Year 2019, Volume 2, Issue 2, Pages 88 - 106 2019-04-15

ÇALIŞMA SERMAYESİ YATIRIM VE FİNANSMAN POLİTİKALARININ FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ: BIST 30 FİRMALARI ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Tuğba NUR TOPALOĞLU [1]

28 73

Bu çalışmada, firmaların çalışma sermayesi finansman ve yatırım politikaları ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda BIST 30 endeksinde payları devamlı olarak işlem gören ve reel sektörde faaliyet gösteren on dört firmanın 2010:Q1-2018:Q3 verileri analiz edilmiştir. Çalışma sermayesi yatırım politikası, dönen varlıklar/toplam aktif oranı ile belirlenirken; finansman politikası kısa vadeli yabancı kaynaklar/toplam aktif oranı ile belirlenmiştir. Firma karlılığı ise aktif karlılık oranı, özsermaye karlılığı ve net kar marjı ile ölçülmüştür. Çalışmada, çalışma sermayesi finansman ve yatırım politikaları ile karlılıkları arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, çalışma sermayesi yatırım politikası ile aktif karlılık oranı ve net kar marjı arasında anlamlı ve pozitif ilişki tespit edilirken; çalışma sermayesi finansman politikası ile aktif karlılık oranı, özsermaye karlılığı ve net kar marjı arasında anlamlı ve negatif ilişki tespit edilmiştir.

