Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 65 - 78 2018-11-22

Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem

Adem PALABIYIK [1]

81 149

Bu çalışma Muş Belediyesinde çalışan temizlik işçileri üzerine nitel bir çalışmadır. Temizlik işçilerinin toplum içinde yaşadıkları problemler, halkın onlara karşı tutumları, çevre temizliğine verilen önem, emek ve kazanç arasındaki ilişkinin doğrusallığı ve benzeri sorunlar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde kavramsal çerçevesi oluşturularak Muş Belediyesi tarihinin genel yapısı üzerinde durulmuş ve gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Muş Belediyesinde çalışan temizlik işçileri ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilerek; çalışanların kaç yıldır bu meslekle uğraştıkları, kazançları, ailede başka bir çalışan olup olmadığı, kaç çocuk sahibi oldukları, günde kaç saat mesai yaptıkları, halkın onlara karşı tutumları, yaşam biçimleri, herhangi bir hastalık geçirip geçirmedikleri, Muş halkının genel çevre temizliği tutumu, üniversitenin Muş ilinin temizliğine fayda sağlayıp sağlamadığı, en çok temizlemekte zorlandıkları mahalleler ve son olarak çevreyi yaşlıların mı çocukların mı kirlettiği gibi sorular yöneltilmiştir.

Muş Belediyesi, Temizlik İşçileri, Derinlemesine Görüşme, Çöp, Muş
 • Altunışık, Remzi ve Diğ., (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Arslan, Miraç (2013), “Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri Arnavut Köy Belediyesi Örneği”, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Ay, Nihal (2009), “Türkiye’de Belediyecilik, Karaman Belediyeciliği Tarihsel Gelişimi Ve Mevcut Etkinliklerin Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetim Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • Barber, W. J.,(2007) İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul: Metropol Yayınları.
 • Beğenirbaş, Memduh-ÇALIŞKAN, Abdullah (2014), “Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Etkisinde Kişiler Arası Çarpıklığın Aracılık Rolü” İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, ss. 109-127.
 • Bocutoğlu, E., (2012a) İktisadi Düşünceler Tarihi, Trabzon: Murathan Yayınevi.
 • Bocutoğlu, E., (2012b) “İktisat Teorisinde Emeğin Öyküsü: Değerin Kaynağı Olan Emekten Marjinal Faydanın Türevi Olan Emeğe Yolculuk”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt: 1, Yıl: 1, Sayı: 1, ss. 127-150.
 • Çelik, A. Hâkim (1996), “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku”, Trabzon: Murathan Yayınları.
 • Çelik, Abdullah (2013), “Yerel Özerklik Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Genel Bir Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, ss,17-28.
 • Çoker, Ziya (1999), “Belediye Meclisi Görev ve Yetkileri”, Ankara: Belediye Yönetim Gezisi /2.
 • Erkan, N., (2001) Ergonomi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, No: 373, 6.Baskı, 264-280, Ankara: Mert Matbaası.
 • Eurofound, (2012) Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Görmez, Kemal (2010), “Çevre Sorunları”, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güzelyurt, Tuğçe (2018) “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimine İlişkin Görüşleri: Durum Çalışması”, Turkish Studies Educational Sciences Volume 13/11, ss, 651-668.
 • Hall, Richard H., (1975) Occupations and The Social Structure, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Hoem, B. - Hoem, J.M. (1989), “The Impact of Women's Employment on Second and Third Births in Modern Sweden”, Population Studies, 43, p, 47-67.
 • İlhan, M ve Diğ., (2006) “Temizlik İşçilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Çalışma Koşulları ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sıklığı”, FÜSBD, Cilt: 20, Sayı: 5, ss 433-439.
 • Karabıçak, Mevlüt (2004), “Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci, Çevre Yönetiminin Temelleri Ve Ekonomik Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı 2, ss. 203-228.
 • Karahanoğlulları, Yiğit (2008) “Marx'ta Üretken Emek Kategorisi ve 1988-2006 Dönemi Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bulgular”, AÜSBF Dergisi, Cilt: 63, Sayı: 2, ss, 117-142.
 • Kemerlioğlu, Eyüp (1990) Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, Erzurum: Atatürk Üniv. Fen-Edb. Fak. Yayınları.
 • Kırbaş, Derya (2010), “İdari Belediyelerde Altyapı Yatırımlarının Dış Kredi ile Finansmanının İdare Belediyeler ve Proje Yönetim Birimleri Üzerine Etkileri: Belediye Hizmetleri Proje Örneği”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Kışlalıoğlu, Berkes (2012), “Çevre Ve Ekoloji”, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Köppen, K. (2006), “Second births in western Germany and France”, Demographic Research, 14, p, 295-330.
 • Kreyenfeld, M. (2002), “Time-squeeze, Partner Effect or Self-selection? An investigation into the Positive Effect of Women's Education on Second Birth Risks in West Germany”, Demographic Research, 7, p, 15-48.
 • Kubilay, Gülümser (2001). “Veri Toplama Yöntemlerini Seçmede Genel İlkeler”, Hemşirelik Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 1, s. 9-12.
 • Kümbetoğlu, Belkıs (2008). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Marshall, Gordon (2005) Sosyoloji Sözlüğü, çev: O. Akınhay-D. Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Marx, K., (1992) Ücretli Emek ve Sermaye-Ücret Fiyat ve Kâr (S. Belli Çev.). Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, K., (1998) Artı Değer Teorileri, Birinci Kitap (Y. Fincancı Çev.). Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, K., (2004) Kapital Cilt 1 (A. Bilgi Çev.). Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, Karl (1999) Ücret, Fiyat ve Kar, çev: Sevim Belli, Ankara: Sol Yayınları.
 • Nalbant, Fatma (2014), “Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi Üsküdar Belediyesi Örneği “, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı.
 • Özdemir, Muazzez (2016), “Belediyelerin Altyapı Hizmeti Sunumunda Vatandaş Memnuniyeti: Anamur Belediyesi Örneği”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Aydın.
 • Özdemir, Murat (2010). “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11., S.1, s.323-343.
 • Özen, Yener-GÜL, Abdülkadir (2007). “Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren Örneklem Sorunu”, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 15, s. 394-422.
 • Punch, Keith F. (2011). Sosyal Araştırmalara Giriş. Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, çev: Zeliha Etöz, Ankara: Siyasal Kitabevi.,
 • Sevük, Handan Yokuş (2013), “Çevre Hukuku, Doğal Çevrenin Korunması”, Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Şakar, Müjdat (2010), “İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku”, İstanbul: Beta Basım Yayınları.
 • Şimşek, Hasan- Yıldırım, Ali (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Tatlılıoğlu, Kasım (2015) “Üniversite Öğrencilerinin Aylık Gelir ve Harcama Düzeyi İle Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Bingöl Üniversitesi Örneği)”, ESOSDER, Cilt:14 Sayı:55, ss, 1-15.
 • Töremen, Fatih (2011) “Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Eğitimi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Sayı: 11, Cilt: 1, ss, 263-277.
 • Ünal, Feyzullah (2011), “Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye de Yerel Yönetimlerin Yasal ve Yapısal Dönüşümü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30, ss, 241-248.
 • Yurdadoğ, Volkan (2017) “Sosyal Güvenlik ve Yeniden Gelir Dağılımına Etkisinin Teorik Çerçevede Değerlendirilmesi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2017, ss, 254-269.
 • Yücesan, Gamze (1999), “Belediye Temizlik İşçileri Profili”, Emek Araştırma Dergisi, Sayı: 2, ss. 55-74.
 • Yüksel, Hasan (2014), “Emek Kavramının Ortaya Çıkışında Rol Oynayan Tarihi Dönüm Noktalarının Süreç Merkezli Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı: 2, ss. 257-273.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Orjinal Makale
Authors

