Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 78 - 97 2018-09-03

Investigate of Prospective Mathematics Teachers' Teaching Strategy Knowledge in the Context of the Surface Area and Volume
Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi

Meltem Koçak [1] , Yasin Soylu [2]

75 152

The purpose of this study is to investigate the knowledge of teaching strategies of the prospective teachers of mathematics for elementary in relevance with the surface areas and volumes of geometric objects. The case study method was used in this study in which the qualitative research approach was adopted. The participants of the study are constituted 6 prospective elementary mathematics teachers studying at the 3rd grade of the faculty of education of a state university in Turkey. when the data of the study were collected, the semi-structured observation form prepared by Gökkurt (2014) for teaching strategies on geometric subjects for the prospective teachers of mathematics for elementary was used. The data of study were analyzed by the descriptive analysis technique. In this context, in accordance with the logic of descriptive analysis in the study, the items in the observation form were used as codes, and quotations were made from the observation data in order to describe and present the strategic knowledge of prospective teachers more in-depth. When the analyzed data are examined, it is concluded that prospective teachers' knowledge of teaching strategies is sufficient in general but the application of this knowledge is not at the desired level.

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusundaki öğretim strateji bilgilerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 6 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri toplanırken Gökkurt (2014)’un ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik cisimler konusuna ilişkin öğretim stratejileri bilgilerine yönelik hazırladığı yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda çalışmada betimsel analizin mantığına uygun olarak gözlem formunda yer alan maddeler kod olarak kullanılmış ve öğretmen adaylarının strateji bilgilerinin daha ayrıntılı betimlenebilmesi ve sunulabilmesi açısından gözlem verilerinden alıntılara yer verilmiştir. Analiz edilen veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretim stratejileri bilgilerinin genel anlamda yeterli olduğu ancak bu bilgilerin uygulamasının istenilen düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 • Altun, M.(2005). İlköğretim ikinci kademede(6, 7, ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (4. baskı). Bursa: Alfa Akademi.
 • Arslan Kılcan, S. (2006). İlköğretim matematik öğretmenlerinin kesirlerde bölmeye ilişkin kavramsal bilgi düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Aydoğdu İskenderoğlu, T., Türk, Y., & İskenderoğlu, M. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Somut Materyalleri Tanıma-Kullanma Durumları ve Matematik Öğretiminde Kullanmalarına Yönelik Öz-Yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(39), 1-15.
 • Bahadır, E. (2017). Matematik öğretiminde materyal tasarımı. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Baki, A. (2014). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı
 • Ball, D. L., Thames, M.H.,ve Phelps, G.(2008). Content knowledge for teaching: Whatmakes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407.
 • Bardak, Ş., & Karamustafaoğlu, O. (2016). Investigation about using strategies, methods and techniques of science teachers based on pedagogical content knowledge. Amasya Education Journal, 5(2), 567-605.
 • Baskan, G.A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 16–25.
 • Bolat, M. ve Sözen, M. (2009). Knowledge levels of prospective science and physics teachers on basic concepts on sound (sample of Samsun city). Procedia Social andBehavioral Science 1, 1231–1238.
 • Bozkurt, A., & Akalın, S. (2015). Matematik öğretiminde materyal geliştirmenin ve kullanımının yeri, önemi ve bu konuda öğretmenin rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(27).
 • Bulut, S., Çömlekoğlu, G., Seçil, S.Ö., Yıldırım, H., & Yıldız, B.T. (2002,Eylül). Matematik öğretiminde somut materyallerin kullanılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara.
 • Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel veri toplama araçları. M. Metin (Edt.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (337-371). Ankara: Pegem Akademi.
 • Didiş Kabar, M.G., & Amaç, R. (2018). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının öğrenci bilgisinin ve öğretim stratejileri bilgisinin incelenmesi: cebir örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 157-185.
 • Fernandez Balboa, J. M. ve Stiehl, J. (1995). Effective professor’ pedagogical processes, Teaching and Teacher Education, 11, 293–306.
 • Gökbulut, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gökkurt, B. (2014). Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik cisimler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • French, D. (2004). Çevre, alan, hacim (B. Gökkurt Özdemir). B. Gökkurt Özdemir & T. Uygun(Eds.) Geometri öğretimi ve öğrenimi(s. 77-90) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gokkurt B., Dundar S., Soylu Y., Akgun L. (2012). The effects of learning together technique which is based on cooperative learning on students’ achievement in mathematics class. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 3431–3434.
 • Gökkurt, B., Koçak, M., & Soylu, Y.(2014, Eylül). Öğretmen adaylarının kesirler konusuna yönelik konu alan bilgileri ve öğretim stratejileri bilgilerinin incelenmesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., & Doğan, Y. (2015). Öğretmen adaylarının geometrik cisimler konusuna ilişkin öğrenci hatalarına yönelik pedagojik alan bilgileri. İlköğretim Online, 14(1).