Çalışma Sermayesi, Karlılık, Borsa İstanbul, Panel Veri Analizi
 • Ademola, O. J. (2014). Working Capital Management and Profitability of Selected Quoted Food and Beverages Manufacturing Firms in Nigeria, European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2(3), s.10-21.
 • Arshad, Z. ve Gondal, M. Y. (2013). Impact of Working Capital Management on Profitability A Case The Pakistan Cement Industry', Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(2), s.384-390.
 • Atmaca, M. (2016). Finansal Oranlar Aracılığıyla Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kimya, Plastik ve Kauçuk Şirketlerinde Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), s.633-649.
 • Aytürk, Y. ve Yanık, S. (2015). Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkiye'deki KOBİ'lerde Karlılığı Nasıl Etkiler?, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 68, s.157-168.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3rd edition. West Sussex: Wiley.
 • Baltagi, B. ve Li, Q. (1991). A Joint Test for Serial Correlation and Random Individual Effects, Statistics and Probability Letters, 11, s.277-280.
 • Bhargava, A., Franzini, L. ve Narendranathan, W. (1982). Serial Correlation and the Fixed Effects Model, The Review of Economic Studies, 49(4), s.533–549.
 • Born, B. ve Breitung, J. (2016). Testing for Serial Correlation in Fixed-Effects Panel Data Models, Econometric Reviews, 35(7), s.1290-1316.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics, Review of Economic Studies, 47(1), s.239-253.
 • Brigham, E. F. (1999). Finansal Yönetimin Temelleri, Cilt.2, Çev. Ö. Akmut, H.Sarıaslan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No.213, Ankara.
 • Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008). İşletmelerde Finansal Yönetim (10. Basım), Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Ching, H. Y., Novazzi, A., ve Gerab, F. (2011). Relationship Between Working Capital Management and Profitability in Brazilian Listed Companies, Journal of Global Business and Economics, 3(1), s.74-86.
 • Coşkun, E., ve Kök, D. (2011). Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması, Ege Akademik Bakış, 11, s.75-85.
 • Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian firms?, Journal of Business, Finance and Accounting, 30, s.573-87.
 • Dursun, A. ve Ayrıçay, Y. (2012). Çalışma Sermayesi-Karlılık İlişkisinin İMKB Örneğinde 1996-2005 Dönemi Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), s.199-214.
 • Ercan, M. K. ve Ü. Ban (2005). Değere Dayalı İşletme Finansı-Finansal Yönetim, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Finnet, www.finnet.com.tr, (Erişim Tarihi: 24.11.2018)
 • Ganesan, V. (2007). “An Analysis of Working Capital Management Efficiency in Telecommunication Equipment Industry”, Rivier Academic Journal. 2007, Vol. 3, No. 2, ss. 1-10.
 • Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics, New York, McGraw-Hill.
 • Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. ve William, B. (1998). Multivariate Data Analysis, New Jersey: PrenticeHall.
 • Honda, Y. (1985). Testing The Error Components Model With Non-Normal Disturbances, Review of Economic Studies, 52, s.681-690.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.kap.org.tr veri, (Erişim Tarihi: 24.11.2018)
 • Kendirli, S., ve Konak, F. (2014). İşletme (Çalışma) Sermayesi Yönetiminin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BIST Gıda, İçecek Endeksi Uygulaması, Akademik Bakış Dergisi, (41), 1-17.
 • Keskin, R., ve Gökalp, F. (2016). Çalışma Sermaye Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(1), s.15-25.
 • Lazaridis, J. ve Tryfonidis, D. (2006). Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed companies in The Athens Stock Exchange, Journal of Financial Mangement Analysis, 19(1), s.26-35.
 • Levin, A., Lin C. F. ve Chu C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, Journal of Econometrics, 108(1), s.1-24.
 • Nelima, W. V. (2012). The Effect of Working Capital Management Policy on Profitability of Firms Listed at The Nairobi Securities Exchange, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, School of Business, University of Nibori, Kenya.
 • Öndeş, T. ve Pagheh, E. (2018). Firmaların İşletme Sermayesi Stratejileri İle Risk, Getiri ve Karlılık Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: BİST Üzerine Ampirik Bir Çalışma, International Journal of Academic Value Studies, 4 (21), s.801-813.
 • Öz, Y. ve Güngör, B. (2006). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi, http://edergi.atauni.edu.tr/ index.php /SBED/ article/ view File/442/436.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross section independence, The Econometrics Journal, 11, s.105-127.
 • Pesaran, H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, 142, s.50–93.
 • Raheman, A. ve Nasr, M. (2007). Working Capital Management and Profitability-Case of Pakistani Firms, International Review of Business Research Papers, (3), s.279-300.
 • Raheman, A. T., Afza, A. Q. ve Bolda, M. A. (2010). Working Capital Management and Corporate Performance of Manufacturing Sector in Pakistan, International Research Journal of Finance and Economics, 47, s.151-163.
 • Sharma, A. K. ve Kumar, S. (2011). Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from India, Global Business Review, 12(1), s.159-173.
 • Shin, H. ve Soenen, L. (1998). Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability. Financial Practice and Education, 8, s.37-45.
 • Smith L. V., Leybourne, S., Kim, T. H. ve Newbold, P. (2004). More Powerful Panel Data Unit Root Tests With An Application To Mean Reversion in Real Exchange Rates, Journal of Applied Econometrics, 19, s.147–170.
 • Şahin, O. (2011). İMKB’ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), s.123‐141.
 • Şen, M. ve E.Oruç (2009). Relationship Between Efficiency Level of Working Capital Management and Return on Total Assets in ISE, International Journal of Business and Management, 14(10), s.109-114.
 • Tabachnick, B. ve Fidell, L. (2001). Using Multivariate Statistics, Boston: Allyn and Bacon.
 • Topak, M. S. (2018). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılığa Etkisi: BIST Ticaret Endeksi Üzerine Bir Araştırma, Mali Çözüm, Temmuz-Ağustos, s.71-93.
 • Toraman, C. ve Sönmez, A. R. (2015). Çalışma Sermayesi ve Karlılık Arasındaki İlişki: Perakende Ticaret Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), s.15-24.
 • Wang, Y. J. (2002). Liquidity Management, Operating Performance, and Coroporate Value: Evidence from Japan and Taiwan, Journal of Multinational Financial Management, 12, s.159-69.
 • Yıldız, B. ve Akkoç, S. (2016). Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisinin Keşifsel Bir Araçla (ANFIS) İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), s.285-308.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0974-4896
Author: Tuğba NUR TOPALOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


APA NUR TOPALOĞLU, T . (2019). ÇALIŞMA SERMAYESİ YATIRIM VE FİNANSMAN POLİTİKALARININ FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ: BIST 30 FİRMALARI ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2 (2), 88-106. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijephss/issue/44327/544456