Year 2017, Volume 3, Issue 3, Pages 29 - 38 2017-12-15

SIĞINMACILARIN GÜVENLİK İHTİYACINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE IMPACT OF SOCIAL CAPITAL ON THE SECURITY NEEDS OF ASYLUM SEEKERS: A RESEARCH ON THE SYRIAN ASYLUM SEEKERS IN OSMANİYE PROVINCE

Tuğba YOLCU [1] , M. Burhanettin COŞKUN [2] , Aslı SEZGİN [3]

13 52

Göç eden toplum ile göç edilen yerdeki toplum arasındaki ilişkiler farklı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan biri de güven sorunudur. İnsanların toplu halde yaşamalarının ve bugünkü toplumsal ve siyasal yapının oluşmasının temelinde güvenlik ihtiyacı yer almaktadır. Bu ihtiyaç farklı toplumsal ve siyasal yapıların oluşmasına neden olmuştur. Bu yapılar içinde, ihtiyaçlar farklı şekillerde karşılanmaktadır. İhtiyacın karşılanmasında sermaye önemli bir unsur olmakla birlikte, bu sermaye maddi olanın yanında sosyal olanı da kapsamaktadır. Sosyal sermaye bireylerin üyesi oldukları sosyal ağlar vasıtası ile sınırlı kaynaklara erişim imkânı tanır. Bu sosyal sermayeyi ortaya çıkaran ise ağbağlardır. Çalışmada güvenlik ihtiyacını en çok hisseden grup olan sığınmacıların bu ihtiyaçlarını karşılamada formel ve informel ağların nasıl ve ne derece etkili olduğunun ortaya koyulması hedeflenmiştir.

Bu çalışmada, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016 Türkiye Göç Raporu verilerine göre geçici koruma altına alınan 41.610 Suriyeli sığınmacının yaşadığı Osmaniye ili seçilmiştir. Çalışmada, Osmaniye’deki Suriyeli sığınmacıların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla formel ve informel ağlara sahip olup olmadıkları ve bu ağlar vasıtası ile hangi ihtiyaçlarının ne şekilde karşılandığı, çalışmanın örneklem kümesini oluşturacak sığınmacılarla yapılan derinlemesine görüşme tekniği ile test edilmiştir.

The relations between the migrating society and society living at the place where being migrated

from, come with different problems. One of these problems is safety. The reason why people live in

a body, and the formation of social and political structure are based on the safe need. This need

has led to the formation of different social and political structures. The needs of these structures

are met in different ways. While capital is an important element in meeting needs, it involves social

needs as well as financial ones. Social capital enables an individual to access to limited resources

through social networks which she/he is a member of those which reveal this social capital are

netlinks. In this study it was aimed to show how and to what extent formal and informal networks

are effective in meeting the needs of asylum seekers, being in the greatest need of security.

In this study, Osmaniye province, where 41.610 Syrian asylum seekers who have been temporarily

put under protection according to the data of the 2016 Turkey Immigration Report issued by the

General Directorate of Migration Administration was selected. In the study, whether or not Syrian

asylum seekers in Osmaniye have had formal and informal networks to meet their security needs,

which and to how these needs have been met through these networks will be tested through an indepth

interview with asylum seekers who will form the sample set of the study.