 • Gür, H. & Kobak Demir, M. (2017). Pergel-Cetvel Kullanarak Temel Geometrik Çizimlerin Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 88-110.
 • Pişkin-Tunç, M., Durmuş, S., & Akkaya, R. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde somut materyalleri ve sanal öğrenme nesnelerini kullanma yeterlikleri. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 13-20.
 • Karal-Eyüboğlu, I.S. (2011). Fizik Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgi Gelişimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Kaya, O. N. (2009). The nature of relationships among the components of pedagogical content knowledge of preservice science teachers: ozone layer depletion‘ as an example. International Journal of Science Education. 31 (7), 961-988.
 • Koçak, M. & Soylu, Y. (2017). Analysis of pre-service mathematics teachers' teaching strategy knowledge of geometric formulas. Universal Journal of Educational Research, 5(3): 297-315.
 • Koçak, M., Gökkurt, B., & Soylu, Y. (2014, Eylül). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının ondalık gösterim konusundaki pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Koçak, M., Gökkurt, B., & Soylu, Y. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının silindir kavramıyla ilgili pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 711-765.
 • Kohlbacher, F. (2006). The use of qualitative content analysis in case study research. Forum: Qualitative Social Research 7(1), 21.
 • Lisans Yerleştirme sınavı [LYS], (2013) https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/osys/LYS/SayisalBilgiler11072017.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Metin, M. (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). Ortaokul matematik dersi (5,6, 7 ve 8 sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Meriç, G. & Tezcan, R.(2005). Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 62-82.
 • Programme for International Student Assessment [PISA], (2015), http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22 adresinden indirilmiştir.
 • Sarı, M. H., & Tertemiz, N. (2017). İlkokul 4. Sınıfta Dienes İlkelerine Göre Yapılandırılmış Geometri Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(190).
 • Seah, R. (2015). Reasoning with geometric shapes. Australian Mathematics Teacher, 71(2), 4.
 • Şimşek, E. & Koru-Yücekaya, G. (2014). Dinamik geometri yazılımı ile öğretimin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin uzamsal yeteneklerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 65-80.
 • Tatar, N., & Ceyhan, N. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yapılandırmacı kurama dayalı öğretim uygulamalarının geliştirilmesi. İlköğretim Online, 17(1), 207-222.
 • Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS] (2011). http://timss.bc.edu/timss2011/index.html adresinden indirilmiştir.
 • Türker Biber B., Aylar E., Ay Z.S., & Akkuş İspir O. (2017). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözmeye dair pedagojik alan bilgilerinin sınıf içi gözlem ve görüşme yoluyla belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1483-1498.
 • Van Till, C.T., Van Der Vleuten, C.P.M. & Van Berkel, H.J.M. (1997, March). Problem based learning behavior: The impact of differences in problem based learning style and activity on student’ achievement, Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, USA.
 • Villarroel, J. D., & Ortega, O. S. (2017). A study regarding the spontaneous use of geometric shapes in young children’s drawings. Educational Studies in Mathematics, 94(1), 85-95.
 • Yalın, H.İ.,(2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayıncılık: Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (2014). Case study research: Design and methods. London: Sage.
 • Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı [YGS] (2017) https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/YGS/SAYISAL28032017.pdf adresinden indirilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-7034-9609
Author: Meltem Koçak (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0906-4994
Author: Yasin Soylu

Bibtex @research article { ijesim432201, journal = {International Journal of Educational Studies in Mathematics}, issn = {}, eissn = {2148-5984}, address = {EDUGARDEN ORG. KONGRE VE YAY. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {78 - 97}, doi = {}, title = {Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Koçak, Meltem and Soylu, Yasin} }
APA Koçak, M , Soylu, Y . (2018). Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5 (3), 78-97. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijesim/issue/40246/432201
MLA Koçak, M , Soylu, Y . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 (2018): 78-97 <http://dergipark.org.tr/ijesim/issue/40246/432201>
Chicago Koçak, M , Soylu, Y . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 (2018): 78-97
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi AU - Meltem Koçak , Yasin Soylu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Educational Studies in Mathematics JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 97 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-5984 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Educational Studies in Mathematics Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi %A Meltem Koçak , Yasin Soylu %T Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi %D 2018 %J International Journal of Educational Studies in Mathematics %P -2148-5984 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Koçak, Meltem , Soylu, Yasin . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 / 3 (September 2018): 78-97.