Year 2017, Volume 3, Issue 3, Pages 1 - 12 2017-12-15

AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
EUROPEAN UNION IMMIGRATION POLICY AND THE SITUATION AGAINST MASS IMMIGRATION

Mehmet DURUEL [1]

39 98

Ekonomik işbirliği temeline dayalı bir organizasyon olarak ortaya çıkan AB (Avrupa Birliği), ilerleyen süreçte siyasi ve sosyal bütünleşmeyi de kapsayan hedefler belirlemiş ve bu hedefler doğrultusunda çeşitli düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bu düzenlemelerden birisi de göç politikasıdır. Birlik üyesi ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal alanlarda dünyanın çoğu bölgesinden daha ileri seviyede olması ve müreffeh bir hayat sunması göçmenler bakımından bu ülkeleri son derce cazip kılmaktadır. İşsizlik ve düşük hayat standartlarından daha aktif bir iş piyasası ve başta eğitim olmak üzere daha kaliteli ve müreffeh bir hayat yaşamak amacı ile bireysel ve göreli olarak daha düşük sayılarla AB üyesi ülkelere yönelen göçler karşısında başlangıçta ortak bir düzenlemeye gerek duyulmamıştır. Üye ülkelerin kendi talepleri ile davet ettiği işgücü, politik gerekçeli iltica talepleri ya da eğitim amaçlı süresi belirli göçmenler için AB temel prensiplerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla her ülke kendi düzenlemelerini kendisi yapmış ve hayata geçirmiştir. Ancak ilerleyen süreçte göçmen kitlesinin nitelik ve nicelik olarak değişim göstermesi ve AB sosyal politika uygulamalarını tehdit etmesi AB’nde bu alanda ortak politikalar oluşturma yönünde düzenlemeler yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmada AB ortak göç düzenlemelerinin gelişimi ve son dönemlerde özellikle orta doğu bölgesindeki politik istikrarsızlıklar ve savaş ortamından kaynaklanan kitlesel göç hareketleri Suriyeli Sığınmacılar özelinde incelenecektir. AB göç politikalarının Suriyeli Sığınmacılara yönelik tepkisel önlemleri AB’nin başta insan hakları olmak üzere diğer evrensel değerleri ile ne derece örtüştüğü sorgulanacaktır.

European Union (EU), which is based on an organization about economical cooperation , has

determined targets which includes social and politics integration in the progress duration and makes

the different arrangement in the direction of these targets. One of these arrangements is the

migration policies. These countries are attractive because these country have advanced level about

economical,politics and social area from the most of the other countries and they can offer

comfprtable live for the immigrants.

At the beginning it has not seem necessary to make any arrangement aganist the migration which

is oriented to the EU countries with small and individually numbers to have good living conditions

and have good education and have a work market which is more active than the unemployment and

low living standarts. Every country makes its own arrangement and apply these policies about the

labor that they invite, request politic asylum or refuges for specific education without making any

contradiction to the basic principles of EU. But at improving duration because the quality and

quantity of the immigrant change and it threaten the EU’s politics social applications, it causes to

make common arrangements about this area.

In this study the improvement of the common migration arrangement of EU , instability policies in

the Middle East at the last term, mass of the migration which is caused from the war enviroment

will be examined on specifically Syrian Refuges. It is going to be questioned how the reactive

preventions of the EU ‘s migration policies aganist the Syrian Refuges overlap with the EU’s

universal values especially human rights.

