Year 2016, Volume 2, Issue 3, Pages 68 - 73 2016-12-15

GÜNCEL RAPORLAR IŞIĞINDA AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞI
GROWING ISLAMOPHOBIA IN EUROPE IN THE CONTEXT OF ACTUAL REPORTS

Büşra Kepenek [1]

20 64

İslam düşmanlığı genel olarak Müslümanlara yönelik önyargı, ayrımcılık, dışlama ve fiziksel şiddeti içeren bir kavramdır. Güncel bir mesele olarak görülmekle beraber tarihi çok eskilere Haçlı Savaşlarına kadar dayanmaktadır. Son yıllarda özellikle 1980’lerden sonra Avrupa’da sınırların küreselleşme sebebiyle geçirgen hale gelmesinden dolayı fakir ülkelerden gelen göç ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve radikal eğilimleri arttırmış, toplumdan ve siyasetten beslenen bu eğilimler özellikle 11 Eylül sonrasında Müslümanlara yönelmiştir. Avrupa’ya artan Müslüman göçüyle birlikte batı ve Müslüman karşılaşmaları sıklaşmış bunun neticesinde göçmen ve Müslüman karşıtlığı daha da artmıştır. Bu durum siyasi tercihleri de etkilemiş, ideolojik olarak sağa doğru eğilimi beraberinde getirmiştir. İslam düşmanlığının meydana gelmesinde medyanın etkisi oldukça önemlidir. İfade özgürlüğü adı altında Müslümanlara yönelik eleştirellikten uzak hakarete varan yayınlar yapılmaktadır. Bu duruma Müslümanlardan sert tepki geldiğinde durum yine İslam düşmanlığı oluşturacak şekilde gösterilmekte, münferit olaylar genelleştirilerek bir inanç grubu toptan ötekileştirilmektedir. Medyada Müslümanların ötekileştirilmesi ve bahsedilen tarihsel ve sosyolojik süreçler Avrupa’da aşırı sağ siyasetin güçlenmesine sebep olmaktadır. Bu siyaset ve Avrupa toplumunun giderek aşırı sağa kayan söylemleri Müslümanların kültür, inanç, ibadet ve ritüellerine karşı yapılan ötekileştirici hukuki düzenlemeler Müslümanların yaşadıkları kültüre yabancılaşması, içe kapanması ve giderek marjinalleşmesine yol açmaktadır. Bu durum yine sağ politikacılar tarafından kullanılmakta ve Müslümanların entegrasyona isteksizliği üzerinden politika üretilmektedir. Kendilerini Müslüman olarak tanımlayan örgütlerin üstlendiği terör saldırıları ve medyada yıllardır oluşturulan Müslüman imajı halk arasında bir İslam korkusunu gayri ihtiyari bir şekilde oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı bunların ötesinde İslam düşmanlığına dönüşen, özellikle Müslümanlara yönelik dışlama, önyargı, ayrımcılık ve şiddeti de kapsayan anlayışın yayınlanan güncel İslam karşıtlığı ve insan hakları raporları ışığında irdelenmesidir.

Islamophobia is generally prejudice againist muslims, discrimination and

exclusion is a consept that includes pysical violence. Although it is seen as a

matter of actual dates back to the very old to the Crusades. After the 1980s due

to globalization immigration have increased racism, xenophobia and radical

tendencies. These tendencies have especially been towards Muslims after

September 11. Encounter of West and Muslim have became more frequentwith

increasing migration of muslims to Europe thus anti migration and anti-

Muslim have increased more. This situation has also affected political

preferences and ideological brought along trend to the right. The impact of the

media is very important in the formation of İslamophobia. Publications are

made up of an uncritical defamation against Muslims in the name of freedom

of expression. the situation is again shown to form a strong response from the

Muslims in this case when it comes to Islamophobia and special events

generalizing a complete faith groups are marginalized. Marginalized the

Muslims in the media and historical and sociological process has led to the

strengthening of the extreme right-wing politics in Europe. European politics

and society caused increasingly extreme rhetoric rightward, Muslim culture,

faith, worship and ritual made against alienating legal regulations cultural

alienation experienced by Muslims, leading to the closure and increasingly

marginalized. This situation being used by right politicians and it is produced

via the reluctance of Muslim integration policy. It leads to their marginalization

and exclusion of Muslims. The aim of the study has been examined turned into

islamophobia which includes especially exclusion, prejudice, discrimination

and violence for muslims publised in the light of reports of current anti muslims

and human rights.

