Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 40 - 57 2018-08-15

AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI
SMART CITIES AND EMPLOYING INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR TACKLING URBAN POLICY ISSUES

Özer Köseoğlu [1] , Yılmaz Demirci [2]

202 225

Kentlerde yaşayan nüfusun artması, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan yeni gelişmeler ve kentli bireylerin talep ve beklentilerindeki farklılaşma kent yönetimlerini de değişime zorlamaktadır. Akıllı teknolojilerin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanarak, sınırlı kamu kaynaklarının ve kalabalık şehirlerin daha etkili bir şekilde yönetileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, farklı coğrafyalarda hükümetler ve kent yönetimleri akıllı şehir uygulamalarına ve projelerine önem vermektedir. Akıllı şehirlerin sağladığı avantajlar ve çok sayıda akıllı şehir projesi karşısında , bu alana yönelik akademik ilgi de çok disiplinli bir yaklaşımla artmaktadır. Türkiye’de de ulusal düzeyde, parçalı da olsa, akıllı şehir politikaları geliştirilmekte, özellikle belediyeler tarafından ulaşım, toplu taşıma, su yönetimi, enerji verimliliği gibi alanlarda yatırımlar yapılmaktadır. Bu çalışma, akıllı şehirlerin arkasında yer alan büyük veri temelli yenilikçi teknolojilere odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, nesnelerin interneti, büyük veri, veri madenciliği, yapay zekâ, bulut bilişim ve Endüstri 4.0 gibi akıllı teknolojiler ile akıllı şehir uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

The increase of population in the cities, new developments in information and communication

technologies and the divergencies of demands and expectations of the people living in urban areas enforce

to change the city administrations. It is thought that limited public resources and crowded cities will be

managed more effectively by leveraging the opportunities offered by innovative technologies. In this

context, governments and municipalities give importance to smart city practices and projects in various

parts of the world. Academic interest in this field is also increasing with a multidisciplinary approach due

to the advantages of multiplicity of smart city projects. Government and various public agencies have

developed smart city policies in a fragmentary manner in recent years. Municipalities, also, invest in smart

city projects in areas such as transportation, public transport, water management and energy efficiency.

This study focuses on new technologies depending on big data as the pillars of smart cities. The aim of

this study is to examine the relationship between innovative technologies such as internet of things (IoT),

big data, data mining, artificial intelligence, cloud computing, and Industry 4.0 and smart city

applications.

