri Toplumu’nun Oluşmasında Etkili Olan İktisadi Ve Sina-İ Faktörler”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s.181-196. Tutar, Hasan, (2013), İşletme ve Yönetim Terimleri Ansiklopedik Sözlük, Detay Yayıncılık, Ankara. Weber, Max, (2013), Bürokrasi ve Otorite, Çeviren: H. Bahadır Türk, Adres Yayınları, Ankara. Köseoğlu, Özer, (2009), Birey Kamu Yönetimi İlişkileri ve Türkiye Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdulkadir Aksoy

Bibtex @research article { icps498349, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {31 - 37}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.04}, title = {GELENEKSEL DEVLETTEN MODERN DEVLETE: SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM}, key = {cite}, author = {Aksoy, Abdulkadir} }
APA Aksoy, A . (2016). GELENEKSEL DEVLETTEN MODERN DEVLETE: SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 31-37. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.04
MLA Aksoy, A . "GELENEKSEL DEVLETTEN MODERN DEVLETE: SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 31-37 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41254/498349>
Chicago Aksoy, A . "GELENEKSEL DEVLETTEN MODERN DEVLETE: SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 31-37
RIS TY - JOUR T1 - GELENEKSEL DEVLETTEN MODERN DEVLETE: SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM AU - Abdulkadir Aksoy Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.04 DO - 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.04 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 37 VL - 2 IS - 3 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.04 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.04 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi GELENEKSEL DEVLETTEN MODERN DEVLETE: SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM %A Abdulkadir Aksoy %T GELENEKSEL DEVLETTEN MODERN DEVLETE: SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 2 %N 3 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.04 %U 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.04
ISNAD Aksoy, Abdulkadir . "GELENEKSEL DEVLETTEN MODERN DEVLETE: SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 / 3 (December 2016): 31-37. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.04