Year 2019, Volume 77, Issue 1, Pages 389 - 424 2019-07-19

The Housing Finance Agreements in Content of the Law on Consumer Protection Number 6502
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri

Yasemin Yılmaz [1]

45 65

In the Code on Consumer Protection number 6502 a housing finance agreement is described as an agreement intended at providing loan facilities to consumers for acquiring a house, leasing of houses for the consumers through financial leasing, extension of loans for consumers where such loans are secured by the houses that the consumer owns and loans extended to refinance the loans explained in this context. The housing finance agreements are adopted as a consumer transaction by arranging in the Code on Consumer Protection. Within this framework, to mention about the housing finance agreement in content of the Law on Consumer Protection number 6502, concluding between consumer and housing finance institute of this agreement is required. In fact that accepting as the housing finance agreement of concluded agreement is not possible when the credits are acqured from another natural or legal persons except stated in code.In our study within scope of the Law on Consumer Protection number 6502 finance agreements that are concluded for acquiring a house of consumers will be explained in comprehension matters which contact its definition, its content, its parties, its factors, its kinds, its legal characteristic, linked credit, parties’ mutual rights and debts and discharging of contact. It is crucial to state that although there are two stages of housing finance system that concludes the housing finance agreement with housing finance institute for acquring a house which consumers require and in shape of putting into circulation by bonding to transferable security of secured credit, in our study, only first stage of the housing finance system namely credit contacts that are concluded so as to acquire a house between consumer and the housing finance institute will be examined. 


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda (TKHK) konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşme olarak tanımlanmıştır. Konut finansmanı sözleşmeleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenmek sureti ile tüketici işlemi olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede 6502 sayılı TKHK kapsamında konut finansmanı sözleşmesinden bahsedebilmek için bu sözleşmenin tüketici ile konut finansmanı kuruluşu arasında kurulması gerekmektedir. Gerçekten de kanunda sayılanlar dışında başka gerçek veya tüzel kişilerden kredi temin edilmesi halinde yapılan sözleşmenin konut finansmanı sözleşmesi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Çalışmamızda tüketicilerin konut edinmeleri amacıyla kurulan finansman sözleşmeleri 6502 sayılı TKHK kapsamında sözleşmenin tanımı, tarafları, unsurları, türleri, hukuki niteliği, bağlı kredi, tarafların karşılıklı hakları ve borçları ile sözleşmenin sona ermesi hususları çerçevesinde inceleme konusu yapılacaktır. Belirtilmelidir ki konut finansmanı sisteminin, tüketicilerin ihtiyaç duydukları konutu edinmek amacıyla konut finansmanı kuruluşuyla konut finansmanı sözleşmesi yapması ve teminatlı kredi alacağının menkul kıymete bağlanarak tedavüle konulması şeklinde iki aşaması bulunmakta ise de çalışmamızda sadece konut finansmanı sisteminin birinci aşaması, yani tüketici ile konut finansmanı kuruluşu arasında konut edinme amacıyla yapılan kredi sözleşmeleri incelenecektir. 