  • ALJAZEERA, “Türkiye'deki Suriyeliler dernekleşiyor”, http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeeraozel/ turkiyedeki-suriyeliler-derneklesiyor BASIN İLAN KURUMU, http://www.bik.gov.tr/hangi-ilde-ne-kadar-suriyeli-var-iste-il-il-liste/ BETİL, İ. (2010). “Sivil toplum, sosyal sermaye, sosyal girişimcilik”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 21-25. DEVAMOĞLU, S. (2008). “Sosyal sermaye kuramı açısından Türkiye’de demokrasi kültürü üzerine bir değerlendirme”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ERSELCAN, F. (2009). “Disiplinlerarası ortak bir çalışma alanı olarak sosyal sermaye”, CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35 (2), 248-256. GARİP F (2008). “Social Capital and Migration: How Do Similar Resources Lead to Divergent Outcomes?. Demography [Internet]. 2008;45 (3) :591-617. GÖÇ İDARESİ GM (2017). 2016 Türkiye Göç Raporu http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf , Erişim tarihi: 06.06.2017 GÜÇTÜRK Y. (2014). “Sürgün ile Savaş Arasında Suriyeli Mülteciler, Siyaset. Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı” http://www.setav.org/5-soru-surgun-ile-savas-arasinda-suriyeli-multeciler/ GÖZE, A. (2015), Siyasal düşünceler ve yöntemler, Ankara: Beta Yayınları KARAGÜL, M., Dündar, S. (2006). “Sosyal sermaye ve belirleyicileri üzerine ampirik bir çalışma”, Akdeniz İİBF Dergisi, 12, 61-78. KARAGÜL, M., Masca, M. (2005). “Sosyal sermaye üzerine bir inceleme”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 37-52. MASLOW A. H. (1943). A Theory of Human Motivation, Originally Published in Psychological Review, 50, 370-396. ORSAM (2015). Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. Rapor No: 195, Ocak 2015. Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-korumamiz-altindakisuriyeliler_ 409_558_560 ÖKSÜZLER, O. (2006). “Sosyal sermaye, güven ve belirleyicileri: Bir panel analizi”, Akdeniz İİBF Dergisi, 12, 108-129. ÖZCAN, Burcu (2011). Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ÖZTAŞ, N., (2007) Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)ı, Dayanışmacı ve Aracı Sosyal Sermaye, Amme İdaresi Dergisi C. 40, s.3, p.79-98. ÖZTOPÇU, A. (2015). “Sosyal sermayenin bireylerin istihdamı üzerindeki etkisi”, 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-24 Ekim 2015, 285-291. ŞAN, M.K., Şimşek, R. (2011). “Sosyal sermaye kavramının tarihsel sosyolojik arka planı”, Akademik İncelemeler Dergisi, 6 (1), 89-110. TEKİN, H.H., (2006). “Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme", Sosyoloji Dergisi, 3 (13), 101-116. YAMAN, A. (2016). “Suriyeli sosyal sermayenin inşası ve yeniden üretim sürecinin sivil toplum ve ekonomik hayat alanlarında incelenmesi”, Göç Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 94-127.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba YOLCU (Primary Author)
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Author: M. Burhanettin COŞKUN
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Author: Aslı SEZGİN
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { icps498536, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {29 - 38}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.04}, title = {SIĞINMACILARIN GÜVENLİK İHTİYACINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {YOLCU, Tuğba and COŞKUN, M. Burhanettin and SEZGİN, Aslı} }
APA YOLCU, T , COŞKUN, M , SEZGİN, A . (2017). SIĞINMACILARIN GÜVENLİK İHTİYACINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3 (3), 29-38. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.04
MLA YOLCU, T , COŞKUN, M , SEZGİN, A . "SIĞINMACILARIN GÜVENLİK İHTİYACINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 29-38 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41270/498536>
Chicago YOLCU, T , COŞKUN, M , SEZGİN, A . "SIĞINMACILARIN GÜVENLİK İHTİYACINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 29-38
RIS TY - JOUR T1 - SIĞINMACILARIN GÜVENLİK İHTİYACINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Tuğba YOLCU , M. Burhanettin COŞKUN , Aslı SEZGİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.04 DO - 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.04 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 38 VL - 3 IS - 3 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.04 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.04 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi SIĞINMACILARIN GÜVENLİK İHTİYACINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Tuğba YOLCU , M. Burhanettin COŞKUN , Aslı SEZGİN %T SIĞINMACILARIN GÜVENLİK İHTİYACINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2017 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 3 %N 3 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.04 %U 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.04
ISNAD YOLCU, Tuğba , COŞKUN, M. Burhanettin , SEZGİN, Aslı . "SIĞINMACILARIN GÜVENLİK İHTİYACINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 / 3 (December 2017): 29-38. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.04