Orcid: 0000-0002-9209-9313
Author: Adem PALABIYIK
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ictimaiyat475341, journal = {İçtimaiyat}, issn = {}, eissn = {2602-3377}, address = {Hidayet KARA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {65 - 78}, doi = {10.33709/ictimaiyat.475341}, title = {Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem}, key = {cite}, author = {PALABIYIK, Adem} }
APA PALABIYIK, A . (2018). Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem. İçtimaiyat, 2 (2), 65-78. DOI: 10.33709/ictimaiyat.475341
MLA PALABIYIK, A . "Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem". İçtimaiyat 2 (2018): 65-78 <http://dergipark.org.tr/ictimaiyat/issue/40546/475341>
Chicago PALABIYIK, A . "Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem". İçtimaiyat 2 (2018): 65-78
RIS TY - JOUR T1 - Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem AU - Adem PALABIYIK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33709/ictimaiyat.475341 DO - 10.33709/ictimaiyat.475341 T2 - İçtimaiyat JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 78 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3377 M3 - doi: 10.33709/ictimaiyat.475341 UR - https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.475341 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İçtimaiyat Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem %A Adem PALABIYIK %T Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem %D 2018 %J İçtimaiyat %P -2602-3377 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33709/ictimaiyat.475341 %U 10.33709/ictimaiyat.475341
ISNAD PALABIYIK, Adem . "Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem". İçtimaiyat 2 / 2 (November 2018): 65-78. https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.475341