Author Guidelines

Sayfa Düzeni

·       Makaleler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir.

·       Sayfa yapısı normal word sayfası boyutunda , MS Word programında, Calibri  ile 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında bütün  kenarlar için 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

·       Yazar(lar)ın ad(lar) ve soyad(lar), kurumsal unvanları; yazar(lar)ın görev yaptığı kurum(lar) ve e-posta adres(ler) bilgileri verilmelidir. Ayrıca makalelerde sorumlu yazar belirtilmelidir.

·       Makale başlığı, içerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır. Başlık, kalın ve  16 punto büyüklüğünde olmalı ve ilk harfler büyük olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır. Makaleler aynı özellikte İngilizce bir başlık/title içermelidir. İngilizce başlık 12 punto olmalıdır.

·       Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe “Özet” bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özet altında bir satır boşluk bırakılarak,  5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Aynı şekilde makaleler İngilizce bir başlık/title, anahtar sözcükler/keywords ve özet/abstract içermelidir.

·       İçtimaiyatın yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

     Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.

·   Makaleler giriş, gelişme ve sonuç yer alacak şekilde hazırlanmalı ve alt başlıklar ikinci derece başlıklar 12 punto, önce ve sonra 6 nk ile sola hizalı olarak düzenlenmelidir. 

·    Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

·    Bir makalede sırasıyla özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Makalenin bir “Giriş” ve bir “Sonuç” bölümü bulunmalıdır. “Giriş” çalışmanın amacı, önemi, dönemi, kapsamı, veri metodolojisi ve planını mutlaka kapsamalıdır. Konu gerektiriyorsa literatür tartışması da bu kısımda verilebilir. “Sonuç” araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

·   Tablo/Şekillerin numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo/Şekil numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo/şekil adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ayrıca tablo/şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Kaynakça verilmesi gereken bir durum varsa, tablonun altında metin içi kaynak gösterme formatında verilmelidir.

·    Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Başlıkların sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Yukarıda belirtildiği üzere ana başlık hariç diğer başlıklar, öncesi ve sonrası 6 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Blok halinde alıntılamalar ayrı bir paragraf olarak, sağ ve sol 1,25 girtinti ile 10 punto büyüklüğünde, tırnak içerisinde ve italik olarak verilmelidir. 


1. BİRİNCİ DERECE BAŞLIK (MAKALENİN ADI)

1.1.        İkinci Derece Başlık

1.1.1.   Üçüncü Derece Başlık

·       Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

 

      (i)            Türkçe kitap:

Meriç, C. (2009). Bu ülke. İstanbul: İletişim Yayınları.

    (ii)            Çeviri kitap:

Davison, A. (2006). Türkiye’de Sekülerizm ve Modernlik. (çev. Tuncay Birkan). İstanbul: İletişim Yayınları.

   (iii)            Derleme kitap:

Duran, B. (2005). Türkiye’de Sivil Toplum ve Siyaset. Sivil Toplum: Farklı Bakışlar, Haz. Lütfi Sunar. İstanbul: Kaknüs Yay.

   (iv)            Makale:

Yılmaz, F. (2003). İktisat ve Sosyoloji: Rakip Kardeşlerin Hakimiyet Kavgası. Toplum ve Bilim, 95, 61-84.

     (v)            Çift yazarlı makale:

Yaslıçimen, F., & Sunar, L. (2006). Sosyal Bilimlerde Bir Yenilenme İmkânı Olarak İbn Haldûn. İslam Araştırmaları Dergisi, 2(16), 137-167.

   (vi)            Tezler:

Esen, Ö. (2013). Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu: 2012-2020 Dönemi Enerji Açığı Projeksiyonu. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

·       Metin içi atıflar ilgili bölümde parantez içinde gösterilmelidir.

             (i)          Tek Yazar İçin: (Soyad, Basım Yılı: Sayfa Numarası)

           (ii)          Birden Çok Yazar İçin: (Soyad vd., Basım Yılı: Sayfa Numarası)

·    Bir yazarın makalesine ulaşılamıyorsa ikincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. 

“(Aktarılan kaynağın yazarının [veya yazarlarının] Soyadı, Yıl)‟dan aktaran” ifadesi getirilerek atıf yapılır. Buna bağlı olarak da kaynakçada

sadece ikincil kaynağa yer verilir. (Smith, 1890'dan aktaran: Esen, 2006: 1) gibi