  • Ahlgren, Bengt, Markus Hidell ve C. He Ngai (2016), “Internet of Things for Smart Cities: Interoperability and Open Data”, IEEE Internet Computing, Volume: 20, Issue:6, p.52-56. Akgül, Mustafa Kemal (2013), “Kentlerin e-Dönüşümü “Akıllı Kentler”, Anahtar Dergisi, http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/kentlerin-e-donusumu-akilli-kentler/416, 29 Haziran 2018. Altepe, Recep (2017), “Akıllı Şehir Yol Haritası Standartlarını Oluşturacağız”, Fortune Dergisi, http://www.fortuneturkey.com/yol-acin-akilli-sehirler-geliyor-45878, 29 Haziran 2018 Beechamresearch (2018), “NB-IoT: See Just How Broad the Opportunities Are, http://www.beechamresearch.com/article.aspx?id=41, 12.07.2018 Branke, Juergen, Suzanne S. Farid ve Nilay Shah (2016), “Industry 4.0 - A Vision Also for Personalized Medicine Supply Chains?”, Cell and Gene Therapy Insights, Volume:2, Issue:2, 263-270. Bulut, Ela ve Taner Akçacı (2017), “Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Sayı:7, s.50-72. Center of Regional Science (2007), “Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Final Report”, http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf, 12.07.2018. Chegus, Matthew (2017), “Big Data and Analytics in Government Organizations: A Knowledge-Based Perspective”, Ed.: G. Richards, Big Data and Analytics Applications in Government Current Practices and Future Opportunities. Auerbach Publications, New York. Collin, Mariana Nascimento, Diana Lopez Caramazana ve Jean François Habeau (2016), “The Impact of Smart Technologies in the Municipal Budget: Increased Revenue and Reduced Expenses for Better Services”, Uraía Workshop, 19-20 Nisan, Lefkoşa. Çavdar, Tuğrul ve Ercüment. Öztürk (2018). “Nesnelerin İnterneti İçin Yeni Bir Mimari Tasarımı”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Volume: 22, Issue:1, s.39-48. Doğan, Korcan ve Sacit Arslantekin (2016), “Büyük Veri: Önemi, Yapısı Ve Günümüzdeki Durum”, DTCF Dergisi, Cilt:56, Sayı:1, s.15-36. Deloitte (2016), Akıllı Şehir Yol Haritası, https://www.sehirsizin.com/Documents/Deloitte-Vodafone- Akilli-Sehir-Yol-Haritasi.pdf, 30 Temmuz 2018. Demir, Mustafa (2017), “Yenilikçi Akıllı Şehir Uygulamalarında Öncüyüz”, Fortune Dergisi, http://www.fortuneturkey.com/yol-acin-akilli-sehirler-geliyor-45878, 29 Haziran 2018. Foster, Ian, Rayid Ghani, Ron. S. Jarmin, Frauke Kreuter ve Julia Lane (2017), Big Data and Social Science A Practical Guide to Methods and Tools, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton. Gemayel, Nader (2016), “Analyzing Google File System and Hadoop Distributed File System”, Research Journal of Information Technology, Volume:8, Issue:3, p.66-74. Gilchrist, Alasdair (2016), Industry 4.0: The Industrial Internet of Things, APress, Bangken. Gündüz, Muhammed Zekeriya ve Resul Daş (2018), “Nesnelerin İnterneti: Gelişimi, Bileşenleri ve Uygulama Alanları”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, s.327-335. Hashem, Ibrahim Abaker Targio, Victor Chang, Nor Badrul Anuar, Kayode Adewole, Ibrar Yaqoob, Abdullah Gani, Ejaz Ahmed, Haruna Chiroma (2016), “The Role of Big Data in Smart City” International Journal of Information Management, Volume:36, p.748-758. Ivanov, D., A. Dolgui, B. Sokolov, F. Werner ve M. Ivanova (2016), “A Dynamic Model and An Algorithm for Short-Term Supply Chain Scheduling in the Smart Factory Industry 4.0”, International Journal of Production Research, Volume: 54, Issue:2, p.386-402. Kalkınma Bakanlığı (2015), 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, http://www.bilgitoplumustratejisi.org/download/docfile/8a9481984680deca014bea42324900 05, Erişim: 12.07.2018. Karaköse, Mehmet ve Hasan Yetiş (2017), “A Cyberphysical System Based Mass-Customization Approach with Integration of Industry 4.0 and Smart City” Wireless Communications and Mobile Computing, p.1-9. Kaygısız, Ümmühan ve Sonay Zeki Aydın (2017), “Yönetişimde Yenibir Ufuk Olarak Akıllı Kentler”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:18 s.56-81. Khan, Zaheer, Anjum Ashiq ve Saad Liaquad Kiani (2013), “Cloud Based Big Data Analytics for Smart Future Cities”, IEEE/ACM 6th International Conference on Utility and Cloud Computing, Dresden, Germany, 9-12 December, https://ieeexplore.ieee.org/document/6809436/ (Erişim: 12.07.2018). Kotil, Yusuf (2017), “Akıllı Şehirler Akıllı Altyapıyla Gelişiyor”, Fortune Dergisi, http://www.fortuneturkey.com/yol-acin-akilli-sehirler-geliyor-45878 (29 Haziran 2018). Kutup, N. (2011), “Nesnelerin Interneti; 4H Her Yerden, Herkesle, Her zaman, Her Nesne ile Bağlantı”, 16. Türkiye'de İnternet Konferansı, İzmir, 30 Kasım - 2 