Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 109 - 122 2018-09-03

Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of the Mathematical Reasoning Skill Levels of Mathematics Education Students

Tuba Öz [1] , Ahmet Işık [2]

71 138

Bu çalışma, ilköğretim matematik eğitimi ve ortaöğretim matematik eğitimi öğrencilerinin matematiksel muhakeme (akıl yürütme) düzeylerini belirlemek amacıyla 2015–2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde bir üniversitenin eğitim fakültesinin ilköğretim matematik öğretmenliği ve ortaöğretim matematik öğretmenliği lisans programlarında öğrenim gören toplam 174 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 20 adet çoktan seçmeli ve altı adet açık uçlu sorudan oluşan iki aşamalı «Matematiksel Muhakeme Değerlendirme Ölçeği» kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında her bir öğrencinin teste verdiği cevaplar incelenerek matematiksel muhakeme puanı belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim matematik öğretmenliği ve ortaöğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin matematiksel akıl yürütme beceri düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliği öğrencileri matematiksel muhakeme puanları ortalama bakımından incelendiğinde, ortaöğretim öğrencilerinin ilköğretim öğrencilerine göre daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçek boyutları düşünüldüğünde, çözüm yolunun ve sonucun doğruluğuna karar verebilme ve çözüm için mantıklı tartışmalar geliştirebilme ve rutin olmayan problemleri çözebilme boyutlarında öğrencilerin doğru cevaplama yüzdelerinin azaldığı görülmektedir.

This study was conducted with a total of 174 students studying in the primary school mathematics education and secondary school mathematics education undergraduate programs of the faculty of education of a university in the spring term of the 2015-2016 academic year in order to determine the skill levels of mathematical reasoning levels of primary school and secondary school mathematics education students. The quantitative research approach was adopted in the study. The survey method was used in the study, and the two-stage “Mathematical Reasoning Evaluation Scale” consisting of 20 multiple-choice and six open-ended questions was used as a data collection tool. During the data analysis, the mathematical reasoning score was determined by examining the answers given by each student to the test. According to the results of the study, it is observed that the mathematical reasoning skills of primary school mathematics education and secondary school mathematics education students are at the intermediate level. When primary and secondary school mathematics education students were compared, it was concluded that secondary school students were more successful than primary school students on average. Furthermore, when the dimensions of the scale are considered, it is observed that students' correctly answering percentages decreased in the dimensions of being able to decide the correctness of the solution and the result, developing reasonable discussions for the solution and solving non-routine problems.

 • Altıparmak, K., ve Öziş, T. (2005). Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 6 (1), 25-37.
 • Artz, A. F., and Yaloz-Femia, S. (1999). Mathematical reasoning during small-group problem solving. In L. V. Stiff and F. R. Curcio (Eds.), Developing Mathematical Reasoning in Grades K-12 (pp. 115-127). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Bahtiyari, A.Ö. (2010). 8. sınıf matematik öğretiminde ispat ve muhakeme kavramlarının ve önemlerinin farkındalığı İlköğretim öğrencilerinde muhakeme etme ve ispatlama düşüncesinin gelişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ball, D., and Bass, H. (2003). Making mathematics reasonable in school. In J. Kilpatrick, G. Martin, and D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 27–44). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Brodie, Karin. (2010). Teaching mathematical reasoning in secondary school classrooms. London: Springer Science+Business Media.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün,E.K., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012).Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 11. Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Çiftci, Z. (2015). Ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel akıl yürütme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Çoban, H. (2010). Öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme becerileri ile bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • De Castro, B. (2004). Pre-service teachers’mathematical reasoning as an imperative for codified conceptual pedagogy in Algebra: A case study in teacher education. Asia Pacific Education Review, 5(2), 157-166.
 • Ersoy, E., ve Başer, N. (2013). Matematiksel düşünce ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4).
 • Ersözlü, Z. N., &Çoban, H. (2012). The relationship between candidate techers’ mathematical reasoning skills and their levels of using metacognitive learning strategies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9 /19. 205-221.
 • Işık, A. (2002). Matematik dünyasında değişimler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 10(2). 365-368.
 • MEB (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Moralı, S., Uğurel, I., Türnüklü, E. ve Yeşildere, S. (2006). Matematik öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 147–160.
 • Stacey, K. (2006). What is mathematical thinking and why is it important. Progress report of the APEC project: collaborative studies on innovations for teaching and learning mathematics in different cultures (II)—Lesson study focusing on mathematical thinking. Tokyo and Sapporo, Japan.
 • Steen, L. A. (1999). Twenty question about mathematical reasoning. L. V. Stiff, F. R. Curcio. (Ed.), Developing mathematical reasoning in grades K-12. 1999 yearbook (pp. 270-285). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243.
 • Umay, A., & Kaf, Y. (2005). Matematikte kusurlu akıl yürütme üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 188-195.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., and Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çev. Ed. S. Durmuş), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yackel, E., and Hanna, G. (2003). Reasoning and proof. In J. Kilpatrick, G. Martin and D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 227–236). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0536-9360
Author: Tuba Öz (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1055-2330
Author: Ahmet Işık
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijesim440299, journal = {International Journal of Educational Studies in Mathematics}, issn = {}, eissn = {2148-5984}, address = {EDUGARDEN ORG. KONGRE VE YAY. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {109 - 122}, doi = {}, title = {Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Öz, Tuba and Işık, Ahmet} }
APA Öz, T , Işık, A . (2018). Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5 (3), 109-122. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijesim/issue/40246/440299
MLA Öz, T , Işık, A . "Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 (2018): 109-122 <http://dergipark.org.tr/ijesim/issue/40246/440299>
Chicago Öz, T , Işık, A . "Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 (2018): 109-122
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması AU - Tuba Öz , Ahmet Işık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Educational Studies in Mathematics JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 122 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-5984 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Educational Studies in Mathematics Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması %A Tuba Öz , Ahmet Işık %T Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması %D 2018 %J International Journal of Educational Studies in Mathematics %P -2148-5984 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Öz, Tuba , Işık, Ahmet . "Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 / 3 (September 2018): 109-122.