Author Guidelines

1. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makale önceden yayınlanmamış, yayımlanmak üzere kabul edilmemiş veya herhangi bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan bilimsel ve özgün bir çalışma olmalıdır.

2. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi’nde Türkçe veya İngilizce makalelere yer verilmektedir. 

3. Başlık içerikle uyumlu olmalıdır. Makale başlığı koyu (bold), 11 punto ve ortalanmış olarak yazılmalı, her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.

4. Özet/Abstarct, ana başlığın hemen altında bulunmalı, içerisinde amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet karakter boyutu 10 punto olmalı ve 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özet altında makalenin içeriği ile uyumlu en az üç ve en çok sekiz anahtar kelimeler/keywords bulunmalıdır. Anahtar kelimelerin boyutu 10 punto olmalıdır. Türkçe özet ve anahtar kelimelerden sonra, İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

5. Giriş kısmında çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, çalışmanın literatüre yapacağı katkı ve çalışmanın kapsamı belirtilmelidir.

6. Giriş, Sonuç ve Kaynakça başlıkları hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümler numaralandırılmalıdır. Her numaradan sonra ilgili bölüm ve altbölümlerin başlığı yazılmalıdır. Tüm başlıklar koyu (bold), iki yana yaslı (girintisiz) ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 11 punto yazılmalıdır.

7. Bölümler sırasıyla (1,2,3,…) şeklinde numaralandırılmalı, altbölümler ve onların altındaki diğer altbölümler;

    1.

    1.1.

    1.1.1.

gibi birden çok haneli olarak numaralandırılmalıdır.

8. Makale metni A4 boyutunda Word dosyasına 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı olacak şekilde düzenlenmelidir. Metin 11 puntoda Times New Roman ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Makalenin sayfa kenarlarında sol, sağ, üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

9. Makale metni içinde gerektiği takdirde dipnotlarla açıklama yapılabilir. Dipnot karakter boyutu 10 puntoda Times New Roman olmalıdır.

10. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır. Kaynaklar tablo ve şekillerin altına koyu (bold), karakter boyutu 10 punto olarak yazılmalıdır.

11. Makale araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Araştırmada ‘’Etik Kurulu Onayı’’ alınması gerekli ise; makalenin ‘’Gereç ve Yöntem’’ bölümünde Etik Kurul Onayına ilişkin bilgiler belirtilmelidir. Etik Kurul Onayı ek dosya olarak gönderilmelidir.

12. Sisteme yüklenen makale metni içerisinde yazara ait herhangi bir isim veya bilgi bulunmamalıdır. Gerekli bilgiler sistem üzerinden (Soy isim, isim, unvan, kurum, e-mail) doldurulmalıdır. Ek bilgiler cv dosyası olarak gönderilebilir.

13. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler önce editör ve Yayın Kurulu tarafından dergi ilkelerine uygunluk ve içerik açısından incelenir. Dergi yazım kurallarına ve bilimsel yazı formatına uymayan, dipnot ve kaynakçası bulunmayan ya da Türkçe ve İngilizce özeti bulunmayan yazılar için hakem süreci başlatılmaz.

14. Değerlendirme için uygun bulunan metinler, yazar adı gizli tutularak ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirme raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, metin, üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazarlar; hakem, Yayın Kurulu veya editörün eleştiri, öneri ve değerlendirmelerini dikkate alırlar. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere uymaları ve yazının son şeklini 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Yazılar, hakem görüşleri doğrultusunda istenen düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra yayımlanır.

15. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi’nde yayınlayan yazıların telif hakkı Pesa’ya ait olup, yazarlara telif ücreti ödenmez.

16. Yazarlar makalenin güncel durumunu DergiPark üzerinden takip edebilirler.

17. Metin içinde yer alan kaynaklara göndermeler, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır:

    Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları.

 

    Karşılaşılabilecek farklı durumlar şöyle örneklenebilir:

 

    …....beri söz konusudur (Saygın, 2011).

 

    …….belirtilmiştir (Saygın, 2011: 123-127).

 

    …….Beck (2009a: 34-36) ileri sürmektedir.

 

    Arrow’un (1962) çalışmasında……..

 

    …….söylenebilir (Şahin ve Tarakçı, 2008: 48).

 

    …….sorun giderilebilmektedir (Wilson ve diğ., 2007: 45-52).

 

    …….belirtilmektedir (Şahin ve Tarakçı, 2008: 232-235; Marcou ve Watson, 2014: 17-24).

18. Makale metninde gönderme yapılan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar, kaynakçaya konmamalıdır. Kaynakça yeni bir sayfada başlatılmalı, yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynakça kısmında aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılmalıdır. Dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaraları belirtilmelidir.

    Kaynakçada, aşağıdaki örneklenen biçim kurallarına uyulmalıdır:

    
    Kitapların Gösterimi

Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, 3rd edition, John Wiley&Sons Ltd., West Sussex, England.

Asteriou, D. Ve S. G. Hall (2007), Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microft Revisted Edition, Palgrave Macmillan, Newyork.

   

Gürdal, Temel, Nurullah Altun, Metin Küçük ve Nevran Karaca (2006), Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim, Denetim ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulamaları, Deniz yıldızı Yay., Ankara.


    Makale Gösterimleri


Savaşan, Fatih (2003), “Modeling the Underground Economy in Turkey: Randomized Response and MIMIC Models”, The Journal of Economics, XXIX, 1, s.49-76.


Gürdal, Temel ve Hakan Yavuz (2009), "Kurumlar Vergisi Alanında Uygulanan İstisnaların Etkinliği: Sakarya Örneği”, Vergi Raporu, Sayı: 115, s.12-22.


Görmüş, Şakir, Bülent Güloğlu and Dr. Sevcan Güneş (2011), “Determinant of Stock Market Return Correlation: An Extended Gravity Model Approach”, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Volume: 1, Issue:4, p.298-312.


    Yüksek Lisans Doktora Tezi Gösterimleri


Ak, Mehmet Zeki (2009), Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımların Temel Belirleyicileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.


    Editörlü Kitap

Gürdal, Temel (2009), "2000–2007 Dönemi Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamaları ve Karşılaştırmalı Analizi”, Küreselleşme Sürecinde Kamu Maliyesinde Yaşanan Dönüşüm, Editör/ler: Aytaç Eker ve H. A.     Şimşek, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yay., Ankara.


    Ulusal ve Uluslararası Bildiriler

Saruç, N.T. (2011), "Yarı Kamusal Mal Olarak Yükseköğretimin Finasmanı ve Finasman Yöntemlerinin Algılanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaş                Görüşleri",        Uluslararası     Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs, İstanbul.

Yardımcıoğlu, Fatih ve Cengizhan Yıldırım (2012), “OECD ve AB Ülkelerinin Eğitim Göstergelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi”, BlueBlackSea International Congress Sakarya University, Sakarya.


    Raporlar

OECD, (Organisation for Economic Co-operation and Development), (2011), OECD Education At A Glance 2011.

Saygılı, Şeref, Cengiz Cihan ve Zafer Ali Yavan (2006), Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme Türkiye Deneyimi, Riskler ve Fırsatlar, TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No: 7, Yayın No.     TÜSİAD-T/2006-06-420, İstanbul.

    

    
    İnternet Yayınları


WIID, (World Income Inequality Database),  (2005), United Nations University-World Institute for Development Economic Research (UNIWIDER), http://www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/wiid/, 25.02.2012.


PISA (Programme for International Student Assesment),  www.pisa.oecd.org, 15.06.2012