Aralık, s.151-156. Lehr, T. (2018), “Smart Cities: Vision on-the-Ground”, McClellan, S., J. A. Jimenez ve G. Koutitas (Ed.), Smart Cities Applications, Technologies, Standards, and Driving Factors içinde. Cham, Switzerland: Springer, p.3-17. Li, DeRen, JianJun Cao ve Yuan Yao (2015), “Big Data in Smart Cities”, Science China, Volume:58, p.1-12. Memiş, Levent (2018), “Akıllı Teknolojiler, Akıllı Kentler ve Belediye Örgütlenmesinde Dönüşüm”, Yasama Dergisi, Sayı:36, s.66-92. Mosannehzadeh, Farnaz ve Danielle Vettorato (2014), “Defining Smart City: A Conceptual Framework Based on Keyword Analysis”, TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment INPUT, Special Issue, 4-6 June, 683-694. Mrugalska, Beata ve Magdalena K.Wyrwicka (2017), “Towards Lean Production in Industry 4.0”, Procedia Engineering, Sayı:182, p.466- 473 Open Knowledge International (2018), Open Data Handbook, http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/, 06 Haziran 2018). Özsoylu, Ahmet Fazıl (2017), “Endüstri 4.0”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.41- 64. Pehlivan, Ersoy, (2017). “Katılımcı, Sürdürülebilir Bir Akıllı Şehir Hedefliyoruz”. Fortune Dergisi. http://www.fortuneturkey.com/yol-acin-akilli-sehirler-geliyor-45878, (29 Haziran 2018). Ahlgren, Riccardo, Valeria Loscri, Nathalie Mitton (2016). “Cyber-Physical Objects as Key Elements for a Smart Cyber-City”, Editors: Guerrieri, Antonio, Valeria Loscri, Anna Rovella, Giancarlo Fortino, Management of Cyber Pysical Objects in the Future Internet of Things: Methods, Architectures, and Applications, Heidelberg: Springer, p.31-50. Salkin, Ceren, Mahir Oner, A. Üstündağ ve E. Cevikcan (2018) “A Conceptual Framework for Industry 4.0”, Editors: A. Üstündağ ve E. Cevikcan, Industry 4.0: Managing the Digital Tranformation içinde, Switzerland: Springer, p.3-22. Sener, Semih ve Birol Elevli (2017), “Endüstri 4.0’da Yeni İş Kolları ve Yüksek Öğrenim”, Mühendis Beyinler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s25-37. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (2016), 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, http://www.edevlet.gov.tr/wp-content/uploads /2016/07/2016-2019-Ulusal-e-Devlet- Stratejisi-ve-Eylem-Plani.pdf, Erişim: 12.07.2018. Taylor, Frederick (2012), Bilimsel Yönetimin İlkeleri, H. B. Akın (Çev.), Ankara: Adres Yayınları (Orijinal baskı tarihi 1911). Türkiye Bilişim Derneği (TBD), (2016), Büyük Veri Uygulamaları Çalışma Grubu 4, www.kamubib. org.tr/CG4-Buyuk-Veri-Uygulamalari-2016.pdf, 13 Temmuz, Ankara. Varol, Çiğdem (2017), “Sürdürülebilir Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:26, Sayı:1 s.43-58. Yıldız, Aytaç (2018), “Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, s.546-556. Zanella, Andrea, Nicola Bui, Angelo Castellini, Lorenzo Vangelista, Michele Zorzi (2014), “Internet of Things for Smart Cities”, IEEE Internet of Things Journal, Volume:1, Issue:1, p.22-32.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Özer Köseoğlu (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Author: Yılmaz Demirci

Bibtex @research article { icps499842, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {40 - 57}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2018.4.2.03}, title = {AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Köseoğlu, Özer and Demirci, Yılmaz} }
APA Köseoğlu, Ö , Demirci, Y . (2018). AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 4 (2), 40-57. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.2.03
MLA Köseoğlu, Ö , Demirci, Y . "AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 40-57 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41349/499842>
Chicago Köseoğlu, Ö , Demirci, Y . "AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 40-57
RIS TY - JOUR T1 - AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI AU - Özer Köseoğlu , Yılmaz Demirci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.2.03 DO - 10.25272/j.2149-8539.2018.4.2.03 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 57 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.2.03 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.2.03 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI %A Özer Köseoğlu , Yılmaz Demirci %T AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI %D 2018 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 4 %N 2 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.2.03 %U 10.25272/j.2149-8539.2018.4.2.03
ISNAD Köseoğlu, Özer , Demirci, Yılmaz . "AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 / 2 (August 2018): 40-57. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.2.03