  • AKALIN, Hilal (2013), Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’de Mülteci Hukuku: Suriye Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul. CANPOLAT, Hasan ve ARINER Hakkı Onur, (2012). Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi. ORSAM Rapor No:123. Ankara. ÇELİK, Ahmet.(2014), Türkiye – AB Geri Kabul Anlaşması, Konya Ticaret Odası, Etüt - Araştırma Servisi. DAL, Sevil (2016), Güvenilir Ülke Statüsü, http://www.nokta32.com/yazar-368 güvenilir_ulke_statusu.html, (19.01.2017). DÜRGEN, Betül (2015), Türkiye’deki Suriyelilerin Hukukî Durumu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi SBE, Antalya. EKİNCİ, Uğur. M. (2016), Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Diyalogu, Seta, İstanbul. EKŞİ, Nuray (2016), Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları. ELMAS, Fatma Yılmaz (2016), Avrupa Birliği Göç-Dış Politika İlişkisinde Paradigma Değişimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara. GENÇLEr, A., (2005), “Avrupa Birliğinin Göç Politikası”, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof.Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayısı 49. Kitap İstanbul Üniversitesi Yayın No:4566, İktisat Fakültesi Yayın No:582,173198, İstanbul GÖÇMEN, İlke. (2014), Türkiye İle Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:13, No:2. Ankara. GÜLEÇ, Cansu (2015), Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları Ve Türkiye’ye Yansımaları, TESAM Akademi Dergisi, Temmuz 2015, 2 (2). HACIOĞLU Fatma Zeynep, Geri Kabul Antlaşması. http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerV/589.pdf. 24.01.2017. HOPYAR, Zehra (2016), Avrupa’nın Mülteci Politikası, PESA Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı 3. İltica ve Göç Mevzuatı (Şubat 2005), Ankara. KİRİŞÇİ, Kemal (2002). Avrupa Kalesi mi, Dostça Schengen mi? Avrupa ve Türkiye’de Sığınma Hakkı ve Mülteciler Uluslararası Sempozyumu, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf Yayınları, Ankara. KÖKTAŞ, Arif (2011). Sınır Güvenlik Birimi Kurma Çalışmaları. SDE Analiz, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara. ÖZCAN, Mehmet (2005). Avrupa Birliği Sığınma Hukuku, Ortak Bir Sığınma Hukukunun Ortaya Çıkışı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu. Ankara, PEKER Bülent, SANCAR Mithat (2007), Mülteciler ve İltica Hakkı, İnsan Hakları Derneği İktisadi İşletmesi Yayınları, Ankara. SAMUR, H. (2008). Avrupa Birliği’nde Göçe Yönelik Global Yaklaşım. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2). SAMUR, Hakan (2009) “Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Kış-2009 C.8 S.27 (018-035). SAVAŞAN, Zerrin (2009). “AB’de Sığınma Hakkı: Ortak Sığınma Sistemi Oluşturma Amacı ve Devam Eden Kısıtlamalar”. İnsan Hakları Yıllığı, 27, 13-34. SOMUNCU, B. (2006). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Uluslararası Göç Politikası. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. SÖNMEZ, Pelin (2015). Avrupa Birliği’nde Yeni Dönem Postkolonyal İlişkiler ve Göç Politikaları Diyaloğu, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi).Avrupa Birliği Bakanlığı Yayınları, Ankara. TANERİ, Gökhan (2012). Uluslararası Hukukta Mülteci ve Sığınmacıların Geri Gönderilmemesi (Non- Refoulement) İlkesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. TURAN, Yıldırım ve ŞAŞKIN Osman (2017), “AB’ye İltica Başvurularının Değerlendirilmesinde Geri Kabul ve Güvenli Üçüncü Ülke Tartışmaları”, PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Şubat 2017, Cilt:3, Sayı 1 ÜNLÜ, Güler (2007). Uluslar Arası Göç ve Göçmenliğin Değişen Koşulları İçinde Mültecilik, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi SBE, Muğla.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet DURUEL
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { icps498517, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {1 - 12}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.01}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU}, key = {cite}, author = {DURUEL, Mehmet} }
APA DURUEL, M . (2017). AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3 (3), 1-12. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.01
MLA DURUEL, M . "AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 1-12 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41270/498517>
Chicago DURUEL, M . "AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU AU - Mehmet DURUEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.01 DO - 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.01 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 3 IS - 3 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.01 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.01 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU %A Mehmet DURUEL %T AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU %D 2017 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 3 %N 3 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.01 %U 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.01
ISNAD DURUEL, Mehmet . "AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 / 3 (December 2017): 1-12. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.01