  • Canatan, Kadir (2007), “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Yaklaşım”, Batı Dünyası’nda İslamofobi ve Anti-İslamizm, Editör/ler Kadir Canatan ve Ö.Hıdır, Eskiyeni Yayınları, Ankara. Çağan Elbir, Hazel (2016), “Avrupa’nın Aşırı Sağ Haritası: Zenofobi, İslamofobi ve Türkofobi”, Avrasya İncelemeleri Merkezi. Er, Tuba ve Ataman, Kemal (2008), “İslamofobi ve Avrupa’da Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, ss. 747-770. Gökçe, G. ve Gökçe, O. (2011), Avrupa’da İslam ve Türk İmajı, Birleşik Yayınları, Ankara. Hıdır, Özcan (2007), ““Anti-Semitizm” ve “Anti-İslamizm”: Benzerlikler ve Farklılıklar”, Batı Dünyası’nda İslamofobi ve Anti-İslamizm, Editör/ler Kadir Canatan ve Ö.Hıdır, Eskiyeni Yayınları, Ankara. Kirman, Ali (2010), “İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı, Doğulu mu?”, Journal of Islamic Research; 21 (1), ss. 21-39. Öksüz, Melih (2012), “13 Dakika 51 Saniye’de İslamofobi”, İKV Değerlendirme Notu 58. Selcen Öner (2014) “Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni ‘Öteki’ler ve Türkiye’nin AB Üyeliği”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 13, No: 1, s.165 URL-1: The Runnymede Trust (1997), Islamohobia: A Challenge For Us All, Chair of the Commission Professor Gordon Convey. http://www.runnymedetrust.org/publications/17/32.html, 01.02.2016 URL-2: İFESAM, (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi), “Avusturya’da Göç, Azınlıklar ve Siyaset: 2014 Raporu”, http://iktisat.istanbul.edu.tr/ifesam/wpcontent/ uploads/2015/12/AVUSTURYADA-GOC-AZINLIKLAR-VE-SIYASET_IFESAM.pdf, 21.08.2016 URL-3: UHİM, (Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi), “2015 Dünya Hak İhlalleri Raporu- World Report on Violation of Rights”, https://www.uhim.org/Uploads/GenelDosya/2015-dunya-hak-ihlalleriraporu- yayimlandi-4543-d.pdf, 21.08.2016 URL-4: Amnesty Internatıonal (Uluslararası Af Örgütü), “Germany: Lıvıng In Insecurıty: Germany Is Faılıng Vıctıms Of Racıst Vıolence” - https://www.amnesty.org/en/documents/eur23/4112/2016/en/, 09.06.2016 URL-5: USAK, (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu), “Avrupa’yı Bekleyen Tehlike: Aşırı Sağın Yükselişi”, http://www.usak.org.tr/_files/3042016100929-HFPR7I65CU.pdf, 20.08.2016 URL-6: ENAR, (Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı), “Forgotten Women: The impact of Islamophobia on Muslim women”, http://www.enareu. org/IMG/pdf/forgottenwomenpublication_lr_final_with_latest_corrections.pdf, 15.08.2016 URL-7: TRT HABER, “Fransız Başbakan başörtüsü yasağını savundu”- http://www.trthaber.com/haber/dunya/fransiz-basbakanbasortusu-yasagini-savundu-244707.html, 13.04.2016. URL-8: CNNTURK, “'Burkini'yi yasaklayan Fransa'da laiklik tartışması”, http://www.cnnturk.com/dunya/burkiniyi-yasaklayan-fransada-laiklik-tartismasi, 19.08.2016 URL-9: SETA, (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), “European Islamophobıa Report 2015”, http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/EIR_2015.pdf, 12.07.2016 URL-10: EURONEWS, “Fransa'dan Sonra Almanya'da Burka Yasağı Gündemde”, http://tr.euronews.com/2016/08/19/fransa-dansonra-almanya-da-burka-yasagi-gundemde, 19.08.2016 URL-11: TRT HABER, “İsviçre'de Burka Yasağı Yürürlüğe Girdi”, http://www.trthaber.com/haber/dunya/isvicrede-burka-yasagi-yururluge-girdi-259322.html, 01.07.2016
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Büşra Kepenek

Bibtex @research article { icps498368, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {68 - 73}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.07}, title = {GÜNCEL RAPORLAR IŞIĞINDA AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞI}, key = {cite}, author = {Kepenek, Büşra} }
APA Kepenek, B . (2016). GÜNCEL RAPORLAR IŞIĞINDA AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞI. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 68-73. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.07
MLA Kepenek, B . "GÜNCEL RAPORLAR IŞIĞINDA AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 68-73 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41254/498368>
Chicago Kepenek, B . "GÜNCEL RAPORLAR IŞIĞINDA AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 68-73
RIS TY - JOUR T1 - GÜNCEL RAPORLAR IŞIĞINDA AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞI AU - Büşra Kepenek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.07 DO - 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.07 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 73 VL - 2 IS - 3 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.07 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.07 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi GÜNCEL RAPORLAR IŞIĞINDA AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞI %A Büşra Kepenek %T GÜNCEL RAPORLAR IŞIĞINDA AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞI %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 2 %N 3 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.07 %U 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.07
ISNAD Kepenek, Büşra . "GÜNCEL RAPORLAR IŞIĞINDA AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 / 3 (December 2016): 68-73. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.07