 • Acar F, ‘Konut Finansmanı Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Bazı Düşünceler’ (2017) (1) Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları 372-376.
 • Akipek Ş, Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi (1th edn, Seçkin 1999). Akyol Ş, ‘Banka Sözleşmeleri’ (2001) Ord. Prof. Dr Kemaleddin Birsen’e Armağan.
 • Aslan İY, 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hukuku (4th edn, Ekin 2014).
 • Aydoğdu M, Tüketici Hukuku Dersleri (1th edn, Adalet 2015) (Tüketici Hukuku Dersleri).
 • Aydoğdu M, Konut Finansmanı Sistemi (Mortgage) Sistemin Tüketici Hukukuna Etkileri ve Sistemde Yer Alan Menkul Kıymetler (1th edn, Adalet 2010) (Mortgage).
 • Baker PV, Megarry’s Manual Of The Law Of Real Property, (4th edn, 1969).
 • Çabri S, ‘Konut Finansmanında Bağlı Kredi Sözleşmesi’ (2017) (1) Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları (Bağlı Kredi).
 • Çabri S, Konut Finansmanı Sözleşmeleri (1th edn, On İki Levha 2010) (Konut Finansmanı Sözleşmeleri).
 • Çabri S, 6502 Sayılı Kanun’a Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi (1th edn, Adalet 2016) (Şerh)
 • Çetiner B, ‘Konut Kredileri ve Tüketicinin Korunması’ (2007) (4) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 351-356.
 • Gezder Ü, Tüketici Kredisi Sözleşmesi (1th edn, Beta 1998). Green K, Land Law, (3th edn, 1997).
 • Kalender A, Konut Kredisi Sözleşmesi (1th edn, Seçkin 2016).
 • Kocayusufpaşaoğlu N, Hatemi H, Serozan R and Arpacı A, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I.: Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme (7th end, Filiz 2017).
 • Koçak D, Konut Finansmanı Kanunu Öncesi ve Sonrası Mortgage Türk Uzun Vadeli Konut Finansman Sisteminde Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleri Rolü (1th edn, Beta 2007).
 • Küçükaydın EA, Tüketiciyi Koruyucu Nitelikli Geri Alma Hakkı, (1th edn, On İki Levha 2018). Oy O, Türkiye’de Mortgage Uygulaması: Konut Finansmanı Sistemi ve Ana Hatları ile Gayrimenkul Mevzuatı (1th edn, Beta 2007).
 • Özdemir G, Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri (1th edn, Seçkin 2017).
 • Reisoğlu S, ‘Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları’(2007) (61) Bankacılar Dergisi 75-84.
 • Smith RJ, Property Law, (2th edn, 1998).
 • Yavuz C, Acar F and Özen B, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler (10th edn, Beta 2014) (Özel Hükümler).
 • Yavuz C, Acar F and Özen B, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) (14 th edn, Beta 2016) (Borçlar Hukuku Dersleri).
 • Yavuz N, Öğretinin ve Uygulamanın Işığında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, (1th edn, Kartal 2007) 850.
 • Yılmaz ÇM, Mortgage Sisteminin Hukuki Niteliği ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri (1th edn, Yetkin 2012).
 • Zevkliler A and Özel Ç, Tüketicinin Korunması Hukuku (1th edn, Seçkin 2016).
 • Elektronik Kaynaklar/Electronic Resources
 • www.kazanci.com
 • www.kararara.com
 • www.uyap.gov.tr
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7075-1841
Author: Yasemin Yılmaz (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 19, 2019

Bibtex @research article { ihm594143, journal = {İstanbul Hukuk Mecmuası}, issn = {2636-7734}, eissn = {2667-6974}, address = {Istanbul University}, year = {2019}, volume = {77}, pages = {389 - 424}, doi = {}, title = {6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Yasemin} }
APA Yılmaz, Y . (2019). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri. İstanbul Hukuk Mecmuası, 77 (1), 389-424. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ihm/issue/47190/594143
MLA Yılmaz, Y . "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri". İstanbul Hukuk Mecmuası 77 (2019): 389-424 <http://dergipark.org.tr/ihm/issue/47190/594143>
Chicago Yılmaz, Y . "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri". İstanbul Hukuk Mecmuası 77 (2019): 389-424
RIS TY - JOUR T1 - 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri AU - Yasemin Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İstanbul Hukuk Mecmuası JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 424 VL - 77 IS - 1 SN - 2636-7734-2667-6974 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Hukuk Mecmuası 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri %A Yasemin Yılmaz %T 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri %D 2019 %J İstanbul Hukuk Mecmuası %P 2636-7734-2667-6974 %V 77 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Yasemin . "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri". İstanbul Hukuk Mecmuası 77 / 1 (July 2019): 389-424.
AMA Yılmaz Y . 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2019; 77(1): 389-424.
Vancouver Yılmaz Y . 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2019; 77(1): 424-389.